Koncepce pro oblast mládeže 2025+

Vydáno: 12 minut čtení

Odbor pro mládež MŠMT v současné době zpracovává nový strategický dokument pro oblast mládeže. Mělo by se jednat o Koncepci na období 2025 – 2031.

V průběhu dubna proběhly tři kulaté stoly k tématům

  1. podpora participace mládeže,
  2. rozvoj plného potenciálu mladých lidí
  3. přechod mladých lidí do dospělosti.

Cílem kulatých stolů bylo získat podněty pro přípravu nového strategického dokumentu zaměřeného na podporu mládeže a nově navázat spolupráci napříč organizacemi a institucemi, které se zabývají průřezovým tématem MLÁDEŽ.

Celkem se zapojilo na 70 zúčastněných ze 46 organizací, institucí, měst a obcí - MŠMT, MV, MŽP, MPSV, MZ, MMR a přímo řízených organizací, zástupci neziskových organizací, představitelé parlamentů dětí a mládeže a zástupci programů mladých delegátů ČR do dialogu EU s mládeží či do OSN.

V rámci kulatého stolu k Participaci pracovaly celkem 3 skupiny stakeholderů. V rámci jejich práce rezonovalo několik hlavních aspektů, které ovlivňují, do jaké míry mladí lidé participují na věcech veřejných.

Tematická zpráva ke stažení - Závěry z tematické analýzy výstupů z kulatých stolů

