57/2022 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

Schválený:
57/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. března 2022
o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
Změna: 344/2022 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2022 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 1 678 250 297 232 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 2 053 250 297 232 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 375 000 000 000 Kč bude pokryt snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o 17 318 012 762 Kč a změnou stavu státního dluhu o 357 681 987 238 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 193 802 991 277 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 60 000 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
 
§ 2
(1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 743 662 300 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 10 243 159 300 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 236 449 400 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím, s výjimkou hlavního města Prahy, je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
 
§ 3
(1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 238 000 000 000 Kč.
(2) Seznam dotací poskytovaných v roce 2022 z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti zveřejnit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.
 
§ 4
Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Výdaje celkem" a "Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně" rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2021 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku státního rozpočtu.
 
§ 5
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
v z. Rakušan v. r.
 
Příl.1
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I            Ukazatel            I    v Kč    I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Příjmy státního rozpočtu celkem            I 1 678 250 297 232 I
I Výdaje státního rozpočtu celkem            I 2 053 250 297 232 I
I                            I          I 
I   z toho: finanční vztahy k rozpočtům        I          I  
I      - krajů                   I   1 743 662 300 I
I      - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích  I  10 243 159 300 I 
I      - finanční vztah k rozpočtu hlavního    I          I
I       města Prahy                I   1 236 449 400 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
    I Schodek                        I - 375 000 000 000 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I Financování:                      I          I
I Změna stavu státního dluhu               I  357 681 987 238 I
I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv    I  17 318 012 762 I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
 
Příl.2
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
                                                                         v Kč  
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I Číslo  I         Kapitola          I daňové příjmy *) I  pojistné na  I   z toho   I   nedaňové  I z toho z rozpočtu I
I kapitoly I                       I         I  sociální   I   povinné   I   příjmy,  I Evropské unie **) I
I     I                       I         I  zabezpečení  I  pojistné na  I  kapitálové  I          I
I     I                       I         I a příspěvek na I  důchodové  I   příjmy a  I          I
I     I                       I         I státní politiku I  pojištění  I   přijaté   I          I
I     I                       I         I zaměstnanosti I         I   transfery      I          I
I     I                       I         I         I         I   celkem   I          I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  301  I Kancelář prezidenta republiky        I        0 I        0 I        0 I     836 855 I      776 855 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  302  I Poslanecká sněmovna Parlamentu        I        0 I        0 I        0 I   15 600 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  303  I Senát Parlamentu               I        0 I        0 I        0 I    2 900 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  304  I Úřad vlády České republiky          I        0 I        0 I        0 I   11 801 242 I     6 197 877 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  305  I Bezpečnostní informační služba        I        0 I        0 I        0 I   250 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  306  I Ministerstvo zahraničních věcí        I   727 000 000 I        0 I        0 I   372 792 700 I    322 792 700 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  307  I Ministerstvo obrany             I     100 000 I  5 216 479 709 I  4 666 499 420 I  1 032 549 856 I    710 740 856 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  308  I Národní bezpečnostní úřad          I     300 000 I        0 I        0 I     550 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  309  I Kancelář veřejného ochránce práv       I        0 I        0 I        0 I    8 073 485 I      325 125 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  312  I Ministerstvo financí             I    50 300 000 I   798 137 093 I   713 988 453 I  5 648 326 595 I    130 352 488 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  313  I Ministerstvo práce a sociálních věcí     I   755 000 000 I 618 314 540 840 I 553 124 828 866 I  7 161 804 404 I   6 361 804 404 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  314  I Ministerstvo vnitra             I    20 000 000 I  9 638 398 734 I  8 622 259 513 I  6 927 484 218 I   6 320 072 531 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  315  I Ministerstvo životního prostředí       I   111 997 582 I        0 I        0 I 38 582 412 267 I  18 662 412 267 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  317  I Ministerstvo pro místní rozvoj        I    1 700 000 I        0 I        0 I 26 359 622 058 I  26 283 496 782 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  321  I Grantová agentura České republiky      I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  322  I Ministerstvo průmyslu a obchodu       I   171 332 333 I        0 I        0 I 31 131 971 744 I  27 711 971 744 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  327  I Ministerstvo dopravy             I   185 000 000 I        0 I        0 I 48 570 701 913 I  48 531 801 913 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  328  I Český telekomunikační úřad          I    30 000 000 I        0 I        0 I  1 546 080 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  329  I Ministerstvo zemědělství           I    12 000 000 I        0 I        0 I 43 395 150 412 I  36 772 850 412 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  333  I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I     700 000 I        0 I        0 I 12 936 018 836 I  12 805 820 470 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  334  I Ministerstvo kultury             I      40 000 I        0 I        0 I  1 535 015 130 I   1 266 904 704 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  335  I Ministerstvo zdravotnictví          I    30 000 000 I        0 I        0 I  7 920 800 000 I   6 861 929 400 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  336  I Ministerstvo spravedlnosti          I  1 004 420 000 I  1 396 363 426 I  1 240 220 551 I  1 489 640 111 I    224 766 238 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  343  I Úřad pro ochranu osobních údajů       I        0 I        0 I        0 I    1 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  344  I Úřad průmyslového vlastnictví        I    80 000 000 I        0 I        0 I   161 670 000 I     5 670 000 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  345  I Český statistický úřad            I        0 I        0 I        0 I   99 959 563 I    98 959 563 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  346  I Český úřad zeměměřický a katastrální     I  1 200 000 000 I        0 I        0 I   344 872 297 I    64 872 297 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  348  I Český báňský úřad              I   260 150 000 I        0 I        0 I    2 216 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  349  I Energetický regulační úřad          I   303 017 900 I        0 I        0 I   20 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  353  I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže     I    3 800 000 I        0 I        0 I    5 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  355  I Ústav pro studium totalitních režimů     I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  358  I Ústavní soud                 I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  359  I Úřad Národní rozpočtové rady         I        0 I        0 I        0 I            0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  361  I Akademie věd České republiky         I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  362  I Národní sportovní agentura          I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  363  I Nejvyšší stavební úřad            I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  371  I Úřad pro dohled nad hospodařením politických I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I     I stran a politických hnutí          I         I         I         I         I          I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  372  I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání   I    4 000 000 I        0 I        0 I    1 500 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  373  I Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře  I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  374  I Správa státních hmotných rezerv       I        0 I        0 I        0 I   45 000 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  375  I Státní úřad pro jadernou bezpečnost     I   234 961 000 I        0 I        0 I     400 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  376  I Generální inspekce bezpečnostních sborů   I        0 I   71 599 998 I   64 304 633 I     210 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  377  I Technologická agentura České republiky    I        0 I        0 I        0 I   667 972 614 I    658 472 651 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  378  I Národní úřad pro kybernetickou a informační I        0 I        0 I        0 I     400 000 I         0 I
I     I bezpečnost                  I         I         I         I         I          I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad           I        0 I        0 I        0 I     625 517 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  396  I Státní dluh                 I        0 I        0 I        0 I        0 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  397  I Operace státních finančních aktiv      I  1 650 000 000 I        0 I        0 I   771 500 000 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I  398  I Všeobecná pokladní správa          I 768 350 180 000 I        0 I        0 I 30 606 320 800 I         0 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
I     I CELKEM                    I 775 350 180 000 I 635 435 519 800 I 568 432 101 436 I 267 628 778 617 I  193 802 991 277 I
I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I-------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-------------------I
I PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy,  I 1 678 250 297 232 I
I        kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)                                   I          I
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-------------------I
 
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů 
  na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
 
