MZDR 14600/2021-4/MIN/KAN změna mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 k omezení provozu škol a školských zařízení

Schválený:
MZDR 14600/2021-4/MIN/KAN
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Praha 22. dubna 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nařizuje
postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 26. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021 č.j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN, a to tak, že v čl. I bodu 5 se za slova „Královéhradeckého kraje“ vkládají slova „ , Plzeňského kraje“.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
V čl. I bodě 5 mimořádného opatření se upravují situace, kdy je umožněna přítomnost dětí v mateřské škole, a to tak, že se doplňuje výjimka pro Plzeňský kraj.
V okresech Plzeňského kraje lze pozorovat dlouhodobý a kontinuální pokles nejen počtu případů onemocnění COVID-19, ale i počtu hospitalizovaných pacientů, včetně pacientů na jednotkách intenzivní péče. Celková situace je v tomto kraji již dlouhodobě stabilizována, což dokladují hodnoty sledovaných ukazatelů využívaných pro hodnocení vývoje epidemie, a to hodnoty 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru a počty celkových hospitalizací včetně počtů pacientů na jednotkách intenzivní péče.
Hodnota 7denní incidence je těsně nad hranicí 100 případů na 100 tisíc obyvatel, tj. hodnota výrazněji nižší, než je celorepublikový průměr; obdobně je tomu i u hodnot 7denního klouzavého průměru. Aktuální denní průměr počtu nově diagnostikovaných případů onemocnění v Plzeňském kraji je méně než 100 případů, což řadí Plzeňský kraj v počtu nově zjištěných případů společně s krajem Karlovarským a Královehradeckým ke krajům s nejnižšími počty nových případů onemocnění COVID-19. Stabilizovaná je taktéž situace v oblasti nemocniční péče, kdy počty jak celkových hospitalizací, tak hospitalizací na jednotkách intenzivní péče jsou nejnižší od října loňského roku, což má také souvislost s počtem případů onemocnění COVID-19 zjištěných u seniorní/zranitelné skupiny obyvatel. Denně v průměru je v Plzeňském kraji hlášeno okolo 10 nových případů onemocnění u osob ve věkové kategorii 65 a více let. Všechny sledované parametry tak ukazují na celkovou stabilizaci a aktuální pozitivní vývoj epidemiologické situace v Plzeňském kraji a z tohoto důvodu lze v tomto kraji umožnit přítomnost dětí v předškolních zařízeních bez omezení věku.
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.
ministr zdravotnictví