412/2006 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Schválený:
412/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. srpna 2006,
kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 6 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
Čl.I
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, se mění takto:
1. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) způsobilost vykonávat přímou speciálně pedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení.".
2. V § 6 odst. 3 se za slova "odstavce 1 písm. b)" vkládají slova "a c)".
3. Přílohy č. 1 až 9 znějí:
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      UČITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 6 z.      ne
      směřující k získávání vědomostí,
      dovedností a návyků dětí
      v mateřské škole podle
      vzdělávacího programu.
      (8. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Tvorba vzdělávacího programu    ne           § 6 z.      1 rok praxe
      třídy mateřské školy. Aplikace
      vzdělávacích a výchovných metod
      včetně případné individuální
      práce s dětmi se speciálními
      vzdělávacími potřebami.
      (9. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Tvorba vzdělávacího programu    ano           § 6 z.      § 9 v.
      třídy mateřské školy. Aplikace                        1 rok praxe
      vzdělávacích a výchovných metod
      včetně případné individuální
      práce s dětmi se speciálními
      vzdělávacími potřebami.
      (9. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Tvorba a koordinace školního    ano           § 6 z.      § 9 v.
      vzdělávacího programu mateřské                        3 roky praxe
      školy nebo tvorba vzdělávacích
      programů pro děti se speciálními
      vzdělávacími potřebami
      a individuálních vzdělávacích
      plánů.
      (10. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Stanovování koncepce rozvoje    ano           § 6 z.      § 7 a § 9 v.
      školních vzdělávacích programů                        4 roky praxe
      mateřských škol včetně jejich
      koordinace v regionu.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        UČITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE,
        VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY A ZAŘÍZENÍ
                PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
            (S VÝJIMKOU UČITELE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 7 a 8,     ne
      zaměřená na získávání vědomostí               § 9 odst. 1,
      a dovedností ve všeobecně                  2, 6, § 10,
      vzdělávacích nebo odborných                 § 11 odst. 1,
      předmětech podle školního                  4, § 12, § 13
      vzdělávacího programu, podle                a 14 z.
      vzdělávacího programu vyšší
      odborné školy nebo podle
      individuálních vzdělávacích plánů
      ve spolupráci s dalšími odborníky
      a dalších metodických doporučení
      z oblasti pedagogiky a psychologie.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Komplexní vzdělávací a výchovná   ne           § 7 a 8,     1 rok praxe
      činnost ve všeobecně vzdělávacích              § 9 odst. 1,
      nebo odborných předmětech spojená              2, 6, § 10,
      s tvorbou a průběžnou aktualizací              § 11 odst. 1,
      pedagogické dokumentace, kterou               4, § 12, § 13
      pedagogický pracovník vytváří,               a 14 z.
      a podle níž postupuje při výkonu
      své přímé pedagogické činnosti
      nebo spojená s tvorbou
      a průběžnou aktualizací
      individuálních vzdělávacích plánů.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Komplexní vzdělávací a výchovná   ano           § 7 a 8,     § 9 v.
      činnost ve všeobecně vzdělávacích              § 9 odst. 1,   3 roky praxe
      nebo odborných předmětech spojená              2, 6, § 10,
      s tvorbou a průběžnou aktualizací              § 11 odst. 1,
      pedagogické dokumentace, kterou               4, § 12, § 13
      pedagogický pracovník vytváří,               a 14 z.
      a podle níž postupuje při výkonu
      své přímé pedagogické činnosti nebo
      spojená s tvorbou a průběžnou
      aktualizací individuálních
      vzdělávacích plánů.
      Metodická a specializovaná
      poradenská činnost poskytovaná
      pedagogům a tvorba preventivních
      programů.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Stanovování koncepce rozvoje    ne           § 7 a 8,     4 roky praxe
      oboru středního vzdělání                  § 9 odst. 1,
      s maturitní zkouškou nebo oboru               2, 6, § 10,
      vzdělání ukončeného absolutoriem              § 11 odst. 1,
      nebo rámcových vzdělávacích                 4, § 12, § 13
      programů.                          a 14 z.
