473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Schválený:
473/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2012
o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Změna: 449/2021 Sb.
Změna: 449/2021 Sb. (část)
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., (dále jen „zákon“):
 
§ 1
Zaměření a rozsah vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny vychází z individuálního přístupu k dítěti, zahrnuje rozpoznání rizik, potřeb a ochranných činitelů a provádí se na základě
a) popisu příčin ohrožení dítěte a důvodů zahájení sociálně-právní ochrany,
b) vyhodnocení situace dítěte, které v návaznosti na příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany podle písmene a) zahrnuje posouzení
1. zdraví a prospívání dítěte,
2. schopnosti dítěte poznávat a učit se,
3. emočního vývoje a chování dítěte,
4. rodinných a sociálních vztahů dítěte,
5. sebepojetí dítěte,
6. sociální prezentace dítěte,
7. samostatnosti a sebeobsluhy dítěte,
8. názoru dítěte a přání dítěte,
9. dalších skutečností nezbytných pro hodnocení situace dítěte v konkrétním případě,
c) vyhodnocení situace rodiny, které v návaznosti na příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany podle písmene a) zahrnuje posouzení
1. zajištění péče o dítě,
2. zajištění bezpečí a ochrany dítěte,
3. citové vřelosti vůči dítěti,
4. podnětů a stimulace rozvoje dítěte,
5. hranic chování dítěte a jeho výchovného vedení,
6. stability situace rodiny,
7. dalších skutečností nezbytných pro hodnocení situace rodiny v konkrétním případě,
d) vyhodnocení širšího prostředí dítěte, které v návaznosti na příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany podle písmene a) zahrnuje posouzení
1. rodinné historie a fungování rodiny,
2. širší rodiny a komunity,
3. bydlení dítěte a rodiny,
4. zaměstnání rodičů, dítěte a dalších členů rodinné domácnosti,
5. finanční situace rodiny,
6. sociálního začlenění rodiny,
7. občanské vybavenosti v místě bydliště dítěte a rodiny, spočívající v zajištění a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb, škol a školských zařízení, dalších zařízení a služeb určených pro děti, veřejné dopravy a veřejné správy,
8. dalších skutečností nezbytných pro hodnocení širšího prostředí dítěte v konkrétním případě,
e) souhrnné analýzy posuzovaných oblastí uvedených pod písmeny a) až d).
 
§ 2
Obsah individuálního plánu ochrany dítěte
(1) Individuální plán ochrany dítěte obsahuje
a) cíle navržených opatření, prostředky k jejich dosažení a ukazatele účinnosti jednotlivých opatření,
b) rozsah navržených opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytnuté pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte,
c) způsob naplňování navržených opatření, práv a zájmů dítěte v rozsahu sociálně-právní ochrany,
d) metody práce s rodinou a rozsah intervencí a pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte při péči o dítě a při jeho výchově, které zahrnují
1. posílení úlohy a funkce rodiny,
2. rozvíjení pečovatelských a výchovných schopností rodiny,
3. pomoc při sociálním začleňování rodiny,
4. poskytování pomoci dětem umístěným v náhradní péči a jejich rodinám, poskytování pomoci osobám pečujícím a osobám v evidenci,
5. posílení kompetencí rodiny v oblasti vzdělávání, přípravy na vyučování a motivace ke vzdělávání,
e) rozsah spolupráce rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte s orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zapojenými do řešení situace dítěte,
f) časový plán pro provádění konkrétních opatření sociálně-právní ochrany,
g) způsob hodnocení a ověřování plnění navržených opatření nezbytných k ochraně dítěte ze strany rodičů, jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, orgánů sociálně-právní ochrany a dalších fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci zapojených do řešení situace dítěte, a návrh dalších potřebných opatření nezbytných k ochraně dítěte,
h) plán vzdělávání dítěte a plán přípravy na budoucí povolání a osamostatňování se,
i) plán přípravy blížícího se výstupu dítěte z náhradní péče.
(2) Formou intervence a pomoci při péči o dítě a při jeho výchově podle odstavce 1 písm. d) se rozumí zejména
a) konzultace a poradenství,
b) případové a rodinné konference,
c) terapie a mediace,
d) odborné služby pro rodiny a děti,
e) právní pomoc,
f) podpora dětem,
g) pomoc rodinám při zlepšování jejich životní situace, včetně získání dovedností pro řádné vedení domácnosti,
h) pomoc rodinám při řešení sociálních nebo psychických problémů,
i) pomoc rodinám při řešení výchovných problémů s dětmi,
j) podpora společenských aktivit rodiny.
 
