Kurzy - celoživotní vzdělávání Univerzity Karlovy

Vydáno: 4 minuty čtení

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Více informací o jednotlivých vzdělávacích programech

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky – funkční studium FS 2

Tento vzdělávací program reaguje na vzdělávací potřeby vedoucích pedagogických pracovníků. Vzdělávací program Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je strukturován do modulově uspořádaného studijního plánu, ve kterém je možno přizpůsobit pořadí výukových modulů a předmětů dle potřeb, možností a zájmu účastníků. Vzdělávací program se skládá z 5 modulů: Teorie a praxe školského managementu, Právo, Ekonomika a finanční management, Řízení pedagogického procesu a Vedení lidí. Vzdělávacím cílem je připravit vedoucí pedagogické pracovníky k výkonu vedoucích funkcí ve školách a školských zařízeních takovým způsobem, aby byli schopni přispívat k rozvoji našeho školství a realizovat potřebné úkoly, které jim ukládají vzdělávací záměry České republiky.

Místo konání: PedF UK v Praze

Termín zahájení: září 2024

Přijímací řízení do škol

Seminář si klade za cíl pomoci účastníkům zorientovat se v základních právních předpisech při rozhodování ředitele školy ve správním řízením, obeznámit je se správným postupem a jednotlivými procesními kroky u přijímání uchazečů do škol, upozornit na vliv správního řízení na chod školy a také na aplikační nejasnosti i nejčastější pochybení, k nimž během správního řízení dochází.

Termín konání: 13. 3. 2024 (online)

Tvorba moderních powerpointových prezentací

Vzdělávací program je zaměřený na tvorbu designových a vizuálně poutavých powerpoinotvých prezentací, které budou nejen plně podporovat edukační sdělení, ale budou rovněž odpovídat současným vizuálním nárokům. Zaměříme se na základní designové principy a jejich přenositelnost do praxe, zjistíme, jak a jestli využívat obrázky, uvědomíme si důležitost kontrastu pro přitahování pozornosti publika a ukážeme si, jak pracovat s textem v prezentacích.

Termín konání: 27. 3. 2024 (online)

Jak efektivně přejít na povinné vedení elektronické spisové služby ve školách od 1. ledna 2026

Práce s dokumenty je nezbytnou součástí každodenního života jejich původce, škol nevyjímaje. Jak motivovat zaměstnance, aby s dokumenty správně zacházeli? Jak zkrátit čas, který musí být věnován péči o dokumenty? Nastavení procesu oběhu dokumentů je třeba v praxi přizpůsobit provozním podmínkám jednotlivých původců tak, aby byl efektivní, co nejméně zatěžoval a probíhal v souladu s platnou legislativou.

Termín konání: 10. 4. 2024 (online)

Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky

Kurz má 2 základní cíle: v teoretické rovině ukázat na obvyklé znaky a příčiny vyhoření a pomocí různých metod sebepoznání a prevence navést účastníky k cestě zpět do stavu rovnováhy mezi výdejem a příjmem energie a odbourání stresorů vedoucích k vyhoření. V průběhu kurzu účastníci pochopí základní stresové reakce a jejich vzájemnou souvislost. Prostřednictvím imaginace a technik na odvádění pozornosti se naučí pracovat s vlastními negativními myšlenkami, pomocí technik všímavosti a relaxace si uvědomí vlastní pocity a tělesné příznaky stresu.

Termín konání: 17. 4. 2024 (online)

Efektivní porady

Nabízený vzdělávací program chápe poradu jako silný manažerský nástroj a jeho obsah je zaměřen na rozvoj praktických dovedností, technik a na celkovou změnu optiky, kterou je možné pohlížet na porady.  Zaměřuje se na různé druhy porad, které jsou v oblasti školství typické a předává účastníkům takové informace, které jim umožní tato setkání zefektivnit, zrychlit, zacílit a využít jako skutečný manažerský nástroj a nástroj vedení lidí.

Termín konání: 13. 5. 2024 (online)

Více informací o jednotlivých vzdělávacích programech najdete na: www.kamv.cz

Zdroj: www.kamv.cz