Prvních šest měsíců Strategie 2030+

Vydáno: 14 minut čtení

Šest měsíců je z různých hledisek různě důležitý čas. Prvních šest měsíců v životě dítěte je velmi významných, miminko začíná být samostatnější, posiluje svaly a překypuje energií, připravuje se na budoucí první samostatné krůčky. Pro předškoláka je šest měsíců pravděpodobně 4 383 hodin, po které může objevovat, zkoumat a ověřovat, jak funguje svět. Pro školáka či studenta znamená šest měsíců pololetí, po které se učí, odevzdává dílčí výstupy a získává zpětnou vazbu od učitele. Pro nás dospělé je to čas, kdy se zacílíme a pracujeme, zvyšujeme si kvalifikaci a připravujeme další kroky pro úspěch činností. Pro Strategii, která trvá 10 let, je to kus života. Pojďme tedy zhodnotit, jak se jí podařilo první období života prožít (klidně optikou všech výše zmíněných pohledů).

První krůčky Strategie 2030+

Řízení školy onlineStrategie se společnými silami expertní skupiny, MŠMT a široké odborné veřejnosti tvořila dva roky. Schválená byla19. října 2020 a hned druhý den byla zahájena její implementace, realizace všech pěti implementačních karet: (1) Podpora předškolního vzdělávání, (2) Revize RVP ZV a metodická podpora školám, (3) Podpora a řízení škol, (4) Inovace oborové soustavy, (5) Zvyšování kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech.
Ustavily se interní pracovní týmy, které mají implementaci na starosti. Abychom o sobě věděli a mohli vše sdílet, připravili jsme webové stránky EDU.cz, které informují o všem důležitém dění ve školství na jednom místě. A máme velkou radost, že se do řad centrálního vedení i metodické podpory podařilo získat množství skvělých odborníků z terénu!A také, že se vy, ředitelé a učitelé, hlásíte k aktivní spolupráci! Za práci v covid situaci, za nasazení a tak dobrý rozjezd Strategie vám právem patří velký dík.
Pololetní vysvědčení – proměna předškolního a školního vzdělávání
Co se podařilo konkrétně realizovat a za co má (doufáme) od vás Strategie 2030+ pěkné hodnocení?! V rámci podpory zvýšení účasti dětí v předškolním vzdělávání se zdařilo zavést program 
„Obědy do mateřských škol“
 a na období1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 připravit dotaci 20 milionů Kč na celodenní stravování dětí od 4 let v mateřských školách Ústeckého a Karlovarského kraje (a návazná dotace na další školní rok se připravuje). Jako další podpora pro docházku dětí je tu možnost snížení daní pro rodiče o takzvané školkovné – tedy náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Dobrá zpráva je, že se podařilo tuto slevu opět navýšit, a to na15 200 Kč za rok na jedno dítě.
V rámci škol základních byla v život uvedena 
revize rámcového vzdělávacího programu
 představující nový obor Informatika a novou digitální kompetenci. Po prvotní vlně nedorozumění se snad vše vysvětlilo a reforma se ukázala jako důležitá pro úspěch našich žáků na jejich další životní cestě osobní, profesní a vzdělávací. S novým učivem začne nový školní rok 2021/22 celkem nečekaně celých 780 škol, které od nás z ministerstva a NPI ČR dostanou velkou podporu řady vzdělávacích aktivit a zdrojů pro učitele i žáky na portálech revize.edu.cz nebo imysleni.cz.
Bylo vyhlášeno pokusné ověřování nového pojetí výuky vzdělávacího okruhu Informační technologie a průřezového tématu Člověk a digitální svět ve středním odborném vzdělávání. A ministerstvo se zabývá také IT správou veškolách – připravuje metodickou podporu pro ředitele, zároveň došlo k navýšení 1 000 úvazků nepedagogů (IT správců). Podařilo se nám realizovat kroky ke snížení digitální propasti a zlepšení úrovně vybavení škol tím, že se ze státního rozpočtu vyčlenily prostředky 1,3 mld. Kč na ICT vybavení pro veřejné ZŠ a nižší stupně gymnázií.
Probíhá pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání, které navazuje na zkušenosti s distančním vzděláváníma zkouší možnosti digitalizace práce pro naše učitele a podporu žáků a studentů a jejich potřeb a talentů. Nyní se testují různé druhy způsobů organizace, obsahu a metod vzdělávání, které by mohly být do budoucna šikovně vyžity pro práci všech škol.

