MSMT-14025/2021-2 Národní plán podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021

Schválený:
MSMT-14025/2021-2
Národní plán podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s obávanými negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2020/2021 i druhé polovině školního roku 2019/2020 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovuje:
I. Podmínky
a) Finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, s výjimkou základní školy zřizované při zdravotnickém zařízení, střední školy a konzervatoře, zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí, které poskytují vzdělávání ve školním roce 2021/2022.
b) Finanční prostředky se poskytují na odměny a odvody z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců škol dle bodu I. a).
c) Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021.
II. Kritéria
a) Normativ na 1 žáka se stanovuje částkou ve výši 148 Kčs tím, že pokud byla daná základní škola zařazena do jedné z identifikovaných kategorií se zvýšenou podporou, bude tato částka na žáka násobena koeficientem dle příslušné kategorie (školy v kategorii A násobí počet žáků číslem 5; v kategorii B číslem 3,9; v kategorii C číslem 2,9; v kategorii D číslem 2,2).
b) Normativ na žáka dle bodu II. a) se poskytuje na žáky základních škol a na žáky v předposledních ročnících středních škol a konzervatoří s výjimkou jednoletých a zkrácených oborů středního vzdělávání.
c) Počet žáků se určí z vykázaného stavu ke dni 30. 9. 2020 z výkazu: M3 pro základní školy, M8 pro střední školy a M9 pro konzervatoře:
a. Celkový počet žáků základní školy: M3, o základní škole, oddílu III (Třídy a žáci podle ročníků - běžné třídy), IIIA (Třídy a žáci podle ročníků - speciální třídy) a IIIB. Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 školského zákona.
b. Celkový počet žáků pro nižší stupeň gymnázia (1. a 2. ročník 6letého programu a 1. až 4. ročník 8letého programu): M8 o střední škole, oddílu VII (VII. Žáci vzdělávající se v denní formě vzdělávání a v ostatních formách vzdělávání podle oborů a ročníků).
c. Počet žáků v denní formě vzdělávání, v předposledním ročníku střední školy k datu 30. 9. 2020: M8 o střední škole, oddílu VII (VII. Žáci vzdělávající se v denní formě vzdělávání a v ostatních formách vzdělávání podle oborů a ročníků) v druhu vzdělávání:
i. střední vzdělávání 2leté: celkový počet žáků v 1. ročníku,
ii. střední vzdělávání s výučním listem 2leté: celkový počet žáků v 1. ročníku,
iii. střední vzdělávání s výučním listem 3leté: celkový počet žáků v 2. ročníku,
iv. střední vzdělávání s maturitní zkouškou 8leté: celkový počet žáků v 7. ročníku,
v. střední vzdělávání s maturitní zkouškou 6leté: celkový počet žáků v 5. ročníku,
vi. střední vzdělávání s maturitní zkouškou 4leté: celkový počet žáků v 3. ročníku,
vii. nástavbové studium 2leté: celkový počet žáků v 1. ročníku.
d. Celkový počet žáků v denní formě vzdělávání, 1. až 4. ročníku 8letého programu konzervatoře: M9 o konzervatoři, oddílu III (Počet tříd podle ročníků, počet žáků celkem) v druhu vzdělávání.
e. Počet žáků v denní formě vzdělávání ve 3. ročníku 6letého programu konzervatoře a 7. ročníku 8letého programu konzervatoře k datu 30. 9. 2020: M09 o konzervatoři, oddílu III (Počet tříd podle ročníků, počet žáků celkem) v druhu vzdělávání.
d) V případě, že po 30. 9. 2020 došlo u školy k organizační změně (např. ke sloučení, splynutí, rozdělení), krajský úřad u dotčených škol upraví výši dotace tak, aby odpovídala nové organizaci školy.
III. Účel
Finanční prostředky je škola oprávněna použít výhradně na úhradu ostatních osobních nákladů (odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), za vykonanou práci související:
-
Primárně s činnostmi školy vedoucími k vyrovnání vzdělávacích ztrát
žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Konkrétní uznatelné činnosti jsou:
- individuální doučování žáků školy,
- skupinové doučování žáků školy.
Doučování by mělo být
primárně prezenční formou a zaměřeno na stěžejní předměty
.
- Pokud není z objektivních důvodů možné využít finanční prostředky na primární aktivitu, je umožněno jejich využití na aktivity školy vedoucími k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků, aktivit zaměřených na celostnímu rozvoji žáků adaptací žáků po návratu do škol. Konkrétní uznatelné činnosti jsou:
- skupinové socializační aktivity,
- odborné služby skupinové (stmelovací programy, konzultační skupiny),
- odborné přednášky pro žáky s tématy duševního zdraví, zdravého kolektivu, internetové bezpečnosti aj.
- Pro žáky středních škol a konzervatoří lze prostředky použít výhradně na výše zmíněné aktivity pro žáky závěrečných ročníků středního vzdělávání ve školním roce 2021/2022 (neplatí pro první 4 ročníky 8letých programů gymnázií a konzervatoří a první 2 ročníky 6letých programů gymnázií, pro které lze prostředky využít bez ohledu na ročník):
- střední vzdělávání 2leté: žáci 2. ročníku,
- střední vzdělávání s výučním listem 2leté: žáci 2. ročníku,
- střední vzdělávání s výučním listem 3leté: žáci 3. ročníku,
- střední vzdělávání s maturitní zkouškou 8leté: žáci 8. ročníku,
- střední vzdělávání s maturitní zkouškou 6leté: žáci 6. ročníku,
- střední vzdělávání s maturitní zkouškou 4leté: žáci 4. ročníku,
- nástavbové studium 2leté: žáci 2. ročníku,
- konzervatoře: žáci 4. ročníku 6letého programu konzervatoře a 8. ročníku 8letého programu konzervatoře.
IV. Další podmínky
Každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2022 o způsobu využití finančních prostředků.
Sběr dat bude obsahovat dotazy týkající se minimálně těchto oblastí:
- rozsah zapojení externích subjektů/osob do určených aktivit školy,
- počet fyzických osob, kterým byla vyplacena odměna z přidělených prostředků v rozdělení na stávající zaměstnance školy a ostatní osoby (nové zaměstnance na dohody pro účely doučování vč. výše hodinové odměny), počet zapojených dobrovolníků (bez nároku na odměnu),
- kvantitativní popis doučování a doplňkových aktivit (kolik bylo odučeno hodin, jakých předmětů, kolik žáků se zapojilo),
- popis výběru žáků, kterým byla podpora poskytnuta (zda byla využita metodická doporučení MŠMT),
- případný popis důvodů, proč byly prostředky využity i pro jinou než primární aktivitu (doučování identifikovaných žáků).
Hodinová
odměna
hrazená z přidělených prostředků může být
maximálně 250 Kč
vč. odvodů.
Finanční prostředky
není možné využít k financování aktivit hrazených z jiných zdrojů
(zjednodušené financování/šablony a hrazení podpůrného opatření pedagogické intervence).
Finanční prostředky jsou
účelově vázány na aktivity v bodě III.
a musí tak být využity pouze pro definované účely.
V. Účinnost
Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy nebo konzervatoře, zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí, na rok 2021 nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Související dokumenty