43/2006 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Schválený:
43/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2006,
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 24 odst. 5, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
 
"§ 1
Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy
(1) Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.
(2) Zřizovat lze mateřské školy s celodenním, polodenním a internátním provozem.
(3) Mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně.
(4) Mateřská škola s polodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání nejdéle 6,5 hodiny denně.
(5) Mateřská škola s internátním provozem poskytuje dětem celodenní vzdělávání i noční péči; v mateřské škole s internátním provozem je možné zřídit třídy s celodenním nebo polodenním provozem.
(6) V mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním nebo internátním provozem.".
2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
 
"§ 1a
Podrobnosti o organizaci mateřské školy
(1) Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
(2) Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
(3) Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.
(4) Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
(5) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
(6) Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora1).
1) Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 4 se označují jako poznámky pod čarou č. 2 až 5, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
3. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a zní:
 
"§ 3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době omezení nebo přerušení provozu.
(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
2a) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:
"(2) Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem2b).
2b) Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.".
5. V § 5 odst. 2 se slova "území mateřské školy" nahrazují slovy "místo, kde se uskutečňuje vzdělávání,".
6. § 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 až 6 zní:
 
"§ 6
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí
(1) Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen "úplata") na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
(2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
(3) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro případy dětí v celodenním nebo internátním provozu, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání:
a) rodičovského příspěvku3) rodičem dítěte, nebo
b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu4), se v souladu s odstavcem 1 zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.
(4) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.
(5) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek5), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče6), a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
(6) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 5 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 5, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.
3) § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 82 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Pokud se v celodenním nebo internátním provozu mateřské školy vzdělává alespoň 1 dítě, kterému je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu uvedeného v § 6 odst. 3 věty druhé vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, je ředitel mateřské školy povinen pro období od 1. března 2006 do konce školního roku 2005/2006 zvlášť stanovit výši úplaty podle § 6 odst. 3 věty druhé vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a zveřejnit ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 15. března 2006.
2. Pro účely stanovení výše úplaty podle § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se pro období od 1. března 2006 do konce školního roku 2005/2006 za výši úplaty stanovenou podle § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. považuje výše úplaty stanovená v souladu s § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.