      Tvorba a koordinace mezinárodních
      projektů zaměřených na vzdělávání
      a výchovu a projektů dalšího
      vzdělávání přesahujících rámec
      škol, tvorba a koordinace
      vzdělávacích programů vyšších
      odborných škol.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Stanovování koncepce rozvoje    ano           § 7 a 8,     § 7 nebo § 8
      oboru středního vzdělání                  § 9 odst. 1,   nebo § 9 v.
      s maturitní zkouškou nebo oboru               2, 6, § 10,    a 4 roky praxe
      vzdělání ukončeného absolutoriem              § 11 odst.     1,
      nebo rámcových vzdělávacích                 4, § 12, § 13
      programů. Specializovaná                  a 14 z.
      metodologická činnost v oblasti
      pedagogiky a psychologie,
      k jejímuž výkonu je nezbytné
      získání specializace stanovené
      touto vyhláškou.
      Tvorba a koordinace mezinárodních
      projektů zaměřených na vzdělávání
      a výchovu a projektů dalšího
      vzdělávání přesahujících rámec
      škol, tvorba a koordinace
      vzdělávacích programů vyšších
      odborných škol.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.    Tvorba koncepcí celostátních    ano           § 7 a 8,     § 9 v.
      nebo mezinárodních programů                 § 9 odst. 1,   5 roků praxe
      vzdělávání.                         2, 6, § 10,
      (14. platová třída)                     § 11 odst. 1,
                                    4, § 12, § 13
                                    a 14 z.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               UČITEL PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 9 odst. 3, 4  ne
      v odborném výcviku při přípravě               a 5, § 11
      žáků v oborech středního                  odst. 2 a 3 z.
      vzdělání s výučním listem.
      Vzdělávací a výchovná činnost
      v praktickém vyučování
      v předmětech, jejichž obsahovou
      náplní je řízení silničních
      motorových vozidel, zaměřená
      na přípravu žáků a studentů
      k získání řidičského oprávnění
      k řízení motorových vozidel.
      (9. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 9 odst. 3, 4  ne
      v praktickém vyučování v oborech              a 5, § 11
      středního vzdělání s maturitní               odst. 2 a 3 z.
      zkouškou nebo v odborném výcviku
      v náročných oborech středního
      vzdělání s výučním listem.
      (10. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Vzdělávací a výchovná činnost    ano           § 9 odst. 3, 4  § 9 v.
      v praktickém vyučování v oborech              a 5, § 11     2 roky praxe
      středního vzdělání s maturitní               odst. 2 a 3 z.
      zkouškou nebo v odborném výcviku
      v náročných oborech středního
      vzdělání s výučním listem.
      (10. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 9 odst. 3, 4  ne
      v praktickém vyučování v náročných             a 5, § 11
      oborech středního vzdělání                 odst. 2 a 3 z.
      s maturitní zkouškou a v oborech
      vyššího odborného vzdělání.
      (11. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Komplexní koordinace vzdělávání   ne           § 9 odst. 3, 4  3 roky praxe
      v praktickém vyučování nebo                 a 5, § 11
      v odborném výcviku střední školy              odst. 2 a 3 z.
      nebo v praktické přípravě vyšší
      odborné školy se znalostmi
      a dovednostmi z jiných oborů
      vzdělání a s teoretickým vyučováním.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Vzdělávací a výchovná činnost    ano           § 9 odst. 3, 4  § 9 v.
      v praktickém vyučování v náročných             a 5, § 11     2 roky praxe
      oborech středního vzdělání                 odst. 2 a 3 z.
      s maturitní zkouškou a v oborech
      vyššího odborného vzdělání.
      (11. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Komplexní koordinace vzdělávání   ne           § 9 odst. 3, 4  § 9 v.
      v praktickém vyučování nebo                 a 5, § 11     3 roky praxe
      v odborném výcviku střední školy              odst. 2 a 3 z.
      nebo v praktické přípravě vyšší
      odborné školy se znalostmi
      a dovednostmi z jiných oborů
      vzdělání a s teoretickým vyučováním.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Tvorba koncepcí rozvoje oboru    ano           § 9 odst. 3, 4  § 7 nebo § 9 v.
      středního vzdělání s výučním                a 5, § 11     3 roky praxe
      listem nebo skupiny příbuzných               odst. 2 a 3 z.
      oborů.
