Škola budoucnosti je o další krok blíž To hlavní z Hlavních směrů revize RVP ZV po vypořádání připomínek

Vydáno: 5 minut čtení

Expertní panel MŠMT pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zpracoval podněty, které vzešly z veřejného připomínkování Hlavních směrů revize. Dokument předal ve středu 15. června 2022 ministru školství, mládeže a tělovýchovy, Petru Gazdíkovi k dalšímu internímu zpracování. Dokument obsahuje zadání, vizi a hodnoty, kterými se tvůrci RVP ZV, tedy Národní pedagogický institut ČR, učitelé z praxe, didaktici z pedagogických fakult a experti z nestátních organizací, budou při své práci řídit. Revize po připomínkování navrhují se i nadále zaměřit na rozvoj klíčových kompetencí dětí, nabídnout jim modernizovaný vzdělávací obsah a nově pojatá průřezová témata. Zvýrazňují důležitost dvou gramotností, které jsou základem pro další učení – čtenářské (včetně pisatelské) a matematické. Navrhují také nově koncipovat uzlové body.

„Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání prošly připomínkovými řízeními, ve kterých se sešlo několik tisíc připomínek a podnětů od rodičů, ředitelů, učitelů a dalších aktérů ve vzdělávání. Jsem upřímně rád, že tento dokument budí takovou pozornost, protože si to opravdu zaslouží. Je třeba si totiž uvědomit, že svět se dynamicky vyvíjí a my chceme pro naše děti takovou školu, která je připraví ne na minulost, ale na budoucnost. Školu, která neklade důraz na biflování stohů dat, ale rozvíjí v žácích dovednosti a kompetence, díky kterým budou lépe připraveni na svou následující profesní kariéru,” říká Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Žáci budou ve své „škole budoucnosti“ díky revizím RVP motivovaní převzít odpovědnost za vlastní učení. Škola je více podpoří v kognitivní́ch soft skills, zejména v tvořivosti, kritickém myšlení́ a také v jejich komunikačních kompetencích obecně. Kompetence sociální a personální budou explicitně rozšířeny o principy wellbeingu. Občanské kompetence budou rozšířeny o vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Kompetence pracovní se více zaměří na podnikavost. Digitální vzdělávání zahrne přípravu na to, jak se bránit dezinformacím a manipulacím. Kulturní kompetence budou nadoborové, nikoliv vázané pouze na oblast umění a kultury.

Proč je změna potřeba

Rámcový vzdělávací program od roku 2007 nahradil jednotné osnovy. Jeho revize prosazuje školu, která rozvíjí v žácích dovednosti a kompetence, díky nimž budou lépe připraveni na svět zítřka, o němž zatím mnoho nevíme. Taková škola umožňuje uspět každému žákovi nezávisle na jeho socioekonomickém prostředí a pomáhá rozvíjet jeho talenty a silné stránky. Učitelé v ní nejsou svázaní přeplněnými učebnicemi, ale mají prostor pro kreativitu, objevování a využívání inovativních metod.

Pro koho a jak je změna připravována

Prostřednictvím konkrétních nástrojů pomohou revize učitelům, aby společně lépe plánovali svou výuku, efektivně mapovali pokrok žáků a poskytovali jim formativní zpětnou vazbu. Zároveň by pro ně měl školní vzdělávací program být zdrojem inspirace a učitelského sdílení. Proces revize je od začátku založený na spolupráci, diskuzi a hledání konsensu. Dokument je výsledkem dvou připomínkových řízení, ve kterých se sešlo několik tisíc připomínek a podnětů od rodičů, ředitelů, učitelů a dalších aktérů ve vzdělávání. RVP ZV bude připraven na podzim 2023. Do té doby bude v nastavené komunikaci s veřejností pokračovat NPI ČR, který dokument RVP ZV tvoří. Školy budou mít možnost začít podle nového plánu vyučovat v září 2024, od září 2025 bude pro školy povinné vyučovat dle revidovaného plánu alespoň v prvním a šestém ročníku.

Jak bude změna podpořena

To, že dochází ke změně v kurikulárním dokumentu samo o sobě nemusí znamenat změnu ve výuce. Aby došlo k proměně vzdělávání, je třeba vytvořit školám podmínky. Součástí plánované podpory je přímá podpora škol v přípravě, vyhodnocování i práci se svými vzdělávacími programy, podpora inovativních přístupů k výuce, sdílení příkladů dobré praxe i tvorba výukových materiálů dle revidovaného RVP ZV. Kromě podpory práce s kurikulem MŠMT ve spolupráci s NPI ČR, fakultami připravujícími učitele a dalšími partnery, pracuje na dalších nezbytných krocích: změna pregraduální přípravy učitelů, podpora ředitelů, střední článek podpory nebo kabinety SYPO.

Jaké práce budou následovat

Po vydání Hlavních směrů revize RVP ZV začnou na NPI pracovat oborové skupiny. Nejprve je nutné zahájit práci koncepční a kompetenční skupiny, na kterou navážou svou prací skupiny oborové. Proces bude probíhat transparentně a skupiny nejprve předloží do veřejné diskuze stručnou analýzu stavu a problémů jednotlivých oblastí, oborů i dalších částí RVP a zásady pro změnu obsahu, včetně možnosti jeho vypouštění. Souběžně s tvorbou RVP budou vznikat části modelového ŠVP v několika variantách.

Expertní panel je skupina odborníků, která Hlavní směry revize RVP ZV připravila. Dokument přehledně a srozumitelně představuje změny, k nimž má ve školách se zavedením revidovaného RVP ZV v roce 2025 dojít. V Expertním panelu jsou zastoupeni jednak jednotlivci – dlouholetí ředitelé úspěšných škol, inovativní učitelé, akademici se specializací na vzdělávání, resp. kurikulum; jednak asociace či instituce (podle abecedního pořadí): Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace ředitelů gymnázií České republiky, Asociace ředitelů základních škol, Česká školní inspekce, Národní pedagogický institut České republiky, Svaz průmyslu a dopravy, Učitelská platforma.

Další podrobnosti najdete na webu: https://velke-revize-zv.rvp.cz/

Zdroj: NPI ČR