MZDR 14600/2021-18/MIN/KAN změna mimořádného opatření ze dne 29. 6. 2021 k omezení provozu škol a školských zařízení

Schválený:
MZDR 14600/2021-18/MIN/KAN
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Praha 30. července 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 1. srpna 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 29. června 2021, č.j. MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN, tak, že se slova „více než 10 osob“ nahrazují slovy „více než 20 osob“.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění
Současná epidemická situace ve výskytu onemocnění covid-19 na území ČR je charakterizována stále vyšším počtem denně nově diagnostikovaných případů, a to ve srovnání s obdobím mezi druhou polovinou června a prvním týdnem července tohoto roku, kdy jsme pozorovali znatelně nižší denní záchyty. Aktuální denní průměrný přírůstek nově diagnostikovaných případů onemocnění covid-19 se aktuálně pohybuje okolo hodnoty 180 případů, kdežto ve zmíněném období přelomu června a července byl denní průměr okolo 100 případů.
Tento stav je stále nejvíce ovlivněn zejména situací na území hlavního města Prahy, a také v rámci Středočeského a Plzeňského kraje, tj. kraji s aktuálně nejvyšší 7denní incidencí. Avšak vývoj posledního týdne naznačuje postupnou stabilizaci vývoje epidemické situace v těchto zmíněných krajích, kde již nepozorujeme stoupající trend, nýbrž pozvolný, ale kontinuální pokles nově diagnostikovaných případů, přičemž průměrný denní počet případů v těchto třech krajích vykazuje zhruba 20 až 30% pokles v mezitýdenním srovnání. V ostatních krajích se počty nově diagnostikovaných případů pohybují v posledních týdnech v prakticky totožných hodnotách denních záchytů nových případů onemocnění covid-19 s občasnými mírnými výkyvy směrem nahoru, tj. k vyšším hodnotám, jako jsme to sledovali například v kraji Pardubickém. Tyto vyšší průměry jsou však obvykle ovlivněny vyšším výskytem v rámci lokalizovaného ohniska a nejedná se tak o trendovou záležitost, která by signalizovala zhoršující se situaci.
Při deskriptivní analýze věkové struktury případů vidíme i nadále rizikové indikace a zvýšený záchyt v populační skupině 16 až 29 let, která představuje stále zhruba 40 % všech případů zachycených v posledním týdnu, naopak i nadále trvá pozitivní vývoj v populační skupině 65+, kde je podíl na celkovém počtu případů nižší než 5 %. Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním covid-19 je pravidelně zveřejňován na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 .Současná data a trend vývoje sledovaných ukazatelů a parametrů pro hodnocení epidemie ukazují, že po růstové fázi se aktuálně nacházíme ve fázi stagnace až mírného poklesu a vzhledem k tomu, že se jedná o již delší časový úsek, tak můžeme hodnotit tento stav jako stabilizovaný, jelikož nepozorujeme v žádném z regionů eskalaci či rizikové indikace nad výše popsané.
V návaznosti na výše uvedená data může však nyní dojít k jistému rozvolnění podmínek, stejně jako se tomu děje u mimořádného opatření upravujícího provoz v oblasti maloobchodu, služeb a dalších činností, v případě vzdělávání a zkoušek. Dosavadní pravidlo, podle něhož je vyžadována „bezinfekčnost“ účastníků (osoba je očkovaná, ve stanovené lhůtě od prodělání onemocnění covid-19 nebo negativně testovaná na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu) v případě, že se zkoušky v jeden okamžik účastní více než 10 osob, se mění tak, že velikost skupiny bez nutnosti splnění uvedené podmínky se zvyšuje na 20 osob. Uvedené pravidlo platí pro všechny druhy zkoušek na všech typech škol a vysokých škol.
Velikost skupiny, pro niž je určena podmínka prokázání „bezinfekčnosti“, je stanovena z toho důvodu, že se vzrůstajícím počtem osob ve skupině vzrůstá riziko nákazy. Zároveň je v takto omezené skupině v případě výskytu onemocnění usnadněné trasování rizikových kontaktů a z toho vyplývající včasné nařízení karantény pro tyto osoby. Vzhledem k prázdninovému provozu škol a vysokých škol lze usuzovat, že uvedené omezení tak dopadne na již jen velmi málo situací a skupin osob a umožní i snadnější organizaci zkoušek. S ohledem na sledovaný cíl lze tak mít opatření za zcela přiměřené.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.
ministr zdravotnictví

Související dokumenty