Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021

Vydáno: 24 minut čtení

Zotavovací akce pro děti a jiné podobné akce pro děti jsou upraveny § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a dále prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o zotavovacích akcích“).

Příměstské tábory nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. Tyto akce se musí řídit aktuálně platným usnesením vlády a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v dotčených oblastech činnosti. 

Zotavovací akce pro děti je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě umožnit získat specifické znalosti nebo dovednosti.   

Jiná podobná akce pro děti je organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než je definována zotavovací akce, tj. akce s počtem do 29 dětí do 15 let nebo s dobou trvání do 5 dnů.

Pořádajícím osobám jiných podobných akcí pro děti se doporučuje postupovat v souladu s povinnostmi uloženými zákonem o ochraně veřejného zdraví zotavovacím akcím pro děti v § 8 až §11, a to včetně ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické stanice a zajištění hygienických požadavků v souladu s vyhláškou o zotavovacích akcích.
V této souvislosti upozorňujeme, že ustanovení § 10 se na jiné podobné akce pro děti, ve spojení s § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví, vztahuje.

Putovní tábory jsou typem zotavovací nebo jiné podobné akce pro děti a na jejich pořádání se vztahuje stejná právní úprava jako na klasické pobytové tábory (zákon č.  258/2000 Sb. a vyhláška č. 106/2001 Sb.). Pořadatelům putovních táborů, konaných v režimu jiné podobné akce pro děti, se doporučuje postupovat v souladu s výše uvedeným doporučením pro jiné podobné akce pro děti. V souvislosti s ohlášením akce u místně příslušné krajské hygienické stanice se dále doporučuje, v případě, kdy putovní tábor překračuje hranici kraje (probíhá ve více krajích), splnit ohlašovací povinnost i u dalších místně příslušných krajských hygienických stanic. Uvedené doporučení se vztahuje i na putovní tábory v režimu zotavovací akce, které mají ohlašovací povinnost uloženu zákonem o ochraně veřejného zdraví, ale ohlášení plní jenve vztahu k místně příslušné krajské hygienické stanici v kraji, kde se zotavovací akce zahajuje. Dále se provozovatelům putovních táborů doporučuje minimalizovat kontakt s místním prostředím (obyvateli), tj. např. zásobování tábora zajistit určenou osobou apod. Pro zajištění noclehu preferovat izolovaná nocležiště před veřejnou infrastrukturou kempů. V případě využití veřejných kempů využít vyhrazená okrajová místa pro tábory, kde lze účastníky tábora oddělit od ostatních návštěvníků, včetně vyčlenění hygienického zařízení pro děti v rámci hygienického zařízení veřejného tábořiště.  

Jednotlivá ustanovení tohoto doporučení se na putovní tábory vztahují v rozsahu, který lze u daného typu tábora naplnit.

Zajištění ochrany zdraví účastníků akce

Při naplňování povinností uložených § 11 zákona o ochraně veřejného zdraví se zvláštní důraz klade na provedení vstupního zdravotního filtru u dětí, a nad rámec zákona i u ostatních účastníků akce, a dále na zvýšený zdravotní dohled v průběhu konání akce a na vedení veškeré zdravotnické dokumentace, včetně zdravotnického deníku, a na předání informace o zdravotním stavu dítěte rodičům po ukončení akce.

Dále se klade důraz na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními – mytí rukou,  použití dezinfekce, použití roušek v návaznosti na vykonávanou činnost (např. pro zdravotníka při ošetřování nemocného nebo z nákazy podezřelého, ve stravovacích provozech při finální úpravě a výdeji stravy apod., tj. v souladu s obecně platnými preventivními opatřeními), dodržování preventivních pravidel respirační hygieny při kašlání, kýchání a rýmě, kontrola dodržování zásad osobní hygieny dětmi a ostatními účastníky akce, důsledná sanitace prostor a prostředí, tj. provozní hygiena všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na hygienická zařízení a jejich vybavení (toaletním papírem, tekoucí pitnou event. teplou vodou, mýdlem v dávkovači, dle možností jednorázovými ručníky, nebo každé dítě musí používat vlastní ručník, dezinfekcí s virucidním účinkem), na stravovací provoz (úsek), včetně vyčleněného samostatného hygienického zázemí pro personál kuchyně a v dispozicích pro izolaci nemocných nebo z nákazy podezřelých, včetně vyčleněných hygienických zařízení pro tyto osoby.

