Čtyři oblasti sebereflexe práce učitele pro zlepšení výuky

Vydáno: 7 minut čtení

Situace žáků i učitelů je aktuálně složitá, přesto každý učitel může začít přemýšlet, jak výuku v příštím školním roce zlepšit. Žáci mají nové zkušenosti se samostatným učením a má to pro ně velký význam. Pro učitele je důležité neztratit energii, motivaci a rovnováhu.

Řízení školy onlineK napsání tohoto článku o nutnosti sebereflexe učitelů mě inspirovali učitelé středních škol, se kterými spolupracuji, a učitelé v komunitě Hybrid Pedagogy, kde je od roku 2011 vedena diskuse o strategii učitelské praxe a jejím hodnocení.

Výuka nejen v době pandemie nemoci covid-19

Akademici a ředitelé škol trvají na zachování maturitní zkoušky v dalších letech. K čemu je dobrá dnešní podoba maturit? 
Není důležitější, aby akademici a ředitelé škol trvali na zlepšení výuky, která má vést k rozvoji celé osobnosti žáka, jeho samostatnosti a nezávislosti?
Druhá polovina školního roku je v plném proudu. Většina učitelů a ředitelů škol nechce za jakoukoli cenu ztratit své mocenské nástroje, jimiž jsou známky, přijímací zkoušky, závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky. Na sociálních sítích probíhají diskuse stovek příznivců a odpůrců maturity. 
Poslední rok potvrdil, že pro žáky je důležitá výuka ve třídě, její obsah, kvalitní zpětná vazba. Interakce s učitelem a spolužáky jsou tím, co žáky motivuje učit se. To je skvělá zpráva!
 Vidí učitelé světlo na konci tohoto opravdu vyčerpávajícího ročního tunelu? Podívejme se na situaci s nadějí. Nyní je ten správný čas, aby učitelé bilancovali vlastní pedagogickou praxi. Na rozdíl od hodnocení, které provádí Česká školní inspekce, nebo od zpětné vazby, kterou učitelům dávají žáci, ukazuje proces sebereflexe poctivě a opravdově, co ve výuce funguje a co ne. Učitelům umožňuje skutečně přemýšlet o tom, co v jejich praxi zachovat nebo zlepšit.
Výuka vyžaduje péči. Učitelé ovlivňují žáky, se kterými pracují, instituce, v nichž pracují, a komunity, ve kterých žijeme.
Odráží minulost i současnost a měla by připravovat na změny v budoucnosti. Výuka, která rozvíjí jednotlivce v rámci sítí a tříd žáků, buduje důvěru, sdílení a spolupráci. Přesněji řečeno, výuka, která si cení žáků jako jednotlivců, pomáhá jim budovat jejich znalosti, osobnost a motivuje je k učení.

Nové zkušenosti vedou učitele k sebereflexi

Učitel by měl pravidelně provádět reflexi vlastní pedagogické činnosti, tedy sebereflexi neboli zamýšlet se nad svou prací. Učitelé museli řešit v posledním roce desítky nových problémových situací, zkoušeli nové pedagogické postupy, hodnotili jiným způsobem výsledky žáků, porovnávali svou činnost s činností jiného kolegy, práci v různých třídách apod. Je obvyklé, že častěji učitele vedou k sebereflexi zejména problémové situace ve výuce, především tehdy, když učitel hledá vhodnější řešení či není zcela spokojen s dosavadními výsledky žáků.
Sebereflexe vyžaduje, aby byl učitel k sobě samému upřímný a otevřený.
 Není nutné kvůli neúspěchům propadat panice a snižovat si sebevědomí. Stále platí, že chybami se člověk učí a neúspěch je to, co učitele rozvíjí. Sebereflexí se rozumí uvědomování si svých zkušeností, prožitků z pedagogické činnosti a z pedagogického rozhodování. Jde o jakési zamýšlení se učitele nad vlastním jednáním, nad interakcí s žáky, rodiči, ale i kolegy.

Čtyři okruhy otázek určených učitelům pro lepší výuku ve školním roce 2021/2022

Níže uvedené otázky poskytují učitelům návod k přemýšlení o tom, jak by měla vypadat výuka v příštím roce. Snažme se přejít do léta s pocitem, že víme, kam jít.

