463/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

Schválený:
463/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) hlavními jídly oběd a večeře,
b) doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře,
c) obědem polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce),
d) večeří hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).“.
2. V § 5 odst. 3 se částka „250 Kč“ nahrazuje částkou „300 Kč“.
3. V příloze č. 1 vysvětlivky č. 2 a 3 znějí:
„2. Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + - 25 % s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu.
3. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg).“.
4. Příloha č. 2 zní:
 
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Finanční limity na nákup potravin
Věkové skupiny strávníků,      Finanční limity
hlavní a doplňková jídla       Kč/den/strávník
            
1. Strávníci do 6 let
   snídaně              7,00 až 13,00
   přesnídávka            6,00 až 9,00
   oběd               14,00 až 25,00
   svačina              6,00 až 9,00
   večeře              12,00 až 19,00
   Celkem (celodenní)        45,00 až 75,00
   na nápoje             3,00 až 5,00

2. Strávníci 7 - 10 let
   snídaně              9,00 až 15,00
   přesnídávka            7,00 až 12,00
   oběd               16,00 až 32,00
   svačina              6,00 až 10,00
   večeře              14,00 až 25,00
   Celkem (celodenní)        52,00 až 94,00

 3. Strávníci 11 - 14 let
   snídaně             10,00 až 16,00
   přesnídávka           7,00 až 12,00
   oběd              19,00 až 34,00
   svačina             7,00 až 11,00
   večeře             15,00 až 27,00
   Celkem (celodenní)       58,00 až 100,00

4. Strávníci 15 a více let
   snídaně             11,00 až 17,00
   přesnídávka           7,00 až 12,00
   oběd              20,00 až 37,00
   svačina             7,00 až 11,00
   večeře             17,00 až 34,00
   Celkem (celodenní)       62,00 až 111,00
   II. večeře            9,00 až 16,00
Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze úměrně se zvýšením výživových dávek zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na padesátihaléře nahoru.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.".
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.