55/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
55/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. ledna 2012,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 341/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 258/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 3 zní:
„(3) Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.“.
2. V § 2 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Veřejný zadavatel však nepostupuje podle ustanovení vztahujících se na sektorového zadavatele, pokud vykonává relevantní činnost podle § 4 odst. 1 písm. d) a e).“.
3. V § 2 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Zadává-li veřejnou zakázku sdružení zadavatelů a alespoň jeden účastník sdružení zadavatelů je zahraniční osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, mohou se účastníci sdružení dohodnout, že rozhodné právo je právo České republiky nebo právo členského státu Evropské unie, ve kterém má sídlo účastník sdružení.“.
4. V § 3 odst. 2 se doplňují slova „s výjimkou případu, kdy se jedná o centralizované zadávání v oblasti obrany nebo bezpečnosti“.
5. V § 3 odst. 5 se slova „písm. a)“ zrušují.
6. V § 4 odst. 1 písm. g) bodech 1 a 2, § 11 odst. 3, § 20 odst. 1, 2 a 5, § 47, § 77 odst. 5, § 100 odst. 2 a 5, § 104 odst. 1 a § 107 odst. 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
7. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.“.
8. V § 12 odst. 2 a 3 se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“ a částka „6 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou „3 000 000 Kč“.
9.
zrušen
10. V § 13 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „odst. 1“.
11. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠16a
Významná veřejná zakázka
Významnou veřejnou zakázkou se rozumí taková veřejná zakázka, kterou zadává
a) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 300 000 000 Kč,
b) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 50 000 000 Kč.“.
12. V § 17 písmeno g) zní:
„g) Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách (dále jen „informační systém“), která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách,“.
13. V § 17 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) až x), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:
„u) veřejnými zdroji
1. dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti,
2. prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu19),
3. granty Evropské unie, nebo
4. dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí,
v) osobou se zvláštní způsobilostí osoba, která
1. je v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli zadávajícímu veřejnou zakázku nebo jinému veřejnému zadavateli a
2. absolvovala vzdělávací program dle § 151a,
w) dokumentací o veřejné zakázce souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv,
x) profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.
19) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.“.
14. V § 18 odst. 1 písm. a) se slova „nebo uveřejněním písemné výzvy podle § 38“ nahrazují slovy „nebo uveřejněním písemné výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení“.
15. V § 18 odst. 3 písmeno g) zní:
„g) se jejich zadávání řídí zvláštními procedurálními pravidly mezinárodní organizace, která provádí nákupy pro své vlastní účely, a nebo které musí být zadávány členskými státy v souladu s uvedenými pravidly.“.
16. V § 18 odst. 4 písm. b) se za slovo „na“ vkládají slova „stavební práce,“.
17. V § 18 odst. 4 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 28 zrušuje.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).
18. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova „Evropských společenstvích“ nahrazují slovy „Evropské unii“.
19. V § 22 odst. 1 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.
20. V § 22 odst. 2 se slova „podle odstavce 1“ zrušují.
21. V § 23 odst. 1 písm. a) a b) se za slovy „s uveřejněním“ čárka zrušuje.
22. V § 23 odst. 1 písm. c) se doplňují slova „a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž v soutěžním dialogu“.
23. V § 23 odst. 5 písm. b) se slova „neslučitelnost s původní dodávkou nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě původní dodávky“ nahrazují slovy „neslučitelnost nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě“.
24. V § 25 písm. b) se částka „20 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 000 Kč“.
25. V § 28 odst. 2 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větou „Pouze veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti a sektorový zadavatel může v oznámení užšího řízení omezit počet zájemců pro účast v užším řízení a rovněž stanovit maximální počet zájemců, jež vyzve k podání nabídky; k podání nabídky vyzve pouze zájemce vybrané v souladu s § 61, jde-li o veřejného zadavatele, nebo v souladu s § 66, jde-li o sektorového zadavatele.“.
26. V § 28 odstavec 3 zní:
„(3) Veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 5 zájemců. Sektorový zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 3 zájemce. Bylo-li veřejnému zadavateli v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti podáno méně než 5 žádostí o účast v užším řízení nebo méně žádostí o účast, než veřejný zadavatel uvedl v oznámení užšího řízení, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu; to platí i v případě, pokud splnění kvalifikace prokázalo méně než 5 zájemců. Pokud byly sektorovému zadavateli podány méně než 3 žádosti o účast v užším řízení nebo méně žádostí o účast, než zadavatel uvedl v oznámení užšího řízení, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu; to platí i v případě, pokud splnění kvalifikace prokázali méně než 3 zájemci.“.
27. V § 28 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
28. V § 29 odst. 2 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větou „Pouze veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti a sektorový zadavatel může v oznámení jednacího řízení s uveřejněním omezit počet zájemců pro účast v jednacím řízení s uveřejněním a rovněž stanovit maximální počet zájemců, jež vyzve k podání nabídky; k podání nabídky vyzve pouze zájemce vybrané v souladu s § 61, jde-li o veřejného zadavatele, nebo v souladu s § 66, jde-li o sektorového zadavatele.“.
29. V § 29 odstavec 3 zní:
„(3) Veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 5 zájemců. Sektorový zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 3 zájemce. Bylo-li veřejnému zadavateli v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti podáno méně než 5 žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním nebo méně žádostí o účast, než veřejný zadavatel uvedl v oznámení jednacího řízení s uveřejněním, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu; to platí i v případě, pokud splnění kvalifikace prokázalo méně než 5 zájemců. Pokud byly sektorovému zadavateli podány méně než 3 žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním nebo méně žádostí o účast, než zadavatel uvedl v oznámení jednacího řízení s uveřejněním, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu; to platí i v případě, pokud splnění kvalifikace prokázali méně než 3 zájemci.“.
30. V § 30 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „odst. 1“.
31. V § 31 odst. 5 a v § 33 odst. 3 a 5 se slova „§ 29 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 3“.
32. V § 33 odst. 4 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
33. V § 33 odstavec 5 zní:
„(5) Sektorový zadavatel vyzve všechny zájemce, které vyzval k účasti na jednání, k podání nabídek. V písemné výzvě k podání nabídky musí být sektorovým zadavatelem náležitě vymezeno jedno či více řešení pro plnění veřejné zakázky, které bylo vybráno sektorovým zadavatelem. Ustanovení § 29 odst. 4 se použije obdobně.“.
34. V § 34 odst. 2 písm. c) se slova „a odst. 8 písm. b)“ nahrazují slovy „ , odst. 8 písm. b) nebo odst. 10 písm. a) a c)“.
35. V § 34 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Písemná výzva podle odstavce 1 se nevyžaduje u veřejných zakázek zadávaných podle
a) § 23 odst. 5 písm. c) a
b) § 23 odst. 7 písm. a) v případě veřejné zakázky na dodatečné stavební práce. Zadavatel je povinen pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny.“.
36. V § 35 odst. 3 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
37. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
38. V § 36 odst. 1 se slova „a vymezit jedno nebo více vhodných řešení způsobilých“ nahrazují slovy „vhodná řešení způsobilá“.
39. V § 36 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „odst. 1“.
40. V § 36 odstavec 6 zní:
„(6) Veřejný zadavatel pokračuje v jednání v soutěžním dialogu do doby, než rozhodne, zda předložená řešení jsou vhodná.“.
41. V § 36 se odstavec 7 zrušuje.
42. V § 37 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) O ukončení jednání v soutěžním dialogu informuje veřejný zadavatel písemně všechny zájemce, kteří byli vyzváni k účasti v soutěžním dialogu, a současně každému zašle rozhodnutí o vhodnosti jeho řešení s odůvodněním a vyzve jej k podání nabídky.
(2) Veřejný zadavatel upraví zadávací podmínky podle výsledků jednání v soutěžním dialogu.“.
43. V § 38 odst. 2 se slova „vhodným způsobem“ nahrazují slovy „na profilu zadavatele“.
44. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
45. § 39 včetně nadpisu zní:
 