§ 3
Obsah a rozsah odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem k přijetí dítěte do rodiny
(1) Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem k přijetí dítěte do rodiny obsahuje tyto tematické okruhy:
a) sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem, jejich rodinného systému a sociálních kontaktů,
b) poznání a naplňování práv a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči, včetně potřeb specifických skupin dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání nebo zanedbávání, a dalších zvláště zranitelných skupin dětí,
c) osvojení si spolupráce s dalšími odborníky,
d) komunikace s dítětem a přístup k dítěti s vědomím jeho důstojnosti a lidských hodnot,
e) rozvoj schopností a zájmů dítěte,
f) uspokojení citových, vývojových, sociálních a vzdělávacích potřeb dítěte a péče o zdraví dítěte,
g) styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a dalšími osobami blízkými,
h) práce s dětmi žijícími v rodině žadatele zahrnující vysvětlení smyslu náhradní rodinné péče a jejích forem, důležitosti rodiny, procesu a principů zprostředkování náhradní rodinné péče,
i) identita dítěte v náhradní péči.
(2) Příprava fyzických osob vhodných stát se pěstounem poskytujícím pěstounskou péči na přechodnou dobu dále obsahuje
a) dovednosti žadatelů potřebné pro spolupráci s rodinou dítěte,
b) proces předání dítěte,
c) obsah a formu pravidelného vyhodnocování situace dítěte.
(3) Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem probíhá
a) individuální formou, která spočívá zejména v sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem v oblasti
1. motivace k náhradní rodinné péči,
2. fungování rodinného systému,
3. mapování sociálních kontaktů,
4. očekávání od dítěte svěřeného do péče, a
b) skupinovou formou, která spočívá zejména v osvojení znalostí a dovedností v oblasti
1. náhradní rodinné péče a související právní úpravy,
2. vývoje a potřeb dítěte včetně specifických potřeb dítěte v náhradní rodinné péči,
3. práv dítěte včetně práv dítěte v náhradní rodinné péči a práva dítěte na udržování a rozvoj rodinných vazeb,
4. podpory dítěte při uplatňování jeho práva vyjádřit svůj názor a účastnit se rozhodování, která se ho týkají,
5. práv a povinností rodičů dítěte,
6. práv a povinností pěstounů.
 
§ 4
Minimální rozsah poradenství, které je osobě pečující nebo osobě v evidenci trvale nebo dočasně poskytováno při zajištění osobní péče o dítě svěřené do péče
Osobě pečující a osobě v evidenci se při péči o dítě svěřené do péče poskytuje nebo zprostředkuje poradenství
a) při řešení sociálních nebo psychických problémů,
b) při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte,
c) při zabezpečení péče o dítě se zdravotním postižením,
d) v oblasti vzdělávání dítěte, při výběru a hodnocení možností další přípravy dítěte na budoucí povolání a při výběru vhodného zaměstnání,
e) v oblasti nabídky kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte,
f) při uplatňování nároků osoby pečující nebo osoby v evidenci a svěřeného dítěte v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, veřejného zdravotního pojištění a při uplatňování jiných nároků a pohledávek,
g) při využívání sociálních služeb,
h) v období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující nebo osoby v evidenci,
i) v období návratu svěřeného dítěte do původní rodiny,
j) při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodinné péče a při zabezpečení bydlení pro svěřené dítě odcházející z náhradní rodinné péče, při poskytování pomoci dítěti při vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se vstupem dítěte do samostatného života,
k) při jednání s rodiči nebo jinými osobami blízkými dítěti a při udržování a rozvíjení kontaktů dítěte s rodiči nebo jinými osobami blízkými,
l) při doplňování jejich odborných znalostí a dovedností,
m) při prevenci syndromu vyhoření a v dalších oblastech psychohygieny.
 