Příl.3
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
                                    v Kč
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I Číslo  I         Kapitola          I  Výdaje celkem  I
I kapitoly I                       I          I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  301  I Kancelář prezidenta republiky        I    368 387 465 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  302  I Poslanecká sněmovna Parlamentu       I   1 462 806 752 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  303  I Senát Parlamentu              I    636 240 531 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  304  I Úřad vlády České republiky         I   1 544 645 653 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  305  I Bezpečnostní informační služba       I   2 120 190 270 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  306  I Ministerstvo zahraničních věcí       I   8 751 068 101 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  307  I Ministerstvo obrany             I  89 144 944 795 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  308  I Národní bezpečnostní úřad          I    291 496 642 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  309  I Kancelář veřejného ochránce práv      I    158 318 334 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  312  I Ministerstvo financí            I  23 642 404 706 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  313  I Ministerstvo práce a sociálních věcí    I  791 099 648 357 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  314  I Ministerstvo vnitra             I  95 651 367 361 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  315  I Ministerstvo životního prostředí      I  23 002 917 960 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  317  I Ministerstvo pro místní rozvoj       I  31 326 464 059 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  321  I Grantová agentura České republiky      I   4 669 819 125 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  322  I Ministerstvo průmyslu a obchodu       I  93 334 498 292 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  327  I Ministerstvo dopravy            I  114 726 660 340 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  328  I Český telekomunikační úřad         I    730 764 017 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  329  I Ministerstvo zemědělství          I  59 689 515 450 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  333  I Ministerstvo školství, mládeže a      I  251 937 602 949 I
I     I tělovýchovy                 I          I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  334  I Ministerstvo kultury            I  16 417 349 618 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  335  I Ministerstvo zdravotnictví         I  20 652 805 178 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  336  I Ministerstvo spravedlnosti         I  31 981 727 701 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  343  I Úřad pro ochranu osobních údajů       I    160 431 506 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  344  I Úřad průmyslového vlastnictví        I    203 310 666 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  345  I Český statistický úřad           I   1 248 881 377 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  346  I Český úřad zeměměřický a katastrální    I   3 676 053 492 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  348  I Český báňský úřad              I    168 367 979 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  349  I Energetický regulační úřad         I    287 169 827 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  353  I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže    I    245     063 537 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  355  I Ústav pro studium totalitních režimů    I    185 660 709 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  358  I Ústavní soud                I    230 827 184 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  359  I Úřad Národní rozpočtové rady        I    23 775 531 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  361  I Akademie věd České republiky        I   7 081 401 581 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  362  I Národní sportovní agentura         I   5 044 366 271 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  363  I Nejvyšší stavební úřad           I         0 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  371  I Úřad pro dohled nad hospodařením      I    31 525 193 I
I     I politických stran a politických hnutí    I          I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  372  I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  I    66 475 410 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  373  I Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře I    22 048 101 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  374  I Správa státních hmotných rezerv       I   2 537 924 271 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  375  I Státní úřad pro jadernou bezpečnost     I    458 870 085 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  376  I Generální inspekce bezpečnostních sborů   I    473 466 158 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  377  I Technologická agentura České republiky   I   5 664 987 717 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  378  I Národní úřad pro kybernetickou a informační I    529 141 429 I
I     I bezpečnost                 I          I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  381  I Nejvyšší kontrolní úřad           I    787 908 272 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  396  I Státní dluh                 I  53 966 880 286 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  397  I Operace státních finančních aktiv      I  19 155 000 000 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I  398  I Všeobecná pokladní správa          I  287 677 116 994 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
I     I CELKEM                   I 2 053 250 297 232 I
I----------I---------------------------------------------I-------------------I
 
Příl.4
                                  strana 1
 
       
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 836 855 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 368 387 465 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 836 855 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 776 855 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 60 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky I 134 066 880 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány I 219 428 730 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje na lesní hospodářství I 14 891 855 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě I 0 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 75 086 215 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 24 151 389 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 376 784 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 68 839 194 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 776 855 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 776 855 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 23 178 458 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
                                   strana 2
 
       
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 15 600 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 462 806 752 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 15 600 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 15 600 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I 1 462 806 752 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 0 I I I v Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje Poslanecké sněmovny I 1 462 806 752 I I I Parlamentu ČR I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 579 143 643 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 173 224 849 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních I 4 544 886 I I I potřeb I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 227 244 239 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona I 0 I I I o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 32 500 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 3
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 2 900 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 636 240 531 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 900 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 2 900 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Senátu Parlamentu ČR I 636 240 531 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 0 I I I v Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje Senátu Parlamentu ČR I 636 240 531 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 254 073 538 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 80 806 856 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních I 2 391 713 I I I potřeb I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 119 585 599 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona I 0 I I I o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 19 190 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 4
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 11 801 242 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 544 645 653 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 11 801 242 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 6 197 877 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 4 103 365 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 1 500 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR I 1 544 645 653 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR I 628 382 761 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s činností poradních orgánů I 382 316 085 I I I vlády I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 533 946 807 I I I v Radě Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 413 949 852 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 136 938 110 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 618 310 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 129 233 304 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 206 460 087 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 67 946 412 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 67 946 412 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 67 946 412 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci I 0 I I I České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 245 882 256 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 31 125 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 8 921 785 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 723 908 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 6 197 877 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 4 827 488 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 724 123 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 4 103 365 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 5 260 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
                                  strana 5  
 
      
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 250 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 2 120 190 270 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 250 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 250 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní I 2 120 190 270 I I I informační služby I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 423 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti strana 6 strana 7
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 099 792 700 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 8 751 068 101 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 727 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 372 792 700 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 322 792 700 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 50 000 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí I 8 751 068 101 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: transformační spolupráce I 65 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I humanitární pomoc I 420 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní I 1 514 816 458 I I I dary vybraným institucím do zahraničí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora českého kulturního dědictví I 36 000 000 I I I v zahraničí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I zahraniční vysílání rozhlasu I 28 500 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I vrcholné návštěvy I 20 300 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních I 58 883 000 I I I pasech a cestovních dokladech I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I prostředky na financování zapojení občanů ČR I 0 I I I do civilních struktur Evropské unie a dalších I I I I mezinárodních vládních organizací a do I I I I volebních pozorovatelských misí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I program aktivit na podporu zdrojových I 90 000 000 I I I a tranzitních zemí migrace v Africe I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I rekonstrukční program ČR v regionu Blízkého I 90 000 000 I I I východu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 303 681 720 I I I v Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva I 6 123 886 923 I I I zahraničních věcí I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 049 873 636 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 354 857 288 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 20 830 438 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 93 081 859 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 948 440 019 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 34 632 400 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 34 632 400 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 34 632 400 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 34 632 400 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 499 382 400 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 50 800 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně I 325 870 700 I I I z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 3 078 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 322 792 700 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 852 540 700 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
                                   strana 8 
                                   strana 9
 
