317/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
317/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. října 2011,
kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 4, § 18g odst. 7 a § 18i odst. 4 a § 18j odst. 5 a § 25 odst. 15 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb. a vyhlášky č. 527/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Prohlídky se dělí na běžné, hlavní, mimořádné a bezpečnostní inspekce komunikací zařazených do transevropské silniční sítě16).“.
Poznámka pod čarou č. 16 zní:
„16) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 7. července 2010 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě.“.
2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:
 
㤠7a
Bezpečnostní inspekce
(1) Bezpečnostní inspekcí17) se rozumí posouzení dopadů stavebních, technických a provozních vlastností komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a vyhodnocení rizik, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky silničního provozu. Bezpečnostní inspekci zajišťuje vlastník nebo správce komunikace zařazené do transevropské silniční sítě. Bezpečnostní inspekci provádí auditor bezpečnosti pozemních komunikací společně s alespoň jednou další fyzickou osobou.
(2) Bezpečnostní inspekce se provádí jednou za 5 let.
(3) Minimální rozsah bezpečnostní inspekce je uveden v příloze č. 11.
17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.“.
3. Za § 36 se vkládají nové § 37 až 38b, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠37
Minimální rozsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací
Minimální rozsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací17) je uveden v příloze č. 12.
 
§ 38
Obory související s auditem bezpečnosti pozemních komunikací
Obory související s auditem bezpečnosti pozemních komunikací jsou dopravní stavitelství a dopravní inženýrství.
 
§ 38a
Rozsah a obsah školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací
(1) Rozsah školení pro získání potřebných znalostí, dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací je 40 hodin. Školení je zaměřeno na
a) teorii nehodovosti a bezpečnost silničního provozu,
b) utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu a
c) právní a technické normy upravující bezpečnost silničního provozu a provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.
(2) Školení se skládá z teoretické výuky v rozsahu 24 hodin, praktické výuky v rozsahu 16 hodin a zpracování případové studie.
(3) Pravidelné školení se provádí formou teoretické výuky v rozsahu 16 hodin se zaměřením na prohloubení a udržování znalostí získaných podle odstavce 2.
 
§ 38b
Zkouška k prokázání odborné způsobilosti auditorů bezpečnosti pozemních komunikací
(1) Zkouška k prokázání odborné způsobilosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací se skládá z písemného testu a ústního pohovoru před zkušební komisí.
(2) Písemný test se skládá ze 45 otázek rozdělených do 3 skupin podle tematických okruhů školení uvedených v § 38a odstavci 1. Každá skupina se skládá z 15 otázek. Každé otázce jsou přiřazeny 4 možné odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem.
(3) Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek k prověření hlubších znalostí tematických okruhů uvedených v odstavci 2 a vzájemných souvislostí.
(4) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získat v testu alespoň 39 bodů a správně zodpovědět otázky alespoň ze dvou tematických okruhů v ústním pohovoru.
(5) Protokol o výsledku zkoušky obsahuje
a) označení „protokol o výsledku zkoušky k prokázání odborné způsobilosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací“,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu bydliště zkoušeného,
c) místo a datum konání zkoušky,
d) celkový výsledek zkoušky a
e) jména, příjmení a podpisy všech členů zkušební komise.“.
4. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠40a
Výše náhrady za poskytnutí policejního doprovodu
(1) Výše náhrady za poskytnutí policejního doprovodu se stanoví jako součet částky 600 Kč za každý kalendářní den, na který byl policejní doprovod poskytnut, a celkové výše dalších nákladů spojených s poskytnutím policejního doprovodu.
(2) Další náklady spojené s poskytnutím policejního doprovodu jsou
a) 400 Kč za 1 hodinu služby policisty, který se účastnil policejního doprovodu,
b) 15 Kč za 1 km ujetý služebním vozidlem Policie České republiky, které bylo použito při policejním doprovodu, a
c) pořizovací cena materiálu spotřebovaného Policií České republiky při policejním doprovodu, s výjimkou pohonných hmot.“.
5. § 47a se včetně nadpisu zrušuje.
6. Doplňuje se příloha č. 11, která zní:
 
