PISA 2022 Tvůrčí myšlení

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní zpráva ČŠI

Národní zpráva přináší přehled nejdůležitějších zjištěníz šetření tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků, které bylo součástí mezinárodníhošetření PISA 2022. Tato inovativní oblast byla na mezinárodní úrovni sledována vůbec poprvé a výsledky prezentované v této zprávě doplňují zjištění z tradičních oblastí matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti, které Česká školní inspekce zveřejnila v roce 2023.

V šetření PISA je na tvůrčí myšlení nahlíženo jako na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století, kterou je potřeba u mladých lidí rozvíjet z několika důvodů: pomáhá lépe se adaptovat na změny v rychle se měnící společnosti, umožňuje žákům objevovat a naplňovat jejich potenciál, podporuje učení i řešení problémů v každodenním životě.

Speciálně vyvinutý test obsahoval testové úlohy s otevřeným formátem, které vyžadovaly od žáků vytvoření vlastní odpovědi a poskytovaly dostatečný prostor pro vyjádření jejich kreativity. Odpovědi žáků nebyly posuzovány pouze jako dobré nebo špatné, ale hodnotila se schopnost žáků uvažovat netradičně a navrhovat originální řešení.

Součástí národní zprávy jsou také vybraná zjištění z dotazníkového šetření, například se zaměřením na postoje žáků ke kreativitě či na podmínky pro rozvíjení kreativity žáků ve škole. 

Zprávu PISA 2022 Tvůrčí myšlení si můžete přečíst ve formátu elektronické publikace nebo si ji stáhnout jako PDF

 

Zdroj: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Narodni-zprava-PISA-2022-Tvurci-mysleni