Finanční gramotnost žáků základních škol a výuka finanční gramotnosti na středních školách

Vydáno: 2 minuty čtení

Tématická zpráva ČŠI

Česká školní inspekce se ve školním roce 2022/2023 věnovala výuce finanční gramotnosti žáků na základních a středních školách. Cílovou skupinou šetření byli žáci prvních ročníků středních škol (kvinta G8, tercie G6). Šetření proběhlo v listopadu 2022 a v rámci inspekční činnosti České školní inspekce se opíralo jednak o informace získané od ředitelů a učitelů výběrového souboru středních škol v rámci elektronického dotazování, jednak o odpovědi žáků 1. ročníku těchto škol na testové položky testu finanční gramotnosti, který byl dále doplněn o dotazník zjišťující kontextové informace o rodinných podmínkách žáků, stejně jako o jejich postojích a chování ve vybraných oblastech relevantních pro koncept finanční gramotnosti. V tomto tematickém šetření byla základem definice finanční gramotnosti pro mládež vymezená OECD používaná v mezinárodním šetření PISA: „Znalosti a porozumění finančních konceptů a rizik a dovedností, motivace a sebevědomí při uplatňování těchto znalostí a porozumění za účelem účinného rozhodování v celé řadě finančních souvislostí pro zlepšení finančního blahobytu jednotlivců a společnosti a umožnění jejich účasti na ekonomickém životě.“ V návaznosti na tuto definici byly ve spolupráci s dalšími organizacemi definovány nástroje, které byly následně využity pro zajištění sběru dat k vyhodnocení.
Hodnocení úrovně finanční gramotnosti žáků bylo založeno na testové formě využívající prostředí inspekčního informační systému InspIS SET. Test obsahoval celkem 40 úloh, které byly rozděleny do pěti oblastí finanční gramotnosti – „Peníze a placení“, „Osobní finance“, „Hospodaření domácnosti“, „Finanční produkty a služby“ „Daně“. Plnou verzi testu absolvovalo 25 569 žáků, zatímco zkrácenou verzi pro žáky se SVP řešilo 1 038 žáků.
 
Zjištění z tematické inspekční činnosti zaměřené na finanční gramotnost základním a středním vzdělávání jsou zohledněna v doporučeních pro školy i pro úroveň vzdělávacího systému.


Tématickou zprávu si můžete přečíst formátu elektronické publikace nebo je k dispozici ke stažení ve formátu pdf

Zdroj: ČŠI; https://www.csicr.cz/CSICR/media/Elektronicke-publikace/2023/TZ_Financni_gramotnost/html5/index.html?pn=1