      Metodická a specializovaná
      poradenská činnost poskytovaná
      pedagogům a tvorba preventivních
      programů.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         VYCHOVATEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Vychovatelská činnost zaměřená   ne           § 16 z.      ne
      na rozvoj osobnosti dětí, žáků
      nebo studentů, jejich zájmů,
      znalostí a tvořivých schopností
      probíhající v zájmovém vzdělávání
      podle programu činnosti školského
      nebo jiného zařízení.
      Výchovná a vzdělávací činnost
      zaměřená na vytváření a rozšiřování
      vědomostí, dovedností a návyků
      klientů zařízení sociální péče
      nebo v záchytných zařízeních včetně
      rozvíjení jejich zájmové činnosti
      s využitím pedagogických metod.
      (8. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Komplexní vychovatelská činnost   ne           § 16 z.      ne
      ve školách a školských nebo jiných
      zařízeních rozvíjející zájmy,
      znalosti a tvořivé schopnosti dětí,
      žáků i studentů nebo specificky
      rozvíjející osobnost dítěte nebo
      žáka i studenta včetně využívání
      variantních výchovných metod
      a hodnocení jejich účinnosti.
      Odborné usměrňování zájmového
      vzdělávání specializovanými
      metodami výchovné práce, například
      vůči dětem a žákům se speciálními
      vzdělávacími potřebami.
      Komplexní výchovná a vzdělávací
      činnost ve školách nebo
      ve školských zařízeních pro výkon
      ústavní výchovy nebo ochranné
      výchovy a pro preventivně výchovnou
      péči zaměřenou na specifické
      potřeby dětí, žáků nebo studentů
      se speciálními vzdělávacími
      potřebami.
      (9. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Komplexní vychovatelská činnost   ano           § 16 z.      § 9 v.
      ve školách a školských nebo jiných                      2 roky praxe 
      zařízeních rozvíjející zájmy,
      znalosti a tvořivé schopnosti dětí,
      žáků i studentů nebo     specificky
      rozvíjející osobnost dítěte nebo
      žáka i studenta včetně využívání
      variantních výchovných metod
      a hodnocení jejich účinnosti.
      Odborné usměrňování zájmového
      vzdělávání specializovanými
      metodami výchovné práce, například
      vůči dětem a žákům se speciálními
      vzdělávacími potřebami.
      Komplexní výchovná a vzdělávací
      činnost ve školách nebo
      ve školských zařízeních pro výkon
      ústavní výchovy nebo ochranné
      výchovy a pro preventivně výchovnou
      péči zaměřenou na specifické
      potřeby dětí, žáků nebo studentů
      se speciálními vzdělávacími
      potřebami.
      (9. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Komplexní výchovná, vzdělávací,   ne           § 16 z.      ne
      diagnostická a preventivní
      činnost zaměřená na celkový rozvoj
      osobnosti a na socializaci,
      resocializaci a reedukaci včetně
      navrhování cílených opatření
      k optimalizaci procesu výchovy
      a vzdělávání v rámci školy,
      školského nebo jiného zařízení.
      Koordinace protidrogové prevence
      v rámci příslušného zařízení.
      Koordinace činnosti vychovatelů
      ve výchovných skupinách
      ve školách a školských zařízeních.
      (10. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Komplexní výchovná, vzdělávací,   ano           § 16 z.      § 9 v. 
      diagnostická a preventivní                          2 roky praxe
      činnost zaměřená na celkový rozvoj
      osobnosti a na socializaci,
      resocializaci a reedukaci včetně
      navrhování cílených opatření
      k optimalizaci procesu výchovy
      a vzdělávání v rámci školy,
      školského nebo jiného zařízení.