Zacílení, aby se všem učení dařilo

Ve finální fázi je příprava procesu velké revize RVP ZV, který se inspiroval přípravou Strategie 2030+. V první etapě, která právě probíhá, budou vytvořeny Hlavní cíle revize RVP ZV pod patronací expertní skupiny, na kterou naváží již odborné práce týmů Národního pedagogického institutu (NPI). Hlavní směry se pokusí podpořit sdílenou vizi obsahu vzdělávánía zároveň tím poskytnout jasné zadání.
V rámci velké revize RVP chápe MŠMT jako klíčovou práci s učiteli a řediteli. Zahájilo proto (na NPI a ve spolupráci s organizací Ředitel naživo) přípravu nového vzdělávání ředitelů jako pedagogických lídrů, kteří ve škole dokážou prosazovat cíle Strategie 2030+ a nového kurikula. Nový program by měl začít fungovat od školního roku 2022/2023. Byl zahájen participativní proces zaměřený na reformu pregraduální přípravy učitelů s cílem nastavit podmínky pro zlepšování kvality přípravného vzdělávání a úzkého propojení studia s praxí. Právě probíhají setkání s vedením pedagogických fakult a dalšími klíčovými stakeholdery a jednotlivé návrhy se řeší s expertní skupinou. Konkrétní podobu reformy by mělo ministerstvo představit do září tohoto roku. A v návaznosti na schvalovanou novelu zákona o pedagogických pracovnících se připravuje i systém podpory pro začínající učitele.
Připravujeme také pokusné ověřování modelu intenzivní práce s učiteli na proměnách metod výuky směrem k aktivizačním metodám, které rozvíjejí spolupráci dětí a hlubší kompetence. Pokusné ověřování je zaměřené na proměnu výuky moderních dějin (ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů). Je založené na principu strukturované práce učících se komunit a inspirované modelem projektu SINUS, který pomohl proměnit výuku přírodních věd v Německu. Přihlašování (pro role koordinátor, učiteli ředitel) probíhalo do poloviny května 2021.
Ministerstvo také zpracovalo upravený systém podpory pro vzdělávání cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání (novelizací příslušných vyhlášek), který by měl fungovat od školního roku 2021/22 a měl by nastavit systémovou podporu v této oblasti. Schvalovací proces novel prozatím není ukončen, podmínky se vyjednávají s Ministerstvem financí. Systém umožňuje částečnou podporu i pro žáky s českým občanstvím, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako cizinci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) – do doby novelizace školského zákona je tato podpora nenároková. V přechodném období 2. pololetí školního roku 2020/21 je zajištěno financování podpory cizinců v předškolním vzdělávání dotační výzvou a v základním vzdělávání z rezervy krajských úřadů. NPI ČR připravilo metodické materiály pro školy (kurikulum češtiny jako druhého jazyka, orientační vstupní test), které budou součástí kompletní metodiky k upravenému systému podpory cizinců.

Dílčí výstupy ke snížení administrativní zátěže škol

V oblasti snižování administrativní zátěže škol se nám opravdu daří. Úspěšně byla zahájená činnost středního článku podpory školám a zřizovatelům, pilotně v okresech Semily a Svitavy. Ministerstvem řízené týmy přímo v terénu podporují školy a jejich vedení zejména v nepedagogické oblasti (teď v jarním období byly konzultace obzvláště vyhledávané a potřebné) a společně se zaměřují na zlepšení výsledků vzdělávání a formování podmínek pro fungování škol. Týmy se skládají ze zkušených ředitelů a učitelů.

