89/2004 Sb. , kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky

Schválený:
89/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. února 2004,
kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
Změna: 474/2005 Sb.
Změna: 151/2008 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 8 odst. 3 a § 24b odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.:
 
§ 1
Vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky
(1) Příslušník Vězeňské služby České republiky (dále jen "příslušník") vykonává službu ve služebním stejnokroji Vězeňské služby České republiky (dále jen "služební stejnokroj"), nestanoví-li generální ředitel Vězeňské služby České republiky jinak.
(2) Vnější vzhled služebního stejnokroje je charakterizován těmito specifickými prvky:
a) složení, střih a jeho barevné provedení,
b) odznaky na čelní části pokrývky hlavy a hodnostní označení,
c) textilní znaky, a to
1. rukávové znaky určující příslušnost k České republice a k Vězeňské službě České republiky (dále jen "Vězeňská služba"),
2. rukávové domovenky rozlišující příslušnost k vězeňské stráži nebo justiční stráži,
3. domovenky označené textem Vězeňská služba, vězeňská stráž, justiční stráž, pyrotechnik nebo psovod,
d) barva stejnokrojových košil,
e) identifikační číslo v kovovém provedení,
f) stejnokrojové knoflíky,
g) rezortní oborový znak kovový.
(3) Odznaky na čelní části pokrývky hlavy, textilní znaky, identifikační číslo a stejnokrojové knoflíky jsou vyobrazeny v příloze č. 1.
 
§ 2
Vzory služebních stejnokrojů
(1) Služební stejnokroje tvoří sestavy součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení příslušníků. Vnější vzhled stejnokrojů je charakterizován zejména barvou a střihem stejnokrojů, vnějším označením, rezortními oborovými znaky a hodnostním označením na náramenících a hodnostních podložkách služebních stejnokrojů.
(2) Vzory služebních stejnokrojů se podle účelu nošení člení takto:
a) stejnokroj základní,
b) stejnokroj reprezentační,
c) stejnokroj polní,
d) stejnokroj psovoda a pyrotechnika,
e) stejnokroj pracovní,
f) stejnokroj speciální pro příslušníky určené pro služební zákrok pod jednotným velením,
g) stejnokroj pro příslušníky určené k provedení eskorty nebezpečných osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody.
(3) Služební stejnokroje a jejich barevné provedení je vyobrazeno v příloze č. 2.
 
§ 3
Způsob vnějšího označení služebních stejnokrojů
(1) Stejnokroj základní je na rukávech košil, svetru, bundy a pláště modré barvy opatřen textilními znaky. Na pravém rukávu je stejnokroj opatřen rezortním oborovým znakem Vězeňské služby a domovenkou fialové barvy s orámováním a textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ STRÁŽ", jedná-li se o příslušníka vězeňské stráže, nebo "JUSTIČNÍ STRÁŽ", jedná-li se o příslušníka justiční stráže. Na levém rukávu je stejnokroj opatřen textilním velkým státním znakem České republiky.
(2) Označení podle odstavce 1 nosí příslušníci vězeňské stráže na košilích tmavomodré barvy a příslušníci justiční stráže na košilích světlemodré barvy. Ostatní příslušníci nosí stejnokroj základní bez domovenky.
(3) Stejnokroj reprezentační je na levém rukávu blůzy modré barvy označen textilním velkým státním znakem České republiky a na pravé horní kapse rezortním oborovým znakem kovovým.
(4) Stejnokroj polní je nad patkou levé horní kapsy pláště a blůzy označen domovenkou v barvě stejnokroje s orámováním v černé barvě a textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR".
(5) Stejnokroj psovoda a stejnokroj pyrotechnika je na rukávech bundy modré barvy označen textilními znaky obdobně jako stejnokroj základní. Stejnokroj psovoda a pyrotechnika je na zadním díle bundy označen domovenkou v barvě černé s textem "PSOVOD" nebo "PYROTECHNIK" ve žluté barvě. Pod patkou pravé horní kapsy bundy je stejnokroj psovoda označen textilním znakem se symbolikou hlavy služebního psa v šedobíločerném provedení na tmavomodrém podkladu žlutě orámovaném a s textem "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY" ve žluté barvě v horní části znaku a s textem "PSOVOD" ve žluté barvě v dolní části znaku. Pod patkou pravé horní kapsy bundy je stejnokroj pyrotechnika označen textilním znakem s pyrotechnickou symbolikou a textem "PYROTECHNIK" v černé barvě na modrém podkladu červeně orámovaném.
(6) Stejnokroj pracovní je nad patkou levé horní kapsy blůzy modré barvy označen domovenkou v barvě stejnokroje s orámováním a textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ STRÁŽ" nebo "JUSTIČNÍ STRÁŽ".
(7) Stejnokroj speciální pro příslušníky určené pro zákrok pod jednotným velením a pro příslušníky určené k provedení eskorty nebezpečných osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody je nad patkou levé horní kapsy a zadním díle kombinézy modročerné barvy označen domovenkou v barvě stejnokroje s textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR".
(8) Na stejnokroji základním a reprezentačním se nosí rezortní odznaky a medaile, které jsou udělovány k ocenění záslužných činů a příkladného plnění služebních povinností příslušníků. Odznaky se nosí na pravé straně prsou, medaile na levé straně prsou. Státní a rezortní vyznamenání se na těchto stejnokrojích nosí v pořadí, stanoveném zvláštním právním předpisem.1)
(9) Služební stejnokroj, který je příslušník oprávněn nosit na území jiného státu může být doplněn rukávovým znakem - státní vlajkou, případně jiným zvláštním označením příslušnosti k České republice, nebo označením příslušnosti k mezinárodní organizaci, pod jejíž záštitou bude příslušník úkoly plnit.
 