      Koordinace protidrogové prevence
      v rámci příslušného zařízení.
      Koordinace činnosti vychovatelů
      ve výchovných skupinách
      ve školách a školských zařízeních.
      (10. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Samostatné zajišťování výchovné   ne           § 16 z.      ne
      a vzdělávací činnosti při uplatnění
      speciálně pedagogických postupů.
      Samostatné provádění specifických
      pedagogických vyšetření a dalších
      vysoce náročných pedagogických
      činností.
      Vytváření programů integrace
      a inkluze dětí, žáků nebo studentů
      se speciálními vzdělávacími
      potřebami v daném zařízení,
      poskytování pedagogických
      konzultačních činností.
      (11. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Metodická a specializovaná     ano           § 16 z.      § 9 v.
      poradenská činnost poskytovaná                        2 roky praxe
      vychovatelům, tvorba výchovných
      a vzdělávacích dokumentů,
      evaluačních nástrojů
      a preventivních programů.
      Preventivní, primárně diagnostická
      a konzultační činnost, koordinace
      aplikace speciálně pedagogických
      postupů, nových výchovných metod
      a metod z jiných odvětví.
      Samostatné zajišťování výchovné
      a vzdělávací činnosti při uplatnění
      speciálně pedagogických postupů.
      Samostatné provádění specifických
      pedagogických vyšetření a dalších
      vysoce náročných pedagogických
      činností.
      Vytváření programů integrace
      a inkluze dětí, žáků nebo studentů
      se speciálními vzdělávacími
      potřebami v daném zařízení,
      poskytování pedagogických
      konzultačních činností.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Stanovování a aplikace účinných   ne           § 16 z.      2 roky praxe
      diagnostických a výchovných metod
      a postupů v diagnostických
      ústavech a v diagnostických
      odděleních ústavů sociální péče
      ve spolupráci s pediatry, neurology,
      psychiatry a psychology.
      Stanovování diagnostických
      a výchovných postupů při výkonu
      náhradní výchovné péče a asistenční
      vzdělávání a výchovné práce
      s adolescenty, spojené s řešením
      problémů osob v krizových a mezních
      životních situacích ve spolupráci
      s odborníky z jiných odvětví.
      (12. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Metodická a specializovaná     ano           § 16 z.      § 9 v.
      poradenská činnost poskytovaná                        2 roky praxe
      pedagogům a tvorba preventivních
      programů.
      Stanovování a aplikace účinných
      diagnostických a výchovných metod 
      a postupů v diagnostických
      ústavech a v diagnostických
      odděleních ústavů sociální péče
      ve spolupráci s pediatry, neurology,
      psychiatry a psychology.
      Stanovování diagnostických
      a výchovných postupů při výkonu
      náhradní výchovné péče a asistenční
      vzdělávání a výchovné práce
      s adolescenty, spojené s řešením
      problémů osob v krizových a mezních
      životních situacích ve spolupráci
      s odborníky z jiných odvětví.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.    Specializovaná metodologická    ano           § 16 odst. 1   § 7 nebo § 9 v.
      činnost v oblasti pedagogiky                písm. a) a b) z. a 4 roky praxe
      a psychologie, k jejímuž výkonu
      je nezbytné získání specializace
      stanovené touto vyhláškou.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Výchovná a vzdělávací činnost    ne           § 17 z.      ne
      zaměřená na oblast volného času
      dětí, žáků, studentů, mládeže
      nebo pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců
      se všeobecným zaměřením na rozvoj
      jejich zájmů, znalostí, tvořivých
      schopností, probíhající podle
      rámcového plánu činnosti
      školského zařízení.
      (8. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Výchovná a vzdělávací činnost    ne           § 17 z.      ne
      zaměřená na oblast volného času
      dětí, žáků, studentů, mládeže
      nebo pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců
      s odborným zaměřením na jejich
      celkový i specifický rozvoj.
      Provádění informační a konzultační
      činnosti a odborné pomoci v oblasti
      volného času pro školy, školská
      zařízení, občanská sdružení
      a další zájemce. Organizace
      soutěží, přehlídek, soustředění,
      pobytů a táborové činnosti
      pro děti, žáky, studenty, mládež
      nebo pedagogické pracovníky
      a další dospělé zájemce.