㤠39
Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele
(1) Veškeré lhůty určené veřejným zadavatelem musejí být stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky.
(2) Lhůta pro doručení žádostí o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu a požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace nesmí být kratší než
a) 37 dnů u nadlimitních veřejných zakázek, nebo
b) 15 dnů u podlimitních veřejných zakázek.
(3) Lhůta pro podání nabídek nesmí být
a) u nadlimitních veřejných zakázek kratší než
1. 52 dny v otevřeném řízení, nebo
2. 40 dnů v užším řízení,
b) u podlimitních veřejných zakázek kratší než
1. 22 dny v otevřeném řízení, nebo
2. 15 dnů v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení.
(4) Lhůty podle odstavců 2 a 3 se u významných veřejných zakázek prodlužují alespoň o polovinu.
(5) Lhůtu pro podání nabídek stanoví veřejný zadavatel
a) v soutěžním dialogu, v jednacím řízení s uveřejněním a ve zjednodušeném podlimitním řízení ve výzvě k podání nabídek,
b) v jednacím řízení bez uveřejnění ve výzvě k jednání, pokud nebude dohodnuta až v rámci jednání,
c) v řízení na základě rámcové smlouvy podle § 92 ve výzvě k podání nabídky.
(6) Lhůty pro doručení žádostí o účast podle odstavce 2 začínají běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Lhůty pro podání nabídek podle odstavce 3 začínají běžet v případě otevřeného řízení a zjednodušeného podlimitního řízení dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, soutěžního dialogu a řízení na základě rámcové smlouvy dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a v případě jednacího řízení bez uveřejnění dnem odeslání výzvy k jednání.“.
46. V § 40 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 1 až 4.
47. V § 40 odstavec 1 zní:
„(1) Pokud veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení, může zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů.“.
48. V § 40 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
49. V § 40 odstavec 3 zní:
„(3) Provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek.“.
50. V § 41 odstavec 7 zní:
„(7) Lhůty pro doručení žádostí o účast podle odstavce 2 začínají běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Lhůty pro podání nabídek podle odstavců 3 až 6 začínají běžet v případě otevřeného řízení dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, soutěžního dialogu a řízení na základě rámcové smlouvy dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a v případě jednacího řízení bez uveřejnění dnem odeslání výzvy k jednání.“.
51. § 42 včetně nadpisu zní:
 
㤠42
Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro sektorového zadavatele
(1) Pokud sektorový zadavatel uveřejnil pravidelné předběžné oznámení podle § 87 a pokud bylo toto pravidelné předběžné oznámení odesláno k uveřejnění či bylo odesláno oznámení o uveřejnění pravidelného předběžného oznámení na profilu sektorového zadavatele k uveřejnění ve lhůtě ne kratší než 52 dny a ne delší než 12 měsíců před odesláním oznámení otevřeného řízení, může sektorový zadavatel při splnění podmínek pro uveřejňování podle § 146 odst. 3 věty druhé zkrátit lhůtu pro podání nabídek v otevřeném řízení u nadlimitních veřejných zakázek na 36 dnů, a pokud z objektivních důvodů nelze stanovit tuto lhůtu, až na 22 dny.
(2) Pokud sektorový zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, může zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů. To neplatí, pokud je lhůta pro podání nabídek dohodnuta podle § 41 odst. 4.
(3) Zkrácení lhůt podle odstavců 1 a 2 lze sčítat, pokud sektorový zadavatel dodrží minimální délky lhůt stanovené v odstavcích 4 až 6.
(4) V otevřeném řízení nesmí být lhůta pro podání nabídek nikdy kratší než 22 dny a v případě, že je oznámení otevřeného řízení doručováno elektronickými prostředky (§ 149), kratší než 15 dnů.
(5) Lhůta pro doručení žádostí o účast v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním nebo lhůta pro doručení potvrzení zájmu o účast podle § 88 odst. 3 nesmí být nikdy kratší než 15 dnů.
(6) Lhůta pro podání nabídek v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním nesmí být nikdy kratší než 10 dnů, pokud nebyla stanovena na základě dohody podle § 41 odst. 4.
(7) Ustanovení § 40 odst. 2 a 3 platí pro sektorového zadavatele obdobně.“.
52. V § 44 odstavec 1 zní:
„(1) Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.“.
53. V § 44 odst. 3 písm. b) se za slova „technické podmínky (§ 45)“ vkládají slova „nebo zvláštní technické podmínky (§ 46a)“.
54. V § 44 odst. 3 se na konci písmene h) písmeno „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno i), které zní:
„i) požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil, a“.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
55. V § 44 odstavec 4 zní:
„(4) Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 obsahovat:
a) příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky,
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě.“.
Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.
56. V § 44 odst. 6 se za slova „vyhradit požadavek, že určitá“ vkládají slova „věcně vymezená“.
57. V § 44 odst. 11 větě první se za slova „Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky“ vkládají slova „či nemá-li sektorový zadavatel na zboží či službu, která je součástí veřejné zakázky, uzavřenou rámcovou smlouvu dle tohoto zákona“.
58. V § 44 odst. 11 se slova „zadávací dokumentace“ nahrazují slovy „zadávací podmínky“.
59. V § 44 odst. 11 se za větu druhou vkládá věta „V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže.“.
60. V § 44 odst. 11 větě čtvrté se slova „takovém případě“ nahrazují slovy „takových případech vždy výslovně“.
61.
zrušen
62. Za § 46c se vkládá nový § 46d, který včetně nadpisu zní:
 
