Infoservis 4. března 2024

Vydáno: 4 minuty čtení

Videozáznam ze dne 4. března 2024

  • Limit počtu zaměstnanců
  • Metodika k dietnímu stravování
  • Nové FAQ k novele ZPP
  • Výkaznictví atd.2

Prezentace ke stažení

 
Za jakých podmínek může ředitel školy uznat splnění předpokladu odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele střední školy?

Platí, že ustanovení § 9a zákona umožňuje řediteli školy uznat předpoklad odborné kvalifikace výše uvedených učitelů zásadně jen písemně.

Uznání předpokladu odborné kvalifikace se umožňuje nejdéle na dobu 3 let. Platí, že do této doby je nezbytné studium úspěšně dokončit. V případě, že si zaměstnanec do 3 let od okamžiku uznání splnění předpokladu odborné kvalifikace tuto odbornou kvalifikaci nedoplní, bude nadále považován za nekvalifikovaného a ředitel ho může zaměstnat pouze za splnění předpokladů ustanovení § 22 odst. 10 (dříve odst. 7) ZPP. Toto uznání není možné opakovat u stávajícího ani dalších zaměstnavatelů, pokud zaměstnanec v režimu této výjimky odpracoval 3 roky – zaměstnanec je podle odst. 5 příslušného ustanovení povinen sdělit řediteli školy, zda a na jakou dobu u něho dříve došlo k uznání předpokladu odborné kvalifikace podle tohoto ustanovení. 

V případě učitele 2.st. ZŠ a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy tito zaměstnanci získají odbornou kvalifikaci dle § 7a písm. c) bod 2 ZPP absolvováním studia pedagogiky v příslušném rozsahu dle § 22 odst. 1 písm. a) ZPP. Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku pak získají odbornou kvalifikaci dle  § 9 odst. 1 písm. d) bod 2, dále § 9 odst. 2 písm. a) bod 2 a také § 9 odst. 4 ZPP absolvováním studia pedagogiky dle § 22 odst. 1 písm. a) ZPP pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy, ale též studia na základě § 22 odst. 1 písm. b) ZPP pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Jaký je příslušný rozsah studia pedagogiky?

Platí, že učitel 2.stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy získá svou kvalifikaci výhradně studiem pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy, definované v § 22 odst. 1 písm. a) ZPP, v délce nejméně 300 hodin dle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikaci získá výhradně k výuce předmětů, které odpovídají zaměření magisterského studia.

Ve vztahu ke kvalifikaci učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku pro odpovídající předměty je vyžadováno alespoň studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, definované v § 22 odst. 1 písm. b) ZPP, v rozsahu nejméně 120 hodin dle § 1 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 317/2005 Sb. Platí, že stejně jako za stavu před novelou zákona, není nutné tedy absolvovat 300hodinové studium pedagogiky, byť tímto studiem je taktéž možné odbornou kvalifikaci získat. 

Platí, že skutečně může být uznána kvalifikace jen k výuce předmětů, které odpovídají absolvovanému magisterskému studijnímu programu?

Není tomu tak. V případě učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku může být zohledněno také vzdělání v bakalářském studijním programu a střední vzdělání s maturitní zkouškou a v případě odborného výcviku pak také střední vzdělání s výučním listem.

(pozn.: Zvláštní je případ zaměstnance, který získal VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd a současně je studentem akreditovaného magisterského studijního programu zaměřeného na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy, který navazuje na bakalářský studijní program).

Více informací v příloze

Zdroj: https://www.edu.cz/infoservis-4-3-2024/