MŠMT podpoří výzkum elektronických komponent

Vydáno: 2 minuty čtení

MŠMT poskytne finanční podporu celkem 4 projektům s českou účastí, které uspěly v mezinárodním hodnocení výzev společné technologické iniciativy ECSEL ( Electronic Components and Systems for European Leadership ) a jejichž řešení bude zahájeno v roce 2019. MŠMT na realizaci těchto projektů poskytne v období do roku 2022 celkem 76,6 milionu Kč.

Společná technologická iniciativa ECSEL je jedním z nástrojů implementace rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020) a zaměřuje se na podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblastech elektronických komponent a inteligentních řídicích systémů, mikro a nanoelektroniky, vestavěných počítačových systémů a umělé inteligence. Za tímto účelem byl ustaven společný podnik ECSEL (ECSEL Joint Undertaking), který sdružuje všechny klíčové stakeholdery působící v daných oblastech v EU z řad orgánů Evropské komise, členských států EU a průmyslových asociací. Společný podnik ECSEL každoročně vyhlašuje výzvy k předkládání návrhů projektů, kterých se v mezinárodních konsorciích úspěšně účastní rovněž české výzkumné organizace a podniky.

Ve výzvách vyhlášených v roce 2018 uspěly v hodnocení nezávislými experty 4 mezinárodní projekty s českou účastí, na nichž se bude díky podpoře MŠMT podílet celkem 11 českých řešitelských týmů z celkem 7 institucí. Podpořenými subjekty budou České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR a podniky IMA s.r.o., CAMEA s.r.o. a SmartMotion s.r.o.

MŠMT se účastní aktivit společné technologické iniciativy ECSEL již dlouhodobě a každoročně vyčlení na financování mezinárodních projektů podporovaných v jejím rámci 3 mil. EUR. Financováním úspěšných projektů MŠMT značně přispívá k posilování mezinárodní konkurenceschopnosti českých výzkumných organizací a podniků a k rozvoji vědních a průmyslových odvětví v ČR a v Evropě.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/msmt-podpori-vyzkum-elektronickych-komponent-a-ridicich