㤠46d
Obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce
(1) Veřejný zadavatel u veřejné zakázky na stavební práce stanoví obchodní podmínky v souladu s prováděcím právním předpisem.
(2) Zadavatel v obchodních podmínkách stanoví, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená13). To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.“.
63. § 48 včetně nadpisu zní:
 
㤠48
Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům
(1) Zadavatel v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení, užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním, s výjimkou postupu sektorového zadavatele podle § 33, uveřejní na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek; to neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací16).
(2) Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel dodavateli v otevřeném řízení nejpozději do 3 pracovních dnů a ve zjednodušeném podlimitním řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.
(3) Nabídku může podat rovněž dodavatel, který nepožádal zadavatele o poskytnutí zadávací dokumentace nebo který si zadávací dokumentaci nevyzvedl.
(4) Zadavatel v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním uvede ve výzvě k podání nabídek informaci o uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, pokud zadávací dokumentaci uveřejnil podle odstavce 1 v plném rozsahu; jinak postupuje podle ustanovení odstavce 5 písm. a), c) nebo d) obdobně.
(5) Zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění, veřejný zadavatel v soutěžním dialogu a sektorový zadavatel v jednacím řízení s uveřejněním při postupu podle § 33
a) poskytne zadávací dokumentaci jako přílohu výzvy k podání nabídek,
b) uvede ve výzvě k podání nabídek informaci o uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, pokud zadávací dokumentaci takto uveřejnil,
c) předá či zašle zadávací dokumentaci v listinné či elektronické podobě dodavateli do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele o její poskytnutí, nebo
d) uvede adresu, kde je možno požádat o poskytnutí zadávací dokumentace, pokud je k dispozici u jiné osoby než zadavatele; v takovém případě předá či zašle zadávací dokumentaci v listinné či elektronické podobě dodavateli tato jiná osoba do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí.
(6) Pokud zadavatel v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu nestanoví požadavky k prokázání kvalifikace v zadávací dokumentaci, uveřejní na profilu zadavatele kvalifikační dokumentaci ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení.
(7) Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím částí zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele. V takovém případě uvede v zadávacích podmínkách výši nákladů na reprodukci, nákladů na balné a poštovné a současně stanoví platební podmínky související s poskytnutím. Zadavatel však nesmí požadovat úhradu těchto nákladů přesahující obvyklé náklady.“.
64. V § 49 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek; jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2, nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.“.
65. V § 49 odstavec 2 zní:
„(2) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce 1, a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce 1.“.
66. V § 49 odst. 3 věta třetí zní: „Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci.“.
67. V § 49 odst. 5 se slova „§ 39 odst. 3 písm. a) bodu 3 nebo podle“ a slova „nebo 3“ zrušují.
68. V § 50 odstavec 1 zní:
„(1) Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56.“.
69. V § 50 odstavec 4 zní:
„(4) Veřejný zadavatel není oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně by kvalifikační předpoklady bylo vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek.“.
70. V § 50 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Kvalifikace dodavatele nemůže být předmětem hodnotících kritérií.“.
71. V § 51 odst. 3 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „§ 23 odst. 6“ se vkládají slova „nebo § 23 odst. 10 písm. a) a c)“.
72. V § 51 odst. 4 a 5 se slova „b) až d)“ nahrazují slovy „b) a d)“.
73. V § 52 se odstavec 5 zrušuje.
74. V § 53 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje slovem „a“, na konci písmene k) se čárka nahrazuje tečkou a písmena l) a m) se zrušují.
75. V § 53 odst. 2 se v úvodní části ustanovení slova „při zadávání“ nahrazují slovy „pro plnění“.
76. V § 53 odst. 3 písm. d) se slova „až m)“ nahrazují slovy „až k)“.
77. § 55 se včetně nadpisu zrušuje.
78. V § 56 odst. 1 písm. a) bod 3 zní:
„3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,“.
79. V § 56 odst. 2 písm. a) se za slova „3 letech“ vkládají slova „a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech“.
80. V § 56 odst. 2 písm. a) bod 3 zní:
„3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,“.
81. V § 56 odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. d) se slova „životního prostředí“ nahrazují slovy „životního prostředí52)“.
82. V § 56 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4 až 8.
83. V § 56 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.
84. V § 56 odst. 5 se na konci písmene c) doplňuje věta „U kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. a) nesmí požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.“.
85. V § 56 odst. 6 se slova „odstavce 7“ nahrazují slovy „odstavce 5“ a věta druhá se zrušuje.
86. V § 56 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „nebo uhradit jejich hodnotu“.
87. V § 57 odstavec 2 zní:
„(2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů v případě otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení a jednacího řízení bez uveřejnění ke dni podání nabídky, v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a soutěžního dialogu ke dni podání žádosti o účast a v případě dynamického nákupního systému ke dni odeslání či předání předběžné nabídky. Toto ustanovení se použije obdobně v případě otevřené a užší soutěže o návrh.“.
88. V § 58 odstavec 1 zní:
„(1) Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.“.
89. V § 59 odst. 2 se za slovo „Ustanovení“ vkládají slova „§ 74 odst. 7 a“.
90. V § 59 odst. 4 se slovo „dodatečné“ zrušuje.
91. V § 59 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52.“.
92. V § 59 odstavec 5 zní:
„(5) O posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel protokol, ve kterém uvede identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady, a údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal.“.
93. V § 59 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Veřejný zadavatel v seznamu podle odstavce 5 uvede
a) název dokladu,
b) označení osoby, která doklad vyhotovila,
c) datum vyhotovení,
d) u dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a), § 56 odst. 2 písm. a) a § 56 odst. 3 písm. a) označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem,
e) v případě prokazování kvalifikace postupem podle § 51 odst. 4 identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum uzavření smlouvy podle § 51 odst. 4 písm. b) a
f) dodavatele, u kterých veřejný zadavatel postupoval podle § 59 odst. 4, a označení dokladů, které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
94. V § 60 odst. 2 se na konci textu doplňuje věta „Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.“.
95. § 61 včetně nadpisu zní:
 
