Otevřený článek: Nový kariérní řád a ředitel školy

Vydáno: 4 minuty čtení

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících a souvisejících zákonů, kterým se vytváří nový kariérní řád, je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk č. 959.

Řediteli školy návrh kariérního řádu vkládá do rukou nové nástroje, jak budovat kvalitní učitelský sbor. Ruku v ruce s tím jdou samozřejmě finanční prostředky, s nimiž návrh počítá a které budou sloužit k realizaci cílů návrhu zákona.
Řízení školy onlineZačínajícího učitele, který nastoupí do svého prvního zaměstnání na školu, návrh zákona označuje jako učitele v prvním kariérním stupni. Tím také začíná učiteli dvouleté adaptačním období, jehož cílem je pomoci začínajícímu učiteli ve výkonu učitelské profese. Ředitel školy určí kolegyni nebo kolegu, který nováčka zasvětí do učitelské praxe a chodu školy. Uvádějící učitel, jak tuto pozici návrh zákona označuje, má mít nárok na příplatek ve výši 3 000 Kč měsíčně. Začínající učitel, stejně jako dnes, bude vykonávat pedagogickou činnost; novinkou je výše naznačená systematická podpora.
Na konci adaptačního období se provede atestační řízení, které je celé vedeno na úrovni školy. Atestační komise ověřuje, zda začínající učitel dosáhl profesních kompetencí vymezených standardem pro samostatného učitele (neboli učitele ve druhém kariérním stupni), přičemž má k dispozici hodnocení uvádějícího učitele, hodnocení ředitele školy a doklady, které podávají přehled o dosažených profesních kompetencích a kvalitě výkonu profese učitele. Komisi pro atestační řízení sestavuje ředitel školy, přičemž návrh zákona blíže specifikuje, z jakého okruhu vybírá její členy. Ředitel je zároveň jedním ze tří členů této komise.
Na základě ověření atestační komise se učitel stane samostatným učitelem. V případě neúspěchu u atestačního řízení se jeho adaptační období prodlužuje o další rok, což však budou podle předpokladu pouze výjimečné případy. Návrh zákona se zabývá i specializovanými činnostmi a navazuje je na kariérní řád. Některé z nich bude moci vykonávat pouze samostatný učitel.
Řízení školy onlineNávrh zákona také předpokládá, že ředitelem školy se může stát pouze samostatný učitel. Zde je vhodné podotknout, že všichni stávající učitelé, kteří budou mít za sebou alespoň dva roky zkušeností, se podle návrhu přechodných ustanovení automaticky překlopí do druhého kariérního stupně a budou samostatnými učiteli.
Profesnímu rozvoji každého učitele, a to nejen učitele začínajícího, by měl napomoci plán, který společně s ředitelem vytváří. Návrh zákona hovoří o osobním plánu profesního rozvoje pedagogického pracovníka, který sestavuje ředitel společně s učitelem. Ředitel určí po projednání s učitelem povinnou část plánu a musí vytvořit podmínky pro jeho plnění, fakultativní část si určuje učitel.
Návrh zákona uvádí rámcově, jaké profesní kompetence učitele budou při přechodu v rámci kariérních stupňů posuzovány, a zmocňuje ministerstvo k vydání prováděcích předpisů, které stanoví standard, jaký má naplnit učitel při přechodu na vyšší kariérní stupeň.
Pokud bude mít učitel ve vymezených oblastech vynikající schopnosti, pak může být úspěšný u atestačního řízení na třetí kariérní stupeň. K němu se podle návrhu může přihlásit učitel, který má Řízení školy online7 let zkušeností samostatného učitele. Na základě návrhu přechodných ustanovení se učitelům s 10letou praxí zkrátí tato doba o 2 roky a s 15letou praxí o 3 roky. Podle plánu budou tedy první učitelé podávat přihlášky k atestačnímu řízení na třetí stupeň v roce 2021. Ředitel školy je jedním ze členů atestační komise, kterou podle návrhu jmenuje ministerstvo.
Ředitel školy této komisi také předkládá hodnocení výsledků práce učitele. S postupem do nejvyššího kariérního stupně se pojí příplatek a rychlejší postup v platových stupních. Počítá se tedy v současných podmínkách s nárůstem platu učitele o přibližně 5 000 Kč za měsíc. Úlohou vynikajícího učitele je mimo vzdělávací a výchovnou činnosti zajišťovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a metodicky usměrňovat a koordinovat vzdělávací a výchovnou činnost učitelů.
Článek vyšel v časopisu Řízení školy 2/2017
Autorem je Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., ředitel odboru legislativy MŠMT
Zdroj obrázků: Shutterstock