      (9. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Výchovná a vzdělávací činnost    ano           § 17 z.      § 9 v. 
      zaměřená na oblast volného času                        2 roky praxe
      dětí, žáků, studentů, mládeže
      nebo pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců
      s odborným zaměřením na jejich
      celkový i specifický rozvoj.
      Provádění informační a konzultační
      činnosti a odborné pomoci v oblasti
      volného času pro školy, školská
      zařízení, občanská sdružení
      a další zájemce. Organizace
      soutěží, přehlídek, soustředění,
      pobytů a táborové činnosti
      pro děti, žáky, studenty, mládež
      nebo pedagogické pracovníky
      a další dospělé zájemce.
      (9. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.        Komplexní pedagogická, primárně   ne           § 17 z.      ne
      diagnostická a preventivní
      činnost v oblasti volného času
      včetně prevence sociálně
      patologických jevů a prevence
      bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
      žáků, studentů, mládeže nebo
      pedagogických pracovníků a dalších
      dospělých zájemců.
      Tvorba programů, poskytování
      metodické a konzultační činnosti
      a specializované odborné pomoci
      subjektům působícím v oblasti
      zájmového vzdělávání a volného
      času. Zajišťování péče o talenty.
      (10. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Komplexní pedagogická, primárně   ano           § 17 z.      § 9 v. 
      diagnostická a preventivní                          2 roky praxe
      činnost v oblasti volného času
      včetně prevence sociálně
      patologických jevů a prevence
      bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
      žáků, studentů, mládeže nebo
      pedagogických pracovníků a dalších
      dospělých zájemců.
      Tvorba programů, poskytování
      metodické a konzultační činnosti
      a specializované odborné pomoci
      subjektům působícím v oblasti
      zájmového vzdělávání a volného
      času. Zajišťování péče o talenty.
      (10. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Tvorba obecných celostátních nebo  ne           § 17 z.      ne
      krajských forem a metod ve výchově
      a vzdělávání v oblasti volného
      času dětí, žáků, studentů, mládeže
      nebo pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců.
      Komplexní metodická a koordinační
      činnost v oblasti výchovy
      a vzdělávání a dalšího vzdělávání
      pracovníků.
      (11. platová třída)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Tvorba obecných celostátních nebo  ano           § 17 z.      § 9 v. 
      krajských forem a metod ve výchově                      2 roky praxe
      a vzdělávání v oblasti volného
      času dětí, žáků, studentů, mládeže
      nebo pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců.
      Komplexní metodická a koordinační
      činnost v oblasti výchovy
      a vzdělávání a dalšího vzdělávání
      pracovníků.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Metodická a specializovaná     ano           § 17 z.      § 9 v.
      poradenská činnost poskytovaná                        3 roky praxe
      pedagogům a tvorba preventivních
      programů.
      Tvorba celostátní nebo krajské
      koncepce rozvoje jednotlivých
      oblastí zájmového vzdělávání
      a volného času dětí, žáků, studentů,
      mládeže, pedagogických pracovníků
      a dalších dospělých zájemců
      (například oblasti spontánních
      aktivit a prevence sociálně
      patologických jevů, pravidelné
      činnosti, příležitostných
      a zájmových aktivit, pobytových
      akcí a environmentálního
      vzdělávání).
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.    Tvorba komplexní celostátní     ano           § 17 z.      § 9 v.
      koncepce rozvoje oblasti                           5 roků praxe
      volného času.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       SPECIÁLNÍ PEDAGOG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Kontaktní činnosti zaměřené     ne           § 18 z.      ne
      na jedince a skupiny dětí, žáků
      a studentů se zvýšeným rizikem
      školní neúspěšnosti nebo vzniku
      problémů v osobnostním a sociálním
      vývoji.
      Provádění speciálně pedagogických
      nápravných, edukačních,
      reedukačních a kompenzačních
      činností s jedinci i skupinami
      dětí, žáků nebo studentů.
