MŠMT podpoří integraci dětí z Ukrajiny do církevních škol

Vydáno: 5 minut čtení

Až 40 milionů korun rozdělí MŠMT mezi církevní školy a školská zařízení v rámci výzvy na poskytování vzdělávání a školských služeb pro děti, žáky a studenty uprchlé z Ukrajiny v souvislosti s letošním ozbrojeným konfliktem.

O finanční dotaci na aktivity s ukrajinskými uprchlíky realizované od 1. března do 31. prosince 2022 mohou církevní školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné) a školská zařízení žádat do 11. listopadu 2022. Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů, která bude vyplacena i zpětně.

Důvodem vyhlášení výzvy je skutečnost, že „nové výkony“, které nesouvisejí se změnami kapacity školy či školského zařízení, nejsou v případě církevního zřizovatele za standardních podmínek předmětem dofinancování v průběhu kalendářního roku tak, jako je tomu u jiných zřizovatelů.

"Ze screeningového šetření kapacit mateřských a základních škol ve vazbě na dopady ukrajinské krize v průběhu března roku 2022 vyplynulo, že i církevní školy přijímají ke vzdělávání ukrajinské děti a žáky a nabízejí tak své kapacity, čímž napomáhají řešit situaci ve veřejném školství," říká náměstkyně sekce ekonomické a legislativní Pavla Katzová.

Podrobnosti a podmínky k výzvě a způsob podání žádosti

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, na vzdělávání a školské služby pro děti, žáky a studenty, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.,  pro kalendářní rok 2022

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, na vzdělávání a školské služby pro děti, žáky a studenty, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.pro kalendářní rok 2022“ (dále jen „Výzva“) je zpracována za účelem poskytnout vzdělávání a školské služby pro děti, žáky a studenty v církevních školách a školských zařízeních, na které se vztahují opatření podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a to v období od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022.

V souvislosti s příchodem ukrajinských dětí na území České republiky byl schválen zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje některé právní, organizační i obsahové podmínky spojené se zapojením ukrajinských dětí, žáků a studentů, kterým je poskytnuta dočasná ochrana, do českého vzdělávacího systému.  S ohledem na právní úpravu vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějšcích předpisů, a v návaznosti na mezinárodněprávní závazky České republiky mají ukrajinské děti, kterým je poskytnuta dočasná ochrana, právo na vzdělání za obdobných podmínek jako občané České republiky. Ze screeningového šetření kapacit mateřských a základních škol ve vazbě na dopady ukrajinské krize v průběhu března roku 2022 pak vyplynulo, že i církevní školy přijímají ke vzdělávání ukrajinské děti a žáky a nabízejí tak své kapacity, čímž napomáhají řešit situaci ve veřejném školství. 

Ve vztahu k vyhlášení této mimořádné Výzvy je pak třeba dodat, že tzv. „nové výkony“, které nesouvisejí se změnami kapacity školy či školského zařízení, nejsou v případě církevního zřizovatele za standardních podmínek předmětem dofinancování v průběhu kalendářního roku tak, jako je tomu u jiných zřizovatelů. Předmětem této Výzvy je tedy dítě, žák, student, který byl přijat ke vzdělávání nebo jsou mu poskytovány školské služby v církevních školách a školských zařízeních, a to v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb.

Podle podmínek uvedených ve vyhlášení Výzvy bude církevním školám a školským zařízením poskytnuta dotace na úhradu neinvestičních nákladů uvedených v § 160 odst. 1 písm. b) školského zákona tak, aby bylo možné uhradit vzniklé náklady na vzdělávání a školské služby, které přímo souvisejí s přijetím ukrajinských dětí, žáků a studentů.

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-integraci-deti-z-ua-do-cirkevnich-skol; https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-pro-cirkevni-skoly-a-skolska-zarizeni-na-poskytovani