Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Vydáno: 4 minuty čtení

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  • Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

»     odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

»     příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

»     plná způsobilost k právním úkonům,

»     bezúhonnost,

»     zdravotní způsobilost,

»     znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

»     pedagogické aspekty práce na pozici ředitele školy, pedagogická koncepce odpovídající oboru/oborům vzdělání konkrétní školy a představa uchazeče o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,

»     znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

»     znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

»     základní ekonomické znalosti,

»     organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

     » jméno, příjmení a titul uchazeče,

     » pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

     » datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

»     ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

»     doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

»     strukturovaný životopis,

»     koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese http://skoly.praha-mesto.cz, a na webu školy, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace; vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,

»     výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

»     čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (formulář dostupný na http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy),

»     lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce),

»   souhlas se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - formulář dostupný na http://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny
do 9
. 4. 2020 do 18 hodin do podatelny:        

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

111 21  PRAHA 1

 

Zdroj: MHMP