§ 4
Rezortní oborový znak Vězeňské služby
(1) Rezortní oborový znak Vězeňské služby je vyhotoven v provedení kovovém a textilním. Vzory těchto znaků jsou vyobrazeny v příloze č. 1 a v příloze č. 3.
(2) Rezortní oborový znak kovový je tvořen heraldickým tzv. španělským štítem v barvě zlatisté a z obou svislých stran dovnitř prohnutým. Jeho motiv tvoří meč umístěný uprostřed obrazové plochy ostřím vzhůru, na jehož třech čtvrtinách jsou umístěny váhy jako symbol spravedlnosti. Celý obraz je obklopen lipovými lístky umístěnými v kruhu v horní části otevřeném. Ve spodní čtvrtině obrazové plochy je umístěn štítek s dvouřádkovým nápisem "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA/ČESKÉ REPUBLIKY" v barvě černé.
(3) Rezortní oborový znak textilní je tvořen heraldickým tzv. španělským štítem z obou svislých stran dovnitř prohnutým, v barvě fialové tmavé a fialové světlé. Štít je po celém obvodu žlutě lemován. Jeho motiv v barvě žluté tvoří meč umístěný uprostřed obrazové plochy ostřím vzhůru, na jehož třech čtvrtinách jsou umístěny váhy jako symbol spravedlnosti. Celý obraz je obklopen lipovými lístky umístěnými v kruhu v horní části otevřeném. Ve spodní čtvrtině obrazové plochy je umístěn štítek s dvouřádkovým nápisem "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA/ČESKÉ REPUBLIKY".
 
§ 5
Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel Vězeňské služby
(1) Služební vozidlo Vězeňské služby zvláštního barevného provedení a označení (dále jen "vozidlo") je speciální vozidlo určené k přepravě a ozbrojenému doprovodu osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. Vozidlo je bílé barvy s vodorovným fialovým pruhem po jeho obvodových stranách. Na přední, případně i zadní části vozidla sanitní přepravy je nápis "AMBULANCE". Tento nápis tvoří velká fialová písmena na podkladě bílé barvy.
(2) Vozidlo má v souladu se zvláštním právním předpisem2) výrobcem provedené a Ministerstvem dopravy schválené speciální technické úpravy, které znemožňují převáženým osobám ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody nepovolené opuštění přepravního prostoru. Přepravní prostor je s výjimkou sanitního vozidla členěn na přepravní prostor pro osoby ve výkonu vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a prostor pro příslušníky vězeňské stráže, popřípadě justiční stráže.3)
(3) Pro zvláštní barevné provedení příslušného druhu a kategorie vozidla platí přiměřeně ustanovení odstavce 1 s tím, že rozsah tohoto provedení je omezen konstrukcí vozidla. Stanovená kombinace barvy bílé a fialové musí zůstat zachována.
(4) Vyobrazení vozidel je uvedeno v příloze č. 4.
 
