Otevřený článek: Doučování sociálně znevýhodněných žáků jako ideální praxe pro studenty pedagogických fakult

Vydáno: 10 minut čtení

V důsledku restrikcí a omezení prezenční výuky v základních školách vznikla v posledních dvou letech významná poptávka po doučování zejména u sociálně znevýhodněných žáků, kteří z různých důvodů nemají potřebnou vzdělávací podporu v rodinném zázemí; s nástupem ukrajinských žáků do škol se nyní poptávka po doučování ještě zvyšuje o velké množství žáků s odlišným mateřským jazykem. A protože pracovní kapacity učitelů i pedagogických asistentů jsou limitované, výrazně se zvyšuje zájem škol o doučování zajišťované externisty, v našem konkrétním případě z řad studentů pedagogických fakult.

Následující text čerpá ze zkušeností studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kteří v projektu obecně prospěšné společnosti Nová škola1) už třetím rokem zajišťují on-linei off-line doučování spojené s volnočasovými aktivitami (odpoledními kluby) pro sociálně znevýhodněné žáky, a to skupinovou i individuální formou v pěti pražských základních školách. Text se soustředí na popis přínosů doučování a na doporučení postupů, kterými mohou školy a učitelé základních škol doučování zajišťované vysokoškolskými studenty podpořit.