         
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 6 249 129 565 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 89 144 944 795 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 100 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 5 216 479 709 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 4 666 499 420 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 549 980 289 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 032 549 856 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 710 740 856 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 321 809 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění obrany ČR silami Armády ČR I 62 660 878 335 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vytváření a rozvoj systému obrany státu I 12 550 783 618 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu I 12 503 291 186 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 47 492 432 I I I v Radě Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění strategického zpravodajství I 4 220 900 006 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci I 899 106 694 I I I vrchního velitele ozbrojených sil I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění dávek důchodového pojištění I 5 141 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění dávek výsluhových náležitostí I 3 044 800 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění státní sportovní reprezentace I 627 076 142 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 18 690 846 848 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 6 655 255 699 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních I 342 910 872 I I I potřeb I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 3 092 850 691 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a I 13 316 951 358 I I I ozbrojených sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona I 735 741 607 I I I o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 443 142 560 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 443 142 560 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 109 902 560 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 333 240 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 333 240 000 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum
5)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 98 268 560 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci I 8 534 000 I I I České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 6 681 050 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 743 280 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 786 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 795 522 260 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 84 781 404 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 710 740 856 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 27 426 752 618 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů strana 10
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 850 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 291 496 642 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 300 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 550 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 550 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního I 291 496 642 I I I bezpečnostního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního I 290 844 802 I I I úřadu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 651 840 I I I v Radě Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 163 334 434 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 55 207 040 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 150 247 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 161 913 996 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 20 915 965 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 11
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 8 073 485 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 158 318 334 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 8 073 485 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 325 125 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 7 498 360 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 250 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře I 158 318 334 I I I veřejného ochránce práv I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 93 962 858 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 31 591 352 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 729 174 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 86 058 758 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 382 500 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 57 375 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 325 125 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 8 821 600 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 323 240 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 7 498 360 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 5 500 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 12
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 6 496 763 688 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 23 624 404 706 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 50 300 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 798 137 093 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 713 988 453 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 84 148 640 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 5 648 326 595 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 130 352 488 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 13 993 857 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 5 503 980 250 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy I 12 745 758 888 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu I 2 092 669 833 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy I 7 093 777 714 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: sociální dávky I 859 697 748 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na činnost celní správy I 6 234 079 966 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Správa majetku státu a právní zastupování státu ve I 1 548 839 679 I I I věcech majetkových I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního I 53 890 873 I I I arbitra I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního I 70 512 479 I I I analytického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě I 18 955 240 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 12 420 486 230 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 4 161 442 563 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 245 454 126 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 1 613 113 813 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 2 498 959 587 I I I sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 8 150 358 274 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 102 927 600 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 450 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 158 409 352 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 28 056 864 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 130 352 488 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 48 851 105 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 34 857 248 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 13 993 857 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 038 693 434 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
                                  strana 13
                                  strana 14
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 626 231 345 244 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 791 099 648 357 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 755 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 618 314 540 840 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 553 124 828 866 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 65 189 711 974 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 7 161 804 404 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 6 361 804 404 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 800 000 000 I I I a přijaté transfery celkem
6)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky důchodového pojištění I 556 371 358 755 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče I 68 074 396 710 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky nemocenského pojištění I 49 700 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky pomoci v hmotné nouzi I 7 695 774 982 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky osobám se zdravotním postižením I 3 720 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě I 181 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní sociální dávky I 1 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpory v nezaměstnanosti I 9 956 335 237 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách I 36 515 482 820 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Aktivní politika zaměstnanosti celkem I 1 296 221 191 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. I 200 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů I 320 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním I 9 980 000 000 I I I postižením I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje organizačních složek státu I 17 002 861 561 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Neinvestiční nedávkové transfery I 28 737 457 901 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním I 1 344 000 000 I I I subjektům v sociální oblasti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě I 3 259 200 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 9 218 429 403 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 4 225 827 698 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 183 040 525 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 976 055 382 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 8 175 970 737 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 95 000 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 95 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 95 000 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 94 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 600 000 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 7 371 829 088 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 010 024 684 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 6 361 804 404 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 628 894 659 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6)
včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 190 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 200 000 000 Kč
 
                                  strana 15 
                                  strana 16 
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 16 585 882 952 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 95 651 367 361 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 20 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 9 638 398 734 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 8 622 259 513 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 1 016 139 221 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 6 927 484 218 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 6 320 072 531 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 22 911 687 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 584 500 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Policie ČR I 49 565 906 327 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR I 13 813 561 103 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 16 518 398 053 I I I vnitra a ostatních organizačních složek státu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na sportovní reprezentaci I 283 371 835 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky důchodového pojištění I 7 584 283 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní sociální dávky I 7 321 485 203 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě I 564 361 840 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 38 472 318 534 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 12 774 548 379 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 760 872 915 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 4 907 508 918 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 31 423 919 180 I I I sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 1 712 217 365 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 652 501 120 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 652 501 120 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 102 280 341 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 550 220 779 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 550 220 779 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum
5)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 95 280 341 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci I 0 I I I České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 60 160 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 0 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 235 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 6 783 643 313 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 463 570 782 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 6 320 072 531 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 31 825 637 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 8 913 950 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 22 911 687 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 10 316 513 184 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
                                  strana 17
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 38 694 409 849 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 23 002 917 960 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 111 997 582 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 38 582 412 267 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 18 662 412 267 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 19 920 000 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ochrana přírody a krajiny I 1 936 440 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Technická ochrana životního prostředí I 3 431 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ochrana klimatu a ovzduší I 3 831 573 870 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR I 9 664 026 130 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti v životním prostředí I 4 139 877 960 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 11 081 280 I I I v Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní činnosti I 4 128 796 680 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 968 475 995 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 316 734 520 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 18 503 322 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 144 555 965 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 780 609 889 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 296 154 363 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 296 154 363 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 296 154 363 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 295 741 363 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 3 000 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 18 781 912 742 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 119 500 475 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 18 662 412 267 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 7 422 718 447 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
                                  strana 18
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 26 361 322 058 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 31 326 464 059 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 1 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 26 359 622 058 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 26 283 496 782 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 11 125 276 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 65 000 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu I 28 361 125 571 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: Horská služba I 214 500 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní I 28 361 125 571 I I I ruch I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora bydlení I 514 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Uzemní plánování a stavební řád I 107 985 949 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace Státnímu fondu podpory investic I 909 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti resortu I 1 183 852 539 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v I 34 833 200 I I I Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní provozní výdaje resortu I 1 149 019 339 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 487 877 593 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 164 767 425 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 9 395 731 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 94 213 815 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona I 375 099 506 I I I o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 55 055 140 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 26 585 774 011 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 302 277 229 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 26 283 496 782 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 13 088 560 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 963 284 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 11 125 276 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 27 545 291 805 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
                                  strana 19 
 
      
Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 4 669 819 125 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 0 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR I 123 890 739 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 4 545 928 386 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 50 576 676 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 14 635 770 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 636 696 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 31 834 795 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 4 669 819 125 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 4 669 819 125 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 123 890 739 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 4 545 928 386 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci I 0 I I I České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů strana 20 strana 21
Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 31 303 304 077 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 93 334 498 292 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 171 332 333 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 31 131 971 744 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 27 711 971 744 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 3 420 000 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora podnikání I 62 406 865 124 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahlazování následků hornické činnosti, mandatomí I 2 411 332 333 I I I výdaje a zajištění dalších potřeb státu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu I 1 300 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje určené na zahlazování I 1 111 332 333 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Další činnost resortu I 2 327 088 073 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s další činností resortu I 2 314 703 113 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 12 384 960 I I I v Radě Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace na obnovitelné zdroje energie I 25 600 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů I 589 212 762 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu I 584 512 762 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje I 4 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora průmyslových a jiných odvětví I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 045 115 019 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 351 122 927 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 19 813 357 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 140 079 543 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 855 077 968 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 5 948 946 334 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 1 448 946 334 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 546 732 442 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 902 213 892 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 4 500 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 902 213 892 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 540 732 442 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci I 0 I I I České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 27 792 193 659 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 80 221 915 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 27 711 971 744 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 10 873 690 100 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
                                  strana 22
Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 48 755 701 913 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 114 726 660 340 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 185 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 48 570 701 913 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 48 531 801 913 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 38 900 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Drážní a kombinovaná doprava I 12 889 407 966 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Pozemní komunikace I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury I 95 635 096 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace pro společné programy (projekty) I 44 450 096 000 I I I EU a ČR I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní dotace pro Státní fond dopravní I 51 185 000 000 I I I infrastruktury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě I 23 189 200 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu I 6 178 967 174 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 545 719 043 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 184 453 043 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 10 805 658 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 62 948 926 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 477 333 875 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 97 662 864 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 97 662 864 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 97 662 864 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 97 662 864 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 4 458 500 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 48 545 516 780 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 13 714 867 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 48 531 801 913 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 72 595 702 511 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
                                  strana 23 
 
