515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Schválený:
515/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2020
o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
Změna: 275/2021 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., a podle § 69 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:
 
§ 1
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
(1) Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Povinný subjekt zveřejňuje informace podle položek v pořadí, s označením a uvozovacím textem položek podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 2
Osnova popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci, je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Vyhláška č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
Hamáček v. r.
 
Příl.1
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I  Označení a  I           Obsah položky            I
I uvozovací text I                             I
I  položky   I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 1. Název    I Uvede se úplný název povinného subjektu bez použití   I
I         I zkratek.                         I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 2. Důvod a   I Uvede se důvod a způsob založení povinného subjektu,   I
I způsob založení I včetně podmínek a principů, za kterých vykonává svoji  I
I         I činnost.                         I
I         I                             I
I         I Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým    I
I         I odkazem na internetové stránky s příslušnými       I
I         I informacemi. Jako textová informace se vždy uvede    I
I         I zřizovatel povinného subjektu, nadřízený orgán povinného I
I         I subjektu, případně další nadřízené orgány povinného   I
I         I subjektu, pokud se liší přímé vedení od metodického.   I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 3. Organizační I Uvede se popis vnitřní organizační struktury povinného  I
I struktura    I subjektu.                        I
I         I                             I
I         I Uvede se jako textová informace, schéma nebo       I
I         I hypertextovým odkazem na internetové stránky s      I
I         I příslušnými informacemi, včetně dalších informací o   I
I         I organizačních útvarech povinného subjektu, například   I
I         I odborech a odděleních.                  I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 4. Kontaktní  I Uvedou se kontaktní údaje povinného subjektu.      I
I spojení     I                             I
I         I Dále se uvedou kontaktní údaje jednotlivých       I
I         I organizačních útvarů nebo úřadoven s upřesňujícími    I
I         I informacemi.                       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 4.1 Kontaktní  I Uvede se strukturovaná kontaktní adresa povinného    I
I poštovní adresa I subjektu určená k doručování poštovních zásilek. Pokud  I
I         I povinný subjekt používá více kontaktních poštovních   I
I         I adres, uvedou se i další upřesňující informace o účelu  I
I         I jejich použití; na prvním místě se uvede adresa sídla, k I
I         I níž se jako účel použití uvede "Sídlo".         I
I         I                             I
I         I Adresa se uvede ve struktuře               I
I         I a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného  I
I         I subjektu uvedeného v položce 1,             I
I         I b) název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo   I
I         I orientační včetně dodatku, přitom číslo orientační se  I
I         I uvede za číslo popisné a oddělí se lomítkem,       I
I         I c) název části obce, v Praze název katastrálního území, I
I         I d) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu I
I         I nebo adresní poště a název adresní pošty.        I
I         I                             I
I         I V případě, že se jako kontaktní poštovní adresa používá I
I         I poštovní přihrádka, uvede se adresa ve struktuře     I
I         I a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného  I
I         I subjektu uvedeného v položce 1,             I
I         I b) údaj "poštovní přihrádka" nebo jiný obdobný údaj   I
I         I doplněný číslem přihrádky,                I
I         I c) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu I
I         I nebo adresní poště a název adresní pošty.            I
I         I                             I
I         I Uvedení adresy v požadované struktuře lze nahradit    I
I         I uvedením hypertextového odkazu na detail adresního místa I
I         I v základním registru územní identifikace, adres a    I
I         I nemovitostí.                       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 4.2 Adresa   I Uvedou se adresy všech úřadoven povinného subjektu    I
I úřadovny pro  I určených pro osobní návštěvu.              I
I osobní návštěvu I                             I
I         I Adresa se uvede ve struktuře               I
I         I a) označení úřadovny, pokud se liší od názvu povinného  I
I         I subjektu uvedeného v bodě 1,               I
I         I b) název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo   I
I         I orientační včetně dodatku, přitom číslo orientační se  I
I         I uvede za číslo popisné a oddělí se lomítkem,       I
I         I c) název části obce, v Praze název katastrálního území, I
I         I d) poštovní směrovací číslo a název obce, v Praze se za I
I         I názvem obce uvede číslo městského obvodu.        I
