Dítě v ohrožení

Vydáno: 6 minut čtení

Rady a tipy, jak při distanční výuce poznat dítě v nouzi, jak mu pomoci a podpořit jej.

Řízení školy onlineDistanční výuka a další omezení spojená s pandemií COVID-19 působí některým dětem závažné problémy. Mezi ty nejohroženější patří zejména děti s psychickými obtížemi, děti se závažnějšími speciálními vzdělávacími potřebamia děti, které obecně nemají bezpečné rodinné prostředí. Právě jim je třeba věnovat zvýšenou pozornost a zajistit jim podporu. V Česku je přibližně 10 % dětí ohrožených aktuální situací, ale procento dětí, které nutně potřebují podporu a pomoc je reálně vyšší a bude dále narůstat. Pravděpodobně se budev běžné třídě jednat o minimálně dvě až tři děti na průměrně naplněnou třídu. 

Při identifikaci a hledání nejvhodnější podpory je užitečné spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb zaměřených na děti, dospívající a na jejich rodiny, případně i s OSPOD a vycházet z již zpracovaných doporučení, nástrojů a metodik.
Co může dítě zažívat?
V souvislosti s pandemií se mohou u dětí objevovat pocity bezmoci, úzkosti či bezvýchodnosti, které mohou vyústit až do značných psychických obtíží. Zároveň je možné, že se dramaticky změní ekonomická situace rodin některých žáků. Rodiče mohou trávit více času prací anebo řešit existenční problémy. V takové situaci mohou být některé nároky online výuky přetěžující jak pro dítě, tak pro celou rodinu. A dlouhodobá zátěž a izolace vážně poškozují rodinné vztahy. Psychické zdraví dětí může také negativně ovlivňovat onemocnění nebo úmrtí někoho blízkého.
Proto je nutné, abychom v těchto dnech byli více než kdy jindy vnímaví k projevům, které mohou naznačovat, že dítěti distanční vzdělávání nesvědčí, je vystaveno psychické zátěži, násilí, zanedbávání, sexuálnímu obtěžování, ale i jiným zátěžovým situacím. A v případě, že takové signály identifikujeme, měli bychom jednat.
Varovné signály aneb jak poznat, že může být dítě ohroženo
 • Není v kontaktu se školou déle než jeden týden
 • Pravidelně se nezapojuje do online výuky
 • Neodevzdává zadané úkoly
 • Zhoršuje se jeho prospěch
 • Zhoršuje se jeho chování (nepozornost, nízká motivace, zamlklost, agrese, opozice…
 • Často vyžaduje nadměrnou pozornost dospělé osoby
 • Reaguje neadekvátně na běžné podněty (pláč, agrese, dráždivost)
 • Často si svévolně vypíná video/mikrofon
 • Často projevuje smutek, lítost, obavy
 • Ztrácí zájem o vzdělávání
 • Nemá dostatečnou podporu nebo dohled rodiny adekvátní věku
 • Často je nuceno převzít odpovědnost za péči o sourozence, která neodpovídá jeho věku
 • Zájem o výuku a aktivní zapojení při online vzdělávání klesá dva a více týdnů v kuse
 • Projevuje úzkostné reakce i v přítomnosti dalších osob
 • Zvyšuje se nezájem o sociální interakci se spolužáky nebo učitelem
 • Dává najevo, že je „špatné“ nebo že zná určité tajemství
 • Má časté fyzické obtíže  (např. bolesti břicha, hlavy, zvracení, nechutenství…)
 • Projevuje sexuální chování, které není přiměřené jeho věku
Co můžete pro takové dítě udělat?
 • Nabídnout individuální online podporu školního psychologa
 • Zajistit individuální nebo skupinovou vzdělávací podporu ve spolupráci se školním speciálním pedagogem, asistentem pedagoga, studentem pedagogické fakulty či dobrovolníky
 • Navštívit žáka  nebo zprostředkovat pravidelné docházení např. asistenta pedagoga do rodiny
 • Nabídnout podporu „jeden na jednoho“ prezenční formou ve škole
 • V online výuce se pravidelně věnovat nácviku seberegulačních a relaxačních technik
 • Pravidelně do online výuky zařazovat informace o rozpoznávání a zvládání krizových situací včetně poskytnutí informací o linkách důvěry a dalších formách pomoci
 • Zařadit online komunitní kruhy
 • Realizovat pravidelná individuální nebo skupinová setkávání dětí se školním psychologem, výchovným poradcem nebo metodikem prevence
 • Nabídnout rodičům pravidelné konzultace s učiteli i školními poradenskými pracovníky
 • Předem si v bezpečném čase a prostoru se všemi dětmi dohodnout a procvičit signál, když jsou v ohrožení fyzického nebo psychického zdraví (soukromá zpráva učiteli ve výuce, speciální emotikon, „tajná“ věta)
 • Konzultovat své podezření s pracovníkem Linky bezpečí
 • Oslovit dítě napřímo a navrhnout mu různé formy pomoci včetně zprostředkování kontaktu
 • Pokud není dítě ohroženo přímo ze strany rodiny, pak navázat komunikaci i s rodiči a zprostředkovat kontakt na podpůrné služby
 • Propojit dítě/rodinu s nízkoprahovým zařízením, neziskovými organizacemi či terapeutickými službami
 • Při podezření na poškozování zájmu dítěte kontaktovat místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností, a to ihned po zjištění skutečností, které tomu nasvědčují.
Užitečné odkazy:
 • Krizové linky a kontakty pomoci: https://cosiv.cz/cs/2020/11/18/kontakty-pomoci/
 • Podpora při práci s dětmi s náročným chováním: https://cosiv.cz/cs/2021/02/03/vyuzijte-podporu-pro-praci-s-detmi-s-narocnym-chovanim-ve-skolach-2/
 • Infografiky ČOSIV k traumatu: https://www.podporainkluze.cz/material/infografiky-trauma/
 • Infografika ČOSIV k chování: https://www.podporainkluze.cz/material/infografiky-narocne-chovani-ve-skolach/
 • Metodika identifikace sociálního znevýhodnění: http://katalogpo.upol.cz/metodika-identifikace-socialniho-znevyhodneni/2-socialne-pravni-ochrana-deti-a-skola/
 • Nabídka doučování studenty pedagogických fakult: https://app.talentify.me/Tip/partnerskeskoly
 • Infografiky Nevypusť Duši: https://nevypustdusi.cz/infografika/?_gallery=gg-1-137
 • Poradna Vigvam pomáhající dětem a rodinám překonat úmrtí blízké osoby: http://www.poradna-vigvam.cz/sluzby/pro-skoly/
 • Web o duševním zdraví NÚDZ: https://www.opatruj.se/
 • Ke stažení na: https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2021/02/C%CC%8COSIV_ditevohrozeni_A4.pdf
Zdroj: Pro časopis Školní poradenství v praxi; Připravila Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.