MZDR 40555/2020-8/MIN/KAN zrušení mimořádného opatření o nařizování izolace a karantény

Schválený:
MZDR 40555/2020-8/MIN/KAN
ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
Praha 19. října 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.:
S účinností ode dne 25. října 2021
ruší
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne:
a) 2. března 2021, č.j.: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, o nařizování izolace a karantény, a
b) 14. června 2021, č.j.: MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN, kterým se mění mimořádné opatření o nařizování izolace a karantény.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření, kterým se poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy stanoví pravidla pro nařizování a rušení izolace a karantény při zjištění nákazy virem SARS-CoV-2, se ruší ke dni 25. října 2021. S ohledem na vývoj epidemie, resp. šíření nákazy virem SARS-CoV-2 a dosavadní poznatky z praxe při nařizování karantén a izolací bylo shledáno řešení v podobě mimořádného opatření jako nadále nedůvodné. Jelikož jsou karantény primárně nařizovány orgány ochrany veřejného zdraví, pro potřeby krajských hygienických stanic bylo přistoupeno k vydání Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR č.j.: č.j. MZDR 37994/2021-1/OVZ, kterým se nově upravují pravidla pro nařizování karantén a izolací.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.
ministr zdravotnictví

Související dokumenty