Ombudsman vydal sborník stanovisek veřejného ochránce práv z oblasti školství

Vydáno: 4 minuty čtení

Již od roku 2007 ombudsman vydává tematické publikace, které obsahují vysvětlení řady témat a pojmů a především veškerou problematiku ukazují na konkrétních případech, kterými se ombudsman zabýval. Na tuto tradici navazuje další publikační novinka, kterou ombudsman vydal v letošním roce. Jde o sborník stanovisek veřejného ochránce práv pro oblast školství.

Veřejný ochránce práv řešil od počátku své činnosti v roce 2000 přes 1 200 podnětů, které se týkaly školství. Nejčastěji se na něj obracejí rodiče dětí, které nebyly přijaté do mateřské, základní nebo střední školy. Ochránce se také zabýval případy šikany, problémy se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo neshodami rodičů se školou. Na ochránce se obracejí neúspěšní maturanti. Někdy ochránce řeší i stížnosti samotných škol, které například nesouhlasí s postupem České školní inspekce (dále jen „ČŠI“). Přestože jsou pravomoci ochránce v oblasti školství omezené, v minulosti se ukázalo, že jeho šetření a právní závěry mohou pomoci úřadům, ředitelům škol i rodičům. Ochránce prošetřuje postupy krajských úřadů jako odvolacích orgánů, ČŠI nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Nemůže naopak zasahovat do činnosti ředitelů škol, učitelů nebo obcí jako zřizovatelů škol, ledaže by prověřoval podezření na diskriminaci.

Komu je sborník určený

Sborník je určený především ředitelům a ředitelkám mateřských, základních a středních škol, pracovníkům školských odborů krajů a obcí a odborné pedagogické veřejnosti. Cenným zdrojem informací může být publikace i pro MŠMT, ČŠI a další státní instituce aktivní ve školství, a to i jako metodická pomůcka. V neposlední řadě je sborník určený i pro rodiče a žáky, protože jim umožní zorientovat se v tématu a seznámit se s některými jejich právy a povinnostmi. Měli by zde taktéž najít řešení některých komplikovaných situací, se kterými se mohou potkat na cestě vzdělávací soustavou České republiky.

Obsah sborníku

Úvodní výklad je věnován stručnému zodpovězení poměrně frekventovaných otázek, se kterými se ochránce při své činnosti setkává. V první části sborníku se představuje činnost ochránce chronologicky od předškolního vzdělávání přes základní vzdělávání až ke střednímu vzdělávání. Následuje kapitola ke školnímu stravování. V poslední části sborníku jsou citovaná úplná nebo zkrácená znění závěrů veřejného ochránce práv z konkrétních kauz, kterými se v minulosti zabýval.

U předškolního vzdělávání je publikace zaměřena zejména na téma povinného předškolního roku, přijímání do mateřské školy, očkování, letního provozu a úplaty za vzdělávání. V rámci základního vzdělávání je věnována pozornost přijímání žáků do první třídy, školní šikaně, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání romských dětí, výchovným opatřením a školní družině. Kapitola středního vzdělávání popisuje přijímání na střední školy, některé aspekty průběhu středoškolského vzdělávání, výchovná opatření a maturitní zkoušky.

Řízení školy online

Ukázka ze sborníku: Diagram rozhodování o přijímání k základnímu vzdělávání pro ředitele ZŠ

Sborník se výslovně nezabývá vzděláváním na vyšších odborných školách. Některé aspekty jsou však obdobné nebo shodné jako na nižších stupních vzdělávání, jde například o správní řízení nebo problematiku výchovných opatření. Publikace se rovněž nevěnuje problematice studia na vysokých školách. Dále nepokrývá pracovněprávní otázky týkající se škol a jejich zaměstnanců či ředitelů, neboť jde o otázky související především s pracovním, nikoliv školským právem jako takovým.

Za Kancelář veřejného ochránce práv pevně věříme, že čtenáři ve sborníku naleznou užitečné tipy do praxe a publikace se jim stane návodem k řešení složitých právních otázek, které někdy vzdělávání provázejí. Sborník je pro čtenáře veřejně dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách veřejného ochránce práv.

  • Vybraná témata publikovaná ve Sborníku stanovisek veřejného ochránce práv pro oblast školství budou v průběhu nového školního roku zpracovaná pro časopisy redakce Řízení školy, kde budou postupně uveřejňovaná.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv; Mgr. Barbora Votoupalová, Právnička Kanceláře veřejného ochránce práv