§ 6
Prokazování příslušnosti k Vězeňské službě a k plnění úkolů ve Vězeňské službě
(1) Příslušník při prokazování příslušnosti4) předkládá k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu s fotografií, aniž jej vydá z ruky. Příslušník při výkonu služby v občanském oděvu může prokazovat svoji příslušnost identifikačním štítkem, který umístí na kapse nebo klopě na levé polovině hrudi.
(2) Identifikační číslo v kovovém provedení připevněné na kožené podložce černé barvy se příslušníkovi přiděluje shodně s číslem služebního průkazu a nosí se zavěšené na knoflíku pod patkou levé horní kapsy stejnokrojů, s výjimkou stejnokroje reprezentačního.
(3) Identifikační štítek je opatřen barevnou fotografií rozměrů 35 x 35 mm, podpisem ministra spravedlnosti nebo generálního ředitele Vězeňské služby, otiskem malého kulatého razítka se státním znakem a identifikačního čísla.
(4) Služební průkaz má na čelní straně fialovomodrý podtisk s vlnovkami a je opatřen textem "Vězeňská služba České republiky" ve fialovém provedení na bílém pozadí. V levé polovině služebního průkazu je umístěna barevná fotografie držitele služebního průkazu rozměrů 25 x 33 mm, ve středu v jeho horní části je vyobrazen velký státní znak České republiky v barevném provedení a v dolní části datum vydání průkazu. V pravé polovině služebního průkazu je v jeho horní části umístěn hologram se znakem Vězeňské služby, v jeho dolní části je uvedeno číslo služebního průkazu a podpis ministra spravedlnosti nebo generálního ředitele Vězeňské služby.
(5) Na zadní straně služebního průkazu je uveden text oprávnění držitele služebního průkazu, poučení pro nálezce, jméno, popřípadě jména a příjmení s uvedením akademického titulu a vědecké hodnosti držitele. Hodnost držitele služebního průkazu se zapisuje do vložky služebního průkazu, na které je v její horní části uvedeno číslo služebního průkazu. Vložka je nedílnou součástí služebního průkazu. Služební průkaz i vložka služebního průkazu jsou umístěny v koženém pouzdře tmavomodré barvy, na jehož čelní straně je vytlačen státní znak České republiky. Součástí pouzdra je rezortní oborový znak kovový.
(6) Vzor služebního průkazu je vyobrazen v příloze č. 5. Vzor identifikačního štítku je vyobrazen v příloze č. 6.
(7) Služební průkazy se na čelní straně typově odlišují vodorovným pruhem o rozměrech 7 × 17 mm umístěným uprostřed 3 mm pod státním znakem České republiky, v barvě
a) červené, jde-li o průkazy vydávané generálnímu řediteli Vězeňské služby a jeho náměstkům,
b) žluté, jde-li o průkazy vydávané ředitelům odborů Generálního ředitelství Vězeňské služby,
c) zelené, jde-li o průkazy vydávané příslušníkům odboru kontroly Generálního ředitelství Vězeňské služby.
(8) Vzory typově odlišných služebních průkazů jsou uvedeny v příloze č. 7.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2004.
Ministr:
JUDr. Čermák v. r.
Příl.1
 


    
Příl.2
    Příl.3
Rezortní oborový znak
    


Příl.4
    

Příl.5
VZOR SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU PŘÍSLUŠNÍKŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY V ČR
    


Příl.6
Vzor identifikačního štítku Vězeňské služby ČR
    


Příl.7
VZORY TYPOVĚ ODLIŠNÝCH SLUŽEBNÍCH PRŮKAZŮ PŘÍSLUŠNÍKŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY
    


1) § 12 odst. 1 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky.
2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 193/2003 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
3) § 3 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb. a zákona č. 436/2003 Sb.
4) § 8 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., ve znění zákona č. 460/2000 Sb. a zákona č. 436/2003 Sb.
5) § 45 až 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.

Související dokumenty

Pracovní situace

Výpověď smlouvy o ubytování