       
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 576 080 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 730 764 017 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 30 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 546 080 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 1 546 080 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého I 730 764 017 I I I telekomunikačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování I 100 000 000 I I I univerzální služby - zvláštní ceny I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na úhradu ztráty z poskytování I 170 000 I I I univerzální služby - čisté náklady I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I čisté náklady představující nespravedlivou I 0 I I I finanční zátěž držiteli poštovní licence I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 0 I I I v Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 630 594 017 I I I Českého telekomunikačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 313 054 788 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 105 601 268 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 5 974 480 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 0 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 298 724 011 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 68 855 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 24 strana 25
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 43 407 150 412 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 59 689 515 450 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 12 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 43 395 150 412 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 5 586 799 367 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci I 31 186 051 045 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 6 622 300 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora agrárního sektoru I 42 197 990 045 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 40 336 490 045 I I I fondu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje I 1 861 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního I 2 050 000 000 I I I fondu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 1 850 000 000 I I I fondu na činnost I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní dotace I 200 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora lesního hospodářství I 3 583 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora vodního hospodářství I 2 786 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora neziskovým organizacím I 60 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, I 9 012 525 405 I I I kontrolní a výzkumnou činnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: další výdaje na státní politiku resortu, I 9 007 310 685 I I I inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 5 214 720 I I I v Radě Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 2 686 883 399 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 905 503 704 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 52 947 407 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 418 146 500 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 2 226 459 656 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 1 190 491 760 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 1 190 491 760 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 590 491 760 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 600 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 600 000 000 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 585 071 760 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vratky přeplatků splátek návratných finančních I 0 I I I výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 2 400 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně I 5 628 851 624 I I I z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 42 052 257 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 5 586 799 367 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem I 35 394 990 045 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: přímé platby - předfinancování ze státního I 22 050 793 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I přímé platby - dofinancování ze státního I 563 784 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora venkova - ze státního rozpočtu I 2 932 516 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie I 8 980 450 703 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společná organizace trhu - ze státního I 712 639 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společná organizace trhu - podíl rozpočtu I 154 807 342 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 577 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
                                  strana 26  
                                  strana 27
Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 12 936 718 836 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 251 937 602 949 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 12 936 018 836 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 12 805 820 470 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 15 999 766 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 114 198 600 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Věda a vysoké školy I 48 273 547 881 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: vysoké školy I 28 601 676 980 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výzkum, experimentální vývoj a inovace I 19 671 870 901 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje regionálního školství a přímo řízených I 190 255 220 027 I I I organizací I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora činnosti v oblasti mládeže I 381 266 938 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě I 7 369 040 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora činnosti v oblasti sportu I 334 291 031 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: sportovní reprezentace I 210 045 095 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I školní a vysokoškolský sport I 124 245 936 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu I 10 405 348 109 I I I Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů I I I I mimo výzkum, vývoj a inovace I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu I 2 280 559 923 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 952 579 365 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 316 438 896 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 18 019 201 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 124 039 236 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 776 920 209 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 19 671 870 901 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 15 662 370 901 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 11 438 328 901 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 4 224 042 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 4 009 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 718 846 643 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum
5)
I 1 165 308 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 8 851 323 965 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci I 1 586 979 700 I I I České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 112 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 34 829 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 5 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 19 875 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 160 750 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 15 399 264 421 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 593 443 951 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 12 805 820 470 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 18 823 255 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 823 489 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 15 999 766 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 843 165 601 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
                                  strana 28  
                                  strana 29
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 535 055 130 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 16 417 349 618 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 40 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 535 015 130 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 266 904 704 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 40 550 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 227 560 426 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem I 511 240 978 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a I 3 249 424 925 I I I náboženskými společnostmi I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: finanční náhrada I 2 310 335 475 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příspěvek na podporu činnosti dotčených církví I 939 089 450 I I I a náboženských společností I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 417 661 541 I I I kultury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny I 18 687 200 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na činnost úřadu I 346 645 661 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I platby mezinárodním společnostem a dalším I 47 725 000 I I I organizacím I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I program pro ochranu měkkých cílů v oblasti I 0 I I I kultury I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 4 603 680 I I I v Radě Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury I 8 331 946 597 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím I 6 040 658 338 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I program péče o národní kulturní poklad I 300 000 000 I I I a dědictví I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I rozvoj a obnova materiálně technické základny I 815 037 000 I I I státních kulturních zařízení I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společné projekty spolufinancované I 650 000 I I I z prostředků finančních mechanismů I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I kulturní dědictví ve vlastnictví státu, I 1 175 601 259 I I I podporované evropskými fondy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Kulturní služby, podpora živého umění I 1 477 261 700 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: program státní podpory profesionálních divadel I 300 000 000 I I I a stálých profesionálních symfonických I I I I orchestrů a pěveckých sborů I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I kulturní aktivity I 649 055 300 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I veřejné informační služby knihoven I 38 206 400 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I rozvoj kulturního a kreativního sektoru I 490 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby I 572 000 000 I I I muzeí I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky I 55 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I programy na záchranu a obnovu kulturních I 517 000 000 I I I památek I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora kultury národnostních menšin I 33 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské I 2 000 000 I I I komunity I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora kulturních aktivit národnostních I 31 000 000 I I I menšin a informací v jazycích národnostních I I I I menšin I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické I 255 000 000 I I I základny regionálních kulturních zařízení I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Státní fond kinematografie I 1 567 313 877 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace na filmové pobídky I 1 370 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní dotace I 197 313 877 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Státní fond kultury České republiky I 2 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 193 495 664 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 63 587 259 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 551 129 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 30 059 009 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 147 497 436 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 511 240 978 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 511 240 978 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 166 475 978 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 344 765 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 344 765 000 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 163 087 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 2 000 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 50 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 1 280 601 259 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 13 696 555 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 266 904 704 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 50 650 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 10 100 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 40 550 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 607 325 459 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
                                  strana 30  
                                  strana 31
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 7 950 800 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 20 652 805 178 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 30 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 7 920 800 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 6 861 929 400 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 8 870 600 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 1 050 000 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na státní správu I 2 293 601 806 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v I 3 259 200 I I I Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na státní správu I 2 290 342 606 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výzkum a vývoj ve zdravotnictví I 1 825 748 318 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Lůžková péče I 1 558 886 998 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro I 5 910 866 371 I I I zdravotnictví I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zdravotnické programy I 8 324 081 460 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti ve zdravotnictví I 739 620 225 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 673 735 179 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 520 090 852 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 29 998 708 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 348 665 577 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 1 208 323 053 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 1 825 748 318 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 1 825 748 318 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 783 126 652 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 1 042 621 666 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 1 042 621 666 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 769 256 806 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 3 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 15 000 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaie na očkování a Pandemický plán České republiky I 4 740 044 218 I I I
7)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 7 481 364 000 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 619 434 600 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 6 861 929 400 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 10 436 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 565 400 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 8 870 600 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 8 234 561 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
7)
výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády
 
                                  strana 32  
                                  strana 33
 
       
Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 3 890 423 537 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 31 981 727 701 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 1 004 420 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 1 396 363 426 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 1 240 220 551 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 156 142 875 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 489 640 111 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 224 766 238 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 23 461 873 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 1 241 412 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdajový blok - Výdaje justiční část I 19 775 611 572 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: platy soudců I 5 194 830 977 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I platy státních zástupců I 1 739 131 524 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 34 803 920 I I I v Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje justiční části I 12 806 845 151 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdajový blok - Výdaje vězeňská část I 12 206 116 129 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dávky důchodového pojištění I 993 412 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní sociální dávky I 984 927 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje vězeňské části I 10 227 777 129 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 17 867 967 976 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 6 010 163 790 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 350 608 033 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 6 749 832 333 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 3 630 209 571 I I I sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 225 618 294 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 739 131 524 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 11 645 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 4 465 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 150 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 224 953 725 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 187 487 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 224 766 238 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 29 912 323 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 6 450 450 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 23 461 873 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 804 901 932 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů strana 34
Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 160 431 506 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 1 000 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 160 431 506 I I I osobních údajů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v I 0 I I I Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 160 431 506 I I I Úřadu pro ochranu osobních údajů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 70 308 851 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 23 764 392 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 368 359 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 8 130 024 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 53 164 715 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 7 123 200 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 6 204 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 35
Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 241 670 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 203 310 666 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 80 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 161 670 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 5 670 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 156 000 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového I 203 310 666 I I I vlastnictví I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v I 651 840 I I I Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 202 658 826 I I I Úřadu průmyslového vlastnictví I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 112 132 750 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 37 900 869 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 225 372 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 15 912 931 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 95 355 637 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 6 300 000 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 630 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 5 670 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 9 400 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 36
Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 99 959 563 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 248 881 377 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 99 959 563 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 98 959 563 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 1 000 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého I 1 248 881 377 I I I statistického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na volby a referenda I 5 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů I 16 107 484 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 3 205 840 I I I v Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 1 224 568 053 I I I Českého statistického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 666 257 920 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 223 438 888 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 12 671 317 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 65 217 434 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 565 838 173 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 2 522 400 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 124 738 878 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 25 779 315 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 98 959 563 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 201 902 301 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 37
Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 544 872 297 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 3 676 053 492 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 1 200 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 344 872 297 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 64 872 297 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 220 000 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu I 3 676 053 492 I I I zeměměřického a katastrálního I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 2 059 904 346 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 696 250 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních I 41 208 000 I I I potřeb I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 131 185 546 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona I 1 925 304 891 I I I o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků I I I I zahraničních programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 80 138 618 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 15 266 321 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 64 872 297 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 229 380 791 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
                                  strana 38 
 