Konkrétní hygienické požadavky se odvíjí od typu akce (pevný objekt, chatky, stanové tábory) a od standardního způsobu zajištění jednotlivých činností v daném typu akce, tj. pravidelný denní úklid s použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem a pravidelné větrání všech provozních i ubytovacích prostor (např. 2x denně úklid a dezinfekce WC, umýváren a jídelny před každým jídlem) a dle konkrétní situace úklid a dezinfekce celého areálu tábora v průběhu akce a s důrazem mezi jednotlivými běhy. Z tohoto důvodu by měl být mezi jednotlivými běhy zajištěn jeden volný den. Pokud nelze z provozních důvodů zajistit, lze připustit provedení úklidu a potřebné dezinfekce celého areálu, včetně vyvětrání všech pobytových prostor tak, že bude dodržena minimální prodleva 4 hodiny mezi jednotlivými běhy bez přítomnosti dětí. Při střídání běhů je nutné zajistit, aby se děti z jednotlivých běhů v místě akce nepotkaly.   

Z důvodu stávající epidemiologické situace se vylučuje účast dětí na úklidu prostor tábora s výjimkou ubytovacích prostor (pokoj, stan). U malých, především stanových táborů, kde jsou tyto činnosti součástí denního režimu, lze pod dohledem fyzické osoby (vedoucích) a za podmínek zvýšené hygieny, umožnit dětem mytí nádobí (tj. nádobí určené pro přípravu pokrmů a vlastního nádobí, přičemž platí zásada, že vlastní nádobí si každé dítě myje samo a dále zajistit, aby poslední oplachová pitná voda vlastního nádobí byla tekoucí) a úklid tábora. Vždy se však děti vylučují z úklidu hygienických zařízení, ošetřovny, izolace, výrobní části stravovacího úseku, prováděné dezinfekce.

Suché záchody musí být vybaveny omyvatelným a dezinfikovatelným prknem, popř. obklady u dřevěných latrín, event. dle možností dalšími omyvatelnými a dezinfikovatelnými povrchy, musí být zajištěno pravidelné vrstvení přírodním materiálem a denní dezinfekce.  

V případě mobilních WC musí být zajištěna stanovená očista a dezinfekce.

WC musí být zřízeny v dostatečném počtu, podle možností se užívají odděleně dle skupin dětí. Pro zajištění podmínek osobní hygieny po použití toalety musí být zajištěno mytí rukou v tekoucí vodě a užití dezinfekčního přípravku na ruce s virucidním účinkem.

V této souvislosti upozorňujeme, že základním hygienickým opatřením je zajištění pravidelného a správného mytí rukou (v souladu s doporučením MZ) v tekoucí teplé vodě za použití tekutého mýdla a jednorázových ručníků. Pokud nelze na akci tento způsob očisty rukou zajistit, je nutné doplnit mytí rukou užitím dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem, který se aplikuje na osušené ruce s použitím dostatečného množství prostředku tak, aby vystačil i na hřbet rukou a nejen na prsty a dlaně.

Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem k dezinfekci rukou se doporučuje umístit do prostor hygienického zařízení, do jídelny, kuchyně, ošetřovny a izolace, prostor určených ke shromažďování, na místo určené k zajištění pitného režimu a na místo určené k manipulaci s pitnou vodou při dovozu nebo donášce pitné vody.