Otázky k budování vztahů a komunity

Školy a učitelé mají povinnost vytvářet bezpečné a pozitivní prostředí, které podporuje aktivity a učení žáků. Pokud se žáci v učebnách necítí dobře, nebudou se moci soustředit na učení a překročit 
hranice toho, co již vědí.
 • Podporuji bezpečné prostředí pro učení, kde se žáci cítí dobře a ochotně se samostatně učí?
 • Věřím, že se všichni žáci mohou zlepšit, učit se samostatně? Odrážejí mé činy mé přesvědčení?
 • Jsou má očekávání žákům jasná? Sděluji žákům svá očekávání? Zacházím se svými žáky s respektem a zdvořilostí?
 • Umožňuje moje třída rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky?

Otázky k řízení výuky

Aby každá třída fungovala bez problémů, musí mít žáci k dispozici plány, musí existovat pevné struktury a postupy, které žákům pomohou soustředit se na učení. Tyto otázky se zabývají efektivitou řízení výuky ve třídě.
 • Jsou mé lekce a vyučovací hodiny vždy dobře připraveny a organizovány s rozcestníky, materiály a zdroji, které jsou snadno dostupné?
 • Upravuji nebo odlišuji zdroje podle potřeby žáků?
 • Jsou moje postupy spravedlivé, aby všichni žáci měli příležitost účastnit se učení? Jak mohu zajistit, aby tomu tak bylo?
 • Když mám vhodnou strategii, sladím ji s každým dítětem a se situací?
 • Jsou moje interakce s žáky užitečné a podpůrné?

Otázky k obsahu, znalostem a dovednostem

Jak dobře víme, co učíme a co je z obsahu výuky pro žáky to nejdůležitější? Umíme tento obsah naučit žáky? Otázky v této části se zabývají schopností učitelů vést žáky, aby měli znalosti, a také zajistit, aby žáci znalosti uměli využívat.
 • Stanovím na začátku výuky předmětu jasně rámec výuky a poskytnu jasný obsahový cíl?
 • Poskytuji dost informací, které jsou v souladu s cíli učení daného dne?
 • Provádím po celou dobu lekce a vyučovací hodiny průběžné kontroly porozumění?
 • Existují pro žáky příležitosti, aby se zapojili do diskuse, aby bylo slyšet jejich hlasy?
 • Shrnu učení na konci každé lekce a vyučovací hodiny?

Otázky k hodnocení 

Trávíme spoustu času výukou, ale jak víme, že žáci mají z této výuky prospěch? Hodnocení je způsob, jakým určujeme, co žáci vědí a na čem musí ještě pracovat. Následující otázky nám pomohou posoudit, zda dáváme žákům kvalitní zpětnou vazbu a dostatek příležitostí předvést své učení.
 • Používám k určení pokroku žáků širokou škálu formálního i neformálního hodnocení?
 • Hodnotím žáky před začátkem výuky předmětu a poté znovu po ukončení vyučování?
 • Když zadávám práci, zveřejním kritéria úspěchu na úkolu, aby žáci pochopili očekávání?
 • Dávám žákům dostatečnou příležitost prokázat kritické myšlení? Jsem flexibilní v této snaze?
 • Když jsou žáci zmatení, sladím instrukce, které by mohly pomoci v aktuální situaci?

Na zlepšení výuky záleží

Milí kolegové a kolegyně, i když jsou uvedené otázky dobrým začátkem, odpovědi jsou tím, co pomáhá pokročit směrem k tomu, abychom se stávali stále lepšími učiteli. Nejdůležitější věcí, kterou můžeme udělat, je být k sobě upřímný, a to jak z hlediska toho, kde jsou naše úspěchy, tak i toho, kde bojujeme a máme rezervy. Když si uvědomujeme, co děláme dobře, můžeme tato vítězství posílit a navázat na to, co pro nás v minulosti fungovalo.
Ať se rozhodneme zaměřit na cokoli, na naši práci směřují otázky, jako jsou ty výše uvedené. Vzhledem k tomu, že se blíží léto po obzvláště obtížném roce, nastal čas zhodnotit, na čem bychom mohli chtít pracovat. Tímto způsobem a v době, kdy jsou dny delší a slunečnější, budeme vidět světlo na konci tunelu a cíle pro příští školní rok.
 
Zdroj: Pro časopis Učitelský měsíčník RNDr. Jitka Kunčarová