Otevřený článek: Systémová podpora wellbeingu ředitelů škol

Vydáno: 14 minut čtení

Již druhým rokem jsme v situaci, která od ředitelů škol vyžaduje neustálou adaptaci na měnící se podmínky bez možnosti dostatečné přípravy na přicházející změny. Pandemii a s ní spojená omezení plynule vystřídala krize uprchlická. Obdobně jako v případě pandemie ani v případě této krize nevíme, jak se bude dále vyvíjet, což značně ztěžuje jakékoliv dlouhodobější plánování, které by přineslo větší předvídatelnost a kontrolu nad nastalou situací.

Krizový management je vyčerpávající, obzvláště trvá-li ne týdny nebo měsíce, ale roky. Ředitelé navíc musí být oporou mnohdy již značně vyčerpanému pedagogickému sboru i narůstajícímu počtu žáků s problémy v duševním zdraví. Kdo ale podpoří ředitele a jejich wellbeing, aby svou práci mohli vykonávat s chutí a naplno?Řízení školy online

Co je wellbeing?
Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život (SKAV, 2021).
Úroveň osobního wellbeingu dospělých ovlivňují faktory, které ilustruje následující schéma. Některé tyto faktory náš wellbeing posilují, jiné jej naopak oslabují.
Faktory vnitřního života
 se vztahují k osobnostním charakteristikám a celkovému postoji k životu. Ve vazbě na krizi vyvstává do popředí zejména potřeba kontroly nad tím, co se nám děje a jak jsou naplňovány naše potřeby, a také orientace v tom, co se kolem nás děje a jaké máme možnosti svou situaci ovlivnit. Nízká míra kontroly a orientace je úzce spojená s vysokou mírou stresu a úzkosti.
Faktory vnějšího života
 zahrnují naši rodinnou situaci, míru potřeby péče o rodinné příslušníky (děti, rodiče, nemocného člena rodiny), ekonomickou situaci, zdraví a životní styl, koníčky, zájmy a vztahy v širší komunitě.
Faktory související s pracovním životem
 zahrnují vztahy s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy, se zřizovatelem, jasnost vymezení pracovní role, druh a objem pracovních činností a organizaci pracovního prostředí.

Aby bylo dosaženo optimální úrovně wellbeingu, je třeba vyváženě podporovat jeho „akcelerátory“ ve všech uvedených oblastech. I s ohledem na čas, který trávíme v zaměstnání, roste význam role, kterou sehrávají pracoviště v úrovni wellbeingu společnosti. Systematická podpora wellbeingu na pracovišti se stává významným prvkem prevence obtíží v duševním a fyzickém zdraví populace, současně je i klíčovým prvkem zvyšování kvality práce a využití maxima potenciálu jednotlivců. Úroveň wellbeingu ředitele školy ovlivňuje wellbeing ostatních pracovníků a v důsledku i žáků školy. Vědomá péče o vlastní wellbeing tedy není nadstavbou, ale podmínkou péče o wellbeing druhých.
Role ředitele školy je spojena s širokým spektrem pracovních činností a s tím související vyšší mírou zátěže, než je v populaci běžná. Níže uvádíme vybraná zjištění šetření mapujícího 
zátěž ředitelů škol
 realizovaného před pandemií (Riley, 2018).
I----------------------------------------------------------I
I 1,5krát vyšší nároky kladené na pracovní výkon      I
I 1,7krát vyšší nároky v emoční oblasti          I
I 1,6krát častější výskyt vyhoření             I
I 1,7krát častější výskyt příznaků stresu         I
I 2,2krát častější obtíže se spánkem            I
I 1,3krát častější somatické příznaky stresu        I
I 1,3krát častější výskyt deprese             I
I----------------------------------------------------------I
Je nesporné, že se zátěž ředitelů škol výrazně zvýšila v důsledku pandemie a uprchlické krize, které kladou zcela mimořádné nároky na kognitivní i emoční kapacity potřebné pro adaptaci na neustále a nepředvídatelně se měnící situaci. Jak už bylo uvedeno výše, dlouhodobě nízká úroveň wellbeingu resp. jeho absence má zásadní dopad na kulturu prostředí a kvalitu práce, která se v konečném důsledku ve škole odráží ve vzdělávacích výsledcích žáků. Chceme-li zlepšovat kvalitu vzdělávání, nutně musíme systémově podporovat wellbeing ředitelů škol. Inspiraci můžeme hledat např. ve 
Strategii podpory zdraví a wellbeingu ředitelů škol australského státu Victoria
 (v originále 
Principal Health and Wellbeing Strategy 2018-2021
), kterou tamní ministerstvo školství zpracovalo s cílem ochránit a podpořit fyzické, duševní zdraví a wellbeing svých školních lídrů.
Strategie byla zpracována na základě konzultací s více než 3 000 řediteli škol a všemi střešními organizacemi ředitelů škol jednotlivých stupňů včetně odborových organizací. Tvůrci vycházeli také z doporučení odborníků v oblasti wellbeingu a duševního zdraví a relevantních výzkumných šetření včetně komplexní analýzy potřeb ředitelů škol.
Strategie staví na 
integrované podpoře: její jednotlivé prvky na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Strategie také usiluje o to, aby každý, kdo svou pracovní činností ovlivňuje ředitele škol (tedy i centrální autority a zřizovatelé), zvažoval dopady výstupů své práce na jejich zdraví a wellbeing.
Integrovaný přístup k podpoře zdraví a wellbeingu na pracovišti zahrnuje tři úrovně aktivit:
-
ochrana
 zdraví a wellbeingu - identifikace potenciálních rizik a přijímání praktických strategií k jejich eliminaci / zmírnění;
-
podpora
 zdraví a wellbeingu - budování povědomí o nich, posilování ochoty pečovat o ně a rozvíjet dovednosti potřebné pro péči o vlastní wellbeing i wellbeing druhých a poskytování související potřebné podpory;
-
řešení 
obtíží v oblasti wellbeingu, duševního a fyzického zdraví - poskytování včasných a snadno dostupných odborných služeb.
Integrovaný rámec podpory wellbeingu byl navržen tak, aby kolem ředitelů vytvořil koordinovaný systém podpory zajišťovaný aktéry uvedenými na následujícím schématu.

