Poradna: Může vedení školy nařídit za současné situace poradu za osobní přítomnosti všech pedagogů?

Vydáno: 4 minuty čtení

Je to v souladu se současnými opatřeními? A je oporou pro takový krok zákoník práce?

Odpověď

Podle § 106 odst. 2 zákoníku práce má zaměstnanec právo odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.

Proto je nutné vyhodnotit, zda zaměstnanec může mít důvodně za to, že práce ve škole (při osobní přítomnosti všech pedagogů na poradě) bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.

V této souvislosti uvádím

  • materiál MPSV, a to Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID 19 – Nejčastější otázky a odpovědi v oblasti sociálních služeb ze dne 13. 3. 2020; v němž se konstatuje, že mezi situace bezprostředního a závažného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance nelze řadit situaci, kdy u zaměstnavatele nebyla vyhlášena karanténa, a tudíž není reálné podezření, že by mohlo dojít k ohrožení života a zdraví zaměstnance. V případě, že karanténa vyhlášena byla, zajistí zaměstnavatel ve spolupráci s příslušnou krajskou hygienickou stanicí další opatření, která mají zamezit šíření onemocnění a ohrožení zaměstnanců. I v těchto případech, pokud jsou dodržena všechna protiepidemiologická opatření, nelze hovořit o přímém ohrožení života a zdraví zaměstnanců (Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID 19 – Nejčastější otázky a odpovědi v oblasti sociálních služeb, dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporučený+postup+č.+1_2020+Doporučení+pro+poskytovatele+sociálních+služeb+v+souvislosti+s+epidemií+COVID-19.pdf, s. 5),
  • vyjádření MŠMT v materiálu NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU. Dostupné z: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru), ve kterém se uvádí, že na zaměstnance škol se zákaz přítomnosti ve školách nevztahuje.

Na základě uvedeného lze konstatovat, že ve školách není pravděpodobné, že by zaměstnanec mohl mít důvodně za to, že práce ve škole bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.

Odsud vyplývá, že i nadále má podle § 38 odst. 1 zákoníku práce

  • zaměstnavatel právo (a současně i povinnost) přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy a
  • zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

To znamená, že i nadále má zaměstnavatel právo přidělovat zaměstnanci práci, která spočívá v osobní účasti na poradě.

V současné situaci však vláda vyjadřuje „silné doporučení využívat home office“ (viz NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU. Dostupné z: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru).

Proto také doporučuji (nehledě na právo zaměstnavatele) brát v potaz celkovou mimořádnou situaci, vyžadovat osobní přítomnost zaměstnance ve škole pouze v nezbytných případech a v ostatních případech přidělovat zaměstnanci práci, kterou vykonává (typicky) v místě svého bydliště.

Zdroj: Odborá poradna Řízení školy online, PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Doplnění: Mgr. et Mgr. Petr Konečný - doplnil jako komentář Puškinovou ve věci porad...budeme to nějak zohlednit - Dobrý den, zdůraznil bych mimořádnost takových situací. Pokud by se mělo jednat o běžné porady s absencí řešení podstatných úkolů,při nichž je opravdu vyžadována osobní účast zaměstnance, tak právo zaměstnance (neúčastnit se takových porad) převáží nad oprávněním zaměstnavatele (vyžadovat osobní účast zaměstnance).