      Speciálně pedagogické poradenství
      v oblasti nápravných, edukačních,
      reedukačních a kompenzačních
      postupů, prevence poruch chování,
      negativních jevů v sociálním vývoji
      a v oblasti vzdělávací dráhy
      a vedení programů prevence
      sociálně patologických jevů.
      Příprava a odborné vedení speciálně
      pedagogických výcvikových,
      preventivních, vzdělávacích
      a dalších programů osobnostního
      rozvoje.
      Etopedické, logopedické,
      somatopedické, psychopedické,
      tyflopedické a další specializované
      vyšetření dětí, žáků, studentů
      nebo klientů se zdravotním
      postižením a provádění nápravy
      nebo psychoterapeutických
      činností zaměřených na odstraňování
      nebo zmírnění poruch učení
      a chování.
      Zpracovávání programů integrace
      a inkluze dětí, žáků, studentů
      nebo klientů se speciálními
      vzdělávacími potřebami.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Provádění komplexní speciálně    ne           § 18 z.      1 rok praxe
      pedagogické diagnostiky,
      náročných nápravných, reedukačních
      a kompenzačních činností s dětmi,
      žáky, studenty nebo klienty
      se zdravotním postižením
      a náročného speciálně pedagogického
      poradenství při řešení problémů
      ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků
      a studentů se zdravotním postižením
      ve škole a v rodině.
      Metodická a koordinační činnost
      v oblasti speciálně pedagogických
      preventivních a poradenských
      služeb ve školství.
      Samostatná aplikace logopedických,
      etopedických, somatopedických,
      psychopedických, tyflopedických
      a dalších diagnostických postupů
      a metodik stimulace, edukace,
      reedukace, kompenzace a aplikace
      vzdělávacích činností s dětmi,
      žáky, studenty nebo klienty
      se speciálními vzdělávacími
      potřebami a poskytování
      specializované péče osobám
      se zdravotním postižením
      a znevýhodněním speciálně
      pedagogickými metodami nebo
      rehabilitačními metodami
      a ve spolupráci a v návaznosti
      na jiná odvětví. Tvorba koncepce
      vyučování prostorové orientace
      a samostatného pohybu zrakově
      postižených podle akreditovaných
      vzdělávacích programů.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Provádění komplexní speciálně    ano           § 18 z.      § 9 v.
      pedagogické diagnostiky,                           2 roky praxe
      náročných nápravných, reedukačních
      a kompenzačních činností s dětmi,
      žáky, studenty nebo klienty
      se zdravotním postižením
      a náročného speciálně pedagogického
      poradenství při řešení problémů
      ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků
      a studentů se zdravotním postižením
      ve škole a v rodině.
      Metodická a koordinační činnost
      v oblasti speciálně pedagogických
      preventivních a poradenských služeb
      ve školství.
      Samostatná aplikace logopedických,
      etopedických, somatopedických,
      psychopedických, tyflopedických
      a dalších diagnostických postupů
      a metodik stimulace, edukace,
      reedukace, kompenzace a aplikace
      vzdělávacích činností s dětmi, žáky,
      studenty nebo klienty se speciálními
      vzdělávacími potřebami a poskytování
      specializované péče osobám
      se zdravotním postižením
      a znevýhodněním speciálně
      pedagogickými metodami nebo
      rehabilitačními metodami
      a ve spolupráci a v návaznosti
      na jiná odvětví. Tvorba koncepce
      vyučování prostorové orientace
      a samostatného pohybu zrakově
      postižených podle akreditovaných
      vzdělávacích programů.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4.    Tvorba zásadních koncepcí      ne           § 18 z.      3 roky praxe
      systému speciálně pedagogických
      preventivních a poradenských služeb
      ve školství a sestavování prognóz
      včetně případného poskytování
      nejnáročnějších speciálně
      pedagogických služeb (speciálně
      pedagogická diagnostika, tvorba
      a uplatňování nových speciálně
      pedagogických metod).