§ 5
Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci
Zvyšování znalostí a dovedností osoby pečující a osoby v evidenci je zaměřeno na
a) získávání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě,
b) získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání,
c) poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte,
d) zvládání krizových situací,
e) návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny,
f) přípravu dítěte na osamostatňování se související se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby,
g) témata, která jsou obsahem přípravy podle § 3, jde-li o osoby poskytující nezprostředkovanou pěstounskou péči.
 
§ 5a
Rozsah úkonů poskytovaných v rámci ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V rámci činností při poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se poskytují tyto úkony, jde-li o činnost
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně pomoci při použití speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně polohy,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d) pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
3. pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování,
f) zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
4. volnočasové a zájmové aktivity,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
h) zajištění sociálně-terapeutických činností: zajištění sociálně-terapeutické činnosti, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
i) zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné péče:
1. zajištění zdravotních služeb,
2. zajištění psychologické péče,
3. zajištění jiné odborné péče než péče uvedené v bodech 1 a 2.
 
§ 5b
Nejvyšší výše úhrady za péči o dítě, které nemá nárok na příspěvek na péči, nejvyšší výše úhrady za stravu a nejvyšší výše úhrady za ubytování dítěte, které není nezaopatřené
Nejvyšší výše úhrady činí za
a) péči o dítě, které nemá nárok na příspěvek na péči, 30 Kč denně, a je-li ochrana a pomoc poskytována po celý kalendářní měsíc, 900 Kč měsíčně,
b) poskytnutí stravy podle § 5a písm. b)
1. 170 Kč za celodenní stravu,
2. 75 Kč za oběd,
a to včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
c) poskytnutí ubytování podle § 5a písm. a) dítěti, které není nezaopatřené, 70 Kč denně, a to včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
 
§ 6
Standardy kvality sociálně-právní ochrany
(1) Standardy kvality sociálně-právní ochrany realizované při poskytování sociálně-právní ochrany
a) orgány sociálně-právní ochrany jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Plnění standardů kvality se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou
a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře,
c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno částečně, nebo
d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.
 
§ 6a
Vzor služebního průkazu
Vzor služebního průkazu zaměstnance zařazeného k výkonu práce v orgánu sociálně-právní ochrany, který není státním zaměstnancem, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministryně:
Ing. Müllerová v. r.
 
