448/2004 Sb. o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Schválený:
448/2004 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 12. července 2004
o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2004 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV") zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 uveřejněným v částce 106/2003 Sb.
Položky, které jsou předmětem aktualizace KKOV, jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizované KKOV je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příl.
Doplněné položky do Klasifikace kmenových oborů vzdělání s platností od 1. září 2004
Skupina  Obor  Nový    Název
         stupeň
------------------------------------------------------------------
 34             Polygrafie, zpracování papíru, filmu
               a fotografie
      34-57  L    Knihař, knihařské práce

 36             Stavebnictví, geodézie a kartografie
      36-02  R    Geomatika
      36-07  R    Stavební inženýrství

 39             Speciální a interdisciplinární obory
      39-08  L    Požární ochrana
      39-17  R    Soudní inženýrství

 43             Veterinářství a veterinární prevence
      43-01  R    Veterinární lékařství

 51             Lékařské vědy
      51-03  R    Všeobecné lékařství
      51-04  R    Stomatologie

 52             Farmaceutické vědy
      52-06  R    Farmacie

 53             Zdravotnictví
      53-41  V    Ošetřovatelství
      53-42  V    Rehabilitace
      53-46  V    Ekonomika a řízení zdravotnictví

 61             Filozofie, teologie
      61-07  V    Humanitní studia

 68             Právo, právní a veřejnosprávní
               činnost
      68-01  R,T    Teoretické právní vědy
      68-05  R,V    Právo a právní věda
      68-06  V    Bezpečnostně právní studia

 74             Tělesná kultura, tělovýchova a sport
      74-01  V    Tělesná výchova a sport
      74-03  R,T    Kinantropologie

 75             Pedagogika, učitelství a sociální
               péče
      75-05  V    Vychovatelství
      75-31  V    Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Související dokumenty