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Tvorba zásadních koncepcí      ano           § 18 z.      § 7 nebo § 9 v.
      systému speciálně pedagogických               5 roků praxe
      preventivních a poradenských služeb 
      ve školství a sestavování prognóz
      včetně případného poskytování
      nejnáročnějších speciálně
      pedagogických služeb (speciálně
      pedagogická diagnostika, tvorba
      a uplatňování nových speciálně
      pedagogických metod).
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         PSYCHOLOG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Kontaktní činnosti zaměřené     ne           § 19 z.      ne
      na jedince a skupiny se zvýšeným
      rizikem školní neúspěšnosti nebo
      vzniku problémů v osobním
      a sociálním vývoji. Provádění
      individuálních a skupinových
      psychologických vyšetření dětí
      a mládeže podle stanovených postupů.
      Vedení výcvikových a dalších
      programů osobnostního rozvoje
      a prevence sociálně patologických
      jevů u dětí, žáků a studentů.
      Psychologické poradenství
      související se vzděláváním
      a výchovou dětí, žáků a studentů.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Poskytování krizové intervence   ne           § 19 z.      1 rok praxe
      v obzvláště náročných životních
      situacích.
      Samostatné provádění náročných
      kontaktních činností zaměřených
      na jedince a skupiny se zvýšeným
      rizikem školní neúspěšnosti nebo
      vzniku problémů v osobním
      a sociálním vývoji.
      Samostatné provádění individuálních
      a skupinových psychologických
      vyšetření dětí, žáků a studentů.
      Tvorba metodických a koncepčních
      materiálů z oblasti psychologického
      poradenství a prevence ve školství.
      Provádění komplexní psychologické
      diagnostiky a náročného
      psychologického poradenství
      při řešení problémů ve vývoji
      a vzdělávání dětí, žáků a studentů
      ve škole a v rodině.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Poskytování krizové intervence   ano           § 19 z.      § 9 v.
      v obzvláště náročných životních                        2 roky praxe
      situacích.
      Samostatné provádění náročných 
      kontaktních činností zaměřených
      na jedince a skupiny se zvýšeným
      rizikem školní neúspěšnosti nebo
      vzniku problémů v osobním
      a sociálním vývoji.
      Samostatné provádění individuálních
      a skupinových psychologických
      vyšetření dětí, žáků a studentů.
      Tvorba metodických a koncepčních
      materiálů z oblasti psychologického
      poradenství a prevence ve školství.
      Provádění komplexní psychologické
      diagnostiky a náročného
      psychologického poradenství
      při řešení problémů ve vývoji
      a vzdělávání dětí, žáků a studentů
      ve škole a v rodině.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Poskytování nejnáročnějších     ne           § 19 z.      3 roky praxe
      psychoterapeutických služeb
      včetně psychologického poradenství,
      například řešení obzvláště
      složitých případů rodin ohrožených
      sociální patologií, rodin
      zasažených nezaměstnaností,
      domácím násilím, rodin pečujících
      o těžce zdravotně postižené děti
      i rodin ohrožených syndromem
      týraného, zneužívaného či
      zanedbávaného dítěte.
      Tvorba, koordinace a hodnocení
      nejsložitějších projektů z oblasti
      vzdělávání a pedagogicko-
      psychologické péče o psychický
      a sociální vývoj, vzdělávání
      a volbu životní dráhy jednotlivců
      a skupin dětí, žáků a studentů.
      Tvorba zásadních koncepcí
      systému preventivních
      a poradenských služeb ve školství.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Poskytování nejnáročnějších     ano           § 19 z.      § 7 nebo § 9 v.
      psychoterapeutických služeb                          5 roků praxe
      včetně psychologického poradenství,
      například řešení obzvláště
      složitých případů rodin ohrožených
      sociální patologií, rodin
      zasažených nezaměstnaností,
      domácím násilím, rodin pečujících
      o těžce zdravotně postižené děti
      i rodin ohrožených syndromem
      týraného, zneužívaného či
      zanedbávaného dítěte.
