422/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
422/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb., k provedení § 9 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a) a d) zákona:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. a vyhlášky č. 320/2010 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2 tabulka „Rozsah školení“ zní:
 
"Rozsah školení
------------------------------------------------------------------
                        Počet hodin
Téma                   -------------------------
                     Teorie  Praxe  Celkem
------------------------------------------------------------------
1. Základy stavby a funkce 
  lidského těla              3    -    3 
2. První pomoc - teoretická část     10    -    10
3. První pomoc - praktická část      -    16    16
4. Péče o nemocné             2    2    4
5. Základy zdravotnické dokumentace    1    -    1
6. Práva a povinnosti zdravotníků 
  zotavovacích akcí            2    1    3
7. Hygiena a epidemiologie         3    -    3
Celkem                  21    19    40
------------------------------------------------------------------".
2. V příloze č. 2 bod 2.4.3. zní:
„2.4.3. tonutí (druhy tonutí, prostředky záchrany a jejich použití, poskytnutí první pomoci na hladině, neodkladná resuscitace tonoucích)“.
3. V příloze č. 2 bodě 3.1. se slova „jedním a dvěma zachránci“ zrušují.
4. V příloze č. 2 bodě 5.3. se slovo „zdravotnických“ nahrazuje slovem „zdravotních“.
5. V příloze č. 2 bodě 5.5. se slova „(po jeho zavedení)“ zrušují.
6. V příloze č. 2 bodě 6.4. se slovo „Zdravotnický“ nahrazuje slovem „Zdravotní“.
7. V příloze č. 2 bodě 7.4. se slova „(společného stravování)“ nahrazují slovy „(stravovací služba)“.
8. V příloze č. 2 se bod 8. zrušuje.
9. Příloha č. 3 zní:
"Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
 
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

                         Evidenční číslo posudku:


1. Identifikační údaje
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:             |
|                                           |
| Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:                   |
|                                           |
| IČO:                                         |
|                                           |
| Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte:               |
|                                           |
| Datum narození posuzovaného dítěte:                         |
|                                           |
| Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky      |
| posuzovaného dítěte:                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------------+2. Účel vydání posudku
+--------------------------------------------------------------------------------------+
|                                           |
+--------------------------------------------------------------------------------------+

3. Posudkový závěr 

+--------------------------------------------------------------------------------------+
| A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci         |
|                                           |
| a) je zdravotně způsobilé*)                             |
| b) není zdravotně způsobilé*)                            |
| c) je zdravotně způsobilé s omezením*) **) .......................         |  
|                                           |
| B) Posuzované dítě                                  |
|                                           |
| a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:  ANO - NE            |
|                                           |
| b) je proti nákaze imunní (typ/druh):                        |
|                                           |
| c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):               |
|                                           | 
| d) je alergické na:                                 | 
|                                           |
| e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):                     |
|                                           |
| Poznámka:                                      |
| *) Nehodící se škrtněte.                              |
| **) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede  | 
|   se omezení podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci     | 
|   a škole v přírodě.                                |
+--------------------------------------------------------------------------------------+4. Poučení 
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., |
| o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na  |
| jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání      |
| poskytovatelem zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání     |
| lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že     |
| posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá    |
| nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.                        |
+--------------------------------------------------------------------------------------+


5. Oprávněná osoba
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby:                 |
|                                           | 
| Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další    |
| příbuzný dítěte):                                      |
|                                           |
| Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:               |
|                                           |
|                                           |
|                    ..........................................  |
|                          Podpis oprávněné osoby       |
+--------------------------------------------------------------------------------------+

.......................             .............................
 Datum vydání posudku             Jméno, příjmení a podpis lékaře
                      razítko poskytovatele zdravotních služeb.".

10. V příloze č. 4 části I. se slova
„- tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)
- tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)“
nahrazují slovy
„- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)“.
11. V příloze č. 4 části I. se slova „živočišné uhlí“ nahrazují slovy „přípravky k užití při průjmu“.
12. V příloze č. 4 části I. se slova „nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průduchů (otorinolaryngologika)“, slova „mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový sprej)“ a slova „dezinfekční prostředek na okolí rány“ zrušují.
13. V příloze č. 4 části I. se slova „kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)“ nahrazují slovy „přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia)“.
14. V příloze č. 4 části II. se za slova „obinadlo škrtící pryžové“ doplňují slova „(60 x 1250 mm)“.
15. V příloze č. 4 části II. se slova „lopatky lékařské dřevěné“ a slova „dlahy pro fixaci, různé rozměry“ zrušují.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:
MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Související dokumenty

Články

Směrnice věnovaná škole v přírodě