I         I                             I
I         I Uvedení adresy v požadované struktuře lze nahradit    I
I         I uvedením hypertextového odkazu na detail adresního místa I
I         I v základním registru územní identifikace, adres a    I
I         I nemovitostí.                       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 4.3 Úřední   I Uvedou se úřední hodiny všech úřadoven povinného     I
I hodiny     I subjektu určených pro osobní návštěvu.          I
I         I                             I
I         I Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým    I
I         I odkazem na internetové stránky s příslušnými       I
I         I informacemi.                       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 4.4 Telefonní  I Uvedou se telefonní čísla povinného subjektu, jeho    I
I čísla      I organizačních útvarů a úřadoven.             I
I         I                             I
I         I Telefonní čísla se uvedou s mezinárodní předvolbou.   I
I         I Vnitřní linka (bez provolby) se uvede za lomítkem.    I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 4.5 Adresa   I Uvede se elektronická adresa oficiálních internetových  I
I internetových  I stránek povinného subjektu.               I
I stránek     I                             I
I         I Uvede se hypertextovým odkazem.             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 4.6 Adresa   I Uvede se adresa podatelny pro doručování dokumentů v   I
I podatelny    I listinné podobě, která je současně adresou pro      I
I         I doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných I
I         I na technických nosičích dat.               I
I         I                             I
I         I Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým    I
I         I odkazem na internetové stránky s příslušnými       I
I         I informacemi.                       I
I         I                             I
I         I Dále se uvede přehled technických nosičů dat, na kterých I
I         I povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě. I
I         I                             I
I         I Pokud povinný subjekt používá více podatelen, uvedou se I
I         I informace o účelu jejich použití.            I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 4.7       I Uvede se elektronická adresa podatelny povinného     I
I Elektronická  I subjektu, kterou je adresa elektronické pošty (e-mailová I
I adresa     I adresa).                         I
I podatelny    I                             I
I         I Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým    I
I         I odkazem na internetové stránky s příslušnými       I
I         I informacemi.                       I
I         I                             I
I         I Dále se uvedou další elektronické adresy povinného    I
I         I subjektu s informací o účelu jejich použití.       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 4.8 Datová   I Uvede se identifikátor datové schránky povinného     I
I schránka    I subjektu.                        I
I         I                             I
I         I Dále se uvedou identifikátory dalších datových schránek I
I         I s uvedením účelu použití těchto datových schránek.    I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 5. Případné   I Uvede se účet u poskytovatele platebních služeb pro   I
I platby lze   I všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve   I
I poukázat    I prospěch povinného subjektu, a to ve struktuře číslo   I
I         I účtu včetně případného předčíslí, kód poskytovatele   I
I         I platebních služeb, účel platby a symboly platby, pokud  I
I         I jsou při platbě požadovány, zejména konstantní symbol,  I
I         I variabilní symbol a specifický symbol.          I
I         I                             I
I         I Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým    I
I         I odkazem na internetové stránky s příslušnými       I
I         I informacemi.                       I
I         I                             I
I         I Dále se uvedou informace o jiných způsobech platby,   I
I         I pokud jsou umožněny.                   I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 6. IČO     I Uvede se identifikační číslo povinného subjektu podle  I
I         I zákona o základních registrech.             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 7. Plátce daně I Uvede se daňové identifikační číslo povinného subjektu, I
I z přidané    I pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty. I
I hodnoty     I Pokud povinný subjekt není plátcem daně z přidané    I
I         I hodnoty, uvede se tato skutečnost.            I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 8. Dokumenty  I -                            I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 8.1 Seznamy   I Uvedou se seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu I
I hlavních    I koncepční, strategické a programové povahy, které mohou I
I dokumentů    I být podle zákona o svobodném přístupu k informacím    I
I         I poskytnuty.                       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 8.2 Rozpočet  I Uvedou se údaje o rozpočtu povinného subjektu v     I
I         I aktuálním a uplynulém roce a o jeho změnách. Uvede se  I
I         I označení rozpočtu nebo jeho změny s uvedením data    I
I         I vydání, označením osoby nebo orgánu, která rozpočet   I
I         I schválila nebo vydala, a celkové plánované příjmy a   I
