77/2008 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu

Schválený:
77/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. února 2008
o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
Změna: 474/2009 Sb.
Změna: 276/2011 Sb.
Změna: 447/2011 Sb.
Změna: 386/2012 Sb.
Změna: 456/2013 Sb.
Změna: 393/2015 Sb.
Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 a § 154 zákona:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a stanoví
a) finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek a služeb,
b) seznam zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu,
c) přepočty finančních částek, které jsou stanoveny zákonem v eurech, na českou měnu.
 
§ 2
Finanční limity
(1) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na dodávky činí
a) 3 686 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona; pro Českou republiku - Ministerstvo obrany tento finanční limit platí pouze pro zboží uvedené v příloze k tomuto nařízení,
b) 5 706 000 Kč pro
1. zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona,
2. zadavatele uvedené v § 2 odst. 3 zákona,
3. Českou republiku - Ministerstvo obrany pro zboží neuvedené v příloze k tomuto nařízení,
c) 11 413 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 6 zákona.
(2) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na služby činí
a) 3 686 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona, nejde-li o veřejné zakázky na služby podle písmene b) bodu 2 nebo 3,
b) 5 706 000 Kč pro zadavatele uvedené v
1. § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona,
2. § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby uvedené v příloze č. 1 k zákonu v kategorii 5, jejichž klasifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovídá referenčním číslům CPC3) 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8,
3. § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby uvedené v příloze č. 2 k zákonu,
4. § 2 odst. 3 zákona,
c) 11 413 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 6 zákona.
(3) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na stavební práce činí 142 668 000 Kč.
(4) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 nebo 6 zákona v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí
a) na dodávky a služby 11 413 000 Kč,
b) na stavební práce 142 668 000 Kč.
 
§ 3
Přepočty finančních částek na českou měnu
Přepočet finanční částky
a) 750 000 EUR stanovené v § 87 odst. 2 písm. a) a b) zákona činí 20 478 000 Kč,
b) 80 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 2 184 000 Kč,
c) 1 000 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 27 305 000 Kč.
 
§ 4
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách, se zrušuje.
 
§ 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
v z. RNDr. Bursík v. r.
místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Ministr:
JUDr. Svoboda v. r.
 