Přínosy doučování a odpoledních klubů pro sociálně znevýhodněné žáky

Na základě dvouleté zkušenosti z projektu, ve kterém studenti-lektoři zapojili do doučování a odpoledních klubů ve školách už téměř pět set žáků, víme, že podobné aktivity mají pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků velký smysl. Protože nás ale zajímá i perspektiva samotných lektorů, zeptali jsme se lektorek a lektorů z řad studentů pedagogické fakulty, v čem oni vidí hlavní přínos doučování sociálně znevýhodněných žáků. V obsáhlých odpovědích pak mimo jiné zaznělo:
„Podle mého názoru žákům se sociálním znevýhodněním dává doučování prostor pro školní přípravu, který doma mohou postrádat.“
 Daniela, studentka českého jazyka a speciální pedagogiky
Doučování zajišťované studenty primárně zabezpečuje školní přípravu těm dětem, kterým z mnoha různých důvodů nemohou se školní přípravou pomoci jejich rodiče. A nemusí to být ani zdaleka vždy jen proto, že by rodiče neměli čas nebo se nechtěli s dětmi učit – například Daniela tak doučuje žákyni vyrůstající v péči babičky, která se jinak ve všech ohledech velmi snaží, školní látku si ale už sama mnohdy nepamatuje a za doučování vnučky je tak velmi vděčná.
„Učitelé si někdy neuvědomují, že je pro tyto žáky mnohem těžší mít připravené pomůcky, dělat si v nepříznivém domácím prostředí úkoly atp. Od toho jsme tam my, kteří jim s těmi úkoly pomáháme.“
 Veronika, studentka učitelství českého jazykaa speciální pedagogiky
Ze zkušenosti našich lektorů je také zřejmé, že pro řadu učitelů může být při třiceti žácích ve třídě obtížné rozlišit, které děti mají podporující domácí prostředí a které naopak takové prostředí doma nemají. Při zapojení studentů-lektorů do doučování toto ale přestává být významné – protože dětem, které nemají podporující domácí prostředí, poskytne potřebnou pomoc s úkoly a s přípravou na výuku doučující lektor.
„Největší výhodou projektu je, že je pro rodiče zcela zdarma, většina rodin našich žáků by si nemohla individuální doučování finančně dovolit…“
 Petra, studentka učitelství biologie a výchovy ke zdraví
Zapojení studentů vysokých škol do doučování žáků umožňuje vyrovnávat rozdíly mezi většinovou populací a sociálně znevýhodněnými rodinami tak, aby se nepříznivá ekonomická situace rodiny co nejméně promítala do vzdělávání dítěte. Toto je nejvíce citelné při přípravě žáků devátých tříd na přijímací zkoušky na střední školy – žáci z běžně sociálně situovaných rodin si mnohdy platí různé přípravné kurzy, žáci ze sociálně znevýhodněných rodin si ale finančně náročné doučování dovolit nemohou, proto je pro ně individuálnía bezplatná podpora ze strany vysokoškolských studentů vítanou pomocí.
„Jako hlavní přínos vidím, nejen pro děti, ale i pro nás lektory, to, že se děti opravdu chtějí zlepšovat a zlepšují.“
 Karolína, studentka českého jazyka a základů společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Velmi důležitým poznatkem z projektového doučování je, že řada sociálně znevýhodněných žáků chce na sobě pracovat a zlepšovat své školní výsledky (u mnohých tedy neplatí chybný předpoklad učitelů, že tito žáci prostě jen nemají zájem). Nicméně je potřebné zajistit těmto žákům nadstandardní podporu, třeba právě formou doučování realizovaného studenty vysokých škol.
„Doučování pomáhá dětem v tom, že si mohou dopřát dostatek času a klidné prostředí k dostudování potřebné látky.“
 Daniel, student psychologie a speciální pedagogiky
Řadě žáků doučování pomáhá také proto, že nemají v domácím prostředí potřebný klid na školní přípravu – v některých případech se například jedná o děti, které s celou rodinou sdílí jednopokojový byt. Výhodou individuálního doučování také je, že děti při něm nejsou vystavené tlaku okolí a nejsou srovnávány s vrstevníky.
„Díky projektu mohou děti vidět, jak každému jde něco jiného a že nemusí se kvůli prospěchu cítit méněcenní, nebo se dokonce bát říct si o pomoc.“
 Petr, student dějepisu a společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Základním konceptem doučování je nabídka individuální podpory, kterou pedagogičtí pracovníci škol jinak často nemají kapacity zajistit v potřebné míře. Toto je mnohdy zřejmé u žáků s odlišným mateřským jazykem, kterým individuální práce s lektorem umožňuje doptat se na významy, které v běžné výuce nezachytili, a dále si rozvíjet slovní zásobu v češtině.
„Hlavní přínos je podle mě to, že si mají děti s kým popovídat a můžou se nám svěřit s některými věcmi, které se dějí u nich doma.“
 Barbora, studentka angličtiny a základů společenských věd se zaměřením na vzdělávání
V doučování děti také mají možnost neformálně si s lektorem popovídat a svěřit se, projevit znalosti, na které v běžné výuce nedojde. Barbora tak například doučovala žákyni deváté třídy, u které se až při méně formální individuální práci s lektorkou ukázalo, že má ve třídě problém projevovat se mezi spolužáky a že její znalosti jsou reálně daleko vyšší, než se může z jejích výkonů při běžné výuce zdát.
„To si myslím, že je obecně největší přínos odpoledních klubů pro žáky – nové sociální vazby v rámci nového kolektivu, který by bez klubů vůbec nevznikl.“
 Anna, studentka učitelství českého jazyka a základů společenských věd
Propojení skupinového doučování s volnočasovými aktivitami v odpoledních klubech má také sociální přínos pro žáky. Například Anna tak ve svém odpoledním klubu měla současně zapojeného sociálně znevýhodněného chlapce s deficitem v oblasti intelektu a chlapce z rodiny migrantůz Afriky – oba kluci ve svých třídách neměli úplně dobré postavení v kolektivu, společně ale navázali přátelství právě v odpoledním klubu.