Přípravu stravy je nutné zajistit v souladu se správnou hygienickou praxí v návaznosti na způsob zajištění stravování (kuchyň v pevném objektu, táborová příprava stravy), podle požadavků platné legislativní úpravy pro daný typ stravovacího provozu, za zvýšených hygienických požadavků u personálu, což je především důsledná hygiena rukou s potřebnou dezinfekcí a dále podle typu stravovacího provozu (na základě vyhodnocení zdravotních rizik) užití jednorázových ochranných rukavic, roušky, pracovního pláště apod., včetně důsledné hygieny prostoru kuchyně a jídelny a dalších souvisejících prostor, podle možností s preferencí užití vlastního jídelního nádobí a příborů pro každého účastníka akce a s využitím odděleného skupinového výdeje stravy dle rozpisu. V případech, kdy z provozních důvodů nelze zajistit jinak, lze připustit účast dětí při přípravě stravy v souladu s vyhláškou o zotavovacích akcích.  Zdravotní stav dětí, které se účastní na přípravě stravy, musí být posouzen zdravotníkem a děti musí důsledně dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou a dezinfekci.

Pod kontrolou musí být celý řetězec stravování od nákupu bezpečných potravin, použití pitné vody, dodržení skladovacích podmínek, rozdělení pracovních ploch a pomůcek, zabránění křížové kontaminaci, správného tepelného ošetření, uchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, zajištění provozní čistoty a vysokého stupně osobní hygieny.

Nutno zajistit oddělené mytí nádobí od infekčně nemocných účastníků a jeho případnou dezinfekci. Samozřejmostí je oddělené mytí provozního nádobí od nádobí stolního používaného strávníky ke konzumaci.

Pro potravináře musí být vyčleněno hygienické zařízení (samostatné WC a umyvadlo). Osoby, které zajišťují přípravu stravy, musí mít zajištěné podmínky pro vysoký standard osobní hygieny, který zahrnuje i účinné mytí rukou, možnost jejich dezinfekce a osušení jednorázovými ručníky.

U stanových táborů se suchými záchody a s absencí běžných podmínek pro mytí rukou musí být pro potravináře vyčleněno samostatné mycí místo – zvlášť při manipulaci s potravinami a zvlášť po použití WC, a to včetně bezpečného osušení rukou.

Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem a na manipulaci s odpadem, vždy s důrazem na zajištění příslušných hygienických a protiepidemických opatření.

Dále je důraz kladen na opakovanou edukaci dětí a personálu před a v průběhu akce v obecně platných protiepidemických opatřeních, u personálu dále v manipulaci s biocidními přípravky.

Pro personál zajišťující stravování, úklid a pro zdravotníka je nutné zajistit vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky.

Režimová opatření

Podle velikosti akce, tj. celkového počtu účastníků, je vhodné vytvořit homogenní skupiny dětí (nejčastěji v podobě oddílů), u kterých se omezí vzájemný kontakt, např. omezí se pořádání společných hromadných akcí pro všechny děti a pokud se takové akce pořádají, tak je vhodné zajistit mezi skupinami bezpečné odstupy (např. vytvořit skupinu z dětí ubytovaných ve stejné části tábora), a to za účelem omezení šíření případného infekčního onemocnění mezi všemi účastníky akce.

Obdobně podle možností zabezpečit časově nebo prostorově oddělený skupinový výdej stravy.

V rámci zájmových aktivit se předpokládá oddělení skupin dětí především podle jednotlivých oddílů, tzn. dodržovat zachování homogenních skupin dětí.

Doporučuje se omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody. Zásobování akcí zajistit pouze prostřednictvím určených osob, za dodržení standardních protiepidemických opatření stanovených pro pohyb osob na veřejnosti, a to z důvodu omezení kontaktu účastníků akcí s místním obyvatelstvem.

Dále se doporučuje omezit dopravu účastníků veřejnými hromadnými dopravními prostředky, návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek a akcí, pořádání výletů do měst, návštěvy za účelem reklamních akcí apod.

Omezit návštěvu rodičů.

Povinnost nošení ochrany dýchacích cest upravit dle aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví resp. usnesení vlády. V případě platnosti povinnosti nošení roušek na veřejnosti zachovat jejich použití pouze
při pohybu mimo areál tábora a volné přírody, za podmínky, že se v místě pohybu nekoná jiná akce.  

Postup v případě výskytu infekce

V případě podezření na výskyt infekce covid-19, nebo při vzniku jakýchkoliv pochybností, bezodkladně informovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici/Hygienickou stanici hl. m. Prahy, která rozhodne o dalším postupu na základě posouzení konkrétní epidemiologické situace a místních podmínek. 

