50/2001 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek

Schválený:
50/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 26. ledna 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 6 odst. 3 a 6, § 7 odst. 2 a § 8 odst. 6 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek, se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo "list" vkládá slovo "nebezpečné".
2. V § 2 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2) zrušuje.
3. V § 4 písm. d) se bod 8 zrušuje.
Body 9 a 10 se označují jako body 8 a 9.
4. V § 4 písm. e) se slovo "informace" nahrazuje slovem "prohlášení".
5. V § 4 písm. k) bodu 1 se slovo "skupenství" nahrazuje slovem "stav", slovo "samovznícení" nahrazuje slovem "vznícení" a text "případně dalších testů jako např. stálosti na účinek světla, pokud není polymer speciálně v tomto směru stabilizován, nebo dlouhodobé vyluhovatelnosti," se zrušuje.
6. V § 8 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.
7. V § 10 se v úvodní větě nahrazují slova "odst. 2 písm. e)" slovy "odst. 6".
8. V příloze č. 2 bod 1.1.3 zní:
"1.1.3 Jiné názvy4 nebo zkratky, pokud jsou používány".
9. V příloze č. 2 bodu 2.4 se slovo "zacházení" nahrazuje slovem "nakládání".
10. V příloze č. 2 bod 3.1.2 zní:
"3.1.2 Stav látky při 20 st. C a 101,3 kPa".
11. V příloze č. 2 body 3.2, 3.2.1 a 3.2.2 znějí:
"3.2 Bod tání47
   3.2.1 Bod tání = .................... st.C
   3.2.2 Metoda48".
12. V příloze č. 2 se v bodu 3.3.1 nahrazuje slovo "teplota" slovem "bod".
13. V příloze č. 2 bod 3.4.1 zní:
"3.4.1 D4 20 = .................... při ..............st. C".
14. V příloze č. 2 body 3.6, 3.6.1 a 3.6.2 znějí:
"3.6 Povrchové napětí52
   3.6.1 Povrchové napětí = ........ mN/m při teplotě .....st.
C a koncentraci ........ mg/l
   3.6.2 Metoda48".
15. V příloze č. 2 se v bodech 3.9 a 3.9.1 slovo "teplota" nahrazuje slovem "bod".
16. V příloze č. 2 bod 3.10.9 zní:
"3.10.9 Metoda48".
17. V příloze č. 2 body 3.11, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 a 3.11.4 znějí:
"3.11 Výbušnost57
   3.11.1 Látka je výbušná: ANO - NE25
   3.11.2 Látka je výbušná při styku s plamenem: ANO - NE25
   3.11.3 Látka je citlivá na náraz jako 1,3-dinitrobenzen:
ANO - NE25
   3.11.4 Látka je citlivá na tření jako 1,3-dinitrobenzen:
ANO - NE25".
18. V příloze č. 2 body 3.12, 3.12.1 a 3.12.2 znějí:
"3.12 Teplota vznícení58
   3.12.1 Teplota vznícení při zahřívání = ........... st. C
   3.12.2 Metoda48".
19. V příloze č. 2 bod 4.1.1.1 zní:
"4.1.1.1 LD50 = mg/kg66".
20. V příloze č. 2 se v bodech 4.1.1.3, 4.1.2.2, 4.1.4.3, 4.1.5.3 a 4.2.1 slova "velmi toxická" nahrazují slovy "vysoce toxická".
21. V příloze č. 2 bod 4.1.2.1 zní:
"4.1.2.1 Diskriminační (diskriminující)
   dávka = ........ mg/kg".
22. V příloze č. 2 bod 4.1.3.1 zní:
"4.1.3.1 LD50 = ........ mg/kg66".
23. V příloze č. 2 bod 4.1.4.1 zní:
"4.1.4.1 LC50 = ........ mg/l67".
24. V příloze č. 2 bod 4.1.5.1 zní:
"4.1.5.1 LD50 = ........ mg/kg66".
25. V příloze č. 2 se za bod 4.3.2.1 doplňuje bod 4.3.2.2, který zní:
"4.3.2.2 Metoda48".
26. V příloze č. 2 se body 4.3.3 až 4.3.5 nahrazují těmito body:
"4.3.3 Nebakteriální test in vivo
   4.3.3.1 Výsledek: pozitivní (+) - negativní (-)
   4.3.3.2 Metoda48
   4.3.4  Návrh klasifikace látky na základě výsledků zkoušek:
       mutagen  1. kategorie  - mutagen  2. kategorie
       - mutagen 3. kategorie - není nebezpečná25".
27. V příloze č. 2 bod 5.1.1.1 zní:
"5.1.1.1 LC50 (96 hod.) = ........ mg/l75".
28. V příloze č. 2 bod 5.1.2.1 zní:
"5.1.2.1 EC50 (48 hod.) = ........ mg/l76".
29. V příloze č. 2 bod 5.1.3.1 zní:
"5.1.3.1 IC50 (72 hod.) = ........ mg/l77".
30. V příloze č. 2 bod 5.1.5.1 zní:
"5.1.5.1 EC50 = ........ mg/l po ........ hodinách79".
31. V příloze č. 2 bod 5.2.1.3 zní:
"5.2.1.3 Látka: je  snadno rozložitelná -  není snadno
        rozložitelná25".
32. V příloze č. 2 bod 6 zní:
"6. MOŽNOSTI ZNEŠKODNĚNÍ LÁTKY83".
33. V příloze č. 2 bod 6.1.1 zní:
"6.1.1 Možnosti opětovného využití84".
34. V příloze č. 2 bod 6.2.1 zní:
"6.2.1 Možnosti opětovného využití84".
35. V příloze č. 2 bod 6.1.3 zní:
"6.1.3 Možnosti zneškodnění".
36. V příloze č. 2 bod 6.2.3 zní:
"6.2.3 Možnosti zneškodnění".
37. V příloze č. 2 se v bodech 8.2.3 a 8.3 vypouštějí odkazy na vysvětlivky číslo 91 a 92.
38. V příloze č. 2 se v textu vysvětlivek nahrazují slova "teplota tání" a "teplota varu" slovy "bod tání" a "bod varu".
39. V příloze č. 2 vysvětlivka č. 7 zní:
"7 Sumární vzorec se uvádí podle Chemical Abstracts systémem podle Hilla, tj. u organických látek v pořadí počet atomů uhlíku, počet atomů vodíku, ostatní atomy podle abecedy. U anorganických látek se uvádějí atomy prvků podle abecedy. Sumární vzorec se uvádí bez prázdných znaků (např. C16H34N4O5, H2O4S apod.)".
40. V příloze č. 2 se ve vysvětlivce č. 79 za slovo "inhibici" vkládá slovo "bioluminiscence".
41. V příloze č. 2 se ve vysvětlivce č. 88 za slovo "zdravotnictví" vkládají slova "podle vyhlášky č. 306/1998 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí, a vyhlášky č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka".
42. V příloze č. 2 se ve vysvětlivce č. 90 nahrazuje text v závorce slovy "nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek".
43. V příloze č. 2 tabulce č. 2 se v položce 18 nahrazují slova "Explozivní látky" slovy "Výbušné látky".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Související dokumenty

Články

Zaměstnávání občanů SR