㤠61
Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti
(1) Omezil-li veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti počet zájemců pro účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, provede výběr ze zájemců, kteří řádně prokázali splnění požadované kvalifikace, a to podle objektivních kritérií podle odstavce 2 uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace objektivních kritérií může být uvedena v kvalifikační dokumentaci.
(2) Objektivní kritéria pro výběr podle odstavce 1 musí
a) být stanovena s ohledem na povahu, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky,
b) být v souladu se zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 a
c) odpovídat některému nebo některým z technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, jejichž prokázání veřejný zadavatel požadoval.
(3) Výběr podle objektivních kritérií podle odstavce 2 provede veřejný zadavatel tak, že stanoví pořadí zájemců, kteří prokázali splnění kvalifikace, podle míry naplnění úrovně příslušného kritéria a následně vybere ty zájemce, kteří nejlépe splnili příslušné kritérium.
(4) Počet zájemců vybraných podle odstavce 3 musí odpovídat počtu, který uvedl veřejný zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
(5) Veřejný zadavatel bezodkladně po provedení výběru podle odstavce 3 vyloučí z účasti v zadávacím řízení všechny zájemce, kteří nebyli vybráni. Vyloučení zájemce včetně důvodů veřejný zadavatel zájemci bezodkladně písemně oznámí.
(6) Veřejný zadavatel je povinen o postupu při omezení počtu zájemců pořídit protokol, ze kterého bude patrný způsob a výsledek omezení počtu zájemců. Zájemci jsou oprávněni do tohoto protokolu nahlížet a pořídit si z protokolu výpis nebo jeho opis.“.
96. V § 62 odst. 1 se slova „ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nebo“ a slova „55 a“ zrušují.
97. V § 62 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Veřejný zadavatel může požadovat také prohlášení podle § 50 odst. 1 písm. c).“.
98. V § 62 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; ustanovení odstavce 2 se nepoužije. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.“.
99. V § 63 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
100. § 66 včetně nadpisu zní:
 
㤠66
Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním
(1) Omezil-li sektorový zadavatel počet zájemců pro účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, provede výběr ze zájemců, kteří prokázali splnění požadované kvalifikace, a to podle jednoho či více objektivních kritérií podle odstavce 2 uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu o účast. Podrobná specifikace objektivních kritérií může být uvedena v kvalifikační dokumentaci.
(2) Objektivní kritéria pro výběr podle odstavce 1 musí
a) být stanovena s ohledem na povahu, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky,
b) být v souladu se zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 a
c) odpovídat některému nebo některým z požadavků na kvalifikaci týkajících se finanční, ekonomické nebo technické způsobilosti, jejichž prokázání sektorový zadavatel požadoval.
(3) Výběr podle objektivních kritérií podle odstavce 2 provede sektorový zadavatel tak, že stanoví pořadí zájemců, kteří prokázali splnění kvalifikace, podle míry naplnění úrovně příslušného kritéria a následně vybere ty zájemce, kteří nejlépe splnili příslušné kritérium.
(4) Počet zájemců vybraných podle odstavce 3 musí odpovídat počtu, který uvedl sektorový zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu o účast. V případě, že zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení zadávacího řízení přesný počet zájemců, které vyzve k podání nabídky, je povinen stanovit tento počet před provedením výběru a písemně o tom informovat všechny zájemce, kteří řádně prokázali splnění požadované kvalifikace.
(5) Ustanovení § 61 odst. 5 a 6 platí pro sektorového zadavatele obdobně.“.
101. V § 67 odst. 1 se na konci textu věty třetí doplňují slova „nebo do 5 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jestliže v zadávacím řízení bude použita elektronická aukce“.
102. V § 67 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Peněžní jistotu“ nahrazují slovem „Jistotu“ a v písmenech a) až d) se slova „do 7 dnů“ nahrazují slovy „do 5 pracovních dnů“.
103. V § 67 odst. 2 písm. b) se na konci textu doplňují slova „či jeho uveřejnění podle § 81 odst. 4“.
104. V § 67 odst. 4 se slova „do 7 dnů“ nahrazují slovy „do 5 pracovních dnů“ a slova „složit peněžní“ se nahrazují slovem „poskytnout“.
105. V § 67 odst. 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
106. V § 68 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 82 zní:
„(3) Součástí nabídky musí být rovněž
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu82) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
82) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
107. V § 69 odst. 2 se za slovo „subdodavatelem“ vkládá čárka.
108. V § 69 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje (dále jen „nabídka v elektronické podobě“). Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7. Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 149.
(6) Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek v případě podávání nabídek v listinné i elektronické podobě přiřazuje zadavatel podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných číselných řadách pro nabídky v listinné podobě a nabídky v elektronické podobě. Pořadová čísla všech podaných nabídek stanoví zadavatel tak, že číselná řada nabídek v elektronické podobě se předřadí číselné řadě nabídek v listinné podobě.“.
109. § 71 včetně nadpisu zní:
 
