34/2024 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Schválený:
34/2024 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. února 2024,
kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 421/2023 Sb.:
Čl.I
1. V § 2 se slova "20. února" nahrazují slovy "21. února".
2. V § 2 se slova "21. února" nahrazují slovy "20. února".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 16. května 2024.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r

Související dokumenty