Závěry tematické analýzy ke kulatému stolu Přechod mladých lidí do dospělosti

SYSTÉMOVÁ PODPORA, KOMPETENCE, VNÍMÁNÍ OKOLÍM A SPOLEČNOSTÍ, PARTICIPACE, DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, DOSTUPNOST INFORMACÍ
SYSTÉMOVÁ PODPORA
Zásadním tématem, které mladí lidé řeší v přechodu do dospělosti, je volba studia a kariéry. Jednou z identifikovaných výzev je, že školy nejsou propojeny s trhem práce, a proto není možné při výběru školy souběžně vybrat i kariéru. Toto může být způsobeno zastaralým a neaktuálním systémem (školským a právním), který nereflektuje současnou dobu a potřeby trhu práce. Školství v ČR je decentralizované a je na každé škole, jak si přizpůsobí výuku. Dalším problémem je legislativa, která ztěžuje propojení zaměstnavatelů se školami a jejich studenty. Předsudky společnosti o nižších schopnostech a znalostech studentů z učilišť i středních odborných škol mohou také komplikovat mladým lidem výběr budoucího zaměstnání.
Mladí lidé se potýkají s nedostatkem podpory při výběru studia a povolání. Rozhodnout se v 15 letech o svém budoucím povolání je pro mnoho z nich náročné, stejně tak jako nejistá budoucnost. Chybí možnost vyzkoušet si povolání, např. skrze dlouhodobější stáž. Mladí lidé čelí tlaku/nezájmu ze strany rodiny a okolí. Představa rodičů o studiu a kariéře dětí je odlišná od předpokladu jejich dětí, a tudíž je v kolizi s reálnými potřebami mladých lidí. Rodiče např. vybírají vhodnou školu pro své děti. Dále mladí lidí čelí nezájmu ze strany odborníků na kariérové poradenství a roli v tom může sehrát i odlišnost regionu či jazyková bariéra.
V oblasti kariérního poradenství nejsou kapacity (lidské a časové) a často je tato pozice na škole součástí jiné. V tomto ohledu by mohly být nápomocny domy dětí a mládeže, jež občas mají psychologa a pomohou mladým lidem s volbou kariéry. Je třeba zajistit kariérní poradenství pro vícejazyčné mladé lidi, a to po celé ČR. Dále je potřeba zajistit, aby mladí lidé měli k dispozici všechny informace o možnostech, když se rozhodují o své kariéře po střední škole. Řešením by mohlo být založení platformy informující o oborech v ČR, např. Jihomoravský kraj si spravuje svou platformu poradenství. Je nedostatek míst, kde mohou mladí lidé nacházet informace o tom, kde hledat zaměstnání.
Při přechodu do dospělosti se mladí lidé osamostatňují a s tím souvisí i hledání dostupného bydlení. Bohužel se stále potýkají s nedostatkem bytů a vysokými cenami, na které mají vliv i inflace a nízké platy mladých lidí při vstupu na trh práce.
Dalším faktorem je geografické rozložení společnosti. U velkých měst bývá překážkou, že se v nich nepřizpůsobují územní plány, jako příklad lze uvést Brno, kde se od roku 1994 územní plán nezměnil, navzdory tomu, že se do tohoto města stěhuje hodně studentů. Prázdné byty na venkově jsou pro mladé lidi neatraktivní, především z důvodu centralizace studia, práce a služeb do velkých měst, a tím pádem zůstávají nevyužité.
Problémem může být i nedostatečná regulace ze strany státu, zejména v oblasti soukromého vlastnictví bytů, nedostatek sociálního a sdíleného bydlení a nedostatečné zabezpečení sociálních dávek pro studenty. Řešením mohou být různé projekty, např. v Brně je realizován projekt Symbios, který nabízí společné bydlení studentů univerzity a mladých lidí z dětského domova.
Někteří mladí lidé musí během studia chodit na brigády či absolvovat stáže, aby byli schopni zaplatit bydlení. Přetrvává ale problém s neplacenými stážemi a nízkými hodinovými mzdami pro brigádníky. Důležitou roli hraje i finanční gramotnost mladých lidí.
V ČR existuje lokální roztříštěnost služeb pro mladé lidi. S tímto tématem souvisí i centralizace škol a pracovních příležitostí do velkých měst. Mladí lidé mají důsledkem toho nerovnoměrný přístup ke službám a jsou nuceni k odchodu či dojíždění do velkých měst. Výsledkem toho je odliv mladých lidí z venkovského území. Dostupnost služeb pro mladé lidi je především důležitá v regionech, kde se vyskytuje znevýhodněná mládež, aby bylo zajištěno, že všichni mladí lidé mají stejné podmínky k životu. Výzvou je tedy udržet mladé lidi ve venkovských oblastech a neatraktivních lokalitách. Mladí lidé, poté až vystudují, by se mohli vrátit zpět a poskytovat služby v těchto lokalitách, což bude prospěšné pro celou společnost. Jako řešení této výzvy bylo navrženo provést analýzu potřeb (např. finance, spolupráce, udržitelnost) a audit systému, který existuje, hledat lidské a finanční zdroje a sdílet příklady dobré praxe.
Dalším identifikovaným problémem je nedostatečné poskytnutí podpory ohroženým mladým lidem, a to včetně zabezpečení kvalifikovaných odborníků (psychologů, sociálních pracovníků a pedagogů, lékařské péče) a jejich kapacity. Příčinou může být nedostatek financí a nedostatečná prioritizace, odchod odborníků z ČR, malý důraz na individuální potřeby mladých lidí a nesetkávání potřeb mladých lidí a existující podpory.
Dále byly zmíněny výzvy jako cílení na odstraňování resortismu a nastavení vzájemné provázanosti a spolupráce, zajištění bezpečného zázemí pro získávání informací a k vyjádření sebe sama (fyzicky i digitálně), podpora rodičovských kompetencí mladých rodičů, poskytnutí informací ze strany státu ohledně ujištění v jistotách (ekonomických, politických, vztahových, kariérových) při přechodu do dospělosti, a to např. poskytnutím informací o síti podpory nebo takovou síť vybudovat.
KOMPETENCE