㤠71
Otevírání obálek
(1) Pro otevírání obálek s nabídkami (dále jen „obálka“) ustanoví veřejný zadavatel nejméně tříčlennou komisi. Sektorový zadavatel a veřejný zadavatel, který zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění nebo na základě rámcové smlouvy, nejsou povinni ustanovit komisi pro otevírání obálek a veškerá práva a povinnosti související s otevíráním obálek plní zadavatel. Činí-li komise úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.
(2) Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi.
(3) Stanoví-li tak veřejný zadavatel, plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami hodnotící komise.
(4) Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
(5) Pokud informace o termínu otevírání obálek nebyla součástí zadávacích podmínek, zadavatel vyrozumí písemně uchazeče o termínu otevírání obálek nejméně 5 pracovních dnů před otevíráním obálek.
(6) Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
(7) Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče. To neplatí, pokud zadavatel postupuje podle § 22 odst. 3 a 4, § 23 odst. 4 až 8 a 10 nebo zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy.
(8) Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel může po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Pokud však zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení záměr použít jako prostředek hodnocení nabídek elektronickou aukci, koná se otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů.
(9) Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje, zda
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
(10) Po provedení kontroly každé nabídky podle odstavce 9 sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 9; komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.
(11) Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům podle odstavce 9, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
(12) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části podle § 98, použijí se odstavce 9 až 11 obdobně na jednotlivé části veřejné zakázky.“.
110. § 72 včetně nadpisu zní:
 
㤠72
Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě
(1) Otevřením nabídky podané v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu komisi. Nabídky podané v elektronické podobě otevře komise v době od uplynutí lhůty pro podání nabídek do termínu otevírání obálek podle § 71 odst. 4.
(2) Při zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému podle § 95 provede otevírání nabídek zadavatel a komisi pro otevírání obálek neustanovuje.
(3) Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny jak obálky s nabídkami v listinné podobě, tak i nabídky podané v elektronické podobě, sdělí komise na začátku otevírání obálek přítomným účastníkům údaje podle § 71 odst. 10 o nabídkách podaných v elektronické podobě a poté pokračuje otevíráním obálek podaných v listinné podobě.
(4) Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny pouze nabídky podané v elektronické podobě, otevírání obálek podle § 71 odst. 8 se nemusí konat. O této skutečnosti zadavatel uchazeče bezodkladně vyrozumí.
(5) Komise kontroluje v rámci otevírání nabídek podaných v elektronické podobě kromě náležitostí uvedených v § 71 odst. 9 též, zda je nabídka autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
(6) Ustanovení § 71 odst. 1 až 3, § 71 odst. 4 věty první a § 71 odst. 6, 7, 10 až 12 se použijí obdobně.“.
111. V § 73 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.
112. V § 73 se v odstavcích 1 a 2 slova „elektronickými prostředky“ nahrazují slovy „v elektronické podobě“.
113.
zrušen
114. V § 74 odstavec 7 zní:
„(7) Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky.“.
115. Za § 74 se vkládá nový § 74a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 81 zní:
 
㤠74a
Seznam hodnotitelů
(1) Ministerstvo vede seznam hodnotitelů veřejných zakázek (dále jen „seznam hodnotitelů“). Do seznamu hodnotitelů se zapisují fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky. Seznam hodnotitelů je součástí informačního systému a je veřejně přístupný.
(2) Do seznamu hodnotitelů může být zapsána pouze osoba, která prokáže svou odbornou praxi v trvání alespoň 5 let a splňuje všeobecné podmínky pro provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu81).
(3) Do seznamu hodnotitelů se zapisuje jméno hodnotitele, obor jeho odborné způsobilosti a datum zápisu do seznamu hodnotitelů. Osoba je zapisována do seznamu hodnotitelů na dobu 3 let a může být zapsána opakovaně. Pokud hodnotitel přestane splňovat podmínky pro zapsání do seznamu hodnotitelů, je ze seznamu hodnotitelů vyškrtnut.
(4) Hodnotitel může podat Úřadu podnět k zahájení řízení ve věci veřejné zakázky, u které byl vylosován jako člen či náhradník hodnotící komise.
(5) Ministerstvo uchovává údaje o hodnotiteli po dobu vedení v tomto seznamu a po dobu 10 let od jeho vyškrtnutí.
(6) Podrobnosti k vedení seznamu hodnotitelů stanoví prováděcí právní předpis.
81) § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.“.
116. V § 75 odst. 1 se slova „7 dnů“ nahrazují slovy „5 pracovních dnů“.
117. V § 76 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a), posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.“.
118. V § 76 odstavec 3 zní:
„(3) Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.“.
119. V § 76 odstavec 6 zní:
„(6) Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. To neplatí, pokud zadavatel postupuje podle § 79 odst. 5. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.“.
120. V § 77 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.“.
121. V § 78 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky.“.
122. V § 78 odst. 6 se slova „nebo v zadávací dokumentaci“ zrušují.
123. V § 81 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle odstavce 1 na profilu zadavatele; ustanovení odstavce 3 věty první se nepoužije. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
124. V § 82 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by
a) rozšířila předmět veřejné zakázky; tím není dotčeno ustanovení § 23 odst. 5 písm. b) a § 23 odst. 7,
b) za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů,
c) za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo
d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.
(8) Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.“.
125. V § 83 odstavec 1 zní:
„(1) Veřejný zadavatel je povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. V případě sektorového zadavatele činí lhůta 30 dnů. V případech uvedených v odstavcích 4 a 5 jsou informace, které nebudou uveřejněny, předávány provozovateli Věstníku veřejných zakázek, případně Úřadu pro publikace Evropské unie (dále jen „Úřad pro publikace“), ke statistickým účelům.“.
126. V § 83 odst. 3 se doplňuje věta „To neplatí v případě poskytování některé ze služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti uvedených v příloze č. 2.“.
127. V § 84 odstavec 1 zní:
„(1) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, žádosti o účast či potvrzení zájmu o účast,
b) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé,
c) v důsledku okolností předvídaných v § 82 odst. 4 nebyla uzavřena smlouva nebo rámcová smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít,
d) v jednacím řízení s uveřejněním nepředložil upravený návrh smlouvy podle § 32 odst. 5 ani poslední uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít, nebo zadavatel nevyzval dalšího uchazeče v pořadí k předložení upraveného návrhu smlouvy podle § 32 odst. 5, nebo
e) obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka; to neplatí v případech uvedených v § 71 odst. 7 větě druhé.“.
128. V § 84 odst. 7 se slova „v informačním systému“ nahrazují slovy „ve Věstníku veřejných zakázek“.
129. V § 85 odst. 1 se slovo „nadlimitní“ zrušuje.
130. V § 85 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu,“.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).
131. V § 85 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Písemnou zprávu zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.“.
132. § 86 včetně nadpisu zní:
 
