53/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
53/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. ledna 2012,
kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Čl. I
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. c) a d), § 2 písm. d), f), g), h) a k), § 3, § 4 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 2 a 4, § 6 odst. 2 písm. c), § 6 odst. 3 písm. a), b), d), e) a h), nadpisu § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. d), e), f) a i), § 10 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a), b) a g), § 11 odst. 3, § 12 odst. 2, § 13 odst. 1, § 15 písm. e), § 16 odst. 4, § 17 odst. 3 a 4, § 18 odst. 1, 2 a 3, § 19 odst. 1, § 19 odst. 2 písm. e), § 19 odst. 5 a v § 23 písm. e) a f) se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „profesní“.
2. V § 2 písm. c) se za slovo „úplnou“ vkládá slovo „profesní“.
3. V § 2 písm. e) a v § 23 písm. b) se za slovo „úplných“ vkládají slova „profesních kvalifikací“.
4. V § 2 písm. e), § 4 odst. 2 písm. a) a b), § 5 odst. 1, § 6 odst. 2 písm. c), § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 3 písm. e), § 18 odst. 4 a v § 23 písm. b) se slovo „dílčích“ nahrazuje slovem „profesních“.
5. V § 2 písm. j) se slovo „orgánem“ nahrazuje slovy „osobou, vykonávající funkci orgánu“.
6. V § 3 se slova „kvalifikací úplných“ nahrazují slovy „úplných profesních kvalifikací“.
7. V nadpisu § 4 se za slovo „Úplné“ vkládá slovo „profesní“.
8. V § 4 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 písm. a) a d), § 10 odst. 4 a v § 11 odst. 3 se za slovo „úplné“ vkládá slovo „profesní“.
9. V § 4 odst. 3, § 5 odst. 2 a v § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „úplných“ vkládá slovo „profesních“.
10. V § 4 odst. 3 a v § 6 odst. 2 písm. b) se za slovo „úplná“ vkládá slovo „profesní“.
11. V nadpisu § 5, § 5 odst. 2 a 3 a v § 21 se slovo „Dílčí“ nahrazuje slovem „Profesní“.
12. V § 6 odst. 1 se slova „Národní ústav odborného vzdělávání v Praze (dále jen „Ústav“)“ nahrazují slovy „zřízenou k tomuto účelu ministerstvem (dále jen „organizace ministerstva“)“.
13. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „kvalifikaci úplnou“ nahrazují slovy „úplnou profesní kvalifikaci“.
14. V § 6 odst. 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„c) určení vazby na konkrétní povolání4), pro která prokazuje daná profesní kvalifikace odbornou způsobilost,
4) Například § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.
15. V § 6 odst. 3 písm. g) se slova „dané dílčí kvalifikace“ nahrazují slovy „osvědčení o dané profesní kvalifikaci“.
16. V § 7 odst. 2 a 4 a v § 8 odst. 3 a 5 se slovo „Ústav“ nahrazuje slovy „organizace ministerstva“.
17. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „odpovídající dané dílčí kvalifikaci“ nahrazují slovy „vyžadované k získání osvědčení o dané profesní kvalifikaci“.
18. V § 10 odst. 1 písm. h) se slova „posledních 5 letech daňové“ nahrazují slovy „evidenci daní“.
19. V § 10 odst. 5 se věta poslední zrušuje.
20. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Podnikající fyzická osoba může určit ze svých zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k ní v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, jednu nebo více fyzických osob, o kterých doloží, že splňují podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) a budou provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaní zástupci.“.
21. § 11 včetně nadpisu zní:
 