V přechodu do dospělosti musí být mladí lidé schopni identifikovat své kompetence a musí být podporován i plný rozvoj a uznávání kompetencí (např. kompetencí při studiu). Nedostatečné rozpoznání vlastních kompetencí může ztěžovat výběr vhodného povolání. Důvodem k nedostatečné identifikaci vlastních kompetencí může být neznalost nástrojů a postupů k tomu určených, absence informovaného pracovníka školy nebo jiné instituce/člena rodiny, toto téma není prioritou, chybějící důraz na zjišťování přání a rozpoznání kompetencí k jejich naplnění během dospívání mladého člověka a podnětnost rodinného prostředí. Navrhovaným řešením tohoto problému je zdůrazňovat důležitost znalostí o nástrojích a postupech k rozpoznání vlastních kompetencí a předávat informace v rámci školy (např. prostřednictvím výchovného poradce) a zohledňovat kompetence v přijímacích řízeních.
V rámci získávání a rozvoje kompetencí mladých lidí je důležité učit mladé lidi kriticky myslet a bezpečně využívat informace, aby byli odolnými a otevřenými k dialogu, rozvíjeli svoji individualitu a k zajištění větší diverzity jejich názorů, potřeb, hodnot atd. Mladí lidé si velmi cení svobody myšlení a rozhodování. Vzdělávací systém by měl vést mladé lidi k vyjádření svého svobodného názoru, ale i neformální vzdělávání může pomoci k řešení výzev v této oblasti.
Dalším aspektem v oblasti kompetencí mladých lidí je nedostatečná podpora výchovy a vztahu ke zdraví. Hlavním prostředkem, který v dnešní době mladé lidi ovlivňuje, jsou média, a díky nim mají špatnou představu o tom, co je zdravé. Problémem jsou i letáky různých obchodních řetězců s akčními nabídkami, které často obsahují akce na alkohol a propagují tak nezdravý styl života. Alkohol a nezdravá jídla jsou ve velkém množství lehce dostupné i na různých festivalech a akcích, kde je vysoká účast mladých lidí. Mladí lidé jsou tak snadno ovlivnitelní ke koupi těchto produktů. Důvodem k užívání návykových látek může být tlak nebo frustrace ze školy, rodiny či konzumního způsobu života, je to pro mladé lidi určitá forma úniku. Mladí lidé si často neví rady, jak s tlakem a frustrací naložit, protože mají nedostatek pozitivních vzorů a vlivu ze strany komunity.
Rozsáhlým tématem, které se řešilo, byla schopnost reagovat na změny, nejčastěji spojené s vytržením z nějaké komunity, již jsou mladí lidé součástí. S tím, jak mladí lidé dospívají, se stávají součástí různých komunit, které se ale v průběhu jejich života mění a dochází tak ke střídání různých prostředí. Jedná se např. o komunity v rámci studia na střední a vysoké škole a poté v rámci jejich zaměstnání. Pro mladé lidi je těžké se adaptovat na nové prostředí a jakákoliv změna v nich vyvolává strach. Dosud nebyl příliš kladen důraz na učení se reagovat na změny, ale v budoucnu můžeme očekávat hodně změn v důsledku změny životního stylu, vývoje nových technologií a umělé inteligence či zhoršení klimatické krize a s tím narůstá i potřeba umět na tyto nové změny reagovat. Je třeba, aby se mladí lidé učili reagovat na budoucí změny a byli schopni se jim přizpůsobit. Řešením by mohlo být definovat přicházející změny a stanovit konkrétní kompetence pro jednotlivé změny, na něž pak budou schopni mladí lidé reagovat.
Dalšími zmíněnými výzvami byly učení se pracovat s umělou inteligencí (benefity x rizika, rozpoznání dezinformaci a deepfakes) a bezpečné chování v digitálním prostoru, vzdělávání o klimatu ve školách, získávání kompetencí reflektujících současnou dobu a potřeby (např. finanční gramotnost, příprava na zaměstnaní), připravenost na jednání s úřady/institucemi, neznalost fungování běžné domácnosti a nefungující rodina nepřenášející informace na děti, zlepšení práce s neúspěchem a jak naplnit potenciál mladých lidí, větší důraz na získávání soft skills.
VNÍMÁNÍ OKOLÍM A SPOLEČNOSTÍ
Mladí lidé se často setkávají ve svém okolí a ve společnosti s nepochopením či nepřijetím jejich pohledu na různá témata (např. finance a práce), jejich identity a jejich potřeb, což může být důsledek přetrvávajících předsudků ve společnosti. Ve společnosti existuje malá citlivost k odlišnostem mladých lidí a je nedostatečně řešeno téma rasismu a xenofobie na všech úrovních. LGBT lidé jsou diskriminováni zákonem. S tímto tématem souvisí i inkluze, je potřeba k mladým lidem přistupovat individuálně a využívat dostupné nástroje (např. spolupráci odborníků).
PARTICIPACE
Mladí lidé nejsou dostatečně zapojováni do práce komunit, což souvisí s mírou otevřenosti komunit a také se zatraktivněním zapojení do práce komunity. Výzvou je také vyslyšení ohrožených mladých lidí (je to stále o nich bez nich), hlavně v regionech existují rozdíly v tom, co se řeší, je třeba se zamyslet nad tím, jak toto pomoci koordinovat. Zmínka padla i o tokenizaci mládeže a témat s ní spojených. Často mladí lidé postrádají motivaci, to může vyplývat ze strachu z neúspěchu či z pocitu, že jejich zapojení nemá dopad. Absence možnosti ovlivňovat věci může vést i k nedostatku zodpovědnosti mladých lidí.
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Všeobecně chybí prevence péče o duševní zdraví, jak se starat o duševní zdraví a předcházet tak vzniku problému. Ve společnosti stále panuje atmosféra, že mluvit o emocích je problém. Dříve se o emocích nemluvilo, když mladí lidé tabu boří, setkávají se s opovržením. Narušit duševní pohodu může např. nedostatečný pocit bezpečí a podpory v digitálním prostoru, zatěžování mladých lidí tématy určenými pro dospělé lidi nebo nejistota a obava z budoucnosti.
DOSTUPNOST INFORMACÍ
Výzvou je zprostředkovat informace (inkluzivně a srozumitelně) od aktivních mladých lidí těm, kteří jsou z jiného prostředí a nejsou aktivní, aby se dozvěděli o různých existujících příležitostech pro mladé lidi. Je třeba, aby příležitosti pro mladé lidi byly dostatečně propagovány skrze funkční propagační strategie.

Tematická zpráva ke stažení - Závěry z tematické analýzy výstupů z kulatých stolů

Zdroj: https://msmt.gov.cz/mladez/koncepce-pro-oblast-mladeze-2025