Příloha 1
Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Místní a časová dostupnost
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1b Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen "cílová skupina"). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kritéria 1a a 1b se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Prostředí a podmínky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2b Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně - právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2c Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen "klient"), zejména s ohledem na potřeby dětí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2d Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3b Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4b Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4c Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kritérium 4b se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Přijímání a zaškolování
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5a Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5b Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5c Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5d Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5e Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kritérium 5a a 5c se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Profesní rozvoj zaměstnanců
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6a Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochranypravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany Vedoucí zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6b Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6c Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6d Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Prevence
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7a Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7b Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8a Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8b Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8c Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8d Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany pracuje maximálně s 80 rodinami, v případě kurátora pro děti a mládež se 40 rodinami. V případě práce s osobami pečujícími a osobami v evidenci pracuje maximálně se 40 rodinami. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kritérium 8d se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9a Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména - respektuje individuální přístup ke všem klientům, - vychází z individuálních potřeb každého klienta, - podporuje samostatnost klientů, - uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta, - motivuje k péči o děti, - posiluje sociální začleňování klientů, - důsledně dodržuje lidská práva a základních svobody, - podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, - informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9c  Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených 
   v § 54 zákona, vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen "vyhodnocování"), zaměřené na skutečnost, 
   zda se jedná o dítě vymezené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené 
   do evidence dětí z jiného důvodu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9d  Orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností zpracovává v případě, kdy provedl
   vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej 
   přehodnocuje a následně jej uzavírá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium 9c a 9d se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Kontrola případu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Rizikové a nouzové situace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich řešení. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12a Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12b Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Vyřizování a podávání stížností
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13a Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13b Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14a Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14b Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kritérium 14b se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Dohoda o výkonu pěstounské péče
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15a Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče, zejména 1. kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit, 2. jaké další náležitosti, vedle těch zákonem stanovených, dohoda obsahuje, 3. jaké přílohy jsou spolu s dohodou předány klientovi. Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, postupují tak, aby obsah a účel byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15b Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají písemně zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15c Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, plánují společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, rodinou dítěte a příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. Základem tohoto procesu je vyhodnocování realizované orgánem sociálně-právní ochrany a individuální plán ochrany dítěte vypracovávaný orgánem sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15d Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají pro osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, vypracovaný následný vzdělávací plán zaměřený na rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci a na zvyšování kvality výkonu pěstounské péče. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Předávání informací v rámci výkonu pěstounské péče
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16a Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, pravidelně informují dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, obecní úřad obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování individuálního plánu ochrany dítěte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16b Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají písemně zpracována vnitřní pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se kterými pracují, mezi zaměstnanci zařazenými v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16c Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají pro zaměstnance zařazené v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany písemně stanovený postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se kterými pracují. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Změna situace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17a Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají písemně stanovena pravidla a postupy práce pro situace významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 2
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1a Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená osoba má zveřejněn seznam činností, které vykonává na základě pověření. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla vymezující možný střet zájmů zaměstnanců pověřené osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto situací. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ochrana práv a chráněných zájmů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2a 1. Pověřená osoba důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život. 2. Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla pro předcházení porušování základních práv a svobod, zejména má stanoveny mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení základních práv a svobod dopustil. 3. Pověřená osoba vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2b Pověřená osoba chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Má písemně stanovený postup pro předcházení těmto situacím a písemně stanoven postup při zjištění takového jednání (jak ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance pověřené osoby). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Prostředí a podmínky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3a Pověřená osoba vytváří materiální, technické a hygienické podmínky, které odpovídají rozsahu činností poskytovaných pověřenou osobou. Prostory musí odpovídat potřebám cílové skupiny, musí být důstojné a respektovat potřebu soukromí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4a Pověřená osoba informuje cílové skupiny srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany pověřenou osobou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout. Tato pravidla nesmí být diskriminující. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4c Pověřená osoba zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jí vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Podpora přirozeného sociálního prostředí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5a Pověřená osoba podporuje děti ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5b Pověřená osoba podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými, je-li to v jejich zájmu a má písemně stanovena pravidla jak a kde kontakt dítěte s těmito osobami probíhá a jak na kontakt připravuje dítě, pěstouny, rodiče, osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo osoby s dítětem příbuzné nebo blízké. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Personální zabezpečení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6a Pověřená osoba má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6b Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a potřebám cílové skupiny. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6c Pověřená osoba má v rámci organizační struktury písemně stanovena oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7a Zaměstnanci pověřené osoby a další fyzické osoby, které se jménem pověřené osoby podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, splňují odbornou způsobilost a jsou bezúhonní podle zákona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7c Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení osob, které nejsou s pověřenou osobou v pracovněprávním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Profesní rozvoj zaměstnanců