         
Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 262 366 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 168 367 979 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 260 150 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 216 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 2 216 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského I 168 367 979 I I I úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 108 931 812 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 36 818 954 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 176 760 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 22 089 767 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 86 748 232 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 8 127 319 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 39
Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 323 017 900 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 287 169 827 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 303 017 900 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 20 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 20 000 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického I 287 169 827 I I I regulačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v I 0 I I I Radě Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 287 169 827 I I I Energetického regulačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 176 575 695 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 59 682 585 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 485 204 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 26 198 089 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 139 405 282 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 8 656 800 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 10 716 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 40
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 8 800 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 245 063 537 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 3 800 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 5 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 5 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 245 063 537 I I I hospodářské soutěže I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v I 3 295 840 I I I Radě Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 241 767 697 I I I Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 142 560 287 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 48 185 376 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 811 142 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 19 805 357 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 111 994 148 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 8 757 600 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 30 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 41
Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 185 660 709 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 0 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro I 102 011 742 I I I studium totalitních režimů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu I 83 648 967 I I I bezpečnostních složek I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 112 004 220 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 37 587 982 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 158 152 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 76 426 301 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 31 481 267 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 0 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů strana 42
Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 230 827 184 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu I 230 827 184 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: platy soudců I 39 463 200 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního I 191 363 984 I I I soudu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 116 000 562 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 39 208 190 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 302 791 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 75 576 362 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 25 361 952 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 43
Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 23 775 531 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 0 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní I 23 775 531 I I I rozpočtové rady I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 13 428 691 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 4 538 898 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 157 542 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 7 827 091 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 150 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 44
Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 7 081 401 581 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 0 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Infrastruktura výzkumu I 7 081 401 581 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Programy výzkumu I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 52 501 092 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 17 745 369 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 855 787 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 42 789 352 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 7 081 401 581 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 7 081 401 581 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 7 081 401 581 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací
5)
I 5 569 825 608 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 430 352 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 430 352 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů strana 45
Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 5 044 366 271 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 0 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní I 168 632 933 I I I agentury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace do oblasti sportu I 4 875 733 338 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: rozvoj a podpora sportu I 3 222 921 081 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I sportovní reprezentace I 1 423 812 257 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora významných sportovních akcí I 229 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 42 700 958 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 14 170 370 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 772 451 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 8 400 000 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 30 222 558 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 60 888 643 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
                                  strana 46 
 
         
Ukazatele kapitoly 363 Nejvyšší stavební úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 0 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího I 0 I I I stavebního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě I 0 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 0 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 0 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 0 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 47
Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 31 525 193 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 0 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled I 31 525 193 I I I nad hospodařením politických stran a politických I I I I hnutí I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 15 314 472 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 5 176 292 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 292 289 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 1 664 207 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 6 170 265 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 6 780 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 6 589 400 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 48
Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 5 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 66 475 410 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 4 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro I 66 475 410 I I I rozhlasové a televizní vysílání celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 38 394 663 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 12 977 396 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 445 907 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 1 632 907 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 20 662 460 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 658 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 49
Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 22 048 101 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 0 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup I 22 048 101 I I I k dopravní infrastruktuře I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 14 586 482 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 4 930 231 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 285 730 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 3 078 909 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 11 207 573 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 0 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 50
Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 45 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 2 537 924 271 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 45 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 45 000 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Civilní připravenost na krizové stavy I 2 531 004 271 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zabezpečení potřeb ozbrojených sil I 6 920 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 198 026 138 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 66 932 834 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 963 373 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 102 705 008 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 93 963 601 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 2 530 604 271 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 200 212 300 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 51
Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 235 361 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 458 870 085 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 234 961 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 400 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 400 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro I 458 870 085 I I I jadernou bezpečnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost I 455 772 085 I I I na výkon funkcí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost I 0 I I I na rozvojové programy I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR I 3 098 000 I I I v Radě Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 145 544 269 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 49 193 962 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 890 872 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 13 328 000 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 131 215 569 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 5 300 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 195 409 484 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů strana 52
Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 71 809 998 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 473 466 158 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 71 599 998 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 64 304 633 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 7 295 365 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 210 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 210 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce I 396 402 858 I I I bezpečnostních sborů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Sociální dávky I 77 063 300 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 255 169 915 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 85 830 340 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 5 061 818 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 28 220 659 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 224 870 216 I I I sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 9 964 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 53
Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 667 972 614 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 5 664 987 717 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 667 972 614 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 658 472 651 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 9 499 963 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 0 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR I 246 750 502 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 5 418 237 215 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 90 803 838 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 30 691 697 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 683 800 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 84 190 003 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 5 664 987 717 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů
3)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 4 997 015 103 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem
4)
I 216 777 888 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem
4)
I 4 780 237 215 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů
3)
I 667 972 614 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 4 780 237 215 I I I vývoje a inovací
5)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 662 167 903 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 3 695 252 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 658 472 651 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 11 064 809 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 564 846 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 9 499 963 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5)
výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů strana 54
Ukazatele kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 529 141 429 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 400 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 400 000 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu I 528 489 589 I I I pro kybernetickou a informační bezpečnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě I 651 840 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 192 304 771 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 64 999 014 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 830 024 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 191 501 123 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 129 402 885 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 55
Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 625 517 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 787 908 272 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 625 517 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy I 625 517 I I I a přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího I 787 908 272 I I I kontrolního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 358 981 374 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 120 687 758 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 6 551 927 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 327 596 380 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. I 0 I I I 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 173 850 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana 56
Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 53 966 880 286 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Financování I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Změna stavu státního dluhu I 357 681 987 238 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv
8)
I 17 318 012 762 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Obsluha státního dluhu I 53 966 880 286 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
8)
včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění
 
                                  strana 57 
 
      
Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 2 421 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 19 155 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
9)
I 1 650 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 771 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 771 500 000 I I I přijaté transfery celkem
10)
I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery do jiných kapitol I 18 940 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: transfery pro výdaje státu na sociální I 18 500 000 000 I I I politiku I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní transfery do jiných kapitol I 440 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje I 215 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
9)
zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
10)
zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy důchodového pojištění strana 58
Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 798 956 500 800 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 287 677 116 994 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy
1)
I 768 350 180 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 30 606 320 800 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 30 606 320 800 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vládní rozpočtová rezerva I 68 493 785 648 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Rezerva na řešení krizových situací, jejich I 140 000 000 I I I předcházení a odstraňování jejich následků (zákon I I I I č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 I 60 000 000 I I I Sb., o integrovaném záchranném systému I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Stavební spoření I 4 300 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; I 561 210 000 I I I investiční pobídky I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné I 9 053 330 000 I I I organizace I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů I 1 743 662 300 I I I (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v I 10 243 159 300 I I I úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního I I I I města Prahy) - viz příloha č. 6 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního I 1 236 449 400 I I I města Prahy - viz příloha č. 7 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Další prostředky pro územní samosprávné celky I 1 385 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně I 124 825 744 507 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje I 5 428 029 181 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Odvody do rozpočtu Evropské unie I 60 000 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 206 746 658 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na I 0 I I I následnou obnovu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně I 0 I I I zařadit do ostatních specifických ukazatelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 0 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2)
I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 0 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 0 I I I sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o I 0 I I I státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 206 746 658 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I
1)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
Příl.5
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy)
                                     v Kč
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I         KRAJ         I Příspěvek na výkon státní správy  I
I                   I        celkem        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Středočeský             I             190 304 200 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Jihočeský              I             130 872 300 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Plzeňský               I             123 277 400 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Karlovarský             I             84 338 100 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Ústecký               I             149 809 900 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Liberecký              I             108 919 300 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Královéhradecký           I             118 809 000 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Pardubický              I             115 617 200 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Kraj Vysočina            I             113 702 200 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Jihomoravský             I             178 813 900 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Olomoucký              I             128 384 200 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Zlínský               I             122 000 700 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Moravskoslezský           I             178 813 900 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Úhrn                 I            1 743 662 300 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
Postup pro stanovení výše příspěvku:
Výše příspěvku pro jednotlivé kraje je stanovena
na základě adekvátního počtu celých úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy
, a dále na základě částky určené Ministerstvem vnitra na pokrytí jednoho modelového úvazku. Pro výpočet míry krytí 73,065 % je počítáno s průměrnými náklady na jeden úvazek přenesené působnosti, které jsou dle analýzy Ministerstva vnitra rovny 873 671 Kč.
Východiskem pro objem příspěvku krajům na výkon státní správy pro rok 2022 je výsledná částka příspěvku z roku 2021 valorizovaná o 4,56 %. Dále se u některých krajů přičítá refundace nákladů na zajištění karanténního ubytování osob bez přístřeší a osob vykázaných, konkrétně byl navýšen příspěvek pro Jihočeský kraj o 23 729 Kč, pro Liberecký kraj o 3 515 720 Kč, a pro Ústecký kraj o 1 636 808 Kč. Zohledněny jsou i dopady nové legislativy na jednotlivé kraje. Jedná se o zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, kdy byl příspěvek každému kraji navýšen o 23 712 Kč, resp. Jihočeskému kraji o 1 211 400 Kč, a dále o zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, kdy byl navýšen příspěvek o 52 166 Kč každému kraji.
Byly stanoveny koeficienty pro kvadratickou funkci, která každému kraji určí
adekvátní počet úředních úvazků zabývajících se výkonem přenesené působnosti: x = A*obyv
2
+ B*obyv + C
I----------------------------------------------------------------------------I
I                Koeficienty                 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I         A          I     -0,0000000000685134     I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I         B          I       0,000265499       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I         C          I       60,49490997       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
x
je adekvátní počet úvazků a obyv je počet obyvatel daného kraje k 1. 1. 2021.
Pro rok 2022 byl příspěvek na výkon státní správy pro kraje v úhrnu navýšen o 5 %.
Celková částka příspěvku se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
 
