MZDR 14600/2021-9/MIN/KAN změna mimořádného opatření - k omezení provozu škol a školských zařízení

Schválený:
MZDR 14600/2021-9/MIN/KAN
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Praha 7. května 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 4. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN, a to tak, že
1. v úvodní větě čl. I se slova „ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje“ zrušují,
2. v čl. I v bodu 5 písm. e) a v bodu 6 písm. b) se text „20 osob“ nahrazuje textem „30 osob“,
3. v čl. I bodu 14 se za slova „účastník nebo žák“ vkládají slova „, s výjimkou dítěte do 6 let věku,“.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Další uvolnění provozu škol a školských zařízení rovněž v kraji Zlínském, kraji Jihočeském a v Kraji Vysočina je umožněno z důvodu aktuálního pozitivního trendu epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v těchto krajích, který je charakterizován postupným a kontinuálním poklesem všech sledovaných parametrů, tj. hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru, počtu případů v seniorní skupině obyvatel, počtu hospitalizací, a to jak celkových, tak i na jednotkách intenzivní péče. Ve zmíněných krajích pozorujeme v týdenním horizontu zhruba 15 až 25% pokles nových případů onemocnění COVID-19 a je zde tak předpoklad, že pokles sledovaných parametrů bude i nadále pokračovat.
V návaznosti na zlepšující se epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 se rovněž zvyšuje maximální možný počet žáků ve skupině v rámci konzultace nebo vzdělávání, které se konají ve vnějších prostorech, a to z 20 na 30 osob.
Na základě stávajícího zhodnocení výsledků preventivního testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v případě dětí mladších 6 let věku, a s ohledem na jistou obtížnost odběru biologického materiálu z nosohltanu u menších dětí nepovažujeme další preventivní testování této kohorty za stávající epidemiologické situace za nezbytné, a proto se u nich upouští od testu jako podmínky pro účast na vzdělávání. Nadále bude prováděno testování dětí do 6 let věku pouze u osob s příznaky onemocnění nebo v případě epidemiologicky významného kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Tato změna strategie je možná i s ohledem na stále probíhající preventivní testování zaměstnanců, kdy lze předpokládat, že podstatná část osob bude v případě výskytu onemocnění v rodině zachycena.
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.
ministr zdravotnictví

Související dokumenty