365/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
365/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 174/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., a podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
Čl. I
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb. a vyhlášky č. 355/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.
2. § 8 včetně nadpisu zní:
 
㤠8
Dovolená a rekreace
Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí.“.
3. § 9 včetně nadpisu zní:
 
㤠9
Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport
Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na
a) vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,
b) náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací,
c) náklady na vzdělávací kurzy.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.