Důležitost spolupráce s učiteli

Důležitým poznatkem z našeho projektu je ale také to, že pro úspěch doučování nestačí jen zajistit lektora z řad studentů VŠ, podstatné je i jeho propojení s učiteli školy – tak, aby lektor měl od učitelů dostatečné informace o dítěti a aby věděl, na co se při práci s žákem zaměřit. Pokud byste tedyi ve vaší škole plánovali zapojit studenty pedagogických oborů do doučování sociálně znevýhodněných žákům, z naší projektové zkušenosti bychom vám doporučovali minimálně zvážit i možnost:
Zajistit koordinátora doučování  – ve sboru ustanovit prostředníka z řad učitelů (nebo asistentů), který může zprostředkovávat komunikaci mezi ostatními pedagogya studenty-lektory. Z projektových zkušeností se jako ideální koordinátor jeví zástupce ředitele, školní speciální pedagog nebo výchovný poradce.
Podpořit učitele v tom, aby zpřístupnili studentům-lektorům učebnice, které při práci s žáky využívají. Pokud učitelé pro výuku žáků využívají nějaké online prostředí (např. MS Teams, Google classroom apod.), umožnit studentům-lektorům přístup do tohoto prostředí.
Zprostředkovat studentům-lektorům individuální zadání práce s žákem. Například pokud je to možné a vhodné, učitel může poslat jednoduché zadání pro aktuální doučování studentovi-lektorovi mailem nebo přes domluvenou komunikační online platformu (WhatsApp, Messenger apod.). V jiných případech může učitel předat zadání osobně (nebo poslat po asistentovi), ve škole, před začátkem doučování.
Zajistit prostor pro individuální konzultace. Domluvit se s pedagogy a následně informovat studenty-lektory o tom, jak mohou studenti kontaktovat pedagoga v případě, že by potřebovali nějakou individuální konzultaci k práci s žákem.
Podpořit učitele při poskytování zpětné vazby studentům-lektorům. Vybídnout učitele, aby třeba alespoň jednou měsíčně sdělili nebo poslali studentovi-lektorovi krátkou zprávu o tom, zda jsou u žáka viditelné výsledky doučovánía případně na co se dále zaměřit jiným způsobem než dosud.
Umožnit/nabídnout studentům-lektorům přístup do vyučování.
 Řada lektorů patrně nebude mít možnost nebo důvod pro využití takové nabídky, máme ale i zkušenosti s případy, kdy se lektorka přišla podívat do dopolední výuky a tato návštěva jí pak velmi pomohla při realizaci odpoledního doučování.

Přínos doučování i pro studenty vysokých škol

Co bychom rádi zdůraznili závěrem: Doučování sociálně znevýhodněných žáků realizované studenty pedagogických fakult je aktivitou, která je výhodná pro všechny. Žáci se sociálním znevýhodněním zde získávají podporu, která by jim jinak v domácím prostředí chyběla, učitelé a pedagogičtí pracovníci škol získávají zdroj pro doučování žáků nad rámec personálních kapacit školy,a v neposlední řadě i samotní studenti-lektoři zde získávají zkušenosti, které navazují na jejich vysokoškolské studiuma rozvíjejí jejich praktické kompetence – jak také zmínila jedna z našich lektorek:
„Doučování je pro mě osobně velkým přínosem i k mému studiu. To, že studuji pedagogickou fakultu a připravuji se na profesi učitele, je skvělé, ale mít znalosti a umět ty znalosti předat jsou dvě rozdílně věci. Díky doučování žáků se v tom můžu zdokonalovat.“
 Lenka, studentka českého jazyka a základů společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Článek vznikl jako výstup projektu „Nevzdáme to!: Podpora ohrožených dětí a jejich školní úspěšnosti prostřednictvím odpoledních klubů ve škole a intervence v rodině“ (reg. č. projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011217).
Nová škola, o. p. s (novaskolaops.cz)
 
1) Konkrétně jde o projekt „Nevzdáme to!: Podpora ohrožených dětí a jejich školní úspěšnosti prostřednictvím odpoledních klubů ve škole a intervence v rodině“ (reg. č. projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011217) podpořený z prostředků EU v Operačním programu Zaměstnanost.
 
Zdroj: Pro časopis Řízení školy doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Mgr. Barbora Dyrková Šimůnková, metodička a koordinátorka projektu Nevzdáme to!