Regionální služby
Dobře dostupná podpora na regionální úrovni má největší okamžitý dopad na zdraví a wellbeing ředitelů. Poskytovatelé služeb na místní úrovni zajišťují podporu ředitelů prostřednictvím poradenství, provázení a koučování a jsou schopni flexibilně reagovat na každodenní problémy, které ředitelé řeší ve vztahu k provozu, managementu a pedagogickému leadershipu. Zahrnuty jsou také služby zaměřené na managment chování žáků, kvalitu výuky nebo zajištění bezpečí a zdraví na pracovišti poskytované multidisciplinárními týmy nazývanými Learning Places.
V českém kontextu by se v blízké budoucnosti nositelem této podpory měl stát střední článek podpory.
Centrální služby
Centrální služby mají za cíl poskytovat ředitelům přístup ke zdrojům zajišťujícím poradenství a podpůrné systémy v různých, zejména provozních oblastech. Jejich dopad na wellbeing a zdraví se týká všech pracovníků ve školství (včetně ředitelů). Poskytovatelé těchto služeb mohou také ředitelům pomáhat při identifikaci zdrojů problémů a navrhovat jejich řešení. Jedná se např. o služby podpůrného multidisciplinárního týmu zaměřeného na řešení komplexních problémů, služby poradenství v oblasti legislativy, HR, komunikace a vnějších vztahů apod.
Vzdělávání a rozvoj
Iniciativy zaměřené na profesní a osobností rozvoj pomáhají ředitelům v rozvoji dovedností potřebných pro péči o zdraví a wellbeing jak u sebe sama, tak u svých pracovníků. Cílený rozvoj těchto dovedností a přístup k metodické podpoře zajištěný prostřednictvím vzdělávání přispívá k celkovému zlepšování klimatu škol. Důležitou oblastí vzdělávání je i rozvoj schopnosti včasné identifikace problémů a vyhledání pomoci.
Odborná podpora
Ministerstvo školství zajistilo poskytovatele externí odborné podpory v oblasti zdraví, bezpečnosti a wellbeingu pro všechny pracovníky ve školství včetně ředitelů. Jedná se o bezplatné služby dostupné na vyžádání, jejich klíčovým prvkem je nezávislost a v řadě případů také důvěrnost - ředitelé je mohou vyhledat v případě subjektivně pociťovaných obtíží v oblasti wellbeingu, duševního nebo fyzického zdraví, osobní krize nebo v případě řešení problémů se vztahy na pracovišti.
Kolegiální podpora a profesní organizace
Profesní organizace, formální i neformální sítě přinášejí důležitý sociální kapitál pro udržení osobního wellbeingu ředitele školy. Podporují solidaritu a ochotu si vzájemně pomáhat při identifikaci a hledání řešení společných problémů. Snižují pocity izolace a osamělosti, které mohou ředitelé ve své funkci pociťovat. Napomáhají sdílení inovací a jsou významným zdrojem metodické podpory. Střešní organizace nabízejí svým členům možnost dobrovolného využití nabídek vzdělávání nebo individuálních konzultací v oblasti zdraví a wellbeingu a rozšiřují tak zdroje a formy dostupné podpory.
Integrovaný přístup pomáhá snižovat dopady nejvýznamnějších zdrojů stresu ředitelů škol. Nabízí ředitelům možnost volby různorodých zdrojů podpory nejlépe odpovídajících jejich potřebám včetně specializovaných služeb zaměřených na osobní wellbeing a duševní zdraví. Zakotvuje kulturu podpory u všech poskytovatelů podpory (centrální instituce, lokální služby...) a rozvíjí kompetence ředitelů v péči o vlastní zdraví a wellbeing. V neposlední řadě posiluje ředitele v tom, aby se ve své škole stali lídry v podpoře wellbeingu směrem k zaměstnancům i žákům.
Strategie zavedla sedm nových iniciativ navazujících na již existující podporu, která je ve vztahu k wellbeingu ve státě Victoria ředitelům k dispozici. Nové i stávající služby mohou být inspirací pro případné zavádění systémové podpory wellbeingu ředitelů tuzemských škol.
Vybrané služby podporující wellbeing ředitelů škol dostupné před zavedením strategie:
-
Oddělení podpory ředitelů škol 
(Principal Support Unit)
