Konzumace energetických a kofeinových nápojů

Vydáno: 3 minuty čtení

Je možné zakázat dětem konzumaci energetických a kofeinových nápojů ve škole?

Odpověď

Předpokládám, že se jedná o konzumaci určitých nápojů žáky základní nebo střední školy, nikoli dětmi mateřské školy. V dotazu není uveden důvod, na základě kterého by mělo dojít k zákazu konzumace energetických a kofeinových nápojů ve škole. Autorka proto dovozuje, že tímto důvodem je skutečnost, že uvedené nápoje neodpovídají aktuálním výživovým doporučením a škola je vedena zájmem ochrany zdraví žáků.

V souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Podle právního názoru autorky nelze na základě uvedeného ustanovení školského zákona bez vazby na další skutečnosti obecně dovozovat, že konzumace kofeinových a energetických nápojů ohrožuje bezpečnost a zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech v té míře, aby bylo nutné proti nim zakročit při vzdělávání a činnostech se vzděláváním souvisejících.
 
Uvedený právní názor opírá mimo jiné o skutečnost, že
  • konzumace daných nápojů není uvedena v přílohách Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (čj. 21291/2010-28), a to na rozdíl od alkoholických nápojů,
  • nabízení k prodeji, prodej a reklama nápojů obsahujících kofein a energetických nápojů je ve škole a školském zařízení možná ve vztahu k žákům, kteří již splnili povinnou školní docházku [§ 3 písm. a) vyhlášky č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, v platném znění].
Proto „plošný“ zákaz konzumovat ve škole nebo školském zařízení kofeinové a energetické nápoje stanovený školním řádem podle názoru autorky není v souladu se školským zákonem.
Je možné dovodit, že zákaz konzumace kofeinových a energetických nápojů ve škole stanovený školním řádem bude odpovídat smyslu školského zákona, pokud bude zřejmá souvislost se zajištěním zdraví a bezpečnosti žáků v rámci vzdělávání a činností přímo souvisejících se vzděláváním.
 
Zdroj: Pro Speciál školní jídelny - listopad 2019, PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.