㤠11
Podmínky pro udělení autorizace právnickým osobám
(1) Je-li žadatelem o udělení autorizace právnická osoba, udělí autorizující orgán autorizaci žadateli, jestliže
a) prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené v § 18 stanovených v hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace,
b) určí ze svých členů, společníků, osob, které vykonávají funkci orgánů, členů svých orgánů, zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, alespoň jednu fyzickou osobu, o které doloží, že splňuje podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až e) a bude provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce,
c) na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
d) nemá v evidenci daní nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele nebo člena statutárního orgánu žadatele, jsou bezúhonné (§ 10 odst. 2),
f) požádal o udělení autorizace pro profesní kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační i hodnotící standard.
(2) Prokázání splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. c) a d) lze nahradit čestným prohlášením žadatele. Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. e) se prokazuje u fyzických osob výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců; není-li fyzická osoba státním občanem České republiky, prokazuje splnění této podmínky odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem země jejího původu nebo státu, ve kterém se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, ne starším 3 měsíců. Nelze-li odpovídající doklady ze závažného důvodu zajistit, lze je nahradit čestným prohlášením.
(3) Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. c) až e) se nevyžaduje v případě právnické osoby, která vykonává činnost školy a má na základě zápisu v rejstříku škol a školských zařízení oprávnění poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru vzdělání, ve kterém lze podle Národní soustavy kvalifikací získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné profesní kvalifikace, jejíž součástí je daná profesní kvalifikace, jejíž získání má být autorizovanou osobou ověřováno. Skutečnost, že fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) splňuje podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až d), může právnická osoba uvedená ve větě prvé tohoto ustanovení doložit i čestným prohlášením.“.
22. V § 12 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo podnikající fyzickou osobu“.
23. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky.“.
24. V § 15, § 16 odst. 5 a v § 22 písm. d) se slovo „Ústavu“ nahrazuje slovy „organizaci ministerstva“.
25. V § 15 písm. b) se za slova „autorizované osoby“ vkládají slova „ , případně jména, příjmení a data narození autorizovaných zástupců fyzické podnikající osoby“.
26. V § 16 odst. 1 písm. a) se za slova „jedná-li se o fyzickou“ vkládají slova „nebo podnikající fyzickou“.
27. V § 17 odst. 1 se slova „vymezenou kvalifikačním standardem dané dílčí kvalifikace“ nahrazují slovy „vyžadovanou k získání osvědčení o profesní kvalifikaci“ a slovo „dílčí“ se nahrazuje slovem „profesní“.
28. V § 17 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost19)“.
Poznámka pod čarou č. 19 zní:
„19) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.
29. V § 17 odstavec 6 zní:
„(6) Zkouška se koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. V případě, že je v hodnotícím standardu vymezeno období kalendářního roku, kdy může být zkouška provedena, může si uchazeč s autorizovanou osobou dohodnout pro konání zkoušky termín náležející pouze do tohoto období.“.
30. V § 18 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Zkoušejícím je buď autorizovaný zástupce autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci oprávněný jménem této právnické nebo podnikající fyzické osoby ověřovat dosažení dané profesní kvalifikace, nebo autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro danou profesní kvalifikaci, nebo zkušební komise složená z členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro danou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci oprávněným jménem této právnické nebo podnikající fyzické osoby ověřovat dosažení dané profesní kvalifikace. Autorizovaní zástupci téže autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby mohou být členy téže zkušební komise.
(3) Pokud má být zkouška konána před zkušební komisí, předseda zkušební komise, jímž je autorizovaná fyzická osoba nebo autorizovaný zástupce autorizované fyzické podnikající nebo právnické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci, které byla žádost uchazeče o zkoušku doručena, určí z autorizovaných fyzických osob s autorizací pro danou profesní kvalifikaci nebo z autorizovaných zástupců autorizovaných fyzických podnikajících nebo právnických osob s autorizací pro danou profesní kvalifikaci další členy zkušební komise a zabezpečí jejich součinnost při konání zkoušky.
(4) Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti a u profesních kvalifikací, u kterých tak stanoví Národní soustava kvalifikací, předložit rovněž potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti, anebo další doklady uvedené v Národní soustavě kvalifikací. Pokud uchazeč předmětné doklady nedoloží, nebude ke zkoušce připuštěn.“.
Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.
31. V § 18 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Je-li uchazečem osoba, která předložením platného osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo dokladu o získání úplné profesní kvalifikace prokáže získání některé odborné způsobilosti shodující se co do rozsahu a obsahu s odbornou způsobilostí ověřovanou zkouškou, zkoušející pro účely zkoušky uzná již dříve ověřenou odbornou způsobilost uchazeče. Při konání zkoušky uchazeče osvobodí od plnění těch zkušebních požadavků, jimiž by tato odborná způsobilost byla opětovně ověřována, pokud toto osvobození nenaruší řádné ověření ostatních požadavků stanovených hodnotícím standardem, které má uchazeč při zkoušce splnit.“.
Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 7 až 13.
32. V § 18 odst. 8 a v § 25 odst. 3 se slova „11 a 12“ nahrazují slovy „12 a 13“.
33. V § 19 odst. 5 se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.
34. V § 20 odst. 4 se slova „autorizující orgán, který opakovanou zkoušku nařídil“ nahrazují slovy „autorizovaná osoba“.
35. V § 22 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) projednávají správní delikty.“.
36. V části první se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zní:
 
„HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
 
§ 24a
(1) Fyzická osoba se jako autorizovaná osoba dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 14 odst. 1 nebo 2 neinformuje autorizující orgán o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace, nebo jej neinformuje včas,
b) nezveřejní termín konání zkoušky podle § 14 odst. 3,
c) nezašle uchazeči pozvánku ke složení zkoušky podle § 17 odst. 5,
d) neinformuje uchazeče nebo autorizující orgán o náhradním termínu zkoušky podle § 17 odst. 8 nebo 10, nebo
e) v rozporu s § 18 odst. 12 neoznámí uchazeči výsledek zkoušky nebo uchazeči, který zkoušku úspěšně vykoná, nezašle osvědčení.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
 
§ 24b
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaná osoba dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 14 odst. 1 nebo 2 neinformuje autorizující orgán o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace, nebo jej neinformuje včas,
b) nezveřejní termín konání zkoušky podle § 14 odst. 3,
c) nezašle uchazeči pozvánku ke složení zkoušky podle § 17 odst. 5,
d) neinformuje uchazeče nebo autorizující orgán o náhradním termínu zkoušky podle § 17 odst. 8 nebo 10, nebo
e) v rozporu s § 18 odst. 12 neoznámí uchazeči výsledek zkoušky nebo uchazeči, který zkoušku úspěšně vykoná, nezašle osvědčení.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 Kč.
 
§ 24c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku, ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let, ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby20) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává autorizující orgán příslušný podle § 2 písm. k).
20) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.
Dosavadní hlava VII se označuje jako hlava VIII.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace, vydaná podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna školského zákona
Čl. III
V § 113b odst. 1 a 2 a v § 113c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 242/2008 Sb., se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „profesní“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 písm. ag) se slova „dílčí kvalifikace“ nahrazují slovy „osvědčení o profesní kvalifikaci“.
2. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „dokladem“ vkládají slova „nebo doklady“.
3. V § 21 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 23q zní:
„f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací23q).
23q) Zákon č. 179/2006 Sb.“.
4. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Průvodcovská činnost horská“ a „Masérské, rekondiční a regenerační služby“ ve druhém sloupci, příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře“, „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ ve druhém sloupci a v příloze č. 5 u živnosti „Průvodcovská činnost horská“, „Masérské, rekondiční a regenerační služby“, „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ ve druhém sloupci se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „profesní“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hospodaření energií
Čl. V
V § 10 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb. a zákona č. 393/2007 Sb., se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „profesní“.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VI
V položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., písmena j) a k) znějí:
„j) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění
ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání
osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích)
za každou kvalifikaci             Kč  1 500
k) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace
uvedené v písmenu j)              Kč   500“.
Poznámka pod čarou č. 26a se zrušuje.
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.