422/2009 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
422/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. listopadu 2009,
kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 32 písm. b) se slovo „pěti“ nahrazuje slovem „deseti“.
2. V § 34 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Související dokumenty