I         I výdaje povinného subjektu.                I
I         I                             I
I         I Uvede se jako textová informace. Jsou-li rozpočet nebo  I
I         I jeho změny zveřejněny na internetových stránkách, lze  I
I         I údaje uvést hypertextovým odkazem na tyto internetové  I
I         I stránky.                         I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 9. Žádosti o  I Uvede se místo a způsob, jak získat příslušné informace. I
I informace    I                             I
I         I Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým    I
I         I odkazem na internetové stránky s příslušnými       I
I         I informacemi.                       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 10. Příjem   I Uvede se místo a způsob, kde lze podat žádost nebo    I
I podání a    I stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání   I
I podnětů     I anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob. I
I         I                             I
I         I Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým    I
I         I odkazem na postup zveřejněný Ministerstvem vnitra na   I
I             I portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu   I
I         I veřejné moci vedeného v základním registru agend, orgánů I
I         I veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a     I
I         I některých práv a povinností.               I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 11. Předpisy  I -                            I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 11.1      I Uvede se přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž I
I Nejdůležitější I povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo I
I používané    I žádat informace a povinnost poskytovat informace nebo  I
I předpisy    I které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému I
I         I subjektu.                        I
I         I                             I
I         I Dále se uvede, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k I
I         I nahlédnutí.                       I
I         I                             I
I         I Uvede se jako doprovodná popisná textová informace s   I
I         I hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující I
I         I text předpisů.                      I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 11.2 Vydané   I Uvede se přehled právních předpisů vydaných v rámci   I
I právní předpisy I věcné působnosti povinného subjektu.           I
I         I                             I
I         I Uvede se jako doprovodná popisná textová informace s   I
I         I hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující I
I         I text předpisů.                      I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 12. Úhrady za  I -                            I
I poskytování   I                             I
I informací    I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 12.1 Sazebník  I Uvede se sazebník úhrad za poskytování informací     I
I úhrad za    I povinným subjektem a s tím spojených služeb.       I
I poskytování   I                             I
I informací    I Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým    I
I         I odkazem na internetové stránky s příslušnými       I
I         I informacemi.                       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 12.2 Rozhodnutí I Uvedou se rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o I
I nadřízeného   I svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti.   I
I orgánu o výši  I Tato rozhodnutí se uvádějí nejméně za 2 roky.      I
I úhrad za    I                             I
I poskytnutí   I Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým    I
I informací    I odkazem na internetové stránky s příslušnými       I
I         I informacemi.                       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 13. Licenční  I -                            I
I smlouvy     I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 13.1 Vzory   I Uvedou se vzory licenčních smluv podle zákona o     I
I licenčních   I svobodném přístupu k informacím, pokud jsou k      I
I smluv      I poskytování informací povinným subjektem potřebné.    I
I         I                             I
I         I Vzory licenčních smluv se uvedou v takové formě, aby   I
I         I mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní  I
I         I žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční    I
I         I smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.      I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 13.2 Výhradní  I Uvedou se licenční smlouvy upravující výhradní licence  I
I licence     I poskytnuté povinným subjektem podle zákona o svobodném  I
I         I přístupu k informacím.                  I
I         I                             I
I         I Uvede se jako textové informace nebo hypertextovým    I
I         I odkazem na internetové stránky s příslušnými       I
I         I informacemi.                       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I 14. Výroční   I Uvede se výroční zpráva povinného subjektu o jeho    I
I zpráva podle  I činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o I
I zákona o    I svobodném přístupu k informacím.             I
I svobodném    I                             I
I přístupu k   I Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým    I
I informacím   I odkazem na internetové stránky s příslušnými       I