Zaměstnanci tohoto oddělení ministerstva školství jsou bývalí ředitelé a odborní pracovníci poskytující odborné poradenství a podporu. Kromě telefonických a emailových konzultací nabízejí ředitelům i konzultační návštěvy ve škole. Své služby poskytují i dalším subjektům, které se zaměřují na podporu ředitelů (např. profesním a odborovým organizacím). Organizují také workshopy zaměřené na různé oblasti ovlivňující wellbeing ředitelů (management, výběr zaměstnanců, rozhodování, budování leadershipu aj.)
-
Oddělení komunikace se školami
 (School Delivery Unit)
Na základě stížností ředitelů na zahlcení informacemi a požadavky z mnoha různých zdrojů a od různých subjektů bylo zřízeno oddělení, jehož úkolem je koordinovat informace a požadavky, které jsou školám zasílány, a také zajišťovat, aby ředitelé dostávali potřebné informace (v přiměřeném rozsahu) a podporu ve správný čas.
-
Institut pro pedagogický leadership
Institut nabízí mimo jiné prakticky orientované workshopy, které ředitelům pomáhají lépe porozumět dopadům jejich profese na jejich osobní zdraví a wellbeing a vedou je při přípravě osobního plánu podpory zdraví a wellbeingu i jeho následné realizaci.
-
Multidisciplinární týmy Learning Places
Týmy poskytují na regionální úrovni pracovníkům škol, žákům a jejich rodičům podporu ve vztahu k vzdělávání. Týmy jsou tvořeny experty zaměřenými na kurikulum, metody výuky, hodnocení, wellbeing, management chování žáků aj.
-
Služby konzultační podpory pro pracovníky škol a ředitele škol
Jedná se o krátkodobé důvěrné poradenské služby dostupné v režimu 24/7. Pracovníci škol mají možnost v rámci 4 telefonických konzultací řešit s odborníky své problémy spojené s osobním nebo pracovním životem. Služby pro ředitele zahrnují ještě poradenství k zajištění podpory v oblasti managementu a pedagogického leadershipu (např. zprostředkování koučování). Služby jsou poskytovány bezplatně.
-
Místní administrativní kancelář 
(Local Administrative Bureau - LAB)
LAB nabízejí menším školám profesionální a cenově dostupnou komplexní administrativní podporu. Ředitelé jsou díky těmto službám „odbřemenění“ od širokého spektra administrativních činností a mají tak větší prostor věnovat se strategickému plánování, podpoře wellbeingu a kvality vzdělávání.
V rámci strategie bylo na základě vyhodnocení potřeb ředitelů škol zavedeno
 sedm pilotních inovativních služeb k podpoře 
jejich 
wellbeingu
. Pět služeb spadá do oblasti prevence a dvě pomáhají při řešení již existujících problémů.
Preventivní služby
I---------------------------I----------------------I--------------------------I---------------------------I------------------------I
I Portál se šablonami    I Mentorský program  I Regionální podpora    I Odborná supervize     I Pravidelné dobrovolné I
I vyžadovaných formulářů a I           I rozvoje dovedností pro  I wellbeingu        I zdravotní prohlídky  I
I dokumentů školy      I           I wellbeing        I              I            I
I---------------------------I----------------------I--------------------------I---------------------------I------------------------I
I Podpora zpracování    I Ředitelé mohou na  I Regionálně dostupné   I Dobrovolné využití    I Nabídka pravidelných  I
I interních dokumentů školy I vyžádání využít   I workshopy zaměřené na  I pravidelných supervizních I zdravotních prohlídek I
I v souladu s        I 12hodinových setkání I rozvoj dovedností    I setkání se zkušeným    I zaměřených na     I
I legislativními požadavky I se zkušeným mentorem I potřebných pro péči o  I psychologem zaměřených na I zhodnocení fyzického a I
I a metodickými       I proškoleným v    I wellbeing na pracovišti I wellbeing (jednou za půl I duševního zdraví    I
I doporučeními       I psychologické první I a využívání dostupných  I roku)           I            I
I              I pomoci        I zdrojů podpory      I              I Informace o zdravotním I
I Ředitelé všechny vzorové I           I             I Služba je aktivně     I stavu ředitelů jsou  I
