SK03/2022 implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní, střední školy a konzervatoře na rok 2022

Schválený:
SK03/2022
Národní plán obnovy - prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovuje:
I. Podmínky
a) Finanční prostředky jsou určeny pro základní a střední školy a konzervatoře, s výjimkou základních škol zřizovaných při zdravotnickém zařízení, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen "školy").
b) Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční výdaje.
c) Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.
II. Kritéria
a) Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 školu (dále jen "Nš") se stanovuje ve výši 16 000,- Kč.
b) Počet žáků se určí z vykázaného stavu ke dni 30. 9. 2021 z výkazu: M3 pro základní školy, M8 pro střední školy a M9 pro konzervatoře:
i. Celkový počet žáků základní školy: M3 o základní škole, oddíl III (Třídy a žáci podle ročníků - běžné třídy), IIIA (Třídy a žáci podle ročníků - speciální třídy) a IIIB (Třídy a žáci podle ročníků - třídy podle zákona č. 109/2002 Sb. ve škole při zařízení pro výkon ústavní ochranné výchovy). Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 školského zákona.
ii. Celkový počet žáků střední školy: M8 o střední škole, oddíl III (Počet tříd podle ročníků, počet žáků celkem). Započítávají se pouze žáci v denní formě vzdělávání. Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 školského zákona.
iii. Celkový počet žáků konzervatoře: M9 o konzervatoři, oddíl III (Počet tříd podle ročníků, počet žáků celkem), v 1. až 4. ročníku 6letého programu konzervatoře a 1. až 8. ročníku 8letého programu konzervatoře. Započítávají se pouze žáci v denní formě vzdělávání. Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 školského zákona.
c) Koeficient (dále jen "K") školy je určen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy použitím matematického modelu zohledňující socio-ekonomické prostředí, ve kterém škola působí.
d) Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 žáka (dále jen "N") se stanovuje ve výši 50 Kč.
e) Objem dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby se určí jako součet součinu normativu N a počtu žáků a součinu koeficientu K a normativu Nš (N*počet žáků + K*Nš).
f) Maximální objem dalších finančních prostředků na jednu právnickou osobu je 3 000 Kč na žáka ve škole.
g) Minimální objem dalších finančních prostředků na jednu právnickou osobu je 5 000 Kč. h) V případě, že po 30. 9. 2021 došlo u školy k organizační změně (např. ke sloučení, splynutí, rozdělení), krajský úřad u dotčených škol upraví výši dotace tak, aby odpovídala nové organizaci školy.
III. Účel
Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Mezi mobilní digitální technologie patří zejména:
- Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod.
- Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.).
- Mobilní digitální technologie pro žáky se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.
IV. Další podmínky
a) Dvojí financování z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "OP VVV") nebo Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen "OP JAK") ani jiného dotačního programu financovaného z veřejných zdrojů, je zakázáno.
b) Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2023 o způsobu využití finančních prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru. Mezi evidované údaje bude patřit zejména: - Počet mobilních digitálních zařízení připravených k zapůjčení. - Počet mobilních digitálních zařízení nakoupených z poskytnutých finančních prostředků, jejich základní specifikace a náklady uhrazené z poskytnutých finančních prostředků.
c) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie vždy při propagaci aktivit spojených s účelem stanovených dalších finančních prostředků povinna informovat o původu těchto prostředků:
- Každý dokument spojený s účelem stanovených dalších finančních prostředků, který je použit pro informování veřejnosti nebo cílové skupiny, včetně jakéhokoliv potvrzení, musí obsahovat prohlášení "Financováno Evropskou unií - Next Generation EU".
- Každá škola je povinna informovat veřejnost, že je příjemcem podpory z EU vyvěšením informace o aktivitě a původu jejího financování na webových stránkách školy (pokud škola webovou stránkou disponuje) a/nebo na informační nástěnce v budově školy na místě snadno viditelném pro veřejnost (plakát ve velikosti A4) - vzor informace, včetně grafických náležitostí bude školám k dispozici na https://edu.cz/digitalizujeme.
d) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie povinna vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, aktivit spojených s účelem stanovených dalších finančních prostředků, poskytnout veškeré doklady k uvedeným aktivitám a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly, resp. auditu. Příjemce je mimo jiné povinen poskytnout kontrolním orgánům potřebné informace a doklady související s aktivitami spojenými s účelem stanovených dalších finančních prostředků, umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky nebo do objektů a na pozemky, které využívá ke své činnosti. Další povinnosti příjemce v souvislosti s výkonem kontroly definují zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Příjemci finančních prostředků uchovávají záznamy a podklady, včetně statistických a jiných záznamů týkajících se financování, jakož i záznamů a dokladů v elektronické podobě, po dobu pěti let ode dne výplaty zůstatku, nebo pokud k ní nedošlo, od uskutečnění operace. Nepřesahuje-li výše financování 60 000 EUR, je tato lhůta tříletá.