V případě výskytu infekce covid-19, nebo jiného infekčního onemocnění s epidemickým výskytem, rozhodne o dalším postupu místně příslušná krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hl. m. Prahy, tj. pořádající osobě a účastníkům akce budou uložena příslušná protiepidemická opatření.

Doporučuje se ověřit si aktuálnost kontaktních údajů na rodiče/jiného zákonného zástupce dítěte pro případ vzniku zdravotní indispozice u dítěte, a to z důvodu zajištění jeho možného bezodkladného návratu do rodiny. Proto je nutné s touto povinností seznámit rodiče
před zahájením akce.

Rodičům/jinému zákonnému zástupci dítěte uložit povinnost hlášení výskytu infekčního onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské hygienické stanici/Hygienické stanici hl. m. Prahy, na jejímž území, tj. v kraji, byla akce pořádána, a to vzhledem k tomu, že v některých případech zůstává personál tábora v místě konání akce po celou dobu prázdnin.

V případě propuknutí nemoci, anebo jen v okamžiku podezření na nákazu covid-19 nebo jiné infekční onemocnění, je nezbytné bezodkladně izolovat všechny nemocné nebo z nákazy podezřelé osoby tak, aby bylo zamezeno jejich kontaktu se zdravými osobami. Zvlášť je třeba izolovat úzké kontakty s infekčně nemocným nebo z nákazy podezřelým (např. spolubydlící ubytované v bezprostřední blízkosti s nemocnou osobou).

Z tohoto důvodu musí být prostor pro izolaci připraven k využití kdykoliv. K izolaci musí být předem vyčleněno WC s možností bezprostředního mytí rukou v tekoucí pitné vodě, podle možností teplé, a následnou dezinfekcí rukou za užití přípravku s virucidním účinkem.

Bezodkladně musí být proveden úklid a dezinfekce prostor, kde byl nemocný (dítě nebo jiná osoba přítomná na akci) ubytován, nebo se pohyboval, během epidemiologicky významné doby. Dále musí být zajištěn úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor, kde nemocný pobýval včetně provětrání lůžkovin a matrací po dobu 24 hodin.

Pro všechny infekčně nemocné nebo z nákazy podezřelé bude vyčleněno hygienické zařízení a jídelní nádobí. Pokud nelze vyčlenit celé hygienické zařízení bude pro nemocné (děti i dospělé) vyčleněno a označeno samostatné WC a mycí místo pro hygienu rukou po použití WC (podmínka platí i pro stanové tábory), a to včetně zajištění dezinfekce rukou.

Pokud nejsou hygienická zařízení pro jednotlivé skupiny účastníků oddělena, musí být minimálně WC a výtokové kohouty pro osobní hygienu vyčleněny a označeny zvlášť pro izolaci, osoby pečující o nemocné, osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a pro ostatní účastníky akce.

Pozornost se musí věnovat i ručníkům, i když ve většině případů mají děti své vlastní textilní, vzhledem k epidemiologické situaci se doporučuje používat jednorázové ručníky, pravidelně dezinfikovat výtokové kohouty a další kontaktní místa a plochy apod.  Pro osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a pro potřeby izolace a ošetřovny musí být vždy užity ručníky jednorázové.

K mytí rukou se vždy použije tekuté mýdlo v dávkovači.

Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem, důsledné dodržení požadavku na zajištění průchodu mezi lůžky (tj. dodržení vzdáleností) a na manipulaci s odpadem s důrazem na zajištění příslušných protiepidemických opatření.

V případě ošetřování nemocných dětí resp. dalších osob musí zdravotník na táboře s ohledem na ochranu svého zdraví a na zamezení dalšímu šíření nákazy používat ochranné pomůcky a osobní ochranné pomůcky, mít zajištěny podmínky pro bezpečné mytí a dezinfekci rukou. Velkou pozornost je nutné věnovat bezpečné manipulaci s prádlem nemocného a celkově podmínkám jeho ošetřování.