„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.
Minimální rozsah bezpečnostní inspekce
1. Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik (například rychlost, hustota, intenzita)
2. Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace, včetně způsobu zajištění přechodu komunikace do zastavěného území
3. Posouzení směrového a výškového vedení
4. Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové poměry, připojovací a odbočovací pruhy) a pohybů vozidel v křižovatce
5. Posouzení stavu vozovky a krajnic (např. protismykové vlastnosti, odvodnění, kvalita povrchu)
6. Posouzení parkovacích a odstavných stání
7. Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství komunikací, včetně světelného signalizačního zařízení sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku dálnic a silnic
8. Posouzení osvětlení
9. Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti (např. podpěrné konstrukce, zeleň, reklamní zařízení, nebezpečný tvar příkopu, svodidla, zábradlí)
10. Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za různých podmínek (např. tma, povětrnostní podmínky)
11. Posouzení železničních přejezdů (např. svislé a vodorovné dopravní značení, rozhledové poměry, úhel křížení, přejezdové zabezpečovací zařízení)
12. Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního provozu
13. Závěry a doporučení."
7. Doplňuje se příloha č. 12, která zní:
 
„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.
Minimální rozsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací
I. Kritéria pro posouzení návrhu dokumentace záměru
1. Přehledná a celková situace stavby komunikace, sezónní a klimatické podmínky a povětrnostní podmínky
2. Posouzení uspořádání křižovatek a úrovňových křížení (například železniční přejezdy) a jejich vzdálenosti
3. Posouzení šířkového uspořádání prostoru komunikace
4. Posouzení vhodnosti zvolené návrhové kategorie komunikace s ohledem na navazující úseky a očekávanou skladbu a intenzitu dopravního proudu
5. Posouzení způsobu začlenění předmětné stavby do stávající sítě, včetně hodnocení dopadu na bezpečnost komunikací
6. Posouzení základních dopravně inženýrských charakteristik navrhované stavby (například rychlost, hustota, intenzita)
7. Posouzení směrového a výškového vedení trasy a jejich kombinací
8. Prověření rozhledových poměrů
9. Zhodnocení způsobu zajištění přechodu komunikace do zastavěného území
10. Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního provozu (chodců, cyklistů, motocyklistů, řidičů osobních a nákladních vozidel a osob s omezenou schopností pohybu a orientace)
11. Posouzení možností a dopadů veřejné dopravy
II. Kritéria pro posouzení návrhu projektové dokumentace
1. Posouzení parametrů návrhových prvků, včetně zemního tělesa a odvodnění
2. Posouzení správnosti, logické návaznosti a konzistence svislého a vodorovného dopravního značení, včetně posouzení možnosti předjíždění
3. Prověření rozhledových poměrů
4. Zhodnocení bezprostředního okolí komunikace a pevných překážek
5. Posouzení osvětlení
6. Posouzení prvků zeleně
7. Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního provozu (chodců, cyklistů, motocyklistů, řidičů osobních a nákladních vozidel a osob s omezenou schopností pohybu a orientace)
8. Posouzení parkovacích a odstavných ploch
9. Posouzení aplikací prvků pasivní bezpečnosti (například střední dělicí pásy a zábrany proti srážkám určené k předcházení rizikům pro zranitelné účastníky silničního provozu)
10. Posouzení případné místní a přechodné úpravy na komunikaci
11. Posouzení výsledků předchozí fáze auditu bezpečnosti pozemní komunikace
III. Kritéria pro posouzení provedené stavby pro zkušební provoz
1. Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za různých podmínek (např. tma, povětrnostní podmínky)
2. Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství komunikací, včetně světelného signalizačního zařízení sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku dálnic a silnic
3. Posouzení stavu vozovky
4. Prověření odvodnění
5. Posouzení existujících pevných překážek
6. Prověření viditelnosti a rozhledových poměrů
7. Posouzení aplikací pro prvky pasivní bezpečnosti
8. Posouzení provedení prvků zeleně
9. Posouzení výsledků předchozích fází auditu bezpečnosti pozemní komunikace
IV. Kritéria pro posouzení dokončené stavby pro kolaudační souhlas
1. Celkové zhodnocení bezpečnosti silničního provozu
2. Situace širších vztahů komunikace
3. Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního provozu (chodců, cyklistů, motocyklistů, řidičů osobní a nákladních vozidel a osob s omezenou schopností pohybu a orientace)
4. Prověření viditelnosti a rozhledových poměrů
5. Zhodnocení bezprostředního okolí komunikace a pevných překážek
6. Posouzení aplikací prvků pasivní bezpečnosti
7. Posouzení správnosti, konzistence a logičnosti dopravního značení
8. Posouzení výsledků předchozích fází auditu bezpečnosti pozemní komunikace".
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.