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8a Pověřená osoba má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace zaměstnanců. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8b Pověřená osoba má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8c Pověřená osoba má zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8d Pověřená osoba zajišťuje pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Pracovní postupy pověřené osoby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9a Pověřená osoba má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a odborný výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu platnosti pověření. Tyto postupy a metodiky pověřená osoba zpracovává pro práci s cílovými skupinami. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro realizaci příprav, průběhu a vyhodnocování příprav, včetně obsahu, formy a výstupů skupinové a individuální přípravy, způsobu práce s žadateli ve všech fázích procesu příprav. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9c Pověřená osoba má vždy určeného sociálního pracovníka pro práci s dítětem a osobou pečující nebo osobou v evidenci. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Dohoda o výkonu pěstounské péče
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10a Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče, zejména kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit, jaké další náležitosti, kromě těch zákonem stanovených, dohoda obsahuje, jaké přílohy jsou spolu s dohodou předány klientovi. Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody pověřená osoba postupuje tak, aby obsah a účel byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10c Pověřená osoba plánuje společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, rodinou dítěte, příslušným orgánem sociálně-právní ochrany obecního úřadu obce s rozšířenou působností a dalšími subjekty průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. Základem tohoto procesu je vyhodnocování realizované orgánem sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností a individuální plán ochrany dítěte vypracovávaný orgánem sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10d Pověřená osoba má pro osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, vypracovaný následný vzdělávací plán zaměřený na rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci a na zvyšování kvality výkonu pěstounské péče. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Předávání informací
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11a Pověřená osoba pravidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné subjekty o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování plánu ochrany dítěte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se kterými pracuje, mezi zaměstnanci pověřené osoby. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11c Pověřená osoba má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se kterými pracují. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Změna situace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12a Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla a postupy práce pro situace významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13a Pověřená osoba má zpracována pravidla pro vedení písemné, případně elektronické spisové dokumentace o osobách, se kterými pracuje, zejména pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení spisu, pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu a pravidla pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu vedeném o dítěti a rodinách. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Vyřizování a podávání stížností
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14a Pověřená osoba má písemně zpracována a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména informuje cílovou skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Rizikové, havarijní a nouzové situace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15a Pověřená osoba má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance. S těmito postupy je v nezbytném rozsahu seznámena přiměřeným způsobem i cílová skupina. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16a Pověřená osoba má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16b Pověřená osoba má písemně stanovena vnitřní pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i dalších spolupracujících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 3
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou dětem, jejich rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte a dalším osobám příbuzným nebo dítěti blízkým. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1b Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující dítěti pomoc a ochranu s cílem stabilizovat jeho situaci a navrátit jej do rodinného prostředí. Pracovní postupy a metodiky obsahují zejména způsoby práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou, postup při vedení rozhovoru s dítětem a pro vyhodnocování potřeb dítěte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ochrana práv a chráněných zájmů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2a 1. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí, právo na soukromí, důstojnost a rodinný život. 2. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc písemně stanoví pravidla pro předcházení porušování lidských práv a svobod, zejména stanoví mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení lidských práv a svobod dopustil. 3. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2b Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Zařízení má písemně stanoven postup pro předcházení těmto situacím a postup při zjištění takového jednání, jak ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či dalších dětí umístěných v zařízení, a postupuje podle něj v praxi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2c Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována vnitřní pravidla vymezující možný střet zájmů zaměstnanců zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoca dětí a rodin, včetně pravidel pro řešení těchto situací. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Prostředí a podmínky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytváří materiální, technické a hygienické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany tak, aby se co nejvíce podobaly podmínkám v přirozeném rodinném prostředí. Vždy klade důraz na individuální potřeby dětí a na jejich bezpečné soukromí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3b  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má oddělenu pobytovou část od části ambulantní, ve které jsou poskytovány 
   konzultace. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3c  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízené při zdravotnickém či školském ústavním zařízení odděluje činnosti 
   provozované v rámci režimu sociálně-právní ochrany a ústavního zařízení a dbá na to, aby bylo o děti vždy pečováno v souladu
   s formou jejich umístění a jejich potřebami. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc informuje dítě, jeho rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany ze strany zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zejména o průběhu pobytu dítěte v zařízení, právech a povinnostech umístěných dětí, zaměstnanců a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4b Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Podpora přirozeného sociálního prostředí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podporuje děti umístěné v zařízení ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím, zejména podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5b Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytváří příležitosti, aby dítě umístěné v zařízení využívalo veřejně dostupných služeb (škola nebo mateřská škola, zájmové kroužky mimo zařízení atd.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5c Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně vypracována pravidla pro poskytování pomoci a poradenství rodině umístěného dítěte, zejména stanoveny možnosti a nabídky zajištění pomoci při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajištění terapie, nácviku rodičovských a dalších dovedností při péči o dítě, které v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte rodina potřebuje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Personální zabezpečení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, kvalifikační požadavky, osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6b Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a potřebám umístěných dětí. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má kromě zaměstnanců zajišťujících osobní péči o děti vždy v pracovním poměru v rozsahu úvazku 1,0 sociálního pracovníka minimálně na každých 10 umístěných dětí, který splňuje podmínky odborné způsobilosti stanovené zákonem o sociálních službách. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6c Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vždy zajištěnu pro umístěné děti dostupnou zdravotní péči a péči psychologa. Pokud je zdravotní péče nebo péče psychologa zajišťována externě, pak zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní, kdo tuto péči pro zařízení zajišťuje a v jakém rozsahu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6d Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má v rámci organizační struktury písemně stanovena oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7a Zaměstnanci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kteří přímo poskytují sociálně právní ochranu, splňují požadavky odborné způsobilosti a bezúhonnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7b Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a tato pravidla uplatňuje v praxi. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracována vnitřní pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7c Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení osob, které nejsou se zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v pracovněprávním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Profesní rozvoj zaměstnanců
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace zaměstnance. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8b Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracovány plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8c Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8d Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zajištěnu pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Přijímání dětí do zařízení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9a  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vypracován písemný postup pro příjem dítěte do zařízení, pro návštěvy 
   dítěte mimo zařízení, pro návštěvy rodičů, jiných osob dítěti příbuzných nebo blízkých a dalších osob v zařízení, pro 
   co nejširší osobní, telefonický nebo písemný styk anebo jakoukoliv jinou formu komunikace dítěte s rodiči nebo jinými 
   osobami dítěti příbuznými nebo blízkými a dalšími osobami; s těmito postupy prokazatelně seznámí dítě, jeho rodiče 
   nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké a podle nich postupuje v praxi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9b  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smluv o poskytování
   ochrany a pomoci, zejména kdo je oprávněn smlouvu uzavřít, jaké další náležitosti, vedle těch zákonem stanovených, 
   smlouva obsahuje, jaké přílohy jsou spolu se smlouvou předány dítěti nebo oprávněnému zástupci dítěte, je-li s ním
   smlouva uzavírána, a též možnosti zrušení smlouvy. Při uzavírání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci zařízení pro 
   děti vyžadující okamžitou pomoc postupuje tak, aby obsah a účel smlouvy byl pro smluvní strany srozumitelný.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9c  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla a postupy pro situace, kdy lze žádost 
   o uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci odmítnout. Tato pravidla nesmí být diskriminující.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9d  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte nebo jinými osobami odpovědnými za jeho 
   výchovu, s dítětem nebo orgánem sociálně-právní ochrany obecního úřadu obce s rozšířenou působností projedná požadavky, očekávání,
   cíle a účel pobytu dítěte v zařízení; toto vždy formuluje v souladu s nejlepším zájmem dítěte a výkonem sociálně-právní ochrany.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována vnitřní pravidla pro vytváření plánu poskytování sociálně-právní ochrany v konkrétním případě a vnitřní pravidla a postupy určující způsob hodnocení, zda je plán poskytování sociálně-právní ochrany naplňován. V souladu s vnitřními pravidly zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zpracovává plán poskytování sociálně-právní ochrany dětí v konkrétním případě. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10b Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována vnitřní pravidla upravující spolupráci zařízení s rodiči, orgány sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenoupůsobností a dalších subjektů při vytváření plánu poskytování sociálně-právní ochrany dítěti v zařízení. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10c Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má pro vypracování a vyhodnocování naplňování plánu sociálně-právní ochrany pro každé dítě určeného sociálního pracovníka. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10d Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována vnitřní pravidla a postupy pro případ změny sociálního pracovníka nebo zaměstnance zajišťujícího osobní péči o dítě. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Předávání informací
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracována vnitřní pravidla, která stanoví způsob a rozsah informování dítěte, jeho rodiny, osob odpovědných za výchovu dítěte nebo osob blízkých dítěti, orgánu sociálně-právní ochrany obecního úřadu obce s rozšířenou působností a případně další oprávněných orgánů veřejné moci, o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování plánu sociálně-právní ochrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11b Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u jednotlivých dětí a rodin (systém předávání informací mezi jednotlivými zaměstnanci, kteří se podílejí na řešení situace dítěte a rodiny), a to též za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů dětí a členů jejich rodin, zejména na ochranu soukromí a osobních údajů. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Ukončení péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovena vnitřní pravidla práce pro situace významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro zpracování, vedení a evidenci písemné,
   případně elektronické dokumentace o dětech, kterým poskytuje ochranu a pomoc, zejména pravidla pro založení, uzavření 
   a zapůjčení dokumentace, pravidla pro nahlížení do dokumentace a pořizování kopií z této dokumentace a pravidla pro 
   odmítnutí žádosti o nahlédnutí do této dokumentace. Evidence dokumentace o dětech, jimž je poskytována ochrana a pomoc, 
   vždy obsahuje údaje, podle nichž lze zjistit totožnost dítěte, datum a čas přijetí dítěte do zařízení a ukončení 
   poskytování ochrany a pomoci tomuto dítěti, důvod pro poskytování ochrany a pomoci a záznam o splnění oznamovací 
   povinnosti vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí o přijetí dítěte do zařízení.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Vyřizování a podávání stížností
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována a zveřejněna vnitřní pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména informuje cílovou skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Rizikové, havarijní a nouzové situace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance. S těmito postupy jsou v nezbytném rozsahu seznámeny přiměřeným způsobem i umístěné děti, jejich rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16b Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovena vnitřní pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové 
   skupiny, orgánu sociálně-právní ochrany a dalších spolupracujících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 4
Vzor služebního průkazu
A. Vzor služebního průkazu zaměstnance zařazeného k výkonu práce v orgánu sociálně-právní ochrany, který není státním zaměstnancem, ve formě plastové karty
1. Popis
a) Služební průkaz zaměstnance zařazeného k výkonu práce v orgánu sociálně-právní ochrany, který není státním zaměstnancem, (dále jen "služební průkaz") je plastová karta rozměrů 85,60 x 53,98 mm se zakulacenými rohy s poloměrem 2,88 až 3,48 mm.
b) Na lícové straně může být umístěn kontaktní elektronický čip. Údaje, které služební průkaz obsahuje, se zapisují do bílých polí. Orgán sociálně-právní ochrany se označuje označením úřadu, dále jeho úseku a oddělení, v nichž je zaměstnanec k výkonu práce zařazen, a adresou sídla úřadu. Datum vystavení a popřípadě datum platnosti se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. Požadavky na provedení fotografie zaměstnance odpovídají požadavkům kladeným na pořizování podoby pro vydání občanského průkazu.
c) Ve středu rubové strany je umístěno bílé pole s tímto textem, vyhotoveným bezpatkovým písmem v černé barvě:
 "Tento služební průkaz je veřejnou listinou. Jeho držitel se jím prokazuje 
 při plnění všech úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí a má oprávnění 
 vykonávat všechna oprávnění podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
    ochraně dětí, podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a 
   zvláštních právních předpisů, zejména podle občanského soudního řádu, 
     trestního řádu nebo zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
 