Příl.6
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy)
                                     v Kč
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        KRAJ         I Příspěvek na výkon státní správy  I
I                   I        celkem*)       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Středočeský             I            1 534 275 800 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Jihočeský              I             708 852 000 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Plzeňský               I             673 127 900 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Karlovarský             I             320 815 100 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Ústecký               I             840 932 900 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Liberecký              I             461 552 900 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Královéhradecký           I             609 938 700 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Pardubický              I             585 775 900 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Kraj Vysočina            I             595 631 900 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Jihomoravský             I            1 350 435 200 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Olomoucký              I             659 339 100 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Zlínský               I             634 636 700 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Moravskoslezský           I            1 267 845 200 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Úhrn                 I           10 243 159 300 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
 
 *) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní 
  správy jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy
 
Příl.7
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
                                     v Kč
I------------------------I-----------------I-----------------I---------------I
I            I Praha jako obec I Praha jako kraj I  Celkem   I
I------------------------I-----------------I-----------------I---------------I
I Příspěvek na výkon   I  1 142 614 312 I   93 835 040 I 1 236 449 352 I
I státní správy     I         I         I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Úhrn                            I 1 236 449 400 I
I------------------------------------------------------------I---------------I
Postup pro stanovení výše příspěvku
Výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu zahrnuje částky určené postupem stanoveným v části l.A), l.B), l.C), l.D), l.E), l.F), l.G), l.H), 1.I), l.J) a 2. Takto zjištěná hodnota se zaokrouhluje na celé stokoruny podle matematických zásad.
1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze jako obci
A) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Pro rok 2022 je sazba meziročně upravena na 71 125 Kč. Výsledný příspěvek zohledňuje změnu počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. 1. 2021.
B) Financování vydávání občanských průkazů
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 17 919 523 Kč k pokrytí financování vydávání občanských průkazů jednotlivými úřady městských částí.
Úřad městské části, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání občanského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a do 24 hodin, žádost o vydání občanského průkazu s dobou platnosti šest, tři nebo jeden měsíc.
Další příspěvek obdrží úřad městské části, který při vydání občanského průkazu provedl aktivaci jeho elektronického čipu a představil jeho fůnkce (tzv. "místo aktivace"). Za tento úkon obdrží příspěvek ve výši násobku 35 Kč za každou provedenou aktivaci.
Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání a počtu aktivovaných občanských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 31. 12. 2020.
C) Financování vydávání řidičských průkazů
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 8 377 808 Kč k pokrytí financování vydávání řidičských průkazů Magistrátem hlavního města Prahy.
Magistrát hlavního města Prahy, kde byla podána žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů. Dále příspěvek nenáleží za přijaté žádosti o vydání nového řidičského průkazu, u kterých byl inkasován správní poplatek.
Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání řidičských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva dopravy, je období od 1. 1. do 31. 12. 2020.
D) Financování matriční agendy
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 39 067 002 Kč k pokrytí financování úkonů učiněných v rámci jednotlivých matričních úřadů.
Celkový objem prostředků určených na financování matričních úřadů tvoří výkonová složka, která bude rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů. Úřad městské části, jejíž matriční úřad provedl v rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2020 úkon, obdrží za jeho provedení příspěvek. Za každý provedený zápis v knize narození obdrží úřad městské části příspěvek ve výši 741 Kč. Za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží úřad městské části nebo Magistrát hl. m. Prahy příspěvek ve výši 2964 Kč a za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží úřad městské části příspěvek 988 Kč. Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží úřad městské části příspěvek ve výši 247 Kč.
Počty zápisů vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem. Počty úkonů určení otcovství vycházejí z údajů poskytnutých a verifikovaných Magistrátem hl. m. Prahy.
E) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 27 267 000 Kč k pokrytí financování veřejného opatrovnictví k zabezpečení 894 opatrovanců.
Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje úřad městské části veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami. Financování se týkají i případy opatrovnictví, kdy se úřad městské části stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka).
Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení úřadu městské části jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví.
Hlavní město Praha nebo městská část jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2022 je 31. březen 2021. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy realizováno ve všech městských částech zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto Magistrátem hlavního města Prahy učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit městským částem zjištěné skutečnosti verifikovat.
Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2022 stanovena ve výši 30 500 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím úřadů městských částí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v městské části, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.
F) Financování jednotných kontaktních míst
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 3 024 000 Kč k zabezpečení činnosti jednotných kontaktních míst Úřadu městské části Praha 1 a Úřadu městské části Praha 7. Pro Prahu 1 příspěvek činí 2 304 000 Kč za 779 zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů a pro Prahu 7 je příspěvek ve výši 720 000 Kč za 248 zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů.
Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009, o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.
Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému "SINPRO", tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za období od 1. 1. do 31. 12. 2020. Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen jednomu ze stanovených rozpětí, ke kterému jsou navázány finanční prostředky podle níže uvedeného:
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I  Rozpětí zaevidovaných a následně  I     Výše příspěvku v Kě     I
I    řešených dotazů klientů    I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I         0-25         I        72 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        26-50         I        144 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        51 -75        I        216 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        76 - 100        I        288 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       101 - 125        I        360 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       126 - 150        I        432 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       151 - 175        I        504 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       176 - 200        I        576 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        201 -225        I        648 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       226 - 250        I        720 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        251 -275        I        792 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       276 - 300        I        864 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        301 -325        I        936 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       326 - 350        I       1 008 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       351 - 375        I       1 080 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       376 - 400        I       1 152 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        401 -425        I       1 224 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       426 - 450        I       1 296 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        451 -475        I       1 368 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       476 - 500        I       1 440 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       501 - 525        I       1 512 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       526 - 550        I       1 584 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       551 - 575        I       1 656 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       576 - 600        I       1 728 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        601 -625        I       1 800 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       626 - 650        I       1 872 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        651 -675        I       1 944 000           I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       676 - 700        I       2 016 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        701 -725        I       2 088 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       726 - 750        I       2 160 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        751 -775        I       2 232 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       776 - 800        I       2 304 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
G) Financování úřadů územního plánování
Vedle části příspěvku pro hlavní město Prahu podle části l.A), který zahrnuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy úřadů územního plánování, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, obdrží Magistrát hlavního města Prahy další část příspěvku. Agenda uvedená ve větě první byla do zákona č. 183/2006 Sb. doplněna zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 10 320 684 Kč k pokrytí financování agendy úřadu územního plánování.
Magistrát hlavního města Prahy obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. 2020 podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Částka pro rok 2022 za jeden úkon činí 2706 Kč.
Počty závazných stanovisek, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.
H) Financování živnostenských úřadů
Vedle části příspěvku pro hlavní město Prahu podle části l.A), který zahrnuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy živnostenských úřadů v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, obdrží úřad městské části další část příspěvku.
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 69 684 446 Kč k pokrytí financování agendy živnostenských úřadů.
Úřad městské části obdrží příspěvek za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů, zpracované v období od 1. 1. do 31. 12. 2020 podle § 49, § 56 a § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Částka pro rok 2022 za jedno zpracované avízo činí 338 Kč.
Počty zpracovaných avíz vycházejí z živnostenského rejstříku spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.
I) Financování zkušebních komisařů
Vedle části příspěvku pro hlavní město Prahu podle části l.A), který zahrnuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí agendy zkušebních komisařů v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obdrží Magistrát hlavního města Prahy další část příspěvku.
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 6 123 669 Kč k pokrytí agendy zkušebních komisařů.
Magistrát hlavního města Prahy obdrží příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla vykonané v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Za každou provedenou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy u skupin A, B, T, C a D včetně podskupin obdrží příspěvek ve výši 108 Kč. Za každou provedenou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby u skupin C a D včetně podskupin obdrží příspěvek 81 Kč. Za každou provedenou zkoušku z praktické jízdy u skupin A, B a T včetně podskupin obdrží příspěvek 325 Kč a u skupin C a D příspěvek 406 Kč. Za každou provedenou zkoušku z profesní způsobilosti řidiče obdrží příspěvek 217 Kč.
Počty vykonaných zkoušek vycházejí z údajů informačního systému e-Testy spravovaného Ministerstvem dopravy.
J) Refundace nákladů na zajištění karanténního ubytování osob bez přístřeší a osob vykázaných
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 11 251 685 Kč. Refundace je určena vybraným územním samosprávným celkům, které vykonávaly povinnost karanténního ubytování Covid-19 pozitivních osob bez přístřeší a osob vykázaných podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. O finanční podpoře územním samosprávným celkům rozhodl Ústřední krizový štáb v reakci na mimořádnou a nepředvídatelnou situaci, která byla spojena s pandemií onemocnění Covid-19 a při které měly územní samosprávné celky povinnost se o uvedené osoby postarat, zajistit ubytování, stravu a nezbytnou péči. Magistrát hlavního města Prahy činil tato opatření podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, anebo zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.
Magistrát hlavního města Prahy obdrží příspěvek za zajištění karanténního ubytování výše uvedených osob za období 12. 3. 2020 až 30. 4. 2021. Jeho výše se odvíjí od počtu ubytovaných osob a od vykázaných nákladů souvisejících s ubytovací povinností, a je v souladu s pravidly nastavenými Ministerstvem vnitra. Magistrát hlavního města Prahy vykazoval požadované informace do elektronického dotazníku Ministerstva vnitra od 25. 3. 2021 do 14. 4. 2021, s možností doplnění od 17. 5. 2021 do 4. 6. 2021.
2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze jako kraji
Výkon působnosti, která je svěřena orgánům krajů v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2022 je výsledná částka příspěvku pro rok 2021 navýšená o 5 %, což odpovídá míře valorizace u krajů pro rok 2022. V tomto nárůstu jsou zohledněny i dopady nové legislativy.
 