㤠86
Předběžné oznámení veřejného zadavatele
(1) Veřejný zadavatel uveřejní formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení.
(2) Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí
a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,
b) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2,
c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) nebo § 23 odst. 11 a
d) v případě, kdy zadavatel předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem zrušil podle § 84 odst. 1 písm. e).“.
133. § 87 včetně nadpisu zní:
 
㤠87
Pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele
(1) Sektorový zadavatel uveřejní formou pravidelného předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky, které hodlá zadávat v následujících 12 měsících a u kterých hodlá zkrátit lhůtu pro podání nabídek.
(2) V případě nadlimitních veřejných zakázek na dodávky a služby odešle sektorový zadavatel předběžné oznámení podle odstavce 1 k uveřejnění zpravidla na počátku každého účetního období. V předběžném oznámení podle odstavce 1 uvede sektorový zadavatel všechny
a) skupiny dodávek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie56), u nichž předpokládaná hodnota dosáhne alespoň částky odpovídající 750 000 EUR, nebo
b) kategorie služeb, s výjimkou služeb uvedených v příloze č. 2, u nichž předpokládaná hodnota dosáhne alespoň částky odpovídající 750 000 EUR.
(3) V případě nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce odešle sektorový zadavatel předběžné oznámení podle odstavce 1 k uveřejnění zpravidla bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o schválení záměru zadat nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. V předběžném oznámení podle odstavce 1 zadavatel vymezí předmět nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce.
(4) Sektorový zadavatel je oprávněn nahradit uveřejnění předběžného oznámení podle § 146 a 147 uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě je sektorový zadavatel povinen elektronickými prostředky zaslat oznámení o uveřejnění předběžného oznámení na profilu zadavatele k uveřejnění podle § 146 a 147. Sektorový zadavatel není oprávněn uveřejnit předběžné oznámení na profilu zadavatele před odesláním oznámení podle věty druhé k uveřejnění. Datum odeslání oznámení k uveřejnění musí být uvedeno na profilu zadavatele.
(5) Sektorový zadavatel může uveřejnit formou předběžného oznámení i jiné nadlimitní veřejné zakázky, na které se odstavec 2 nevztahuje.
(6) Uvede-li sektorový zadavatel v pravidelném předběžném oznámení, že jde o dodatečné pravidelné předběžné oznámení, nemusí uvádět ty údaje, které již byly obsaženy v předchozím pravidelném předběžném oznámení.“.
134. V § 88 odst. 6 se slova „§ 28 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 4“.
135. V § 96 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Veřejný zadavatel je povinen použít elektronickou aukci při zadání veřejné zakázky na dodávky zboží vymezeného prováděcím právním předpisem.“.
136. V § 97 odst. 1 se slova „zadavatel povinen“ nahrazují slovy „hodnotící komise povinna, a v případě, kdy hodnotící komise není ustavena v souladu s § 74 odst. 9, pak zadavatel“.
137. V § 100 odst. 1 se slova „Evropské společenství neuzavřelo“ nahrazují slovy „Evropská unie neuzavřela“.
138. V § 101 odst. 5 a 6 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 4“.
139. V § 103 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Soutěž o návrh použije zadavatel, jestliže
a) na tuto soutěž navazuje zadání veřejné zakázky na služby,
b) na základě této soutěže mají být vybranému účastníkovi či účastníkům soutěže o návrh poskytnuty soutěžní ceny nebo platby, nebo
c) na tuto soutěž navazuje zadání veřejné zakázky na služby a současně na základě této soutěže mají být vybranému účastníkovi či účastníkům soutěže o návrh poskytnuty soutěžní ceny nebo platby.
(5) Předpokládaná hodnota soutěže o návrh se stanoví
a) podle odstavce 4 písm. a) na základě předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby navazující na tuto soutěž,
b) podle odstavce 4 písm. b) na základě celkové předpokládané výše soutěžních cen a plateb,
c) podle odstavce 4 písm. c) na základě celkové předpokládané výše soutěžních cen a plateb, a to včetně předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby, kterou je veřejný zadavatel oprávněn zadat v souladu s § 23 odst. 6, pokud zadavatel tuto možnost nevyloučil v oznámení soutěže o návrh.“.
140. V § 103 odstavec 7 zní:
„(7) Podrobná pravidla pro postup v soutěži o návrh stanoví prováděcí právní předpis.“.
141. Poznámka pod čarou č. 60a se zrušuje.
142. V § 104 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
143. V § 107 odst. 3 se číslo „48“ nahrazuje číslem „15“.
144. V § 108 věta třetí zní „Oznámení o zrušení soutěže o návrh odešle k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí“.
145. V § 109a odst. 3 se doplňují slova „odst. 1“.
146. V § 110 odst. 2 a 4 se za slova „do 15 dnů“ vkládají slova „a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů“.
147. V § 110 odst. 5 se slova „15 dnů“ nahrazují slovy „30 dnů“.
148. V § 110 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Stěžovatel, který nevyužil možnosti podat námitky, není oprávněn podat podnět k Úřadu v téže věci.“.
149. V § 111 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli“.
150. V § 112 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, při kterém
a) vydává předběžná opatření (§ 117),
b) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěži o návrh postupoval v souladu s tímto zákonem,
c) ukládá nápravná opatření (§ 118),
d) kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu62).
Tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle zvláštních právních předpisů63).
(2) Úřad projednává správní delikty podle tohoto zákona a ukládá sankce za jejich spáchání.“.
151. V § 114 odst. 6 se slovo „příslušnou“ zrušuje.
152. V § 114 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření podle odstavce 6.“.
153. V § 115 odst. 1 se za slova „ceny navrhovatele“ vkládají slova „za celou dobu plnění veřejné zakázky“.
154. V § 115 odstavec 2 zní:
„(2) Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad
a) pravomocným rozhodnutím návrh zamítne podle § 118 odst. 5 písm. a), nebo
b) pravomocným rozhodnutím rozhodne o zastavení řízení, pokud vzal navrhovatel návrh zpět poté, co bylo v témže správním řízení nepravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu podle § 118 odst. 5 písm. a).“
.
155. V § 115 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Pokud Úřad rozhodne jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 2, vrátí kauci spolu s úroky navrhovateli do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Kauce se vrací rovněž v případě, kdy Úřad společně se zamítnutím návrhu podle § 118 odst. 5 písm. a) rozhodne o tom, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1.“.
156. Na konci § 116 se doplňuje věta „V řízení o spáchání správního deliktu je účastníkem osoba podezřelá z jeho spáchání.“.
157. V § 117 odst. 3 se slova „kdy rozhodnutí podle § 118 nabylo právní moci“ nahrazují slovy „kdy nabylo právní moci rozhodnutí o ukončení správního řízení, v němž bylo předběžné opatření nařízeno“.
158. V § 117a písm. c) se za slova „odst. 4“ vkládají slova „nebo 5“.
159. V § 118 odst. 2 písm. c) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.
160. V § 118 odst. 5 písm. b) se doplňují slova „nebo naplnění důvodu podle odstavce 4“.
161. V § 118 odst. 6 se slova „je neplatná“ nahrazují slovy „se stává neplatnou“.
162. V § 120 odst. 1 písm. b) se slova „ji splní v rozporu s § 146 nebo 147“ nahrazují slovy „nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem“.
163. V § 120 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“ a částka „10 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou „20 000 000 Kč“.
164. V § 120a odstavec 1 zní:
„(1) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, v řízení o žádosti o zápis do seznamu podle § 129 anebo o žádosti o změnu tohoto zápisu podle § 130 odst. 2 nebo pro účely splnění podmínek pro vydání certifikátu podle § 138,
b) nepodá žádost o změnu zápisu podle § 130 odst. 2, nebo
c) nepředloží seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 5.“.
165. V § 120a odst. 2 se za slova „písm. b)“ vkládají slova „a c)“.
166. V § 120a odst. 2 se částka „10 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 000 Kč“ a částka „1 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou „2 000 000 Kč“.
167. V § 125 odst. 2 se slova „ , s výjimkou předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. k) a l)“ zrušují.
168. V § 127 odst. 1 písm. a) se slova „ , s výjimkou předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. k) a l),“ zrušují.
169. V § 133 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
170. V § 138 odstavec 1 zní:
„(1) Podmínkou pro vydání certifikátu je prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 v plném rozsahu doklady podle § 53 odst. 3 a prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů nebo technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném v pravidlech systému doklady podle § 54 písm. a) až d) nebo § 56 odst. 1 až 3.“.
171. V § 139 odst. 1 písm. l) se slova „55 a“ zrušují.
172. V § 143 odst. 1 se slova „Evropským společenstvím“ nahrazují slovy „Evropskou unií“.
173. V § 143 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno c) se zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
174. § 146 včetně nadpisu zní:
 
