64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Schválený:
64/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. února 2008
o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb.:
 
§ 1
(1) Forma uveřejňování informací, která zajistí, aby se s informacemi souvisejícími s výkonem veřejné správy uveřejňovanými způsobem umožňujícím dálkový přístup mohly v nezbytném rozsahu seznámit i osoby se zdravotním postižením, je uvedena v příloze k této vyhlášce.
(2) Pokud orgán veřejné správy uveřejňuje informace podle odstavce 1 i ve verzi, která není v souladu s formou uveřejňování informací podle této vyhlášky, umožní z webových stránek, na nichž se taková verze nachází, přístup k webovým stránkám, které požadavky podle této vyhlášky splňují, způsobem, který je pro osoby se zdravotním postižením bez obtíží proveditelný.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008.
Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
 
Příloha
Pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek

-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
ČÍSLO                 Popis pravidla               ZÁVAZNOST
PRAVIDLA
-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
     Obsah webových stránek musí být dostupný a čitelný           
-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
  1   Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou        P
     textovou alternativu.
  2   Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny       P
     textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu
     textovému obsahu.
  3   Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované     PP
     prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies
     a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez
     kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně
     ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto
     informace jiným způsobem.
  4   Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary         P
     jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním musí být
     dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.
  5   Informace sdělované barvou musí být dostupné i bez barevného         P
     rozlišení.
  6   Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být vůči      P
     sobě dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení.
  7   Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit       P
     alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí
     prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě
     obsahu nebo funkcionality.
-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
     Práci s webovou stránkou řídí uživatel                 
-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
  8   Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat        P
     konkrétní výstupní či ovládací zařízení.
  9   Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat        PP
     konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení. Pokud je
     předpokládáno či vyžadováno konkrétní programové vybavení, může to
     být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu
     a kódu webové stránky všem programovým vybavením.
  10   Načtení nové webové stránky či přesměrování musí být možné jen po      P
     aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře.
  11   Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče musí být možné     P
     jen v odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem
     upozorněn.
  12   Na webové stránce nesmí docházet rychleji než třikrát za sekundu k      P
     výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku.
  13   Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být       P
     možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost.
  14   Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. Pokud     PP
     to nevylučuje charakter webové stránky, může uživatel časový limit
     prodloužit nebo vypnout.
-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
     Informace musí být srozumitelné a přehledné              
-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
  15   Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a         PP
     srozumitelnou formou, pokud to charakter webové stránky nevylučuje.
  16   Rozsáhlé obsahové bloky musí být rozděleny do menších výstižně        P
     nadepsaných celků.
  17   Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného       PP
     orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky
     nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se
     bloků obsahu.
-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
     Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné        
-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
  18   Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech webových      P
     stránkách orgánu veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové
     stránky musí být zřetelně oddělena.
  19   Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat      P
     odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní
     webovou stránku.
  20   Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě navigace k    PP
     dispozici rovněž vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek.
     Odkaz na mapu webových stránek nebo vyhledávací formulář musí být k
     dispozici na každé webové stránce.
  21   Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu       P
     obsahu.
  22   Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující požadovaný obsah.    P
  23   Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být    PP
     k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to
     charakter webového formuláře nevylučuje, musí být k dispozici rovněž
     informace, jak tuto chybu odstranit.
  24   Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat     P
     cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová
     stránka, musí být odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti
     tohoto souboru.
  25   Každý rám musí mít vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a      P
     funkčnost.
     Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný       
  26   Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, musí být    P
     použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu.
  27   Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu     P
     počáteční a koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny a nesmí
     docházet k jejich křížení.
  28   Ve zdrojovém kódu musí být určen hlavní jazyk obsahu webové stránky.     P
  29   Prvky tvořící nadpisy a seznamy musí být korektně vyznačeny ve        P
     zdrojovém kódu a musí být výstižné.
  30   Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí obsahovat     P
     značky pro záhlaví řádků nebo sloupců.
  31   Obsah všech tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava.     P
-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
     Prohlášení o přístupnosti webových stránek               
-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
  32   Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma     P
     uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o
     přístupnosti)     nebo odkaz na toto prohlášení.
  33   Pokud orgán veřejné správy některá z podmíněně povinných pravidel      PP
     uvedených pod čísly položek 3, 9, 14, 15, 17, 20 a 23 v souladu s
     uvedenou podmínkou neuplatní, musí uveřejnit tuto informaci v
     prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, včetně
     příslušného odůvodnění.
-------- --------------------------------------------------------------------- ---------------
Použité zkratky: „P" = povinné; „PP" = podmíněně povinné

Související dokumenty

Pracovní situace

Přístupnost školního webu podle litery zákona