      Tvorba, koordinace a hodnocení
      nejsložitějších projektů z oblasti
      vzdělávání a pedagogicko-
      psychologické péče o psychický
      a sociální vývoj, vzdělávání
      a volbu životní dráhy jednotlivců
      a skupin dětí, žáků a studentů.
      Tvorba zásadních koncepcí
      systému preventivních
      a poradenských služeb ve školství.
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti
Příloha č. 8 k vyhlášce č.317/2005 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ASISTENT PEDAGOGA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Pomocné výchovné práce zaměřené   ne           § 20 písm. e) z. ne
      na zkvalitnění společenského
      chování dětí a žáků nebo studentů.
      Pomocné výchovné práce zaměřené
      na vytváření základních pracovních,
      hygienických a jiných návyků.
      (4. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Provádění rutinních prací      ne           § 20 písm. d)   ne
      při výchově dětí a žáků nebo                a e) z.
      studentů, upevňování jejich
      společenského chování, pracovních,
      hygienických a jiných návyků péče
      a pomoc při pohybové aktivizaci
      dětí a žáků nebo studentů.
      (5. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Výchovné práce zaměřené       ne           § 20 písm. a)   ne
      na zkvalitnění společenského                až d) z.
      chování dětí a žáků nebo studentů.
      Výchovné práce zaměřené
      na vytváření základních pracovních,
      hygienických a jiných návyků.
      (6. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Výklad textu, popřípadě učební   ne           § 20 písm. a)   ne
      látky a individuální práce s dětmi             až d) z.
      a žáky nebo studenty podle
      stanovených vzdělávacích programů
      a pokynů.
          (7. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Vzdělávací a výchovná činnost    ne           § 20 písm. a)   ne
      podle přesně stanovených postupů              až d) z.
      a pokynů učitele nebo vychovatele
      zaměřená na speciální vzdělávací
      nebo specifické výchovné potřeby
      dítěte, žáka nebo studenta nebo
      skupiny dětí, žáků nebo studentů.
      (8. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6.    Vzdělávací a výchovná činnost    ano           § 20 písm. a)   § 9 v.
      podle přesně stanovených postupů              až d) z.     2 roky praxe
      a pokynů učitele nebo vychovatele
      zaměřená na speciální vzdělávací
      nebo specifické výchovné potřeby
      dítěte, žáka nebo studenta nebo
      skupiny dětí, žáků nebo studentů.
      (8. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 317/2005 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          TRENÉR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariérní  základní činnost          specializovaná činnost odborná      další kvalifikační
stupeň                     nebo specializace    kvalifikace    předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    Zajišťování odborné trenérsko    ne           § 21 z.      ne
      metodické činnosti a sportovní
      přípravy v daném sportovním
      odvětví.
      (10. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.    Odborná trenérsko metodická     ne           § 21 z.      ne
      činnost při řízení sportovní
      přípravy v daném sportovním
      odvětví.
      Vzdělávací a výchovná činnost
      zaměřená na získávání vědomostí
      a dovedností žáků studijního oboru
      sportovní příprava podle školního
      vzdělávacího programu a metodických
      doporučení z oblasti pedagogiky,
      psychologie a přírodních věd.
      (11. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.    Komplexní koordinace trenérsko   ne           § 21 z.      ne
      metodického procesu přípravy
      reprezentantů na evropské
      a světové úrovni.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.    Komplexní koordinace trenérsko   ano           § 21 z.      § 9 v.
      metodického procesu přípravy
      reprezentantů na evropské
      a světové úrovni.
      (12. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.    Komplexní tvorba, koordinace    ano           § 21 z.      § 7 v.
      a usměrňování odborných                            2 roky praxe
      trenérsko-metodických koncepcí
      procesu přípravy sportovní
      reprezentace nejvyšší světové
      a evropské úrovně (vedoucí
      trenér).
      (13. platová třída)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

z ... zákon č. 563/2004 Sb.
v ... vyhláška č. 317/2005 Sb.
praxe ... výkon přímé pedagogické činnosti

Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2006.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kdo je ICT koordinátor/metodik