㤠146
Uveřejňování
(1) Je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele, oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o subdodávce, oznámení o výsledku zadávacího řízení, souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či jiných údajů (dále jen „vyhlášení“), rozumí se tím uveřejnění
a) ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku a uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele nebo souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy,
b) ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 a Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „Úřední věstník“), jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku; v případě veřejné zakázky na služby podle přílohy č. 2 se v Úředním věstníku uveřejňuje pouze oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo oznámení týkající se soutěže o návrh.
Za uveřejnění vyhlášení se považuje uveřejnění všech údajů z vyhlášení doručeného zadavatelem.
(2) Zadavatel v případech, kdy nebyl povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, může uveřejnit dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu.
(3) Pro uveřejnění vyhlášení použije zadavatel formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie61), a jde-li o oznámení a zrušení profilu zadavatele, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, souhrn oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, formulář stanovený prováděcím právním předpisem. Ministerstvo zveřejní formuláře v datovém formátu umožňujícím jejich zaslání datovou schránkou a jejich automatizované zpracování na portálu veřejné správy. V případě předběžného oznámení a pravidelného předběžného oznámení uvede zadavatel ve vyhlášení pouze ty údaje, které jsou mu známy v okamžiku odeslání vyhlášení k uveřejnění.
(4) Zadavatel musí být schopen prokázat datum odeslání vyhlášení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, popřípadě Úředním věstníku. Provozovatel Věstníku veřejných zakázek poskytne zadavateli potvrzení o datu uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek. Odeslal-li provozovatel Věstníku veřejných zakázek vyhlášení na základě žádosti zadavatele k uveřejnění v Úředním věstníku, obsahuje potvrzení rovněž datum odeslání vyhlášení Úřadu pro úřední tisky.
(5) Provozovatele subsystému Věstníku veřejných zakázek, který zajišťuje uveřejňování vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek, může stanovit ministerstvo na základě pověření. Ministerstvo schvaluje provozní řád provozovatele subsystému Věstníku veřejných zakázek podle tohoto odstavce a rovněž ceny hrazené zadavatelem provozovateli za uveřejnění vyhlášení. Rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému Věstníku veřejných zakázek uveřejní ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce zákonů.
(6) Seznam povinně uveřejňovaných údajů ve formulářích sloužících pro uveřejnění vyhlášení, způsob uveřejňování vyhlášení týkajících se podlimitních veřejných zakázek, vzor formuláře pro oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, vzor formuláře pro souhrn oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, vzor formuláře pro oznámení a zrušení profilu zadavatele, podrobnější podmínky týkající se obsahu a způsobu oznámení o profilu zadavatele, druhy formulářů, postup při úpravách údajů v uveřejněném vyhlášení, přístup k uveřejněným vyhlášením, způsob doručování vyhlášení a postup při nápravě vad vyhlášení a vad plnění provozovatele subsystému Věstníku veřejných zakázek podle odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis stanoví také datový formát formulářů umožňující jejich zaslání datovou schránkou a jejich automatizované zpracování.“.
175. § 147 včetně nadpisu zní:
 
