Proč revidovat kurikulární dokumenty

Vydáno: 3 minuty čtení

To je úvodní otázka v prvním Zpravodaji OS v roce 2017. Předznamenává zaměření a obsah rozšířeného vydání.

Navrhované revize kurikulárních dokumentů znamenají cílené a dlouhodobé přezkoumávání a zpracovávání návrhů pro jejich úpravy na základě stanovených pravidel a postupů. Pojetí revizí a rámcový harmonogram byl schválen vedením MŠMT v květnu letošního roku. S těmito návrhy Vás chceme postupně seznamovat, tak, abychom mohli případně některé záměry korigovat a revize připravit tak, aby přinesly pozitivní změny do praxe škol. Podobný postup volí řada vyspělých zemí. Např. ve Finsku probíhá reforma kurikula všeobecného vzdělávání již od roku 2012 a v letošním roce by měla být ukončena.

Řízení školy online

Irmeli Halinen, vedoucí oddělení pro tvorbu kurikula ve finském Vládním výboru pro vzdělávání, odpověděla na otázku „Proč měnit finské národní kurikulum, když finský vzdělávací systém obdivuje celá Evropa“? takto: „Proč tedy měnit systém, který funguje? Protože svět se mění a my se tomu musíme přizpůsobovat. Musíme svět chápat, abychom v něm mohli dobře žít. Školy žákům pomáhají v lepším chápání současného světa. Vzdělávací proces může a měl by být zábavný. Musí samozřejmě reagovat na změny v okolním světě. Škola má posilovat identitu žáků a zvyšovat jejich schopnost učit se. Základní hodnotou je jedinečnost každého žáka…“ I my si uvědomujeme, že je potřeba kurikulum stále přizpůsobovat současnému světu, jehož stálou charakteristikou je změ- na a kde učení nikdy nekončí. Aby byly revize kurikulárních dokumentů efektivní, byl navr- žen tzv. kaskádový postup, tzn. že revize nebudou realizová- ny k jednomu datu, ale postupně budou revidovány jednotlivé vzdělávací oblasti všeobecného vzdělávání a obory středního odborného vzdělávání.

Konkrétní záměry Vám budeme předkládat i prostřednictvím tohoto zpravodaje k diskusi. Těšíme se na spolupráci s Vámi, protože revize kurikulárních dokumentů se musí stát věcí odborné diskuse.Více informací o finském programu zde: www.oph.fi Olga Kofroňová

Řízení školy online

1. Základní problémy, které chce revize kurikulárních dokumentů řešit

Revize kurikulárních dokumentů budou vycházet ze základních principů, na kterých byla založena kurikulární reforma na začátku 21. století. Ne všechny záměry se dosud podařilo „dotáhnout“ a ne všechny záměry se v praxi uplatnily, jak bylo zamýšleno. Uvádíme problémy, které byly identifikovány ve vztahu k naplňování základních funkcí kurikulárních dokumentů:

  • Normativní funkce
  • Diagnostická a evaluační funkce
  • Informační funkce

 2. Hlavní charakteristiky návrhu pojetí revizí KDŘízení školy online

  • Orientace na žáka, resp. očekávané výsledky učení žáka
  • Ověřování dosažených výsledků učení
  • Učební činnosti žáků

3. Soustava kurikulárních dokumentů

  • Národní program vzdělávání
  • Rámcové vzdělávací programy
  • Doprovodné metodické materiály
  • Kurikulární dokumenty na národní úrovni a školní vzdělávací programy

Vyučování a hodnocení dovedností a kompetencí 21. století

Epilog z knihy Teaching and Assessing 21st Century Skills.

 

Více se dočtete ve zpravodaji Oborové skupiny, Národní ústav pro vzdělání

Ke stažení níže