V rámci aktivit pro snižování zátěže ministerstvo zavedlo systém pro lepší informovanost škol. Kromě webového portálu EDU.cz jsou připravovány přehledné a krátké manuály a vzory na aktuální témata. Připravujeme propojování školních informačních systémů, aby docházelo k přebírání informací a snížily se aktivity, které se dnes dublují.
V rámci financování došlo také k progresu – nastal cílený útlum administrativně náročných programů (rozvojových programů) a došlo k zjednodušení formy zajištění podmínek a prostředků k pedagogické intervenci. A byl adekvátním způsobem posílen celoroční normativ, došlo ke zvýšení ONIV.
Společně se SMS ČR byla zahájena příprava pilotáže možnosti přenést vybrané nepedagogické činnosti školy na zřizovatele. Aktuálně je vytvářen konkrétní 
model parametrizace příslušných podpůrných pedagogických pozic
 jako je školní speciální pedagog, školní psycholog. Návrh bude zohledňovat velikost školy i vyšší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v dané škole. Pro nejbližší období chce MŠMT využít ještě finance z Operačního programu Jan Amos Komenský. Záměrem rezortu je, aby financování pozic bylo systémové, zajistilo těmto pracovníkům pocit stabilitya obecné pozitivní vnímání jejich přínosu pro školu.

Kvalifikace aneb novinky v odborném vzdělávání

Jak jste určitě sledovali, schválením novely školského zákona č. 284/2020 Sb. a na ni navazující maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. byla upravena podoba maturitní zkoušky. K radosti studentů se ve společné části maturitní zkoušky zrušila matematika jako povinný předmět a je možné volit mezi cizím jazykem nebo matematikou. Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, z nichž je žák hodnocen: „neuspěl(a) / uspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti; a jsou zavedeny další úpravy. 
Přesunutím částí maturitní zkoušky ze společné části do gesce škol dochází k posilování profilové části maturitní zkoušky.
Podařilo se také schválit novelu nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, kterou se umožňuje v některých oborech vzdělání končících výučním listem a maturitní zkoušku získat oba certifikáty
 v průběhu čtyřletého studia. Od školního roku 2021/2022 tak toto mohou střední školy nabízet ve vybraných 29 dvojicích oborů vzdělání kat. H(s výučním listem) a kat. L0 (zakončovaných maturitní zkouškou). Zaměstnavatelé spatřují v modelu L0+H jednoznačně jeden ze vstřícných kroků úpravy školského systému, který reaguje na požadavky trhu práce a vybavuje absolventa vyšší hodnotou pro uplatnění u budoucích zaměstnavatelů.
V RVP středních škol došlo k aktualizaci odborné složky vzdělávání, nově byla doplněna vazba na Národní soustavu kvalifikací, kde jsou u jednotlivých oborů vzdělání uvedeny úplné profesní kvalifikace, a byl zohledněn aktualizovaný standard Finanční gramotnosti. Školy jsou povinny upravit školní vzdělávací programy a zahájit podle nich vzdělávání 1. ročníku nejpozději od 1. 9. 2022.

