Možnosti financování asistentů pedagoga po 31. 8. 2018

Vydáno: 1 minuta čtení

MŠMT upozorňuje, že po 31. 8. 2018 již nebude možné čerpat finanční prostředky na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo se sociálním znevýhodněním v takové míře jako dosud. Končí totiž čerpání ze dvou modulů rozvojového programu [1]  na financování asistentů pedagoga. Jednou z možností, jak podporu dětem, žákům a studentům ohroženým školním neúspěchem i po tomto datu zajistit, mohou být školní asistenti z tzv. šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (nejedná se o podpůrné opatření)

Podle aktuálního harmonogramu výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na rok 2018 je v únoru 2018 plánováno vyhlášení druhé vlny výzev na tzv. šablony pro mateřské a základní školy a další subjekty stanovené výzvou. Pro střední a vyšší odborné školy se obdobné výzvy připravují na prosinec 2018. V obou případech mohou o dotace žádat subjekty z celé České republiky včetně hlavního města Prahy.

Financování asistentů pedagoga po 31. 8. 2018 lze zajistit také prostřednictvím podpůrných opatření nebo na základě § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (modul C rozvojového programu).

Čerpání finančních prostředků z rozvojového programu na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách nebo se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů (modul A a B rozvojového programu) bude k 31. 8. 2018 ukončeno.

Zdroj