 U držitele tohoto služebního průkazu, který je pověřen výkonem kontrolních 
      činností, je tento služební průkaz pověřením ke kontrole 
              podle kontrolního řádu.
 
   Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání orgánu 
   sociálně-právní ochrany dětí, uvedenému na lícové     straně, nebo obci, 
           na jejímž území byl průkaz nalezen. 
          Zneužití služebního průkazu je trestné.".
2. Vyobrazení lícové strany vzoru služebního průkazu
a) s kontaktním čipemb) bez kontaktního čipu3. Vyobrazení rubové strany vzoru služebního průkazu


B. Vzor služebního průkazu zaměstnance zařazeného k výkonu práce v orgánu sociálně-právní ochrany, který není státním zaměstnancem, v papírové formě
1. Popis
a) Služební průkaz s časovým omezením platnosti je vyroben z papíru o rozměrech 75 x 105 mm se zaoblenými rohy, který je zatavený do fólie o rozměrech 80 x 110 mm.
b) Údaje, které služební průkaz obsahuje, se zapisují do bílých polí. Orgán sociálně- právní ochrany se označuje označením úřadu, dále jeho úseku a oddělení, v nichž je zaměstnanec k výkonu práce zařazen, a adresou sídla úřadu. Datum vystavení a popřípadě datum platnosti se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. Požadavky na provedení fotografie zaměstnance odpovídají požadavkům kladeným na provedení fotografie pro vydání dočasného občanského průkazu.
c) Ve středu rubové strany je umístěno bílé pole s tímto textem, vyhotoveným bezpatkovým písmem v černé barvě:
 "Tento služební průkaz je veřejnou listinou. Jeho držitel se jím prokazuje 
 při plnění všech úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí a má oprávnění 
 vykonávat všechna oprávnění podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
 ochraně dětí, podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a zvláštních 
 právních předpisů, zejména podle občanského soudního řádu, trestního řádu 
        nebo zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
 
 U držitele tohoto služebního průkazu, který je pověřen výkonem kontrolních 
     činností, je tento služební průkaz pověřením ke kontrole 
              podle kontrolního řádu.
 
   Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání orgánu 
   sociálně-právní ochrany dětí, uvedenému na lícové straně, nebo obci, 
           na jejímž území byl průkaz nalezen. 
          Zneužití služebního průkazu je trestné.".
2. Vyobrazení lícové strany vzoru služebního průkazu


3. Vyobrazení rubové strany vzoru služebního průkazu


.