I formuláře najdou na    I           I             I nabízena všem začínajícím I důvěrné        I
I jednom místě a mohou je  I           I             I nebo nově ustaveným    I            I
I snadno upravit podle   I           I             I ředitelům po 6-8 týdnech I Ministerstvo dostává  I
I potřeb jejich školy    I           I             I od začátku výkonu funkce I informace o četnosti  I
I              I           I             I v nové škole       I využívání služby a   I
I              I           I             I              I celkových trendech v  I
I              I           I             I              I oblasti fyzického a  I
I              I           I             I              I duševního zdraví    I
I              I           I             I              I ředitelů škol     I
I---------------------------I----------------------I--------------------------I---------------------------I------------------------I
I Centrální služby     I Vzdělávání a rozvoj I Regionální služby    I Odborná podpora      I Odborná podpora    I
I---------------------------I----------------------I--------------------------I---------------------------I------------------------I
Služby zaměřené na intervenci
I--------------------------------------I-------------------------------------I
    I Podpůrný tým k řešení komplexních  I Program včasné intervence      I
I problémů               I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Služba je poskytována tak, že se   I Včasná podpora zaměřená na řešení  I
I ředitel v případě řešení komplexních I počátečních obtíží v oblasti    I
I problémů (např. konflikty s rodiči  I fyzického a duševního zdraví a   I
I nebo komunikace s jejich právními  I prevenci jejich dalšího rozvoje s  I
I zástupci) obrátí na vedoucího    I možností přímého objednání na    I
I experta, který na základě      I základě vlastního posouzení     I
I identifikovaných potřeb přizve do  I rizikových faktorů         I
I týmu další odborníky, a společně   I                   I
I poskytují řediteli podporu. Ředitel I Pilotní služba je zajišťovaná    I
I tak nemusí sám vyhledávat odborníky, I poskytovatelem zdravotních služeb, I
I kteří mu mohou pomoci.        I ředitelé si mohou poskytovatele   I
I Vedoucí expert také může řediteli  I sami vybrat.            I
I pomoci s přípravou reakcí na     I                   I
I komunikaci ze strany rodičů nebo   I                   I
I jejich právních zástupců..      I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Regionální služby          I Odborná podpora           I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
Implementace strategie byla na začátku tohoto roku podrobena nezávislému hodnocení, ze kterého vyplývá, že pilotované služby pozitivně přispívají k wellbeingu zkušených i začínajících ředitelů škol.
Pochopitelně ne všechny popisované služby lze snadno implementovat v českém kontextu. Na druhou stranu řada z nich by mohla našim ředitelům účinně pomoci ve snižování zátěže spojené s výkonem jejich profese. Podpora wellbeingu ředitelů škol si zaslouží systémový přístup. Je zřejmé, že nastal čas začít toto téma intenzivně řešit. Připravovaný 
Operační program Jan Amos Komenský 
může být vhodnou příležitostí k pilotáži různých úrovní a forem podpory, které přispívají k wellbeingu vedoucích pracovníků škol.
ZDROJE
-
Principal Health and Wellbeing Strategy 2018-2021. Victoria State: Department of Education and Training, 2018.
-
RILEY, P. 
Australian Principal Occupational Health, Safety and Wellbeing Survey: 2017 Data
Fitzroy, Victoria: Australian Catholic University, 2018.
-
SRB, V., FELCMANOVÁ, L. a S. PÝCHOVÁ. 
Jak zlepšovat učení, wellbeing a rovné příležitosti žáků v ČR prostřednictvím středního článku a dalších opatření. Praha: SKAV, 2021.
 
Zdroj: Pro Letní speciál časopisu Řízení školy Mgr. Lenka Felcmanová