Příl.8
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy
1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy
1)
A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)
Výše příspěvku "P" se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce.
2)3)
U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části l.D) a l.H).
  
Vzorec:
                   B
            P = --------------------- x SO
               A + odmocnina (SO)
Výše příspěvku
4)
je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO)
5)
vyjádřeného počtem obyvatel.
Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je stavebním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených v tabulce v řádcích 1 a 3 do výše uvedeného vzorce).
I----------------------------------------I-----------------I-----------------I
I      Rozsah působnosti      I     A    I    B    I
I----------------------------------------I-----------------I-----------------I
I Základní působnost           I   28,52275996 I    6830468,5 I
I----------------------------------------I-----------------I-----------------I
I Působnost matričního úřadu       I   286,6565427 I    15414248 I
I----------------------------------------I-----------------I-----------------I
I Působnost stavebního úřadu       I   62,06296171 I    13651950 I
I----------------------------------------I-----------------I-----------------I
I Působnost pověřeného obecního úřadu  I   244,3829035 I    27427050 I
I----------------------------------------I-----------------I-----------------I
1)
§ 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
2)
Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.
3)
Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.
4)
Pro rok 2022 byl celkový objem příspěvku upraven dle meziroční změny počtu obyvatel a změny počtu veřejných opatrovanců.
5)
Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2021 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
B) Obce s rozšířenou působností
Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.
3)6)
Navíc se přičte částka uvedená v části 1.F), 1.G), 1.H), 1.I), 1.J) a 1.K) za výkonové složky příspěvku a u některých obcí se přičte i částka uvedená v části 1.C), 1.D), 1.E) a 1.L).
Vzorec 1:                  Vzorec 2:
       B                      SC 
P1 = ------------------- x SO        P2 = C x (1 - ----) x SO
   A + odmocnina(SO)                  SO
 
