MZDR 14592/2021-14/MIN/KAN zrušení mimořádných opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování u přijímacích zkoušek a ze dne 27. 5. 2021 k podmínkám testování dětí, žáků a studentů

Schválený:
MZDR 14592/2021-14/MIN/KAN
ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
Praha 30. června 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.:
I.
S účinností ode dne 1. července 2021 ruší mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, a mimořádné opatření ze dne 27. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN.
II.
Toto zrušení mimořádných opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Na základě dlouhotrvajícího pozitivního trendu ve vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 v ČR, který je charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů, tj. hodnot sedmidenní incidence, sedmidenního klouzavého průměru nových případů, počtu hospitalizací a relativní pozitivity testů jak klinicky indikovaných, tak těch preventivních a plošných, je možné přistoupit k ukončení povinného plošného/screeningového testování obyvatel ČR tak, jak je v současné době nastaveno a přejít na cílené preventivní testování ve vybraných situacích, zejména v případech, kde dochází ke zvýšené kumulaci osob v jeden čas na jednom místě (hromadné akce, letní dětské tábory apod.) nebo je zvýšené riziko přenosu onemocnění z důvodu např. nemožnosti použití ochrany dýchacích cest (provozovny stravovacích služeb, sportovní činnost, poskytování služeb péče o tělo apod.) a dále tam, kde hrozí riziko případného zavlečení nebezpečné mutace na území ČR (návrat ze zahraničí). Cílem tohoto testování je především snaha minimalizovat riziko přenosu onemocnění covid-19 při činnostech či v situacích, kde lze z podstaty jejich charakteru předpokládat zvýšené riziko nákazy. Plošné testování bude nahrazeno testováním nutným při účasti na akci/činnosti, kde je účast osoby podmíněna prokázáním „bezinfekčnosti“. Pro osoby, které dosud nejsou očkovány nebo nemohou doložit doklad o prodělání nemoci, je v rámci systému veřejného zdravotního pojištění umožněno v každém kalendářním měsíci podstoupit daný počet bezplatných vyšetření na onemocnění covid-19 metodou RT-PCR nebo prostřednictví POC antigenního testu. Na rozhodnutí konkrétní osoby pak bude, zda tento preventivní test využije např. k návštěvě kina, bazénu, či při svém návratu do ČR z dovolené v zahraničí.
Dalším důkazem stabilizace epidemiologické situace je již zmiňovaný podíl záchytu pozitivních výsledků vyšetření na onemocnění covid-19 pomocí RT-PCR testování z diagnostických důvodu u osob s klinickými příznaky, který se již několik týdnů pohybuje pod hranicí 3 %, a dále testování z epidemiologické indikace u osob v rizikovém kontaktu s onemocněním covid-19, kde se pozitivita provedených testů dlouhodobě drží pod 1 % z celkového počtu provedených vyšetření z této indikace. Z výše uvedeného je zřejmé, že množství viru SARS-CoV-2 přítomné v populaci/virová nálož se trvale snižuje, což má za následek i postupný ústup epidemie onemocnění v ČR.
Je nepopiratelným faktem, že dostatečné a včasné testování je jedním z nejdůležitějších nástrojů v boji proti šíření onemocnění covid-19. Podíl pozitivních testů v podstatě ukazuje, zda se testuje dostatečně, nebo je potřeba testovat více.
Světová zdravotnická organizace uvádí hranici 5 % podílu pozitivních testů jako kritérium, že je šíření nákazy „pod kontrolou“. Čím vyšší podíl pozitivně diagnostikovaných osob, tím větší lze předpokládat počet nezachycených asymptomatických infekčních osob v populaci.
Z aktuálních dat vyplývá, že v době vrcholící třetí vlny epidemie onemocnění covid-19 v ČR v březnu letošního roku zavedený systém masivního testování populace splnil svůj účel a došlo k postupné stabilizaci epidemiologické situace s následným výrazným zlepšováním, které stále pokračuje. Při současných denních počtech nově diagnostikovaných případů onemocnění v řádu nízkých stovek je možné nástroj plošného testování nahradit systémem včasného a důsledného trasování spojeného s cíleným testováním. Navíc je od 4. června 2021 umožněna registrace k očkování pro všechny osoby starší 16 let, a tedy možnost nechat se naočkovat pro každého, kdo má o tuto nejúčinnější prevenci před nákazou covid-19 zájem. S tím pak dále souvisí fakt, že v okamžiku, kdy z velké části bude populace proočkována, již systém plošného testování ztrácí svůj význam a opodstatnění.
Podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.
Vzhledem ke skutečnosti, že se epidemiologická situace zlepšila a pacientů hospitalizovaných v nemocnicích s onemocněním covid-19 je v současnosti již velice málo (dne 29.6.2021 celkem 59), je na místě uvedená mimořádná opatření bezodkladně zrušit.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.
ministr zdravotnictví

Související dokumenty