První kroky ve výuce dětí s odlišným mateřským jazykem

Vydáno: 8 minut čtení

Dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na českých školách stále přibývá i bez válečného konfliktu na Ukrajině. Do února 2022 se téma jejich výuky a začlenění týkalo jen malého počtu škol. Nyní se téma dětí s OMJ týká všech. Následující článek je prvním ze série věnované tomuto tématu a představí počáteční kroky ve výuce těchto dětí.

Do školy se blíží dítě s OMJŘízení školy online

Nechme nyní stranou legislativní stránku věci. Mluvme o tom, že do školy přichází dítě, které nemluví česky. Pojmy dítě cizinec a dítě s OMJ jsou důležité pro financování kurzů. To má však na starosti vedení školy a po pár kliknutích na internetu si vše dohledá. Příprava na to, že do školy zavítá dítě s OMJ, které nemluví česky, by měla započít dlouho předtím, než se tak skutečně stane. Je vhodné připravit na tuto skutečnost celý učitelský sbor. Nebude se to týkat jen češtinářů. Jeho příchod se dotkne všech. Je vhodné se sejít s rodiči a pozvat si tlumočníka. Důležité je vědět, že škola v zemi původu vypadá jinak než u nás, a tudíž i očekávání od toho, co má škola plnit, se mohou lišit. Vše je dobré si vysvětlit. Je nutné také vědět, kde sežene škola peníze na případný kurz češtiny. Musíme vědět, kde najdeme pomoc, když si nevíme rady. Máme tři možnosti:
 1. Můžeme se obrátit na odbor školství v naší obci či kraji.
 2. Můžeme se obrátit na organizaci Meta, o. p. s.: https://www.inkluzivniskola.cz/.
 3. Můžeme se nakonec obrátit také na Národní pedagogický institut (NPI): https://cizinci.npi.cz/.

Bezpečná komunikace

Ocitáme se nyní v situaci, kdy už dítě přichází do školy. Ideální je, když máme k dispozici adaptačního koordinátora. Jedná se o osobu, kterou platí NPI. Koordinátorem může být pracovník školy, který má na několik týdnů uzavřenu dohodu o provedení práce a věnuje se novému žákovi. Pokud jsou prostředky na NPI vyčerpány, je vhodné si zvolit osobu, která dítěti ukáže školu. Ve třídě se domluvíme s někým, kdo by se nějaký čas mohl starat o to, aby dítě s OMJ nezabloudilo po cestě do tělocvičny apod.
Považuji však za zásadní, aby v každé třídě, v každé situaci, v níž se dítě ocitne, mělo možnost komunikovat o základních potřebách: potřebuji na záchod, nemám tužku, je mi špatně, prosím, potřebuji pít… Pro tyto účely se hodí komunikační kartičky. Kartičky si můžeme vyrobit, stáhnout na webu nebo použít ty, které využíváme pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jakmile je dítě ve třídě, můžete s jiným dítětem sehrát různé situace, kde české dítě komunikuje pomocí těchto kartiček beze slov a učitel jeho prosby vyslyší. Dítě s OMJ se dívá a ví, že je v bezpečí. Tuto komunikaci musí ovládat, a hlavně respektovat každý učitel, nejenom třídní.

Výuka v kurzech

Pro začínající učitele nyní vzniká celá řada webinářů a nástrojů. Ve chvíli, kdy připravuji tento článek, považuji za vhodné zmínit dvě možnosti, kde se o výuce češtiny pro děti s OMJ dozvědět smysluplné informace:

 1. webinář Ústavu jazykové a odborné přípravy, který tematizuje rozdílnost mezi češtinou pro Čechy a češtinou pro cizince: https://ujop.cuni.cz/aktuality/detail/778-on-line-webinar-dve-tvare-cestiny-rodny-nebo-cizi-jazyk,
 2. krátká návodná videa autora článku – jsou adresnější, praktičtější, s konkrétními radami: https://www.radimosmera.cz/jak-ucit-cestinu/.
V době, kdy tento článek budete číst, už bude na světě pravděpodobně i podpora, kterou připravuje Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Pod její hlavičkou by mělo vzniknout webové rozhraní, kde v interaktivní osnově uvidíte odkazy a videa, které vám pomohou v začátcích výuky.
Ocitáme se nyní ve chvíli, kdy máme dítě ne v hodině chemie či prvouky, ale v jazykovém kurzu. V případě školních předmětů platí dvě zásady:
 1. Ne vždy je nutné, aby dítě sedělo v předmětu, kterému nerozumí. Místo toho se může věnovat právě studiu češtiny.
 2. Pokud v předmětu sedí, musíme všechny materiály jazykově přizpůsobit neboli adaptovat. Tomuto tématu se bude věnovat další ze série článků.
Nyní zpět do kurzu. Výuka češtiny pro děti s OMJ se od té pro děti Čechy liší v jednom zásadním principu: České dítě se učí jazyk analyzovat, pojmenovat, uchopovat, kultivovat, rozvíjet. Dítě s OMJ se tento jazyk učí. České dítě se učí, co je podstatné jméno, kde se píše i/y. Dítě s OMJ se učí, jak se co řekne a jak se to napíše. České dítě se učí, že ve slově „byl“ se píše „Y“, ale dítě s OMJ se učí, co to slovo znamená, a rovnou se ho učí zapsat. Informace o tom, že v něm má stát ypsilon, je součástí tohoto osvojování. Informace o tom, že jde o vyjmenované slovo, je pro něho ve fázi, kdy se slovo učí, nepodstatná. Je to pro něj součástí toho, co se v angličtině nazývá spelling. Klíčovými otázkami jsou: Z čeho učit? Co učit? Jak učit? Odpověď na ně se liší v závislosti na věku dítěte. O způsobech výuky pojednávají výše zmíněná videa a webináře a budeme se jim věnovat v dalších článcích. Povězme si nyní o tom, z čeho učit a co učit.

Co učit na začátku

Při odpovědi na otázku, co učit, vycházíme z pojmu komunikační potřeba. Člověk má nějaké základní komunikační potřeby, které se uspokojují v komunikačních situacích. Komunikační situace nám dává rámec témat. Komunikační potřeba nám dává rámec jazykových prostředků. Například:
 • Dítě je ve škole a ptá se, kde najde tělocvičnu.
 • Dítě je ve škole a bolí ho břicho.
 • Dítě je ve škole a nemá oblečení na venkovní tělocvik.
 • Dítě je ve škole a chce říct, že se mu líbí určitá aktivita.
 • Dítě je ve škole a chce říct, že mu chutná hlavní jídlo v jídelně, ale polévka moc ne.
Tato a další základní témata pokrývají učebnice a materiály pro začátečníky. Jsou to témata spadající do úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Podle čeho učit

Čím je dítě mladší, tím více materiálů a aktivit pro děti Čechy můžete používat. Malé děti se učí v přirozených situacích. Například lekce věnovaná školním potřebám nebývá nutná, protože děti se naučí věci pojmenovávat během normálních činností. Je vhodné s dětmi malovat, modelovat, tancovat, cvičit, chodit ven, dělat pokusy apod. Jednoduše vše, co děláte s českými dětmi. Čím starší dítě je, tím více prvků z didaktiky češtiny jako druhého jazyka musíme zařazovat.
Pro děti předškolního věku a na začátku první třídy můžete využít publikaci Pověz mi to obrázkem: Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem od Kateřiny Konvalinové. Obsahuje celou řadu námětů, her a návodů, jak s dítětem s OMJ pracovat.
Pro děti v první až druhé třídě můžete použít učebnici Domino od Svatavy Škodové. Učebnice, jejíž součástí je metodika a CD s poslechy, je vhodná na začátek školní docházky, kdy se dítě učí psát nebo si psaní upevňuje.
Pro starší děti je vhodná učebnice Levou zadní od kolektivu autorek Kateřina Cegrí Fiérrez, Michaela Paldusová, Nela Rakovská (Šustrová), Kristýna Titěrová a Pavlína Vališová. Učebnice je velmi dobře graficky zpracována, poslechy jsou k dispozici na webu https://ceskylevouzadni.cz/.
Vedle těchto učebnic je možné využít i online materiály na následujících webových stránkách:
 • https://www.auccj.cz/metodicke-materialy/
 • https://cizinci.npi.cz/
 • https://www.inkluzivniskola.cz/
Z celé řady materiálů vypíchnu pět titulů volně ke stažení:
 1. Prázdninová škola češtiny
 2. Česky s vlaštovkou 1–3
 3. Nápadníček aktivit pro MŠ – Činnosti pro celou třídu s ohledem na děti s OMJ
 4. Učíme češtinu jako druhý jazyk – průvodce pro učitele
 5. Nečtu, nepíšu, učím se česky
Pokud vám první článek ze série věnované výuce dětí s OMJ pomohl se zorientovat, jsme rádi a přijímáme vaše podněty, které můžete zaslat na radim.osmera@gmail.com.

 

Zdroj: Pro Učitelský měsíčník Radim Ošnera