Výše příspěvku
7)
je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO)
5)
vyjádřeného počtem obyvatel,
- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)
5)
je vyjádřená počtem obyvatel obce.
Hodnoty koeficientů "A", "B" a "C" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I   Rozsah působnosti   I    A    I    B    I    C    I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Základní působnost     I  30,0488569 I  1495192,75 I       0 I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Působnost matričního úřadu I  245,4559026 I    5037869 I  5139,848145 I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Působnost stavebního úřadu I  38,77753902 I   4782100,5 I  9503,530273 I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Působnost pověřeného    I  47,58777696 I    8663612 I  10815,69727 I
I obecního úřadu       I        I        I        I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
I Působnost obce s      I  1,734098778 I   3950463,5 I  34503,19531 I
I rozšířenou působností   I        I        I        I
I----------------------------I---------------I---------------I---------------I
6)
Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících. V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.
7)
Pro rok 2022 byl celkový objem příspěvku upraven dle meziroční změny počtu obyvatel a změny počtu veřejných opatrovanců.
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I         Obec        I     Výše příspěvku v Kč    I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Černošice 
8)
I 11 771 285 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Nýřany
8)
I 5 592 180 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Šlapanice
8)
I 8 104 476 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Bmo
9)10)11)12)
I 199 722 360 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I z toho zvláštní matrika
10)11)
I 11 117 000 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Ostrava
9)13)
I 138 813 793 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I Plzeň
9)14)
I 34 530 150 I I--------------------------------------I-------------------------------------I
8)
§ 6 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu). Výše příspěvku je totožná jako pro rok 2021.
9)
Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle §10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (Poznámka: zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003).
10)
§ 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11)
§ 31 až 37 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky, ve znění zákona č. 207/2019 Sb.).
12)
V částce je zahrnut příspěvek 15 301 897 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Brno. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).
13)
V částce je zahrnut příspěvek 11 309 636 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Ostrava. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).
14)
V částce je zahrnut příspěvek 8 900 645 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Plzeň. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).
D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí
Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle §55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami. Financování se týkají případy opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka).
Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví.
Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2022 je 31. březen 2021. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto kraji učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.
Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2022 stanovena ve výši 30 500 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.
Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.
E) Financování jednotných kontaktních míst
Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb.. o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní fůnkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.
Seznam jednotných kontaktních míst je stanoven přílohou vyhlášky č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst.
Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému "SINPRO", tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za období od 1. 1. do 31. 12. 2020. Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen jednomu ze stanovených rozpětí, ke kterému jsou navázány finanční prostředky podle níže uvedeného:
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I  Rozpětí zaevidovaných a následně  I     Výše příspěvku v Kě     I
I    řešených dotazů klientů    I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I         0-25         I        72 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        26-50         I        144 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        51-75         I        216 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        76-100        I        288 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       101 - 125        I        360 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        126-150        I        432 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       151 - 175        I        504 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        176-200        I        576 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        201 -225        I        648 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       226 - 250        I        720 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        251 -275        I        792 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       276 - 300        I        864 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I        301 -325        I        936 000        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       326 - 350        I       1 008 000       I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa v rámci obcí ČR je následující:
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I  Jednotné kontaktní  I Počet zaevidovaných a následně I Výše příspěvku I
I místo v rámci obcí ČR I  řešených dotazů klientů v  I    v Kč   I
I             I  období od 1. 1. do 31. 12.  I         I
I             I       2020       I         I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Ostrava         I       261        I     792 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I České Budějovice    I       128        I     432 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Liberec         I        25        I     72 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Hradec Králové     I        69        I     216 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Jihlava         I        33        I     144 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Zlín          I        51        I     216 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Černošice        I        16        I     72 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Olomouc         I        36        I     144 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Karlovy Vary      I        64        I     216 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Brno          I       348        I    1 008 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Plzeň          I        87        I     288 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Pardubice        I       301        I     936 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
I Ústí nad Labem     I        23        I     72 000 I
I-------------------------I--------------------------------I-----------------I
F) Financování vydávání občanských průkazů
Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost, u které byl inkasován správní poplatek - tj. žádost o vydání občanského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a do 24 hodin, žádost o vydání občanského průkazu s dobou platnosti šest, tři nebo jeden měsíc.
Další příspěvek obdrží obec, která při vydání občanského průkazu provedla aktivaci jeho elektronického čipu a představila jeho fůnkce (tzv. "místo aktivace"). Za tento úkon obdrží příspěvek ve výši násobku 35 Kč za každou provedenou aktivaci.
Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání a počtu aktivovaných občanských průkazů, které jsou získány na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 31. 12. 2020.
G) Financování vydávání řidičských průkazů
Obec, kde byla podána žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a žádosti o vydání nového řidičského průkazu, u kterých byl inkasován správní poplatek.
Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání řidičských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva dopravy, je období od 1. 1. do 31. 12. 2020.
H) Financování matričních úřadů
Celkový objem prostředků určených na financování matričních úřadů byl rozdělen na dvě části. První část byla obcím alokována na základě vzorců a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu viz část l.A) a l.B). Druhá část byla rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů. Obec, jejíž matriční úřad provedl v rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2020 úkon, obdrží za jeho provedení příspěvek. Za každý provedený zápis v knize narození obdrží příspěvek ve výši 741 Kč. Za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží příspěvek ve výši 2964 Kč a za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží příspěvek 988 Kč. Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží příspěvek ve výši 247 Kč.
V případě obcí s rozšířenou působnosti se zvláštním postavením, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003), bude financována jen výkonová složka, a to z důvodu vznikající úspory z rozsahu. Částky za provedené zápisy a úkon určení otcovství odpovídají výše uvedenému. Výše příspěvku bude přičtena k celkovému příspěvku na zvláštní postavení, viz část l.C).
Počty zápisů vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem. Počty úkonů určení otcovství vycházejí z údajů poskytnutých a verifikovaných obecními úřady s působností matričního úřadu.
I) Financování úřadů územního plánování
Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části l.B), který obsahuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy úřadů územního plánování, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdrží obce s rozšířenou působností další část příspěvku. Agenda uvedená ve větě první byla do zákona č. 183/2006 Sb. doplněna zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. 2020 podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Částka pro rok 2022 za jeden úkon činí 2706 Kč.
Počty závazných stanovisek, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, vycházejí z resortního zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.
J) Financování živnostenských úřadů
Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části l.B), který obsahuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy živnostenských úřadů, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, obdrží obce s rozšířenou působností další část příspěvku.
Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů, zpracované v období od 1. 1. do 31. 12. 2020 podle § 49, § 56 a § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Částka pro rok 2022 za jedno zpracované avízo činí 338 Kč.
Počty zpracovaných avíz vycházejí z živnostenského rejstříku spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.
K) Financování zkušebních komisařů
Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části l.B), který zahrnuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí agendy zkušebních komisařů v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obdrží obce s rozšířenou působností další část příspěvku.
Obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla vykonané v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Za každou provedenou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy u skupin A, B, T, C a D včetně podskupin obdrží příspěvek ve výši 108 Kč. Za každou provedenou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby u skupin C a D včetně podskupin obdrží příspěvek 81 Kč. Za každou provedenou zkoušku z praktické jízdy u skupin A, B a T včetně podskupin obdrží příspěvek 325 Kč a u skupin C a D příspěvek 406 Kč. Za každou provedenou zkoušku z profesní způsobilosti řidiče obdrží příspěvek 217 Kč.
Počty vykonaných zkoušek vycházejí z údajů informačního systému e-Testy spravovaného Ministerstvem dopravy.
L) Refundace nákladů na zajištění karanténního ubytování osob bez přístřeší a osob vykázaných
Refundace je určena vybraným územním samosprávným celkům, které vykonávaly povinnost karanténního ubytování Covid-19 pozitivních osob bez přístřeší a osob vykázaných podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. O finanční podpoře územním samosprávným celkům rozhodl Ústřední krizový štáb v reakci na mimořádnou a nepředvídatelnou situaci, která byla spojena s pandemií onemocnění Covid-19 a při které měly územní samosprávné celky povinnost se o uvedené osoby postarat, zajistit ubytování, stravu a nezbytnou péči. Obce činily tato opatření podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.
Vybrané obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek za zajištění karanténního ubytování výše uvedených osob za období 12. 3. 2020 až 30. 4. 2021. Jeho výše se odvíjí od počtu ubytovaných osob a od vykázaných nákladů souvisejících s ubytovací povinností, a je v souladu s pravidly nastavenými Ministerstvem vnitra. Obce vykazovaly požadované informace do elektronického dotazníku Ministerstva vnitra od 25. 3. 2021 do 14. 4. 2021, s možností doplnění od 17. 5. 2021 do 4. 6. 2021.
2. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku
Pokud krajský úřad zcela výjimečně rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu. Krajský úřad o svém rozhodnutí a s tím souvisejícími změnami správních obvodů výkonu přenesené působnosti jednotlivých obcí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.
V případě jmenování správce obce Ministerstvem vnitra rozhodne krajský úřad o převedení poměrné části příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti náležejícího dotčené obci na obec, kterou nově svým rozhodnutím pověřil k dočasnému výkonu přenesené působnosti. Převedená část příspěvku odpovídá poměru počtu dnů, po které správce obce svou činnost vykonává, a celkového počtu 365 dnů v kalendářním roce. Krajský úřad vydá v kalendářním roce takovéto rozhodnutí vždy s účinností maximálně do 31. 12. téhož roku. Pokud činnost správce obce bude pokračovat i po tomto datu, vydá krajský úřad vždy nové rozhodnutí, ve kterém zohlední novou skladbu příspěvku na výkon přenesené působnosti v novém kalendářním roce.
 
Příl.9
SEZNAM DOTACÍ V ROCE 2022 PODLE § 3 odst. 2 ZÁKONA č. 57/2022 Sb.
                                     v Kč
I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I
I číslo  I   kapitola  I  příjemce dotace  I účel dotace I částka  I
I kapitoly I         I           I       I      I
I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I
I  398  I Všeobecná    I Československá obec I na projekty I 6 000 000 I
I     I pokladní správa I legionářská     I a činnost  I      I
I     I         I           I organizace I      I
I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I
I  398  I Všeobecná    I Masarykovo     I na projekty I 1 530 000 I
I     I pokladní správa I demokratické hnutí I a činnost  I      I
I     I         I           I organizace I      I
I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I
I  398  I Všeobecná    I Ústav TGM, o.p.s.  I na projekty I 1 800 000 I
I     I pokladní správa I           I a činnost  I      I
I     I         I           I organizace I      I
I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I
I  398  I Všeobecná    I Platforma evropské I na projekty I  500 000 I
I     I pokladní správa I paměti a svědomí  I a činnost  I      I
I     I         I           I organizace I      I
I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I
I  398  I Všeobecná    I Spolek pro zachovám I na projekty I  250 000 I
I     I pokladní správa I odkazu českého   I a činnost  I      I
I     I         I odboje       I organizace I      I
I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I
I  398  I Všeobecná    I Spolek Bez     I na projekty I  250 000 I
I     I pokladní správa I komunistů.cz    I a činnost  I      I
I     I         I           I organizace I      I
I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I