Příloha
Seznam zboží pro Českou republiku - Ministerstvo obrany, pro které platí zvláštní finanční limit
Kapitola 25: Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement
Kapitola 26: Rudy kovů, strusky a popely
Kapitola 27: Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky
s výjimkou:
2710: Speciální pohonné látky
Kapitola 28: Anorganické chemické výrobky, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, vzácných zemin, radioaktivních prvků a izotopů
s výjimkou:
2809: Výbušniny
2813: Výbušniny
2814: Slzné plyny
2828: Výbušniny
2832: Výbušniny
2839: Výbušniny
2850: Toxické výrobky
2851: Toxické výrobky
2854: Výbušniny
Kapitola 29: Organické chemické výrobky
s výjimkou
2903 Výbušniny
2904 Výbušniny
2907 Výbušniny
2908 Výbušniny
2911 Výbušniny
2912 Výbušniny
2913 Toxické výrobky
2914 Toxické výrobky
2915 Toxické výrobky
2921 Toxické výrobky
2922 Toxické výrobky
2923 Toxické výrobky
2926 Výbušniny
2927 Toxické výrobky
2929 Výbušniny
Kapitola 30: Farmaceutické výrobky
Kapitola 31: Hnojiva
Kapitola 32: Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky, barvy a laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty
Kapitola 33: Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické přípravky a přípravky pro osobní hygienu
Kapitola 34: Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, lešticí nebo čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty "dentální vosky"
Kapitola 35: Albuminoidní látky; klihy; enzymy
Kapitola 37: Fotografické nebo kinematografické zboží
Kapitola 38: Různé chemické výrobky
s výjimkou:
3819: Toxické výrobky
Kapitola 39: Plasty a výrobky z nich; étery celulosy a estery celulosy
s výjimkou:
3903: Výbušniny
Kapitola 40: Kaučuk (přírodní kaučuk, syntetický kaučuk) a výrobky z něj
s výjimkou:
4011: Neprůstřelné pneumatiky
Kapitola 41: Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně
Kapitola 42: Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky, výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového)
Kapitola 43: Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich
Kapitola 44: Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí
Kapitola 45: Korek a korkové výrobky
Kapitola 46: Výrobky ze slámy, esparta a jiného materiálu na úplet; košíkářské a proutěné výrobky
Kapitola 47: Materiály pro výrobu papíru
Kapitola 48: Papír, karton nebo lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartonu nebo lepenky
Kapitola 49: Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány
Kapitola 65: Pokrývky hlavy a jejich součásti
Kapitola 66: Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti
Kapitola 67: Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasů
Kapitola 68: Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů
Kapitola 69: Keramické výrobky
Kapitola 70: Sklo a skleněné výrobky
Kapitola 71: Perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; umělá bižuterie
Kapitola 73: Železo a ocel a výrobky ze železa a oceli
Kapitola 74: Měď a výrobky z mědi
Kapitola 75: Nikl a výrobky z niklu
Kapitola 76: Hliník a výrobky z hliníku
Kapitola 77: Magnezium a beryllium a výrobky z magnezia a beryllia
Kapitola 78: Olovo a výrobky z olova
Kapitola 79: Zinek a výrobky ze zinku
Kapitola 80: Cín a výrobky z cínu
Kapitola 81: Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich
Kapitola 82: Nástroje, nářadí, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů; části a součásti těchto výrobků z obecných kovů
s výjimkou:
8205: Nástroje
8207: Části nástrojů
Kapitola 83: Různé výrobky z obecných kovů
Kapitola 84: Kotle, stroje, přístroje a mechanická zařízení, a jejich části a součásti
s výjimkou:
8406 Motory
8408 Jiné motory
8445 Stroje
8453 Stroje pro automatické zpracování dat
8455 Části strojů uvedených pod číslem 8453
8459 Jaderné reaktory
Kapitola 85: Elektrické stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti
s výjimkou:
8513: Telekomunikační zařízení
8515: Zařízení pro vysílání
Kapitola 86:Železniční nebo tramvajové lokomotivy, vozový park a jeho části a součásti; železniční a tramvajový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jeho části a součásti; dopravní signalizační zařízení všech druhů (s výjimkou elektromechanických)
s výjimkou:
8602: Elektrické obrněné lokomotivy
8603: Jiné obrněné lokomotivy
8605: Obrněné vagony
8606: Opravářské vagony
8607: Vagony
Kapitola 87: Motorová vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti
s výjimkou:
8708: Tanky a jiná obrněná vozidla
8701: Traktory
8702: Vojenská vozidla
8703: Odtahová vozidla
8709: Motocykly
8714: Návěsy
Kapitola 89: Námořní a říční lodě a jiná plavidla
s výjimkou:
8901: Válečné lodě
Kapitola 90: Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů
s výjimkou:
9005: Dalekohledy
9013 Různé nástroje, lasery
9014 Navigační nástroje a přístroje
9028 Elektrické a elektronické měřící přístroje
9011 Mikroskopy
9017 Lékařské nástroje
9018 Přístroje pro mechanoterapii
9019 Ortopedické přístroje
9020 Rentgenové přístroje
Kapitola 91: Výroba hodinek a hodin
Kapitola 92: Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení a reproduktory; televizní zvuková a audiovizuální zařízení a reproduktory; části, součásti a příslušenství těchto výrobků
Kapitola 94: Nábytek a jeho části a součásti, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné čalouněné výrobky
s výjimkou:
9401 A: Sedadla pro použití v letadlech
Kapitola 95: Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich
Kapitola 96: Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta
Kapitola 98: Různé zpracovatelské výrobky
1) Čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.
Čl. 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.
Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES (2015/C 418/1).
2) Nařízení Komise (EU) 2015/2341 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2015/2342 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2015/2340 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
3) Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003, nařízení Komise (ES) č. 213/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009.