Přípravné třídy základních škol od školního roku 2017/2018

Vydáno: 5 minut čtení

Novela školského zákona provedená zákonem č. 178/2016 Sb. změnila pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd. Od školního roku 2017/2018 nově platí, že v přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky. Děti, kterým nebyl povolen odklad povinné školní docházky, tedy nebude možné do přípravné třídy základní školy zařadit.

Řízení školy onlineK výše uvedené změně došlo v návaznosti na zavedení povinného předškolního vzdělávání. Podle § 34a školského zákona se dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu nebo jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání. Hlavní vzdělávací institucí v předškolním vzdělávání je tedy podle zákona prvotně mateřská škola. Dětem v předškolním věku má mateřská škola zajistit optimální podmínky, aby úspěšně zvládly vstup do základního vzdělávání.

Do přípravné třídy lze přijmout jen děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl udělen odklad školní docházky.

V souvislosti s odkladem povinné školní docházky školský zákon v § 37 odst. 1 uvádí, že ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud o to požádá písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a žádost je doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa za předpokladu, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Přípravné třídy by nadále neměly suplovat činnost mateřské školy, ale naopak pomoci vyrovnat vývoj těch dětí, které mají z jakéhokoliv důvodu odklad povinné školní docházky. Přípravné třídy se tak zaměřují na vyrovnávání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost v době, kdy by již povinnou školní docházku mělo realizovat. Pedagogové v přípravných třídách by se tak měli věnovat výhradně dětem, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky a u kterých je z nějakých objektivních příčin potřebné vyrovnat jejich vývoj.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 5 let, až do zahájení povinné školní docházky. Povinnost předškolního vzdělávání tedy trvá i u dětí s povoleným odkladem školní docházky. Současně však i pro děti s odkladem platí možnost všech způsobů plnění povinného předškolního vzdělávání, tedy i mateřská škola nebo individuální vzdělávání.

Platí tedy, že § 34a odst. 5 školského zákona uvádí, jaké jsou jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání. Jedním z možných způsobů je i plnění v přípravné třídě základní školy. Podmínky, za jakých lze plnit předškolní vzdělávání v přípravné třídě základní školy, jsou uvedeny v § 47 školského zákona.

Přípravnou třídu je možné zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Pokud se do přípravné třídy nepřihlásí dostatečný počet dětí, může ředitel požádat zřizovatele o povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí podle § 23 odst. 4 školského zákona. Zřizovatel může výjimku povolit za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem.

Odbor legislativy MŠMT, 31. 3. 2017

Vyjádření k právnímu stavu ke dni 1. 9. 2017

Úplné znění § 47 zákona ve znění účinném od 1. 9. 2017.

§ 47

Přípravné třídy základní školy

(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6), souhlas ministerstva.

(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

____________________

6) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).