MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN mimořádné opatření - testování u přijímacích zkoušek

Schválený:
MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Změna: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN
Změna: MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN
Praha 6. dubna 2021
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.
II.
Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, jestliže nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, jestliže byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
III.
V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.
IV.
Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.
V.
Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test podle čl. I písm. b) před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.
VI.
Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování u dítěte, žáka, studenta nebo uchazeče podle čl. I do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů.
VII.
Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle čl. I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.
VIII.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad podle čl. II, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.
IX.
1. Zákonný zástupce dítěte, žáka nebo uchazeče nebo uchazeč je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu podle čl. I písm. b) poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
2. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
3. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
X.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti 26. dubna 2021.
XI.
1. Osobě, která je uchazečem o vzdělávání na vyšší odborné škole, umožní vyšší odborná škola osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
c) předloží doklad vydaný školou nebo školským zařízení o negativním výsledku preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
d) jí byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky a nejpozději v den konání přijímací zkoušky ve vyšší odborné škole, na kterou se uchazeč hlásí, preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
e) předloží doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
f) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
2. Škola nebo školské zařízení nemá povinnost provést pro účely přijímací zkoušky na vyšší odbornou školu test podle odstavce 1 písm. c) nebo d).
3. V případě přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy se obdobně použijí čl. VII, VIII a v případě pozitivního výsledku jakéhokoliv testu podle odstavce 1 čl. IX.
Odůvodnění
Nová mutace viru SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v populaci přibližně o 40 až 70 % rychleji, je jednou z příčin nepříznivého trendu vývoje epidemie nemoci COVID-19, který je charakterizován nárůstem počtu nových případů onemocnění. Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) se výrazně šíří především v zemích regionu jižní Afriky. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) předpokládá rozšíření této varianty i v dalších zemích světa. Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje až o 50 % vyšší nakažlivost a také nižší citlivost na doposud dostupné očkovací látky, což může nepříznivě ovlivnit efekt vakcinace proti COVID-19. Šíření této varianty bylo již zaznamenáno ve více než 60 zemích světa. Prozatímní informace potvrzují, že i mutace viru SARS-CoV-2 P.1 (tzv. brazilská varianta) je více nakažlivá než původní kmen viru. Aktuálně se jako problematický jeví nedostatek informací o efektivitě v současnosti dostupných vakcín na nové mutace viru SARS-CoV-2.
Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je provádění preventivního screeningového vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, s cílem odhalit infikované osoby, které mají jen minimální, nebo žádné příznaky infekce, a přitom mohou být zdrojem nákazy pro další osoby, aniž by si toho byly vědomy.
V zájmu snížení rizika přenosu nákazy je stanovena povinnost nechat se otestovat a předložit výsledek negativního testu jako podmínka pro přístup k přijímací zkoušce.
Účelem testování je ochrana veřejného zdraví. Povinnost podstoupit test je velmi malým zásahem do sféry uchazeče ve srovnání se snížením rizika nákazy dalších uchazečů, kteří budou vykonávat zkoušku na stejném místě v epidemiologicky významné době. Případný přenos nákazy SARS-CoV-2 na epidemiologicky významné kontakty uchazečů zvyšuje riziko delšího přetrvávání nepříznivého trendu ve výskytu nemoci COVID-19. Toto riziko je dále potencováno faktem, že uchazeči o studium na střední škole mnohdy pocházejí z různých okresů nebo krajů.
V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím opatření obecné povahy několik úprav v procesu konání přijímacích zkoušek na střední školy v tomto školním roce.
Přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou, oborů vzdělání bez maturitní zkoušky a nástaveb probíhají v letošním školním roce v termínu od 3. do 19. května 2021. Každý uchazeč mohl podat přihlášku na dvě střední školy nebo do dvou oborů vzdělání téže školy. Ředitel školy vyhlásil v kritériích přijímacího řízení k 31. lednu 2021, zda bude škola konat školní přijímací zkoušku, v případě oborů s maturitní zkouškou, zda bude konat navíc i jednotnou přijímací zkoušku. Pokud škola s oborem vzdělání s maturitní zkouškou jednotnou přijímací zkoušku nekoná, musí konat vždy školní přijímací zkoušku a zároveň takový uchazeč koná dvakrát jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou má také uvedenu v přihlášce a která jednotnou přijímací zkoušku koná. Téměř každý uchazeč o střední vzdělání s maturitní zkouškou se tedy účastní přijímacího řízení ve dvou středních školách minimálně ve dvou termínech, v některých případech v termínech třech (koná-li dvakrát jednotnou přijímací zkoušku v jedné škole a školní přijímací zkoušku ve škole druhé). Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním řádném termínu 3. května 2021, v druhém řádném termínu 4. května 2021. Pro uchazeče, kteří se řádně omluví do tří dnů řediteli školy z řádného termínu a ředitel omluvu uzná, se koná náhradní termín jednotné přijímací zkoušky ve dnech 2. a 3. června 2021.
Přijímací zkoušky do šestiletých a osmiletých gymnázií se konají ve formě jednotné přijímací zkoušky, která může být doplněna školní přijímací zkouškou ve stejný den, jako se koná zkouška jednotná (není-li školní přijímací zkouška konána distanční formou). První řádný termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií se koná 5. května 2021, druhý řádný termín se koná 6. května 2021. Náhradní termíny se konají stejně jako v případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a nástaveb v termínu 2. a 3. června 2021.
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou se k prvnímu (3. května 2021) i druhému (4. května 2021) řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky v letošním školním roce přihlásilo téměř 61 tisíc uchazečů. V průběhu období od 5. do 19. května 2021 k tomu dojde k pohybu několika dalších tisíc uchazečů konajících školní přijímací zkoušky bez jednotné přijímací zkoušky. V případě víceletých gymnázií se k prvnímu řádnému termínu (5. května 2021) přihlásilo téměř 23 tisíc uchazečů, k druhému řádnému termínu (6. května 2021) se přihlásilo více než 17 tisíc uchazečů. V průběhu čtyř dnů konání jednotné přijímací zkoušky tedy dojde k pohybu téměř 162 tisíc uchazečů, k čemuž je potřeba připočíst další přesuny pro účely konání školních přijímacích zkoušek, a to vše v rámci i několika různých okresů.
V extrémním případě nastane v tomto školní roce situace, kdy se na jeden termín na jednu školu hlásí, a tudíž dostaví k vykonání zkoušek až 485 uchazečů.
Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba průběh přijímacího řízení zajistit tak, aby riziko nákazy virem SARS-CoV-2 bylo co nejnižší. Z uvedeného důvodu je tímto mimořádným opatřením stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a že před konáním zkoušky předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.
Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, dále dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.
Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá.
Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.
Stejný doklad musí obdobně předložit i další osoby účastnící se zkoušky spolu s uchazečem (podporující osoba).
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
ministr zdravotnictví