e) Každá škola je povinna se při využití prostředků řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").
f) Škola jako zadavatel je dále povinna reportovat údaje ze zadávacího řízení podléhající článku 22 bodu d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 28. 2. 2023 prostřednictvím mimořádného sběru dat (dle bodu IV/b). Mezi tyto údaje patří:
i. jméno zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele a subdodavatele a zároveň
ii. jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele/majitelů výše uvedeného zhotovitele, dodavatele či poskytovatele nebo subdodavatele (tento údaj lze ověřit zde: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik), ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (1).
Metodická podpora ke způsobu splnění této podmínky bude zveřejněna na https://edu.cz/digitalizujeme.
g) Každá škola jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie je povinna postupovat při realizaci v souladu s článkem 17 Nařízení (EU) 2020/852 a uplatňovat tak zásadu "významně nepoškozovat".
V. Účinnost
Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
VI. Doplňující informace a metodická podpora
Metodická podpora bude zveřejněna na webových stránkách:
https://edu.cz/digitalizujeme.
V případě dotazů se obraťte se na emailovou adresu digitalizujeme@msmt.cz.
Národní plán obnovy - mateřské školy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence: Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské školy na rok 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovuje:
I. Podmínky
a) Finanční prostředky jsou určeny pro mateřské školy, s výjimkou mateřských škol při zdravotnickém zařízení, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen "školy").
b) Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční výdaje.
c) Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.
II. Kritéria
a) Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 učitele přepočteného na plný úvazek se stanovuje ve výši 8 000 Kč.
b) Počet učitelů školy se určí z vykázaného stavu ve výkazu R 13-01 o ředitelství škol ke dni 30. 9. 2021, oddíl X. Učitelé celkem.
c) Objem dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby se určí jako součin počtu učitelů a normativu ostatních neinvestičních výdajů.
d) V případě, že po 30. 9. 2021 došlo u školy k organizační změně (např. ke sloučení, splynutí, rozdělení), krajský úřad u dotčených škol upraví výši dotace tak, aby odpovídala nové organizaci školy.
III. Účel
Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Mezi takovéto učební pomůcky patří například:
- Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, robotické stavebnice
- Digitální zařízení pro děti se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.
- Zařízení pro tzv. unplugged aktivity1) rozvíjející informatické myšlení a digitální kompetence
- Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou využitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu
- Základní digitální zařízení jako notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, phablety, mobilní telefony apod., včetně příslušenství (nabíjecí boxy, obaly apod.) a softwarového vybavení
- Příslušenství k základním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.)
IV. Další podmínky
a) Dvojí financování z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "OP VVV") nebo Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen "OP JAK") ani jiného dotačního programu financovaného z veřejných zdrojů, je zakázáno.
b) Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2023 o způsobu využití finančních prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru. Mezi evidované údaje bude patřit zejména:
- Počet nakoupených učebních pomůcek (digitálních technologií: hardware nebo software nebo zařízení pro unplugged aktivity), jejich základní specifikace a náklady uhrazené z poskytnutých finančních prostředků.
c) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie vždy při propagaci aktivit spojených s účelem stanovených dalších finančních prostředků povinna informovat o původu těchto prostředků:
- Každý dokument spojený s účelem stanovených dalších finančních prostředků, který je použit pro informování veřejnosti nebo cílové skupiny, včetně jakéhokoliv potvrzení, musí obsahovat prohlášení "Financováno Evropskou unií - Next Generation EU".
- Každá škola je povinna informovat veřejnost, že je příjemcem podpory z EU vyvěšením informace o aktivitě a původu jejího financování na webových stránkách školy (pokud škola webovou stránkou disponuje) a/nebo na informační nástěnce v budově školy na místě snadno viditelném pro veřejnost (plakát ve velikosti A4) - vzor informace, včetně grafických náležitostí bude školám k dispozici na https://edu.cz/digitalizujeme.
d) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie povinna vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, aktivit spojených s účelem stanovených dalších finančních prostředků, poskytnout veškeré doklady k uvedeným aktivitám a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly, resp. auditu. Příjemce je mimo jiné povinen poskytnout kontrolním orgánům potřebné informace a doklady související s aktivitami spojenými s účelem stanovených dalších finančních prostředků, umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky nebo do objektů a na pozemky, které využívá ke své činnosti. Další povinnosti příjemce v souvislosti s výkonem kontroly definují zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Příjemci finančních prostředků uchovávají záznamy a podklady, včetně statistických a jiných záznamů týkajících se financování, jakož i záznamů a dokladů v elektronické podobě, po dobu pěti let ode dne výplaty zůstatku, nebo pokud k ní nedošlo, od uskutečnění operace. Nepřesahuje-li výše financování 60 000 EUR, je tato lhůta tříletá.
e) Každá škola je povinna při využití prostředků se řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").
f) Škola jako zadavatel je dále povinna reportovat údaje ze zadávacího řízení podléhající článku 22 bodu d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 28. 2. 2023 prostřednictvím mimořádného sběru dat (dle bodu IV/b). Mezi tyto údaje patří:
i. jméno zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele a subdodavatele a zároveň
ii. jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele/majitelů výše uvedeného zhotovitele, dodavatele či poskytovatele nebo subdodavatele (tento údaj lze ověřit zde: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik), ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (1).
Metodická podpora ke způsobu splnění této podmínky bude zveřejněna na https://edu.cz/digitalizujeme.
g) Každá škola jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie je povinna postupovat při realizaci v souladu s článkem 17 Nařízení (EU) 2020/852 a uplatňovat tak zásadu "významně nepoškozovat".
V. Účinnost
Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
VI. Doplňující informace a metodická podpora
Metodická podpora bude zveřejněna na webových stránkách:
https://edu.cz/digitalizujeme.
V případě dotazů se obraťte na emailovou adresu digitalizujeme@msmt.cz.
Národní plán obnovy - základní školy a gymnázia - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy a střední školy na rok 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovuje:
I. Podmínky
a) Finanční prostředky jsou určeny pro základní školy s výjimkou základních škol při zdravotnických zařízení a střední školy, které vzdělávají žáky v oborech vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, 79-41-K/61 Gymnázium, 79-41-K/41 Gymnázium, 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou, 79-42-K/61 Gymnázium se sportovní přípravou, 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou a 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen "školy")".
b) Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční výdaje.
c) Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
d) Finanční prostředky se poskytují pouze školám, které
i. deklarují svůj záměr zahájit výuku dle školního vzdělávacího programu upraveného dle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), resp. pro gymnázia (dále jen RVP G), gymnázia se sportovní přípravou (dále jen RVP GSP) nebo dvojjazyčná gymnázia (dále jen RVP DG) od 1. 9. 2022 nebo
ii. zahájily výuku dle školního vzdělávacího programu upraveného dle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) od 1. 9. 2021.
e) Bod d)/i bude splněn vyplněním dotazníku prostřednictvím portálu https://sberdat.uiv.cz do 31. 3. 2022.
Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.
II. Kritéria
a) Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 žáka se stanovuje ve výši 1 000 Kč.
b) Počet žáků se určí z vykázaného stavu ke dni 30. 9. 2021 z výkazu: M3 pro základní školy a M8 pro střední školy - gymnázia:
i. Celkový počet žáků základní školy: M3 o základní škole, oddíl III (Třídy a žáci podle ročníků - běžné třídy), IIIA (Třídy a žáci podle ročníků - speciální třídy) a IIIB (Třídy a žáci podle ročníků - třídy podle zákona č. 109/2002 Sb. ve škole při zařízení pro výkon ústavní ochranné výchovy). Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 školského zákona.
ii. Celkový počet žáků střední školy - gymnázia: M8 o střední škole, oddíl VII (Žáci vzdělávající se v denní formě vzdělávání a v ostatních formách vzdělávání podle oborů a ročníků (bez rekvalifikačního studia)). Započítávají se pouze žáci v denní formě vzdělávání. Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 školského zákona.
c) Objem dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby se určí jako součin počtu žáků a normativu ostatních neinvestičních výdajů.
d) V případě, že po 30. 9. 2021 došlo u školy k organizační změně (např. ke sloučení, splynutí, rozdělení), krajský úřad u dotčených škol upraví výši dotace tak, aby odpovídala nové organizaci školy.
III. Účel
Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek - pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. Mezi takovéto digitální učební pomůcky - pokročilé digitální technologie - patří zejména:
- 3D tiskárny a 3D pera
- Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality
- Zařízení spadající do kategorie "Internet věcí" (Internet of Things, loT) a badatelská technika, vč. čidel a mikroskopů
- Geolokační technika
- Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, mikropočítače, robotické stavebnice
- Snímací zařízení jako skenery pro využití virtuální/rozšířené reality, vizualizéry, fotoaparáty, kamery apod.
- Digitální zařízení pro žáky se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.
- Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou využitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu
V odůvodněných případech lze finanční prostředky použít i za účelem pořízení základních digitálních zařízení, např. notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, mobilní telefony apod. včetně příslušenství, tj. nabíjecí boxy, obaly apod. (platí pro školy, které nejsou vybaveny ani základními digitálními technologiemi). Hlavním kritériem je dodržení účelnosti čerpání finanční podpory. Škola je oprávněna nakoupit takové digitální technologie jako digitální učební pomůcky, které jí umožní vzdělávání podle revidovaného RVP.
IV. Další podmínky
a) Dvojí financování z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "OP VVV") nebo Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen "OP JAK") ani jiného dotačního programu financovaného z veřejných zdrojů, je zakázáno.
b) Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2023 o způsobu využití finančních prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru. Mezi evidované údaje bude patřit zejména:
- Počet nakoupených digitálních učebních pomůcek (digitálních technologií: hardware nebo software), jejich základní specifikace a náklady uhrazené z poskytnutých finančních prostředků.
c) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie vždy při propagaci aktivit spojených s účelem stanovených dalších finančních prostředků povinna informovat o původu těchto prostředků:
- Každý dokument spojený s účelem stanovených dalších finančních prostředků, který je použit pro informování veřejnosti nebo cílové skupiny, včetně jakéhokoliv potvrzení, musí obsahovat prohlášení "Financováno Evropskou unií - Next Generation EU".
- Každá škola je povinna informovat veřejnost, že je příjemcem podpory z EU vyvěšením informace o aktivitě a původu jejího financování na webových stránkách školy (pokud škola webovou stránkou disponuje) a/nebo na informační nástěnce v budově školy na místě snadno viditelném pro veřejnost (plakát ve velikosti A4) - vzor informace, včetně grafických náležitostí bude školám k dispozici na https://edu.cz/digitalizujeme.
d) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie povinna vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, aktivit spojených s účelem stanovených dalších finančních prostředků, poskytnout veškeré doklady k uvedeným aktivitám a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly, resp. auditu. Příjemce je mimo jiné povinen poskytnout kontrolním orgánům potřebné informace a doklady související s aktivitami spojenými s účelem stanovených dalších finančních prostředků, umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky nebo do objektů a na pozemky, které využívá ke své činnosti. Další povinnosti příjemce v souvislosti s výkonem kontroly definují zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Příjemci finančních prostředků uchovávají záznamy a podklady, včetně statistických a jiných záznamů týkajících se financování, jakož i záznamů a dokladů v elektronické podobě, po dobu pěti let ode dne výplaty zůstatku, nebo pokud k ní nedošlo, od uskutečnění operace. Nepřesahuje-li výše financování 60 000 EUR, je tato lhůta tříletá.
e) Každá škola je povinna se při využití prostředků řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").
f) Škola jako zadavatel je dále povinna reportovat údaje ze zadávacího řízení podléhající článku 22 bodu d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 28. 2. 2023 prostřednictvím mimořádného sběru dat (dle bodu IV/b). Mezi tyto údaje patří:
i) jméno zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele a subdodavatele a zároveň
ii) jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele/majitelů výše uvedeného zhotovitele, dodavatele či poskytovatele nebo subdodavatele (tento údaj lze ověřit zde: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik), ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (1).
Metodická podpora ke způsobu splnění této podmínky bude zveřejněna na https://edu.cz/digitalizujeme.
g) Každá škola jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie je povinna postupovat při realizaci v souladu s článkem 17 Nařízení (EU) 2020/852 a uplatňovat tak zásadu "významně nepoškozovat".
V. Účinnost
Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy a střední školy - gymnázia, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
VI. Doplňující informace a metodická podpora
Metodická podpora bude zveřejněna na webových stránkách:
https://edu.cz/digitalizujeme.
V případě dotazů se obraťte na emailovou adresu digitalizujeme@msmt.cz.
Všem školám bude z pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuta bezplatná metodická podpora a vzdělávání ze strany Národního pedagogického institutu, pokud projeví zájem. Bližší informace o podobě metodické podpory a vzdělávání jsou k dispozici pro ZŠ k RVP ZV (https://revize.edu.cz/) a pro gymnázia k RVP G, RVP GSP a RVP DG (https://revize.edu.cz/navrh-zmen-v-rvp-pro-gymnazia).
1) Definováno jako aktivity, které jsou jednoduché na realizaci, vyžadují jen malé množství pomůcek, podporují kolaborativní přístup a jsou nezávislé na počítačích, překladačích, prohlížečích a internetovém připojení.

Související dokumenty