㤠147
Způsob uveřejňování vyhlášení
(1) Zadavatel může uveřejnit vyhlášení v Úředním věstníku
a) přímo prostřednictvím Úřadu pro publikace, nebo
b) prostřednictvím provozovatele Věstníku veřejných zakázek na základě žádosti zadavatele.
(2) Využívá-li zadavatel možnosti podle odstavce 1 písm. a), odešle zadavatel současně vyhlášení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
(3) Odesílá-li zadavatel vyhlášení k uveřejnění v Úředním věstníku prostřednictvím provozovatele Věstníku veřejných zakázek, provozovatel Věstníku veřejných zakázek zajistí, vedle uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek, aby byly Úřadu pro publikace odeslány všechny údaje vyhlášení, které budou uveřejněny na národní úrovni.
(4) Provozovatel Věstníku veřejných zakázek uveřejní vyhlášení na národní úrovni do 12 dnů, a je-li vyhlášení odesláno zadavatelem elektronickými prostředky podle § 149, do 5 dnů ode dne odeslání zadavatelem. Jedná-li se o nadlimitní veřejnou zakázku, odešle provozovatel Věstníku veřejných zakázek v této lhůtě vyhlášení Úřadu pro publikace k uveřejnění v Úředním věstníku, a to elektronickými prostředky nebo faxem, bylo-li vyhlášení doručeno zadavatelem faxem.
(5) Zahajuje-li sektorový zadavatel zadávací řízení podle § 41 odst. 2 písm. b), musí být oznámení zadávacího řízení odesláno faxem nebo elektronickými prostředky; v takovém případě činí lhůta podle odstavce 4 rovněž 5 dnů.
(6) Jde-li o nadlimitní veřejné zakázky, nesmí být vyhlášení uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele dříve, než jsou odeslána k uveřejnění v Úředním věstníku. Ve Věstníku veřejných zakázek rovněž nesmí být uveřejněny jakékoliv údaje odlišné od údajů, které jsou obsaženy ve vyhlášeních odeslaných k uveřejnění v Úředním věstníku, nebo uveřejněných na profilu zadavatele. Vyhlášení uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele musí obsahovat datum jejich odeslání k uveřejnění v Úředním věstníku nebo datum jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
(7) Zadavatel může uveřejnit postupem podle odstavců 1 až 3 v Úředním věstníku jakákoliv vyhlášení podle § 146 odst. 1, a to i když zákon nestanoví povinnost jejich uveřejnění. Zadavatel může po uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek uveřejnit vyhlášení i jiným způsobem. Ustanovení odstavce 6 věty druhé platí obdobně.
(8) Zadavatel může při respektování zásad uvedených v § 6 odst. 1 provést úpravy v uveřejněném vyhlášení; v takovém případě je povinen provedené úpravy uveřejnit podle odstavců 1 až 3 a oznámit provedení úpravy s odůvodněním do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým zájemcům či uchazečům.“.
176. Za § 147 se vkládá nový § 147a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠147a
Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů
(1) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele
a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,
b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,
c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
(2) Veřejný zadavatel uveřejní podle odstavce 1 písm. a) celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle § 89 odst. 3 věty druhé, uveřejní přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvy. Veřejný zadavatel neuveřejnění informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Povinnost podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na
a) smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,
b) smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).
(3) Výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle odstavce 1 písm. b) uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky se nevztahuje na
a) veřejné zakázky malého rozsahu,
b) veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).
(4) Dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písm. c), ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 %
a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo
b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
(5) Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písm. c) nejpozději do
a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
(6) Veřejný zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písm. c) nejpozději do
a) 90 dnů od splnění smlouvy, nebo
b) 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
(7) Povinnosti podle odstavců 4 a 5 se nevztahují na
a) veřejné zakázky malého rozsahu,
b) veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).
(8) Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku a uveřejnění seznamu subdodavatelů stanoví prováděcí právní předpis.“.
177. V § 148 odst. 2 se za slova „elektronickými prostředky“ vkládá čárka.
178. V § 148 odst. 2 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 76 zrušuje.
179. V § 148 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Zadavatel může stanovit, že uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v elektronické podobě. Zadavatel může rovněž stanovit, že uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v datovém formátu umožňujícím jejich automatizované zpracování, datovém formátu umožňujícím jejich zaslání prostřednictvím datové schránky, případně zasílat daňové doklady prostřednictvím datové schránky.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
180. V § 148 odstavec 8 zní:
„(8) Ustanovení odstavců 1 až 6 platí pro část čtvrtou zákona obdobně.“.
181. V § 149 odst. 4 se slova „prostředky oznámení“ nahrazují slovy „prostředky vyhlášení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek“.
182. Za § 151 se vkládá nový § 151a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠151a
Vzdělávací program
(1) Vzdělávacím programem se rozumí vzdělávání v oblasti postupů podle tohoto zákona a v oblasti základních investičních a nákupních dovedností.
(2) Vzdělávací program zajišťuje Ministerstvo. Zajištěním vzdělávacího programu může Ministerstvo pověřit jinou osobu.“.
183. § 152 včetně nadpisu zní:
 
㤠152
Ochrana informací
Zadavatel je oprávněn v zadávacích podmínkách stanovit požadavky a podmínky týkající se ochrany určitých informací, údajů či dokladů, které předává dodavateli.“.
184. V § 155 odst. 1 se slova „5 let“ nahrazují slovy „10 let“, středník se nahrazuje tečkou a část věty za středníkem a věta druhá se zrušují.
185. § 156 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 84 zní:
 
㤠156
Odůvodnění veřejné zakázky
(1) Veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele odůvodnění
a) účelnosti veřejné zakázky,
b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,
c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele,
d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.
(2) Veřejný zadavatel uveřejní odůvodnění podle odstavce 1 do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení.
(3)
zrušen
(4) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) předloží odůvodnění podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu. Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.
(5) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. d) předloží odůvodnění podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky ke schválení orgánu rozhodujícímu o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu84).
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí
a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,
b) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2 a
c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) a § 23 odst. 11.
(7) Veřejný zadavatel postupuje při použití soutěže o návrh podle odstavců 1 až 5 obdobně.
(8) Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis.
84) Například § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
186. V § 157 odstavec 2 zní:
„(2) Informační systém obsahuje
a) Věstník veřejných zakázek,
b) seznam kvalifikovaných dodavatelů,
c) seznam systémů certifikovaných dodavatelů,
d) statistické výstupy o veřejných zakázkách,
e) rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
f) seznam hodnotitelů.“.
187. V § 157a odst. 1 se slova „bez daně z přidané hodnoty“ zrušují.
188. V § 159 odst. 2 se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. h)“.
189. V § 159 odstavec 3 zní:
„(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. x), § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 46a, § 46d odst. 1, § 74a odst. 6, § 86 odst. 2, § 96 odst. 5, § 103 odst. 7, § 108, § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 a 6, § 147a odst. 8, § 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 8.“.
190. V § 159 se odstavec 4 zrušuje.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.