Způsob zásobování pitnou vodou

Postupuje se dle standardních postupů zajištění zdroje pitné vody, a to včetně dovozu a donášky, viz materiál Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou (metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu).

Desatero správné manipulace s dováženou vodou na táborech

Jako zdroj pitné vody, zejména na stanových táborech konaných v přírodě, je nejčastěji používána dovážená voda v barelech. Dostatek pitné vody musí být zajištěn k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni a k provozu ošetřovny a izolace. Vzhledem k tomu, že voda může být v průběhu odběru, transportu a uchovávání kontaminována, musí být dodržováno několik zásad pro udržení jakosti pitné vody tak, aby nedošlo k ovlivnění organoleptických vlastností vody (barva, chuť, pach), popř. nebylo ohroženo zdraví spotřebitelů.

Pro udržení jakosti vody se doporučuje dodržovat následující body:

 • vybírat si přednostně k odběru vodu z veřejného vodovodu, popřípadě veřejné studny, která je pod neustálým dohledem. Pokud by tomu tak nebylo, ověřit si nezávadnost odebírané vody, vyžádat si rozbory vody, zjistit, zda v blízkosti studny není nějaký možný zdroj znečištění (jímka, hnůj, chlév, …). Vždy je lépe vyžádat si více rozborů, aby se dalo posoudit, zda je kvalita vody ve zdroji stálá, nebo proměnlivá.
 • s „dodavatelem“, který poskytuje pitnou vodu sepsat o této skutečnosti smlouvu, včetně uvedení o jaký zdroj pitné vody se jedná, v případě individuálního zdroje vody uvést skutečnost, že jsou pravidelně prováděny rozbory vody, které prokazují její jakost, je nutno mít kopii protokolu o posledním rozboru vody u sebe, tento protokol nesmí být starší 3 měsíců.
 • vyčlenit a označit barely či jiné nádoby pro uchovávání či transport pitné vody a k manipulaci s touto vodou vyhradit a označit nádobí a náčiní (pomůcky, které se používají k přelévání, nabírání a k jiné manipulaci) tak, aby nedošlo k záměně a případné kontaminaci nečistotami z okolního prostředí, případně užitkovou vodou. Barely či jiné nádoby musí být uzavřené a zhotovené z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou nebo potravinami a vyčleněné k tomuto účelu.
 • k převozu pitné vody používat pouze čisté nádoby vhodné pro styk s potravinami či pitnou vodou, nádoby musí být zakrytovány, aby se minimalizovalo riziko kontaminace pitné vody nečistotami z vnějšího prostředí, a tím k ohrožení jakosti a nezávadnosti pitné vody.
 • před každým použitím nádobu určenou pro pitnou vodu vymýt (mechanicky očistit), aby se odstranily zbytky případných nečistot, které se mohou usazovat na stěnách a zejména na dně nádob a následně vydesinfikovat vhodným dezinfekčním přípravkem. Po dezinfekci provést vždy oplach pitnou vodou.
 • pitnou vodu v nádobě lze ošetřit vhodným dezinfekčním přípravkem, který napomůže k udržení jakosti pitné vody. Vždy je potřeba se řídit pokyny výrobce tohoto přípravku, který uvádí jak účel použití, tedy vhodnost pro ošetření pitné vody, dobu expozice a koncentraci.
 • nádoby s vodou skladovat na vhodném místě (stinné, chladné, zastřešené místo), při nevhodném skladování může dojít k pomnožení mikroorganismů a k ovlivnění chuti, případně i pachu pitné vody.
 • vodu z nádob spotřebovat v co nejkratším možném čase, při delší stagnaci dochází k pomnožování mikroorganismů, k tvorbě biofilmu, což vede ke zhoršeným organoleptickým vlastnostem vody.
 • voda v nádobě musí být vždy vypotřebována, není možno doplňování vody, důvody jsou obdobné, tzn. ve vodě, která v nádobě stagnovala delší dobu, dochází k pomnožení mikroorganismů, tím pádem dochází ke kontaminaci vody dolévané a ta pak nemá požadovanou kvalitu a rychleji ztrácí jakost.
 • s pitnou vodou smí manipulovat pouze odpovědná osoba, která vlastní zdravotní průkazu, což ji předurčuje k tomu, že smí vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, kam právě manipulace s pitnou vodou spadá, a má znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Při práci je nutné dodržovat vysoký stupeň osobní hygieny.

