MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN změna mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování žáků ve školách

Schválený:
MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Praha 27. dubna 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nařizuje
postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 3. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021 č.j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. dubna 2021 č.j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN, a mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021 č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, a to tak, že čl. I zní:
"I.
1. Dítěti, žákovi nebo studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia, prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, oboru vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, žákem nebo studentem účastnícím se praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole, žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy, který se účastní skupinové konzultace nebo zkoušek na vyšší odborné škole, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií, umožní daná škola osobní přítomnost pouze tehdy, pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen "preventivní antigenní test"), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak.
Omezení podle věty první se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji, Plzeňském kraji a Karlovarském kraji, a dále na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.
2. V případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. b) a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii.".
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Z důvodu obnovení prezenční výuky pro studenty nižších ročníků šestiletých nebo osmiletých gymnázií a osmiletého vzdělávacího programu konzervatoří se v souladu s povinností preventivního testování, jako podmínky obnovy prezenčního vzdělávání, ukládá tato povinnost pro studenty vybraných ročníků uvedených středních škol.
Zachovává se možnost upuštění od povinnosti testování u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, tj. středním nebo těžším mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchou autistického spektra, s tím, že tyto děti se však nemohou výuky prezenčně účastnit. Vzhledem k epidemiologické situaci onemocnění COVID-19 nelze děti, žáky nebo studenty se středním nebo těžším mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchou autistického spektra vyjmout z povinnosti podstoupit preventivní testování jako podmínku prezenčního vzdělávání. Z tohoto důvodu mohou zákonní zástupci/rodiče těchto dětí, žáků nebo studentů v případě, že dítě, žák nebo student nemůže ze zdravotních důvodů preventivní testování podstoupit, čerpat dávku ošetřování člena rodiny.
Vyjmutí z povinnosti testování jako podmínky přítomnosti na vyučování se vztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji, Plzeňském kraji a Karlovarském kraji, a to z důvodu aktuální příznivé epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v těchto krajích, která je charakterizována postupným a kontinuálním poklesem všech sledovaných parametrů, tj. hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru, počtu případů v seniorní skupině obyvatel, počtu hospitalizací, a to jak celkových, tak i na jednotkách intenzivní péče.
V kraji Karlovarském a Královehradeckém se hodnota 7denní incidence pohybuje okolo hodnoty 50 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní, což je hodnota trojnásobně nižší, než je republikový průměr, v kraji Plzeňském je hodnota 7denní incidence na hranici 100 případů na 100 tisíc obyvatel, tedy také výrazněji pod republikovým průměrem.
Denní průměr počtu nových případů onemocnění COVID-19 v jednotlivých okresech Karlovarského kraje je pouze jednotkový, 7denní klouzavý průměr pro tento kraj je nižší než 20 případů, obdobně je tomu i v kraji Královehradeckém, kde je denní průměr okolo 40 případů, v kraji Plzeňském se pak tato hodnota pohybuje okolo 80 případů v průměru denně.
Významným ukazatelem celkové populační zátěže je počet případů ve věkové kategorii 65+. V kraji Karlovarském a Královehradeckém jsou hlášeny pouze jednotkové případy u osob starších 65 let, v kraji Plzeňském je pak denní průměr okolo 10 případů v této věkové kategorii.
Jednotkové denní počty jsou hlášeny v jednotlivých okresech posuzovaných krajů i ve věkové kategorii 0 až 5 let, a 6 až 15 let.
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.
ministr zdravotnictví

Související dokumenty