Data, výzkumy a terén

Ministerstvo hned v počátku realizace významně zintenzivnilo podporu resortnímu výzkumu a „evidence-informed policy (EIP) making“, tedy politice založené na faktech. V současnosti je realizován projekt SRSP hrazený Evropskou komisí na podporu strukturálních reforem, ve kterém se společností Deloitte úzce spolupracujeme s akademickou obcí. Z programu BETA2, který administruje Technologická agentura České republiky, realizuje MŠMT analýzu skutečných příčin nenastoupení dětí do předškolního vzdělávání (její výsledky využijeme pro návrh cílených opatření eliminujících absenci předškolní docházky u dětí, které často pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí) a dále výzkumný záměr, jehož cílem je podrobné zmapování administrativních činností základních škol. Na základě výsledků uvedeného výzkumu budou sníženy vykazovací povinnosti tam, kde je to možné, a budou odstraněny duplicitní činnosti. Na tyto analyticko-výzkumné aktivity navazuje Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky. Je financovaná taktéž z programu BETA2 a umožňuje MŠMT realizovat výzkumy potřebné pro návrh opatření, která povedou ke zvýšení kvality vzdělávání v souladu se S2030+. Realizován bude i výzkum, na jehož základě bude vypracován standard nepedagogické práce a minimální požadavky na tým nepedagogických pracovníků dle druhu a velikosti školy. Dále bude zhodnocen stav specializovaných pozic ve vzdělávacím systému, a to se zaměřením na způsob výkonu jednotlivých specializovaných činností, jejich případné překrývání a problémy, které s výkonem těchto činností souvisejí.
Samo ministerstvo realizuje analytická šetření na pokročilé úrovni (například šetření o využití mimořádných prostředků na ICT a s ním spojené šetření k distančnímu vzdělávání)a zároveň i výzkum zaměřený na zřizovatele škol, jehož realizace směřuje ke všem obcím zřizujícím školu. Uvedené výzkumy vytvoří silné zázemí pro kvalifikované kroky resortu do budoucna a zároveň zajistí kvalitní data-sety umožňující následné sekundární zpracování.

Jaké budou další kroky

Protože peníze jsou „až na prvním místě“, máme radost, že se podařilo provázat Strategii 2030+ s operačním programem Jan Amos Komenský (OP JAK) a Národním programem obnovy (NPO). 
OP JAK bude jedním z hlavních implementačních nástrojů S2030+, jeho intervence pokryjí různou měrou všechny oblasti vyžadující podporu dle cílů a opatření.
NPO se zaměří na školy vyžadujících zvýšenou podporu. Využití prostředků je do značné míry dáno možností využít z hlediska administrativy jednodušší formy nástrojů a podpořit tak zvláště ty školy, které často samy podporu neumějí využít, nebo je při zohlednění náročnosti podmínek pro jejich práci nedostatečná. Základní oblasti podpory budou: Podpora přechodu k digitálnímu vzdělávání za implementace revidovaného kurikula v oblasti ICT a podpora žáků s nižším socioekonomickým statusem v přístupu k technologiím a učitelů ve zvyšování jejich digitálních kompetencí. Dále podpora škol potřebných, tedy škol indexovaných na základě slabších výsledků ve vzdělávání. A doučování žáků v reakci na uzavření škol a dopady na žáky z méně podnětného prostředí.
Dále nás čekají cíle spojené se třemi prioritami: s financováním
 (např. příprava metodiky k hodnocení a odměňování ředitelů), s hodnocením vzdělávání (např. ověřování výsledků v uzlových bodech nebo vyhlášení soutěže pro zřizovatele) a samozřejmě se vzděláváním samotným (strategie práce s vydavateli učebnic a učebních materiálů, návrh přístupu k chronicky nemocným žákůma ošetřovatelským / zdravotním úkonům ve školách nebo velmi zásadní téma podpory wellbeingu a duševního zdraví dětí, žáků a studentů).
Vidíte, že první půlkulatá oslava života Strategie 2030+ se vydařila. Alespoň nám se zdá, že je vidět kus dobré práce. Pokud máte nějaké dotazy či postřehy, budeme za ně rádi. Můžete nám psát na stredniclanek@msmt.cz nebo sledovat a komentovat novinky na profilu
 https://www.facebook.com/Edu2030plus. Strategie bude úspěšná pouze tehdy, pokud si její myšlenky osvojí každý z vás ředitelů, pedagogů i dalších profesí ve škole i nás úředníků a metodiků. Krásné jarní dny přeje tým Strategie 2030+.
 
Zdroj: Pro časopis Řízení školy Jaromír Beran, Lukáš Seifert, Ludmila Třeštíková