Doplnění:

Pokud je voda přiváděná ze spolehlivého zdroje k místu spotřeby hadicí, tak je nezbytné pamatovat na to, že hadice má být vyrobená z materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou. Spoje hadice nesmí ležet na zemi, kde se tvoří (např. při dešti) kaluže vody, popř. v blátě. Pozor na stagnaci vody v hadici. Dle Státního zdravotního ústavu je nutné objem vody v hadici po noční stagnaci nebo po několikahodinové stagnaci během teplého dne před odběrem pro pitné účely vypustit.  Opět platí, že hadice musí být používána výhradně k tomuto účelu, musí být správně udržována, důkladně propláchnuta, případně dezinfikována pokud došlo ke zhoršení kvality vody. Mimo sezónu musí být skladována v čistém prostředí.

K osobní hygieně se často používají studánky a prameny. Předně je nutné upozornit, že se jedná o nejzranitelnější zdroje, protože kvalita vody v nich podléhá nejrychlejším změnám. Dle doporučení Státního zdravotního ústavu je důležité kontrolovat vzhled vody v uvedených zdrojích zejména po dešti – pokud se voda po dešti zakalí, nejde o spolehlivý a bezpečný zdroj. V průběhu tábora je vhodné každý den ráno pohledem zkontrolovat stav studánky, (ne)přítomnost viditelných nečistot v pramenní jímce a vzhled, pach a chuť vody. Rozhodně je nutné si všímat bezprostředního i širšího okolí pramene, zda tam nedochází nebo nedošlo k činnostem, které by mohly ovlivnit kvalitu vody.

Nakládání s odpady

Hygienické požadavky pro nakládání s odpady a splaškovými odpadními vodami řeší vyhláška o zotavovacích akcích.

Nakládání s odpady musí odpovídat zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechny vzniklé odpady musí být ukládány do odpovídajících obalů, které lze snadno čistit a dezinfikovat. Třídění odpadů musí odpovídat platným právním předpisům. Shromažďovací místo by mělo být v dostatečné vzdálenosti od ubytovacího a hracího prostoru.

Kuchyňské odpady musí být shromažďovány samostatně, nejlépe v chlazeném prostoru. V případě, že není k dispozici chlazený prostor, musí být zajištěna taková četnost odvozu odpadu, která by zabránila kvašení a hnilobným procesům v odpadu. Odpady se skladují mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami.

Požadavky na záchody jsou uvedeny ve vyhlášce o zotavovacích akcích.  V případě, že budou používány suché záchody je nutné denně záchody zasypávat vhodným materiálem např. zeminou a pravidelně dezinfikovat.

Potvrzení o bezinfekčnosti

Potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví, které dokládá  pořádající osobě zotavovací akce dítě, se v souvislosti s epidemiologickou situací doporučuje požadovat od všech účastníků akce, tj. vedoucích, instruktorů, personálu kuchyně, personálu zajišťujícího úklid a dalších osob přítomných na akci.  

U dětí potvrzuje informace o bezinfekčnosti písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce, event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).

V prohlášení se doporučuje uvést:

 1. že dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, ztráta chuti a čichu atd.,
 2. ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou covid-19 nebo jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření,
 3. ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) v zahraničí, v případě, že ano, tak kde.

Lékařský posudek

Zdravotní způsobilost dítěte k účasti na zotavovací akci ověřuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, jiný poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vzor lékařského posudku upravuje vyhláška o zotavovacích akcích, platnost posudku je dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že vzhledem k současné epidemiologické situaci bude účast na letním dětském táboře podmíněna doložením negativního výsledku preventivního testu na onemocnění covid-19.

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-2021?fbclid=IwAR1XgReSDUVlq6DuAaDomPjG9R3Xl6W-7u9twlJ0g6tRL5wilYZbQ65nj7A