I         I informacemi.                       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Příl.2
Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Položka osnovy I           Popis položky            I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Název úkonu   I Uvede se název úkonu ve formě srozumitelné pro subjekt, I
I         I který není orgánem veřejné moci.             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I V jakém případě I Uvede se subjekt nebo orgán veřejné moci, vůči kterému  I
I ve věci jednat I se úkon vykonává, a okolnosti, ke kterým se vykonání   I
I         I úkonu vztahuje.                     I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Charakteristika I Uvede se stručný popis a účel úkonu, a pokud je úkon   I
I úkonu      I iniciován v souvislosti s uplatněním práva nebo splněním I
I         I povinnosti, rovněž tato skutečnost.           I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Výsledek úkonu I Uvede se využitelnost výsledku úkonu.          I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Kdy věc řešit  I Uvede se okamžik zahájení vykonávání úkonu, a pokud je  I
I         I úkon iniciován v souvislosti s uplatněním práva nebo   I
I         I splněním povinnosti, rovněž lhůta pro uplatnění práva  I
I         I nebo splnění povinnosti.                 I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Co je nutné   I Uvede se výčet dokladů, jiných dokumentů a dalších    I
I doložit při   I náležitostí.                       I
I iniciaci úkonu I                             I
I provedené    I                             I
I elektronicky  I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Co je nutné   I Uvede se výčet dokladů, jiných dokumentů a dalších    I
I doložit při   I náležitostí.                       I
I iniciaci úkonu I                             I
I provedené jinak I                             I
I než       I                             I
I elektronicky  I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Kde a jakým   I Uvede se popis postupu subjektu, vůči kterému se úkon  I
I způsobem lze  I vykonává, při iniciaci úkonu elektronicky, včetně    I
I úkon iniciovat I uvedení příslušného orgánu veřejné moci.         I
I elektronicky  I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Kde a jakým       I Uvede se popis postupu subjektu, vůči kterému se úkon  I
I jiným způsobem I vykonává, při iniciaci úkonu jinak než elektronicky,   I
I než       I včetně uvedení příslušného orgánu veřejné moci.     I
I elektronicky  I                             I
I lze úkon    I                             I
I iniciovat    I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Výše poplatku  I Uvede se výše správního, soudního nebo jiného poplatku, I
I při iniciaci  I frekvence placení, způsob placení a další související  I
I úkonu provedené I informace, pokud jsou stanoveny.             I
I elektronicky  I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Výše poplatku  I Uvede se výše správního, soudního nebo jiného poplatku, I
I při iniciaci  I frekvence placení, způsob placení a další související  I
I úkonu provedené I informace, pokud jsou stanoveny.             I
I jinak než    I                             I
I elektronicky  I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Výše dávky nebo I Uvede se výše nebo způsob výpočtu a frekvence dávky nebo I
I jiného plnění, I jiného plnění.                      I
I pokud je    I                             I
I předmětem úkonu I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Opravné     I Uvedou se opravné prostředky proti výsledku úkonu,    I
I prostředky   I místo, lhůta a způsob jejich podání a vyřízení, pokud  I
I         I jsou stanoveny.                     I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Časté dotazy  I Uvedou se často kladené otázky související s vykonáním  I
I         I úkonu a stručné odpovědi na ně, pokud jsou známy.    I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Sankce     I Uvede se sankce při nedodržení předepsaných povinností, I
I         I postupů a podmínek, pokud je stanovena.         I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Působnost    I Uvede se, v rámci jakého druhu působení orgánu veřejné  I
I         I moci se úkon vykonává (1. státní správa vykonávaná    I
I         I státním orgánem, 2. státní správa vykonávaná v přenesené I
I         I působnosti, 3. samospráva, 4. ostatní veřejná správa, 5. I
I         I působení, které není veřejnou správou).         I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Oblast     I Uvede se tematická oblast, v níž se úkon vykonává.    I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Klíčová slova  I Uvede se výčet klíčových slov týkajících se úkonu.    I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Počátek     I Uvede se datum, od kterého je popis platný.       I
I platnosti    I                             I
I popisu úkonu  I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Konec platnosti I Uvede se datum konce platnosti popisu, pokud je znám.  I
I popisu úkonu  I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Výsledek úkonu I Uvede se, zda je výsledek úkonu veden v základním    I
I vedený v    I registru nebo v agendovém informačním systému.      I
I základním    I                             I
I registru nebo v I                             I
I agendovém    I                             I
I informačním   I                             I
I systému     I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I